Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0117/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0029

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 56k
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Israel og Palæstina efter Gazakrigen og EU's rolle
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om Israel og Palæstina efter Gazakrigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 18. september 1995,

–  der henviser til erklæringen fra FN's Sikkerhedsråd af 12. juli 2014,

–  der henviser til Oslo-aftalerne (principerklæring om midlertidige selvstyreordninger) af 13. september 1993,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 30. august 2014, 16. december 2013, 14. maj 2012, 18. juli og 23. maj 2011 samt 8. december 2009 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til redegørelse af 27. august 2014 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om våbenhvilen i Gaza,

–  der henviser til de daglige situationsrapporter fra UNRWA,

–  der henviser til erklæringen fra FN's Sikkerhedsråd af 12. juli 2014 og erklæringen fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon af 13. juli 2014,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret,

–  der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil samt til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den seneste tids konflikt i Gaza har forårsaget tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.  der henviser til, at over 2 000 palæstinensere er blevet dræbt – hvoraf de fleste var civile, herunder 503 børn – og at mere end 10 000 palæstinensere er blevet såret i Gazastriben, mens 66 israelske soldater og 6 israelske civile, herunder et barn har mistet livet, og at mere end 500 israelere er blevet såret som følge af operationen Protective Edge, som israelske forsvarsstyrker gennemførte, og raketter, som Hamas og andre palæstinensiske bevæbnede organisationer affyrede fra Gaza og Israel; der henviser til, at denne voldelige konflikt har skabt en alvorlig humanitær krise i Gaza;

C.  der henviser til, at der den 26. august 2014 blev indgået en våbenhvileaftale, som bragte syv ugers fjendtligheder til ophør; der henviser til, at Egypten har gjort en betydelig indsats for at få denne aftale i stand;

D.  der henviser til, at der ifølge våbenhvileaftalen bør gives adgang for humanitær bistand til Gazastriben ved grænseovergange til Israel, og at grænseovergangen i Rafah bør åbnes, og fiskerizonen bør udvides til seks sømil ud for Gazas kyst;

E.  der henviser til, at hvis våbenhvilen holder, bør parterne indlede forhandlinger om forskellige spørgsmål vedrørende situationen i Gazastriben ved udgangen af september 2014; der henviser til, at disse forhandlinger kan omfatte afvæbning af væbnede grupper i Gaza, tilbagelevering af de jordiske rester af to israelske soldater dræbt i den voldelige konflikt, løsladelse af palæstinensiske fanger og ophævelse eller lempelse af blokaden af Gaza, herunder genopbygningen af søhavnen og lufthavnen i området;

F.  der henviser til, at ifølge UNRWA og organisationer på stedet er over 1 700 boliger blevet helt eller delvist beskadigede og 40 000 andre boliger ødelagt og 17 hospitaler og sundhedsklinikker, 136 UNRWA-skoler, 60 moskeer og 13 kirkegårde er også blevet ødelagt;

G.  der henviser til, at hele kvarterer og vital infrastruktur er blevet jævnet med jorden i Gaza, herunder kraftværket i Gaza, som stadig er ude af funktion, hvilket medfører 18 timer lange daglige strømafbrydelser, og at omkring 450 000 mennesker stadig ikke har adgang til den kommunale vandforsyning på grund af beskadigelser eller lavt tryk;

H.  der henviser til, at palæstinensiske eksperter har vurderet, at genopbygningen af Gaza vil koste næsten 8 mia. USD; der henviser til, at FN og den palæstinensiske regering den 9. september 2014 opfordrede internationale donorer til at skaffe 550 mio. USD til fødevarehjælp, adgang til rent vand, sundhedspleje og uddannelse som øjeblikkelig bistand efter den nylige konflikt; der henviser til, at der er planer om at afholde en international donorkonference om genopbygning af Gaza i Egypten;

I.  der henviser til, at 29 af UNRWA's skolebygninger forsat tjener som kollektive centre for mere end 63 000 fordrevne personer;

J.  der henviser til, at De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) vurderer, at ca. 17 000 ha. landbrugsjord har lidt omfattende direkte skade, og at halvdelen af Gazas fjerkræbestand er gået tabt på grund af fuldtræffere eller manglende pasning på grund af den reducerede adgang til landbrugsjord i grænseområderne;

K.  der henviser til, at det er De Forenede Nationers ansvar at iværksætte en undersøgelse for at vurdere de skader, som dets strukturer er blevet påført;

1.  udtrykker endnu en gang sin dybe medfølelse med alle ofre for den væbnede konflikt og deres familier; fordømmer kraftigt krænkelserne af menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

2.  glæder sig over den våbenhvileaftale, som er kommet i stand ved Egyptens mellemkomst; anerkender og værdsætter den rolle, som Egypten har spillet i forbindelse med opnåelsen af en våbenhvile; støtter de egyptiske myndigheder i deres forsatte arbejde med israelere og palæstinensere for at indføre en langvarig våbenhvile og med at fremhæve Egyptens strategiske rolle som en nuværende og fremtidig formidler af en fredelig løsning; glæder sig over nylige forlydender om, at det er meningen, at egypterne vil indlede forhandlinger om en varig våbenhvile;

3.  opfordrer indtrængende EU til effektivt at deltage i den akutte humanitære bistandsindsats og i genopbygningen af Gaza; opfordrer EU til fuldt ud at deltage i den internationale donorkonference den 12. oktober 2014 i Kairo;

4.  understreger, at det må være en øjeblikkelig prioritet at give fuldstændig og uhindret adgang for humanitær bistand til befolkningen i Gazastriben; opfordrer indtrængende det internationale samfund til yderligere at intensivere sine bestræbelser i denne forbindelse og snarest reagere på de appeller om nødhjælp i form af yderligere midler fra UNRWA; opfordrer alle aktører i området til at bidrage til, at den humanitære bistand når ud til dem, som omgående har brug for basale varer og tjenesteydelser i Gaza – navnlig med hensyn til elektricitets- og vandforsyning og navnlig børns særlige behov; udtrykker sin bekymring om de påståede tilfælde, hvor levering af humanitær bistand til Gaza bevidst er blevet hindret; understreger samtidigt, at EU's humanitære og økonomiske bistand fuldt ud mest effektivt skal være til fordel for den palæstinensiske befolkning og aldrig må bruges direkte eller indirekte til terroraktiviteter;

5.  glæder sig over den permanente dialog mellem den israelske regering og den palæstinensiske nationale samlingsregering på forskellige områder og opfordrer begge parter indtrængende til at fortsætte denne dialog; opfordrer samtidigt indtrængende den palæstinensiske nationale forsamlingsregering til snarest at overtage den fulde kontrol i Gazastriben for at undgå, at Gaza ender i kaos og lovløshed; opfordrer i denne ånd til færdiggørelsen af den palæstinensiske forsoningsproces, som bør føre til, at der snart afholdes parlamentsvalg og præsidentvalg;

6.  tilskynder vigtige regionale aktører, navnlig Egypten og Jordan, til at fortsætte deres bestræbelser på at afspænde situationen; gentager sin stærke støtte til en to-stats-løsning på konflikten baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed, hvilket ville indebære ophævelsen af blokaden af Gaza; gentager, at bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten og udgør en hindring for fred; opfordrer alle EU-institutioner til at fremme handel, kulturelle, videnskabelige, energi-, vandmæssige og økonomiske forbindelser mellem Israel og dets naboer;

7.  tilskynder til en intern palæstinensisk forsoning mellem Hamas og Den Palæstinensiske Myndighed for at arbejde sammen om at genopbygge Gaza og at finde en langsigtet politisk løsning;

8.  glæder sig over, at EU er rede til at bidrage til en omfattende og holdbar løsning ved at øge sikkerheden, velfærden og velstanden for både palæstinensere og israelere; ser positivt på, at EU vil udvikle mulighederne for en effektiv og omfattende indsats på følgende områder: bevægelighed og adgang, kapacitetsopbygning, kontrol og overvågning, humanitær nødhjælp og genopbygning efter konflikter;

9.  gentager sin støtte til præsident Mahmoud Abbas' politik om fredelig modstand og fordømmer alle terror- og voldshandlinger; opfordrer Den Europæiske Union og dets medlemsstater til at øge deres støtte til præsident Abbas' lederskab og hans seneste initiativ til at komme ud af dødvandet i konflikten;

10.  understreger, at status quo i Gaza er uholdbar og kun går ekstremisternes ærinde, der fører til konstant fornyede cyklusser af vold; mener, at der ikke vil være nogen langsigtet stabilitet i Gaza uden genopbygning og et økonomisk opsving, hvilket undergraves af manglen på fri bevægelighed for personer og varer; opfordrer til en hurtig genopbygning og genopretning af Gaza og støtter kraftigt donorkonferencen, der skal afholdes den 12. oktober 2014 i Kairo;

11.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at spille en mere aktiv politisk rolle også inden for kvartetten i bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter den højtstående repræsentant i hendes bestræbelser på at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

12.  glæder sig over, at EU er rede til at støtte en eventuel international mekanisme, der er godkendt af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, herunder gennem reaktivering og eventuel udvidelse af anvendelsesområdet og mandatet for dets EUBAM Rafah- og EUPOL COPPS-missioner på stedet, der strækker sig lanceringen af et uddannelsesprogram for Den Palæstinensiske Myndigheds toldvæsen og politi med henblik på omplacering i Gaza;

13.  anerkender den meget store betydning af den indsats, som UNRWA og alle dets ansatte gjorde under og efter konflikten; udtrykker sin dybe medfølelse over for UNRWA og familierne til de 12 ansatte, der blev dræbt under konflikten; opfordrer EU og internationale bidragydere til at øge deres støtte betydeligt for at dække den ramte befolknings øgede akutte behov, som UNRWA har til opgave at opfylde;

14.  understreger, at det er absolut nødvendigt, at Den Palæstinensiske Myndighed, EU, Egypten og Jordan vedholdende arbejder hen imod at sikre, at terroristgrupper i Gaza og på Vestbredden ikke kan opruste igen og ikke vender tilbage til at smugle våben, fremstille raketter og bygge tunneller;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, parlamentet og regeringen i Egypten samt i Jordan.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik