Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2845(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0117/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0029

Teksty przyjęte
PDF 300kWORD 70k
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg
Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając tymczasowe porozumienie w sprawie Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z dnia 18 września 1995 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 12 lipca 2014 r.,

–  uwzględniając porozumienia z Oslo (Deklaracja zasad dotyczących przejściowych ustaleń w sprawie samodzielnego sprawowania rządów) z dnia 13 września 1993 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie z dnia 30 sierpnia 2014 r., 16 grudnia 2013 r., 14 maja 2012 r., 18 lipca i 23 maja 2011 r. oraz 8 grudnia 2009 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zawieszenia broni w Gazie,

–  uwzględniając codzienne sprawozdania sytuacyjne składane przez UNRWA,

–  uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 12 lipca 2014 r. oraz oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona z dnia 13 lipca 2014 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE dotyczące działań na rzecz przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego,

–  uwzględniając konwencje genewskie z 1949 r. i towarzyszące im protokoły dodatkowe oraz Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ostatni konflikt w Gazie spowodował straty w ludziach i doprowadził do niedopuszczalnych cierpień ludności cywilnej po obu stronach konfliktu;

B.  mając na uwadze, że w wyniku operacji „Ochronna Krawędź” prowadzonej przez siły obronne Izraela oraz na skutek ostrzału rakietowego terytorium Izraela prowadzonego z Gazy przez Hamas i inne palestyńskie ugrupowania zbrojne śmierć poniosło ponad 2 000 Palestyńczyków – z czego zdecydowana większość to cywile, w tym 503 dzieci – a ponad 10 000 Palestyńczyków zostało rannych w Strefie Gazy; zginęło również 66 izraelskich żołnierzy i 6 cywilów, w tym jedno dziecko, a ponad 500 Izraelczyków odniosło ranny; mając na uwadze, że ten brutalny konflikt wywołał poważny kryzys humanitarny w Gazie;

C.  mając na uwadze, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. osiągnięto porozumienie w sprawie zawieszenia broni, co oznacza zakończenie trwających od siedmiu tygodni starć zbrojnych w Gazie; mając na uwadze znaczny wkład Egiptu w wynegocjowanie tego porozumienia;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni pomoc humanitarna powinna uzyskać wstęp do Strefy Gazy przez przejścia graniczne z Izraelem, przejście graniczne Rafah powinno zostać otwarte, a obszar połowowy powinien zostać rozszerzony do sześciu mil od wybrzeży Gazy;

E.  mając na uwadze, że jeśli rozejm się utrzyma, pod koniec września 2014 r. strony powinny rozpocząć rozmowy na różne tematy związane z sytuacją w Strefie Gazy; mając na uwadze, że rozmowy te mogą dotyczyć rozbrojenia ugrupowań zbrojnych w Gazie, zwrotu szczątków dwóch izraelskich żołnierzy zabitych w brutalnym konflikcie, uwolnienia palestyńskich więźniów oraz zniesienia lub złagodzenia blokady Gazy, w tym poprzez odbudowę portu morskiego i portu lotniczego na tym obszarze;

F.  mając na uwadze, że według UNRWA i organizacji na miejscu całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo ponad 1 700 domów, a 40 000 innych zostało uszkodzonych, zniszczono również 17 szpitali i klinik, 136 szkół UNRWA, 60 meczetów i 13 cmentarzy;

G.  mając na uwadze, że w Gazie zrównane z ziemią zostały całe obszary oraz infrastruktura o podstawowym znaczeniu, w tym elektrownia w Gazie, która nadal nie działa, w związku z czym występują przerwy w dostawie energii elektrycznej trwające nawet 18 godzin dziennie, a około 450 000 osób nie ma dostępu do wody komunalnej z powodu zniszczeń lub niskiego ciśnienia wody;

H.  mając na uwadze, że palestyńscy eksperci oszacowali, iż odbudowa Gazy będzie kosztować blisko 8 mld dolarów; mając na uwadze, że w dniu 9 września 2014 r. ONZ i rząd Palestyny wezwały międzynarodowych darczyńców do przeznaczenia 550 mln dolarów na pomoc żywnościową, dostęp do czystej wody, służbę zdrowia i szkolnictwo w ramach doraźnej pomocy po ostatnim konflikcie; mając na uwadze, że planuje się zorganizowanie w Egipcie międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz odbudowy Gazy;

I.  mając na uwadze, że 29 budynków szkół UNRWA w dalszym ciągu służy jako schroniska dla ponad 63 000 przesiedleńców;

J.  mając na uwadze, że według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) poważnemu bezpośredniemu zniszczeniu uległo około 17 000 hektarów pól uprawnych, a w wyniku bezpośredniego ostrzału lub zaniedbania hodowli z powodu ograniczonego dostępu do farm na obszarach przygranicznych utracono połowę stad drobiu w Gazie;

K.  mając na uwadze, że do zadań ONZ należy wszczęcie dochodzenia w celu oceny szkód wyrządzonych w oenzetowskich konstrukcjach;

1.  składa raz jeszcze wyrazy współczucia wszystkim ofiarom tego konfliktu zbrojnego i ich rodzinom; zdecydowanie potępia przypadki łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni wynegocjowane przez Egipt; uznaje i docenia rolę, jaką odegrał Egipt w wynegocjowaniu zawieszenia broni; wspiera władze egipskie w ich nieprzerwanej pracy z Izraelczykami i Palestyńczykami w celu ustanowienia długoterminowego zawieszenia broni oraz podkreśla strategiczną rolę egipskich władz jako obecnego i przyszłego mediatora na rzecz pokojowego rozwiązania; z zadowoleniem przyjmuje najnowsze doniesienia o tym, że Egipcjanie mają rozpocząć rozmowy o trwałym zawieszeniu broni;

3.  wzywa UE do rzeczywistego udziału w pilnych działaniach niesienia pomocy humanitarnej oraz w odbudowie Gazy; wzywa UE do pełnego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji darczyńców, która odbędzie się w dniu 12 października 2014 r. w Kairze;

4.  podkreśla, że zagwarantowanie pełnego i nieskrępowanego dostępu mieszkańców Strefy Gazy do pomocy humanitarnej musi być pilnym priorytetem; wzywa społeczność międzynarodową do dalszego intensyfikowania wysiłków w tym obszarze oraz do natychmiastowej reakcji na pilne apele o dodatkowe fundusze dla UNRWA; wzywa wszystkie podmioty w regionie do bezzwłocznego ułatwienia niesienia pomocy humanitarnej w Gazie wszystkim osobom potrzebującym podstawowych towarów i usług, ze specjalnym uwzględnieniem elektryczności i dostaw wody oraz szczególnych potrzeb przede wszystkim dzieci; wyraża zaniepokojenie z powodu domniemanych przypadków celowego blokowania dostępu pomocy humanitarnej do Gazy; podkreśla jednocześnie, że pomoc humanitarna i finansowa UE musi w całości i w jak najbardziej skuteczny sposób docierać do ludności palestyńskiej i w żadnym przypadku nie może być wykorzystywana, pośrednio lub bezpośrednio, do finansowania działalności terrorystycznej;

5.  z zadowoleniem przyjmuje trwający dialog w różnych dziedzinach między rządem Izraela a palestyńskim rządem jedności narodowej i wzywa obie strony do dalszego podążania tą drogą; jednocześnie apeluje do palestyńskiego rządu jedności narodowej o bezzwłoczne przejęcie pełnej władzy w Strefie Gazy, aby nie dopuścić do tego, by w Gazie zapanował chaos i bezprawie; w tym duchu wzywa do zakończenia palestyńskiego procesu pojednania, który powinien doprowadzić do zorganizowania w najbliższym czasie wyborów parlamentarnych i prezydenckich;

6.  zachęca najważniejsze podmioty w regionie, zwłaszcza Egipt i Jordanię, aby nadal dążyły do uspokojenia sytuacji; przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego – w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – zakładającego utworzenie Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa Palestyna, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, co wiązałoby się ze zniesieniem blokady Gazy; powtarza, że w świetle prawa międzynarodowego osiedla są nielegalne i utrudniają osiągnięcie pokoju; wzywa wszystkie instytucje UE, aby pobudzały stosunki handlowe, kulturalne, naukowe, a także w dziedzinie energii, wody i gospodarki między Izraelem i sąsiadującymi z nim krajami;

7.  zachęca do wewnątrzpalestyńskiego pojednania między Hamasem i Autonomią Palestyńską w celu podjęcia przez nich wspólnych działań na rzecz odbudowy Gazy i znalezienia długoterminowego rozwiązania politycznego;

8.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość UE do przyłączenia się do poszukiwania kompleksowego i trwałego rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo, dobrostan i dobrobyt zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków; z zadowoleniem odnotowuje fakt, że UE opracuje warianty skutecznych i wszechstronnych działań w następujących obszarach: przemieszczanie się i dostęp, budowa potencjału, weryfikacja i monitorowanie, pomoc humanitarna oraz odbudowa po zakończeniu konfliktu;

9.  ponownie wyraża poparcie dla prowadzonej przez prezydenta Mahmuda Abbasa polityki pokojowego oporu i potępia wszelkie akty terroryzmu i przemocy; wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wzmocnienia poparcia dla przywództwa prezydenta Abbasa i jego ostatniej inicjatywy mającej na celu rozwiązanie konfliktu;

10.  podkreśla, że status quo w Strefie Gazy jest niestabilne i ułatwia zadanie ekstremistom, prowadząc do stale powtarzających się cyklów przemocy; uważa, że nie da się osiągnąć długoterminowej stabilności w Gazie bez odbudowy i ożywienia gospodarczego, w czym przeszkadza brak swobodnego przepływu ludzi i towarów; wzywa do szybkiej odbudowy i odnowy Gazy oraz zdecydowanie popiera organizację konferencji darczyńców, która ma się odbyć w dniu 12 października 2014 r. w Kairze;

11.  wzywa ponownie UE i jej państwa członkowskie do odegrania bardziej aktywnej roli politycznej, również w ramach kwartetu, w dążeniach do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami; popiera wysoką przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia realnej perspektywy na wznowienie procesu pokojowego;

12.  wyraża zadowolenie z powodu tego, że UE jest gotowa do wsparcia ewentualnego międzynarodowego mechanizmu zatwierdzonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w tym poprzez reaktywację i możliwe rozszerzenie zakresu i mandatu misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) oraz misji policyjnej Unii Europejskiej na terytoriach palestyńskich (EUPOL COPPS) działających w terenie oraz uruchomienie programu szkoleniowego dla pracowników służb celnych i policji Autonomii Palestyńskiej przed ich ponownym rozlokowaniem w Gazie;

13.  docenia niezwykłe znaczenie pracy wykonywanej przez UNRWA i cały jej personel podczas konfliktu i po jego zakończeniu; składa kondolencje na ręce UNRWA i rodzin 12 członków personelu, którzy ponieśli śmierć w czasie konfliktu; apeluje do UE i międzynarodowych darczyńców o znaczne zwiększenie wsparcia, aby zaspokoić zwiększone pilne potrzeby dotkniętej atakami ludności, którym UNRWA musi sprostać;

14.  podkreśla, że konieczne są zdecydowane wspólne działania Autonomii Palestyńskiej, UE, Egiptu i Jordanii, aby zapobiec ponownemu zbrojeniu się grup terrorystycznych w Gazie i na Zachodnim Brzegu oraz wznowieniu przez nie przemytu broni, produkcji pocisków rakietowych i budowy tuneli;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, parlamentowi i rządowi Egiptu oraz parlamentowi i rządowi Jordanii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności