Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0118/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0025

Antagna texter
PDF 160kWORD 76k
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg
Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2014 om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av den 27 februari 2014 om situationen i Ukraina(1), av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina(2), av den 17 april 2014 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina(3), samt av den 17 juli 2014 om situationen i Ukraina(4),

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 22 juli och 15 augusti 2014 och av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014 om Ukraina,

–  med beaktande av uttalandet av den 11 september 2014 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om bortförandet av den estniske polistjänstemannen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionen av den 6 februari 2014 om toppmötet mellan EU och Ryssland(5),

–  med beaktande av förklaringen av den 5 september 2014 från Natos toppmöte i Wales,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (jordbruk och fiske) extra sammanträde av den 5 september 2014,

–  med beaktande av det gemensamma ministeruttalandet av den 12 september 2014 om genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sommaren 2014 kännetecknades av ytterligare upptrappning av konflikten i östra Ukraina. Enligt FN:s uppskattningar har minst 3 000 människor dödats och tusentals fler sårats, medan hundratusentals civila har flytt konfliktområdena. De ekonomiska kostnaderna för konflikten, inklusive kostnaden för att återuppbygga de östra regionerna, inger allvarlig oro för den sociala och ekonomiska utvecklingen i Ukraina.

B.  Den trilaterala kontaktgruppen enades den 5 september 2014 i Minsk om ett eldupphör som trädde i kraft samma dag. Avtalet omfattade ett tolvpunktsprotokoll som även innehöll krav på frisläppande av gisslan, åtgärder för att förbättra den humanitära situationen, ett tillbakadragande av alla olagliga väpnade grupper, all militär utrustning och alla legosoldater från Ukraina samt åtgärder för decentralisering i regionerna Donetsk och Luhansk.

C.  Sedan fredagen den 5 september 2014 har vapenvilan gång på gång brutits, huvudsakligen av reguljära ryska trupper och separatister i områdena nära Mariupol och flygplatsen i Donetsk, och försök har gjorts att tränga igenom Ukrainas försvarslinje på flera andra orter.

D.  Under de föregående veckorna hade Ryssland utökat sin militära närvaro på Ukrainas territorium och sitt logistiska stöd till de separatistiska miliserna genom ett konstant flöde av vapen, ammunition, bepansrade fordon och utrustning, legosoldater och förklädda soldater, trots EU:s uppmaningar att göra allt man kan för att trappa ned situationen. Sedan början på krisen har Ryssland ansamlat trupper och krigsmateriel vid gränsen till Ukraina.

E.  Rysslands direkta och indirekta militära ingripande i Ukraina, bland annat genom annekteringen av Krim, strider mot internationell rätt såsom FN-stadgan, Helsingforsöverenskommelsen och 1994 års samförståndsavtal från Budapest. Ryssland vägrar fortsatt att tillämpa fördraget om konventionella styrkor i Europa (CFE).

F.  Den 30 augusti 2014 begärde Europeiska rådet förslag för att utöka EU:s restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands försök att destabilisera östra Ukraina. Dessa förslag blev verklighet den 12 september 2014.

G.  Efter undertecknandet den 21 mars 2014 av de politiska bestämmelserna i associeringsavtalet undertecknade EU och Ukraina den 27 juni 2014 officiellt den återstående delen av detta avtal, som inbegriper ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. Europaparlamentet och Verchovna Rada har parallellt ratificerat associeringsavtalet. Den 12 september 2014 meddelade kommissionen att den provisoriska tillämpningen av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet kommer att skjutas upp till den 31 december 2015. Detta kommer att leda till en förlängning av de unilaterala handelsförmåner som EU beviljat Ukraina och som skulle ha löpt ut den 1 november 2014.

H.  Den 7 augusti 2014 antog den ryska regeringen en förteckning över produkter från EU, USA, Norge, Kanada och Australien som under en period på ett år ska förbjudas på den ryska marknaden. EU kommer att drabbas hårdast, eftersom Ryssland är den näst största exportmarknaden för jordbruksprodukter från EU och den sjätte största för fiskeriprodukter, och 73 procent av den förbjudna importen kommer från EU. De restriktioner som för närvarande tillämpas av Ryssland skulle sammantaget kunna äventyra handel för 5 miljarder euro och påverka inkomsterna för 9,5 miljoner människor i EU som arbetar på de jordbruksföretag som berörs mest.

I.  Förbudet mot livsmedelsprodukter från EU på den ryska marknaden, vilket särskilt har drabbat sektorn för frukt och grönsaker samt mejeri- och köttsektorerna, skulle kunna få en dominoeffekt som leder till ett överutbud på den inre marknaden, samtidigt som förbudet mot fiskeriprodukter från EU på den ryska marknaden potentiellt kan vålla allvarliga problem i vissa medlemsstater. Värdet av de förbjudna fiskeriprodukterna uppgår till nära 144 miljoner euro.

J.  Ryssland undergräver EU:s säkerhet genom att regelbundet kränka luftrummet i Finland, de baltiska staterna och Ukraina, och har den senaste tiden strypt gasleveranser till Polen motsvarande 45 procent av den ryska exporten till detta land.

K.  På Natos toppmöte i Newport bekräftades att Nato står på Ukrainas sida gentemot Rysslands destabiliserande inverkan. Man erbjöd stöd för att stärka Ukrainas väpnade styrkor och uppmanade Ryssland att dra tillbaka sina trupper från Ukraina och upphöra med den olagliga annekteringen av Krim. Nato har förklarat att man fortsätter att sträva efter samarbetsinriktade, konstruktiva förbindelser med Ryssland, inbegripet ömsesidiga förtroendeskapande åtgärder, och att kommunikationskanalerna med Ryssland fortfarande är öppna.

L.  Den tragiska nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17 i Donetskregionen fick den internationella och europeiska opinionen att reagera med bestörtning. FN och EU har krävt en grundlig internationell utredning av omständigheterna kring olyckan, och att ställa de ansvariga inför rätta är en moralisk och juridisk skyldighet.

M.  Mykola Zelenec, honorärkonsul för Litauen i Luhansk, fördes bort och mördades brutalt av rebellerna.

1.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av avtalet om eldupphör i Minsk, och uppmanar samtliga parter att göra allt de kan för att fullt ut och i ärligt uppsåt genomföra avtalet för att på så sätt bana väg för en ny och genuin fredsprocess, som inbegriper en av OSSE bevakad permanent och verklig kontroll av den ukrainska gränsen, ett fullständigt och ovillkorligt tillbakadragande av de ryska trupperna, olagliga väpnade grupper, militär utrustning och legosoldater från Ukrainas internationellt erkända territorium samt ett frisläppande av gisslan. Parlamentet beklagar djupt att avtalet om eldupphör hela tiden kränks, huvudsakligen av ryska trupper och separatiststyrkor, och att den pågående uppbyggnaden av dem fortsätter. Parlamentet betonar kraftfullt att man bör finna en politisk lösning.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att respektera vapenvilan och avstå från alla åtgärder eller handlingar som kan äventyra avtalet. Parlamentet uttrycker dock stark oro över att vapenvilan utnyttjas av ryska trupper som omgrupperar sig för att fortsätta sin offensiv i syfte att skapa en ”landbrygga” till Krim och vidare till Transnistrien.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt Ryssland för att ha startat ett hybridkrig utan krigsförklaring mot Ukraina med hjälp av reguljära ryska styrkor och genom stöd till olagligt beväpnade grupper. Parlamentet understryker att dessa åtgärder av det ryska ledarskapet utgör ett hot inte bara mot Ukrainas enhet och oberoende, utan mot hela den europeiska kontinenten. Parlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart dra tillbaka all militär materiel och alla militära styrkor från Ukraina, att stoppa strömmarna av kombattanter och vapen in i östra Ukraina samt att upphöra med både det direkta och indirekta stödet till separatiststyrkornas verksamhet på ukrainsk mark.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt engagemang för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet, okränkbarheten för landets gränser samt dess rätt att orientera sig mot Europa. Parlamentet upprepar att världssamfundet inte kommer att erkänna den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol eller försöken att skapa låtsasrepubliker i Donbass. Parlamentet välkomnar EU:s beslut att förbjuda import från Krim såvida produkterna inte åtföljs av ett ursprungscertifikat från de ukrainska myndigheterna. Parlamentet fördömer vidare det påtvingade utfärdandet av pass för ukrainska medborgare på Krim, förföljelsen av ukrainare och krimtatarer samt de hot som de självutnämnda ledarna uttalat mot medborgare på Krim som uttryckt intresse för att rösta i det kommande parlamentsvalet.

5.  Europaparlamentet understryker att OSSE spelar en avgörande roll för att lösa krisen i Ukraina på grund av organisationens erfarenhet av att hantera väpnade konflikter och kriser och det faktum att både Ryssland och Ukraina är medlemmar i organisationen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen att göra allt de kan för att se till att OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina stärks och utökas i fråga om såväl erfaren personal som logistik och utrustning. Parlamentet betonar att OSSE:s observatörer utan ytterligare dröjsmål måste sättas in längs de delar av den ukrainsk-ryska gränsen som för närvarande kontrolleras av separatister.

6.  Europaparlamentet betonar att reformarbetet och associeringsagendan måste gå hand i hand med den fortsatta kampen för att garantera Ukrainas territoriella integritet och enhet. Parlamentet upprepar att dessa två uppgifter är oupplösligt förenade och förstärker varandra. Parlamentet betonar behovet av en fredlig dialog och decentralisering som fortfarande säkerställer att myndigheten över hela territoriet ligger kvar hos den centrala regeringen och därmed garanterar Ukrainas enhet. Parlamentet betonar behovet av förtroendeskapande åtgärder mellan olika grupper i samhället och efterlyser en hållbar försoningsprocess. Parlamentet framhåller i detta sammanhang vikten av en inkluderande nationell dialog och att man undviker sådan propaganda, hets och retorik som ytterligare kan förvärra konflikten. Parlamentet betonar att en sådan inkluderande dialog bör inbegripa det civila samhällets organisationer och medborgare från alla regioner och minoriteter.

7.  Europaparlamentet välkomnar den samtidiga ratificeringen av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet av Verchovna Rada och Europaparlamentet. Parlamentet anser att detta är ett viktigt steg som visar båda parternas engagemang för ett framgångsrikt genomförande. Parlamentet noterar det slutliga uppskjutandet av den provisoriska tillämpningen av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina till den 31 december 2015, vilket ersätts av en förlängning av unilaterala handelsåtgärder som de facto utgör ett asymmetriskt genomförande av avtalet. Parlamentet beklagar djupt de osedvanliga åtgärderna och påtryckningarna från Rysslands sida. Parlamentet påpekar att avtalet inte kan och inte kommer att ändras och att EU har gjort detta mycket tydligt under ratificeringen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt gå vidare med ratificeringen av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med Ukraina. Parlamentet stöder det pågående samrådet mellan Ukraina, Ryssland och EU om genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med Ukraina och hoppas att det kommer att bidra till uppklarande av eventuella missförstånd.

8.  Europaparlamentet betonar att de kommande månaderna fram till genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör användas för att ta itu med den nödvändiga omvandlingen och moderniseringen av Ukrainas politiska system, ekonomi och samhälle i enlighet med associeringsagendan. Parlamentet välkomnar president Porosjenkos utlovade reformprogram, som omfattar lagar om korruption, decentralisering och amnesti. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att skyndsamt utarbeta ett omfattande och ambitiöst hjälppaket med finansiellt stöd till Ukraina och i synnerhet till befolkningen i östra Ukraina, i syfte att stödja arbetet med en politisk lösning och för nationell försoning.

9.  Europaparlamentet noterar de lagar om särskild status för vissa distrikt i regionerna Donetsk och Luhansk och om amnesti som Verchovna Rada antog den 16 september 2014 och som utgör ett viktigt bidrag till att trappa ned situationen inom ramen för den ukrainske presidentens fredsplan.

10.  Europaparlamentet stöder de restriktiva åtgärder som EU vidtog gentemot Ryssland under sommaren på grund av Rysslands fortsatta aggression, och noterar att de trädde i kraft den 12 september 2014. Parlamentet anser att alla sanktioner bör utformas på ett sätt som hindrar företag med kopplingar till Kreml att kringgå dem. EU uppmanas att noga övervaka former av ekonomiskt samarbete såsom aktieswappar och samriskföretag.

11.  Europaparlamentet betonar att EU:s restriktiva åtgärder kan upphävas och anpassas i sin omfattning beroende på situationen i Ukraina.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och utrikestjänsten att anta en uppsättning tydliga riktmärken som, när de uppnås, kan hindra att nya restriktiva åtgärder antas gentemot Ryssland eller leda till att de befintliga upphävs. Dessa riktmärken bör bland annat omfatta ett fullständigt tillbakadragande av ryska trupper och legosoldater från Ukrainas territorium, ett slut på leveranser av vapen och utrustning till terrorister, fullständig respekt för vapenvilan från den ryska sidan, en verklig internationell kontroll och verifiering av vapenvilan samt ett återupprättande av Ukrainas kontroll över landets hela territorium. Parlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att inte överväga att upphäva några sanktioner innan dessa villkor är uppfyllda och att vara redo att införa ytterligare sanktioner för alla åtgärder som Ryssland vidtar för att undergräva avtalet om eldupphör eller ytterligare trappa upp spänningarna i Ukraina.

13.  Europaparlamentet påminner om att de restriktiva åtgärder som vidtagits av EU är direkt knutna till Rysslands brott mot folkrätten genom den olagliga annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina, medan de handelsåtgärder som vidtagits av Ryssland, inbegripet de som riktas mot Ukraina och andra länder i det östliga partnerskapet vilka nyligen har ingått associeringsavtal med EU, är obefogade. Parlamentet uppmanar EU att överväga att utestänga Ryssland från civilt kärntekniskt samarbete och Swift-systemet.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga följa effekterna av Rysslands så kallade motsanktioner och att snabbt vidta åtgärder för att stödja producenter som drabbas av de ryska handelsrestriktionerna. Parlamentet välkomnar de åtgärder som antogs av rådet (jordbruk och fiske) den 5 september 2014, och uppmanar kommissionen att undersöka olika sätt att göra det möjligt för EU att bättre hantera liknande kriser i framtiden och att göra sitt yttersta för att på ett genomgripande och skyndsamt sätt stödja de drabbade europeiska producenterna. Parlamentet beklagar att de akuta marknadsåtgärderna ställts in för frukt- och grönsaksmarknaderna, men fördömer allt missbruk av stödet. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny ordning så snart som möjligt.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka marknaderna för jordbruk, livsmedel, fisk och vattenbruk, att informera rådet och parlamentet om eventuella förändringar samt att utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits i syfte att eventuellt utöka förteckningen över produkter som omfattas och öka budgeten på 125 miljoner euro. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte begränsa sig till marknadsåtgärder utan att också vidta åtgärder på medellång sikt för att stärka EU:s närvaro på marknader i tredjeländer (t.ex. marknadsföringsverksamhet).

16.  Europaparlamentet anser att möjligheten att utnyttja medel från andra EU-fonder än jordbruksfonderna bör övervägas, eftersom krisen först och främst är av politisk karaktär och inte resultatet av ett marknadsmisslyckande eller ogynnsamma väderförhållanden.

17.  Europaparlamentet understryker att den medellångsiktiga och långsiktiga politiska och ekonomiska stabiliteten och utvecklingen i Ryssland är beroende av framväxten av en verklig demokrati, och betonar att den framtida utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland kommer att bero på vilka insatser som görs för att stärka demokratin, rättsstaten och respekten för de grundläggande rättigheterna inne i Ryssland.

18.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att de olagligt beväpnade grupperna i östra Ukraina frisläppt gisslan, och begär att ukrainska fångar som sitter fängslade i Ryssland ska friges. Parlamentet framhåller i synnerhet fallet Nadjezjda Savtjenko, en ukrainsk volontär som tillfångatogs av separatisterna i juni 2014 och därefter överlämnades till Ryssland, där hon fortfarande hålls i fängsligt förvar. Parlamentet framhåller också fallen med filmarna och journalisterna Oleg Sentsov, Oleksij Tjierny, Gennadij Afanasiev och Aleksandr Koltjenko, som tillfångatagits på Krim.

19.  Europaparlamentet välkomnar Natos förnyade utfästelse att prioritera kollektiv säkerhet och åtagandet i fråga om artikel 5 i Washingtonfördraget. Parlamentet välkomnar besluten vid Natos toppmöte i Newport om att höja säkerhetsnivån för de östliga allierade, bland annat genom skapandet av en ”Very High Readiness Joint Task Force” (VJTF), en permanent roterande militär närvaro av Nato samt inrättandet av logistisk infrastruktur, liksom insatser avsedda att öka Ukrainas förmåga att trygga sin egen säkerhet. Parlamentet konstaterar att de Natoallierade på bilateral nivå kan förse Ukraina med nödvändig vapenutrustning, teknik och kunskap för säkerhet och försvar. Parlamentet understryker dock kraftfullt att det inte finns någon militär lösning på Ukrainakrisen.

20.  Europaparlamentet understryker vikten av en oberoende, snabb och fullständig utredning, delegerad till den nederländska säkerhetsstyrelsen OVV, av orsakerna till att Malaysian Airlines flyg MH 17 sköts ner. De ansvariga för kraschen måste ställas inför rätta. Parlamentet noterar att OVV lade fram sin preliminära rapport om utredningen av flygkraschen den 9 september 2014. Utifrån de preliminära resultaten hittills finns det inget som tyder på att några tekniska eller operativa problem påträffats beträffande flygplanet eller besättningen. De skador som observerats på den främre delen ser ut att indikera att flygplanet med stor kraft träffats av ett stort antal föremål utifrån. Parlamentet beklagar djupt att rebellerna fortfarande inte ger utredarna obehindrat tillträde till nedslagsplatsen, och uppmanar alla parter att underlätta ett omedelbart tillträde.

21.  Europaparlamentet är starkt övertygat om att det enda hållbara svaret för EU inför de ryska hoten är att stå enat och tala med en röst. Parlamentet anser att EU måste tänka över sina förbindelser med Ryssland, överge det strategiska partnerskapet och hitta en ny, enhetlig strategi.

22.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den katastrofala humanitära situationen i östra Ukraina, särskilt med tanke på den kommande vintern. Parlamentet framhåller det akuta behovet av humanitär hjälp till befolkningen i de konfliktdrabbade områdena och till intern- och externflyktingarna. Parlamentet påminner om Världshälsoorganisationens nyligen utfärdade varning om att östra Ukraina står inför en hälsovårdskris, eftersom sjukhusen inte fungerar fullt ut och det råder brist på läkemedel och vaccin. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut nyligen att anslå 22 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till Ukraina. Parlamentet begär ytterligare skyndsamma insatser under EU:s fulla ansvar och överinseende, bland annat en konvoj med humanitärt bistånd till de mest behövande. Parlamentet påminner om att distributionen av humanitärt bistånd till östra Ukraina måste genomföras i fullständig överenstämmelse med internationell humanitär rätt och principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, och i nära samarbete med den ukrainska regeringen, FN och Internationella rödakorskommittén. Parlamentet uttrycker sin djupa respekt för de enorma insatser som görs av grupper av ukrainska medborgare på området humanitärt bistånd i östra Ukraina, särskilt när det gäller evakuering av barn, hälso- och sjukvård samt livsmedelsförsörjning.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda utarbetandet av det tredje ambitiösa paketet med makroekonomiskt stöd till Ukraina och att spela en ledande roll i anordnandet av den givarkonferens för Ukraina som ska hållas före utgången av 2014 med internationella organisationer, internationella finansinstitut och det civila samhället. Parlamentet betonar vikten av ett åtagande från det internationella samfundet om att stödja ekonomisk och politisk stabilisering och reform i Ukraina.

24.  Europaparlamentet lovordar de ihärdiga insatser som de ukrainska myndigheterna gjort för att garantera rätten till utbildning och i synnerhet för att se till att alla barn så snart som möjligt ska kunna återvända till de skolor som drabbats av konflikten. Parlamentet påminner om vikten av att tillhandahålla psykosocialt stöd till alla barn som varit direkt utsatta för våldsamma händelser.

25.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det olagliga bortförandet av en estnisk underrättelsetjänsteman från estniskt territorium till Ryssland, och uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart frige Kohver och göra det möjligt för honom att återvända till Estland i säkerhet.

26.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att minska EU:s beroende av Ryssland och andra auktoritära regimer. Parlamentet uppmanar vidare Europeiska rådet att vid sitt möte i oktober 2014 anta en ambitiös och omfattande beredskapsplan för den kommande vintern och att då också ta med grannländer som Ukraina.

27.  Europaparlamentet uppmärksammar de senaste trovärdiga rapporterna om människorättskränkningar i konfliktområdena, huvudsakligen begångna av reguljära ryska trupper och separatister. Parlamentet ställer sig bakom uppmaningen till Ukrainas regering att skapa ett gemensamt och regelbundet uppdaterat register över rapporterade fall av bortföranden och grundligt och opartiskt utreda varje påstående om missbruk av våld, misshandel eller tortyr.

28.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av den fjärde lägesrapporten om genomförandet av handlingsplanen för viseringsliberalisering och rådets beslut att gå vidare till den andra etappen. Parlamentet kräver ett snabbt slutförande av viseringsfriheten mellan EU och Ukraina som ett konkret svar på de europeiska ambitioner som uttrycktes av de människor som demonstrerade på Självständighetstorget. Parlamentet upprepar sin begäran om att det i väntan på detta omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och billiga viseringsförfaranden.

29.  Europaparlamentet efterlyser en fortsättning av trepartssamtalen om Ukrainas gasleveranser, som är inställda sedan i jun 2014i, i syfte att hitta en sätt att återuppta dem. Parlamentet upprepar behovet att säkerställa gasförsörjningen genom omvända flöden av gas från angränsande EU‑länder till Ukraina.

30.  Europaparlamentet uppmanar EU att betrakta gaslagring, sammanlänkningar och anläggningar för återflöde som strategiska tillgångar och därmed reglera den andel av alla kontraktsparter som får utgöras av tredje parter inom dessa viktiga sektorer. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att ställa in planerade avtal med Ryssland inom energisektorn, även när det gäller South Stream-gasledningen.

31.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att radikalt förbättra EU:s energitrygghet, energioberoende och motståndskraft mot yttre påtryckningar genom konsolidering av energisektorerna, vidareutveckling av energiinfrastrukturen i EU:s grannländer och utveckling av energisammanlänkningar mellan dessa länder och med EU, i överensstämmelse med målen för energigemenskapen, och att genomföra dessa prioriterade projekt av gemensamt intresse med yttersta skyndsamhet i syfte att bygga upp en fullt fungerande fri marknad för gas i Europa.

32.  Europaparlamentet välkomnar den franska regeringens beslut att stoppa leveransen av de helikopterbärande hangarfartygen av klassen Mistral, och uppmanar alla medlemsstater att anta en liknande linje när det gäller export som inte omfattas av EU:s sanktionsbeslut, särskilt när det gäller vapen och produkter med dubbla användningsområden. Parlamentet påminner om att kontraktet under nu rådande omständigheter skulle strida mot EU:s uppförandekod för vapenexport och den gemensamma ståndpunkten från 2008 om gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel. Parlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater att fullt ut respektera embargot på vapenhandel och exportförbudet för varor med dubbla användningsområden till militära slutanvändare.

33.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att hålla ett tidigt parlamentsval i Ukraina den 26 oktober 2014 och förväntar sig att regeringen kommer att garantera ett fritt och rättvist val. Parlamentet uppmanar Ukraina att säkra insyn i finansieringen av partier och deras politiska kampanjer och att till fullo ta upp alla de anmärkningar som framförts i iakttagelserna och slutsatserna från observatörsuppdraget från OSSE/ODIHR i samband med det senaste presidentvalet. Parlamentet uppmanar alla politiska partier som för närvarande finns företrädda i Verchovna Rada att delta i valet och uppfordrar alla sidor att till fullo respektera resultatet. Parlamentet hoppas på en stark majoritet för de viktiga utmaningar och nödvändiga reformer som väntar. Parlamentet uppmanar kraftfullt rebellstyrkorna i östra Ukraina att inte hindra valprocessen och att garantera den grundläggande rättigheten för invånarna i Donbass att fritt välja sina företrädare. Parlamentet åtar sig att skicka valobservatörer för att övervaka valet och efterlyser ett omfattande internationellt valövervakningsuppdrag som följer detta viktiga val, som kommer att äga rum under svåra förhållanden.

34.  Europaparlamentet understryker att Ryssland nu har mindre skäl än någonsin tidigare att kritisera avtalet mellan EU och Ukraina eller att reagera med obefogade handelsrestriktioner och militär aggression. Parlamentet fruktar att denna nya utveckling ska bli en förevändning för Ryssland att trappa upp sin hotfulla politik mot Ukraina och dra in landet i sin egen intressesfär. Parlamentet befarar att det finns en risk för spridningseffekter till Georgien och Moldavien.

35.  Europaparlamentet beklagar att det ryska ledarskapet betraktar EU:s östliga partnerskap som ett hot mot sina egna politiska och ekonomiska intressen. Parlamentet understryker att Ryssland tvärtom kommer att gynnas av ökad handel och ekonomisk aktivitet och att landets säkerhet kommer att stärkas genom ett stabilt och förutsägbart grannskap. Parlamentet finner det djupt beklagligt att Ryssland använder handeln som ett verktyg för att skapa instabilitet i regionen genom att införa importförbud mot produkter från Ukraina och Moldavien, och mer nyligen genom att upphäva OSS:s frihandelsavtal med Ukraina, Georgien och Moldavien och som en konsekvens av detta återinföra behandling som mest gynnad nation för produkter från dessa länder.

36.  Europaparlamentet upprepar att detta avtal inte utgör slutmålet i förbindelserna mellan EU och Ukraina. Vidare betonar parlamentet att Ukraina, enligt artikel 49 i EU-fördraget, precis som alla andra europeiska stater har ett europeiskt perspektiv och kan ansöka om medlemskap i Europeiska unionen, förutsatt att landet ansluter sig till demokratins principer, respekterar grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och minoriteternas rättigheter samt garanterar rättsstaten.

37.  Europaparlamentet understryker att förbindelserna för partnerskap och samarbete med Ryssland bör återupprättas när Ryssland visar att landet följer internationell rätt, bidrar aktivt och utan tvetydighet till en fredlig lösning på den ukrainska krisen och fullt ut respekterar den territoriella integriteten, oberoendet och suveräniteten för Ukraina, liksom för andra länder i det östliga partnerskapet och sina grannländer. Parlamentet uppmanar den nya vice ordföranden/höga representanten att aktivt medverka till att underlätta dialogen mellan Ukraina och Ryssland, liksom EU:s dialog med Ryssland, och till att främja fredliga lösningar på konflikter. Parlamentet menar dessutom att kommissionen bör utreda möjligheterna till ett EU‑samarbete med den eurasiska ekonomiska unionen.

38.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet, OSSE samt Ryska federationens president, regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0170.
(2) Antagna texter, P7_TA(2014)0248.
(3) Antagna texter, P7_TA(2014)0457.
(4) Antagna texter, P8_TA(2014)0009.
(5) Antagna texter, P7_TA(2014)0101.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy