Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0117/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0029

Antagna texter
PDF 225kWORD 55k
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg
Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2014 om Israel–Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av interimsavtalet om Västbanken och Gazaremsan av den 18 september 1995,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds uttalande av den 12 juli 2014,

–  med beaktande av Osloavtalen (förklaringen om principerna för provisoriska självstyrelseförfaranden) av den 13 september 1993,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 30 augusti 2014, den 16 december 2013, den 14 maj 2012, den 18 juli och den 23 maj 2011 och den 8 december 2009 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 27 augusti 2014 om eldupphöret i Gaza,

–  med beaktande av UNRWA:s dagliga lägesrapporter,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds uttalande av den 12 juli 2014 och uttalandet av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon av den 13 juli 2014,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande av respekten för internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem och av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den senaste konflikten i Gaza har lett till förluster av människoliv och oacceptabelt lidande för båda parters civilbefolkning.

B.  Som en följd av israeliska försvarsstyrkors operation ”Protective Edge” och Hamas och andra beväpnade palestinska gruppers raketbeskjutning från Gaza in i Israel dödades från början av juli till slutet av augusti över 2 000 palestinier – varav en klar majoritet civila, inklusive 503 barn – och över 10 000 palestinier skadades på Gazaremsan, samtidigt som 66 israeliska soldater och 6 israeliska civila, däribland ett barn, dödades och över 500 israeler skadades. Denna våldsamma konflikt har skapat en allvarlig humanitär kris i Gaza.

C.  En överenskommelse om eldupphör nåddes den 26 augusti 2014 och avslutade de fientligheter som pågått i Gaza i sju veckor. Egypten har gjort stora ansträngningar för att förhandla fram denna överenskommelse.

D.  Enligt överenskommelsen om eldupphör bör humanitärt bistånd få föras in till Gazaremsan genom gränsövergångarna till Israel, gränsövergången vid Rafah bör öppnas och fiskerizonen bör utökas med 9,6 km utanför Gazakusten.

E.  Om avtalet respekteras bör parterna i slutet av september 2014 inleda en dialog om olika frågor som rör situationen på Gazaremsan. Dessa samtal kan bland annat handla om att avväpna väpnade grupper i Gaza och återbörda kvarlevorna av de två israeliska soldater som dödades i den våldsamma konflikten, eller om frisläppandet av palestinska fångar och ett hävande eller en lättnad av blockaden av Gaza, bland annat genom att hamnen och flygplatsen i området återuppbyggs.

F.  Enligt UNRWA och organisationer ute på fältet har över 1 700 bostäder helt eller delvis förstörts, och ytterligare 40 000 har skadats. Förstörelsen innefattar också 17 sjukhus och vårdkliniker, 136 UNWRA-skolor, 60 moskéer och 13 begravningsplatser

G.  Hela stadsdelar och livsviktig infrastruktur har jämnats med jorden i Gaza, bland annat stadens kraftverk som fortfarande är ur funktion så att det råder strömavbrott under 18 timmar per dygn, och cirka 450 000 saknar fortfarande kommunalt vatten, på grund av att ledningarna skadats eller trycket är för lågt.

H.  Enligt uppskattningar från palestinska sakkunniga skulle återuppbyggnaden av Gaza kosta inemot 8 miljarder US-dollar. Den 9 september 2014 uppmanade FN och den palestinska regeringen internationella givare att ställa till förfogande 550 miljoner US-dollar för livsmedelsbistånd, tillgång till rent vatten, hälso- och sjukvård och utbildning såsom omedelbar hjälp i den situation som råder efter den aktuella konflikten. En internationell givarkonferens för återuppbyggnaden av Gaza planeras i Egypten.

I.  Fortfarande fungerar 29 av UNRWA:s skolbyggnader som kollektiva förläggningar för över 63 000 fördrivna personer.

J.  Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har cirka 17 000 hektar åkermark lidit direkt skada och hälften av Gazas fjäderfäbestånd har förlorats på grund av direkta träffar eller bristande skötsel på grund av minskat tillträde till jordbruksmark i gränsområden.

K.  Förenta nationerna har ansvaret för att det igångsätts en utredning för att utvärdera skadorna på strukturen i området.

1.  Europaparlamentet uttrycker åter en gång sin medkänsla med de väpnade stridernas samtliga offer och med deras familjer. Parlamentet fördömer skarpt kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse om eldupphör som förhandlats fram av Egypten och erkänner och välkomnar den roll Egypten spelat för att få till stånd en vapenvila. Parlamentet stöder också de egyptiska myndigheterna i deras fortsatta ansträngningar för att få till stånd en långsiktig vapenvila mellan Israel och Palestina, tillsammans med Egyptens strategiska roll som en nuvarande och framtida medlare för en fredlig lösning. Parlamentet välkomnar de senaste uppgifterna om att egyptierna är redo att inleda samtal om en permanent vapenvila.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att effektivt delta i insatserna för humanitär nödhjälp och i återuppbyggnaden av Gaza. EU uppmanas medverka fullt ut i den internationella givarkonferensen i Kairo den 12 oktober 2014.

4.  Europaparlamentet understryker att fullständigt och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd till befolkningen på Gazaremsan måste vara en omedelbar prioritet. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att ytterligare intensifiera sina ansträngningar i detta avseende och att snarast svara på vädjanden om ökat ekonomiskt stöd till UNRWA. Parlamentet uppmanar alla aktörer i regionen att omedelbart underlätta det humanitära biståndet så att det når ut till dem i Gaza som behöver basvaror och bastjänster – särskilt eltjänster och vattenförsörjning, och framför allt barns särskilda behov kan tillgodoses. Parlamentet uttrycker oro över de påstådda fallen av avsiktlig blockering av humanitära biståndsleveranser till Gaza. Parlamentet betonar samtidigt att EU:s humanitära och ekonomiska stöd måste fullt ut och så effektivt som möjligt, gynna den palestinska befolkningen, och aldrig får användas, varken direkt eller indirekt, till terroristverksamhet.

5.  Europaparlamentet välkomnar den pågående dialogen mellan Israels regering och den palestinska nationella samförståndsregeringen på olika områden, och uppmanar med kraft båda parter att fortsätta på den inslagna vägen. Parlamentet uppmanar samtidigt den palestinska nationella samförståndsregeringen att omedelbart ta full kontroll över Gazaremsan för att undvika kaos och laglöshet i Gaza. Parlamentet efterlyser i denna anda ett slutförande av den palestinska försoningsprocessen, vilket skulle kunna leda till att parlaments- och presidentval snart kan hållas.

6.  Europaparlamentet uppmanar centrala regionala aktörer, såsom Egypten och Jordanien, att fortsätta sina ansträngningar för att lugna ned situationen. Parlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Enligt denna lösning ska staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat leva sida vid sida i fred och säkerhet, vilket förutsätter ett upphävande av blockaden av Gazaremsan. Parlamentet upprepar också att bosättningar är folkrättsstridiga och utgör ett hinder för fred. Parlamentet uppmanar alla EU‑institutioner att uppmuntra förbindelser och utbyten avseende handel, kultur, vetenskap, energi, vatten och ekonomiska förbindelser mellan Israel och dess grannländer.

7.  Europaparlamentet önskar att Hamas och den palestinska myndigheten ska försonas så att de kan arbeta tillsammans för att bygga upp Gaza och finna en långsiktig politisk lösning.

8.  Europaparlamentet välkomnar EU:s vilja att bidra till en övergripande och hållbar lösning som förbättrar säkerheten, välfärden och välståndet för såväl palestinier som israeler. Parlamentet ser positivt på att EU kommer att ta fram alternativ när det gäller effektiva och omfattande åtgärder på följande områden: rörlighet och tillträde, kapacitetsuppbyggnad, kontroll och övervakning, humanitär hjälp samt återuppbyggnad och återställande efter konflikten.

9.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till president Mahmud Abbas fredliga motståndspolitik och fördömer alla terror- och våldshandlingar. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att stärka stödet till president Abbas ledarskap och hans senaste initiativ att bryta dödläget i konflikten.

10.  Europaparlamentet betonar att den oförändrade situationen på Gazaremsan är ohållbar och en fördel för extremisterna, vilket leder till ständigt nya våldscykler. Parlamentet anser att det inte kommer bli någon långsiktig stabilitet i Gaza utan återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning, vilket undergrävs av bristen på fri rörlighet för personer och varor. Parlamentet efterlyser en snabb återuppbyggnad och ett snabbt återställande av Gaza, och ger sitt fulla stöd till givarkonferensen som ska hållas den 12 oktober 2014 i Kairo.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att spela en mer aktiv politisk roll, även inom kvartetten, i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet stöder den höga representanten i hennes insatser för att skapa trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen.

12.  Europaparlamentet är mycket positivt till att EU är berett att stödja en eventuell internationell mekanism som godkänns av FN:s säkerhetsråd, bland annat genom en reaktivering och eventuell utvidgning på plats av tillämpningsområdet och mandatet för uppdragen EU BAM Rafah och Eupol Copps, som också omfattar ett utbildningsprogram för personalen vid den palestinska tull- och polismyndigheten för omplacering i Gaza.

13.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för det mycket betydelsefulla arbete som UNRWA och all dess personal har utfört under och efter konflikten. Parlamentet uttrycker sitt medlidande med UNRWA och familjerna till de 12 personalmedlemmar som dödades under konflikten. Parlamentet uppmanar EU och internationella givare att kraftigt öka sitt stöd för att täcka de tilltagande omedelbara behoven hos den drabbade befolkningen, vilka UNRWA måste tillgodose.

14.  Europaparlamentet betonar att det är helt nödvändigt att den palestinska myndigheten, EU, Egypten och Jordanien resolut arbetar för att säkerställa att terroristgrupperna i Gaza och på Västbanken inte rustar upp igen och på nytt börjar smuggla vapen, tillverka raketer och bygga tunnlar.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens parlament och regering samt Jordaniens parlament och regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy