Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2064(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0013/2014

Внесени текстове :

A8-0013/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/10/2014 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0030

Приети текстове
PDF 482kWORD 76k
Вторник, 21 октомври 2014 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana — метал — Испания
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana — метал от Испания) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0515 – C8-0125/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на Комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A8–0013/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при реинтегрирането им на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие съкращаването на 633 работници в 142 предприятия, чийто предмет на дейност е производство на изделия от метали, без машини и оборудване в Испания, като 300 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, в рамките на референтния период от 1 април 2013 г. до 31 декември 2013 г.;

Г.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че испанските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 25 март 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 12 август 2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Приветства факта, че в заявлението се отчита опитът с предишни заявления от същия регион; предлага опитът и възможните най-добри практики на региони, подаващи няколко заявление да бъдат разпространени на редовните заседания на лицата за контакт за ЕФПГ и експертите;

4.  Счита, че съкращенията в 142 предприятия в областта на производството на изделия от метали, без машини и оборудване в Испания са свързани с глобалната финансова и икономическа криза; отбелязва, че Испания е сред държавите членки, най-силно засегнати от финансовата и икономическата криза, която доведе до намаляване на търсенето и производството на метали и метални изделия; отбелязва, че в Испания производството на метални изделия е намаляло с 23,3% през 2009 г. спрямо предишната година и с 36,6% през периода 2008—2013 г.; отбелязва, че оборотът на сектора е намалял с 38,5% в периода 2008—2012 г., и че съкратените работни места представляват 43% от общия брой работни места в сектора на производството на метали;

5.  Отбелязва, че секторът на производство на метални изделия е ключов доставчик на материали за широк кръг производства, по-конкретно за секторите на корабостроенето, строителството и производството на автомобили, които са сериозно засегнати от икономическата криза навсякъде в Европейския съюз;

6.  Отбелязва, че разглежданият случай е типично отражение на социалната и икономическата среда на регион с местна икономика, която се характеризира с наличието на голям процент МСП и припомня трудностите, пред които МСП са изправени понастоящем по отношение на достъпа до финансиране;

7.  Подчертава, че съкратените 633 работни места ще влошат още повече положението с безработицата в автономна област Валенсия, което е особено проблематично, тъй като производството на метални изделия осигурява 25,4% от работните места в промишлеността в региона; отбелязва, че през 2008 г. е имало 35 868 работни места в сектора на производството на метални изделия в автономна област Валенсия, а през 2012 г. броят на работните места е намалял до 20 873, което представлява спад с 43%, т.е. осем процентни пункта повече от спада на национално равнище;

8.  Отбелязва със съжаление, че се очаква по-малко от 50% от допустимите бенефициенти да участват в мерките; счита, че тази прогноза се основава на опита на прилагащия орган с предходни заявления за намеса по линия на ЕФПГ в регионите; счита въпреки това, че в региони с висока безработица броят на участниците в мерките за обучение и преквалификация трябва да бъде по-висок;

9.  Подчертава, че заетостта в региона е сериозно засегната от отражението на кризата върху традиционни сектори, като производството на керамични изделия, обувната промишленост и строителството, както и върху текстилната промишленост, които са от изключително значение за икономиката в региона;

10.  Приветства това, че се очаква съкратените работници масово да участват в професионалното обучение и повишаването на квалификацията: одобрява обстоятелството, че това повишаване на квалификацията е ориентирано към подобряване на умения и компетентности, придобити в областта на производството на метали, и усъвършенстване на допълнителни специфични техники в съответствие с бъдещите нужди на производството на метални изделия;

11.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, испанските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 20 юни 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

12.  Приветства факта, че персонализираните услуги за съкратените работници ще бъдат съфинансирани от Generalitat Valenciana (автономното правителство на област Валенсия) и по-конкретно от SERVEF (публичната институция по заетостта на автономното правителство), които ще предоставят 30% от общия бюджет, и от асоциацията на работодателите Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL и профсъюзите UGT-PV и CCOO-PV, които заедно ще предоставят 10% от общия бюджет;

13.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, който трябва да се съфинансира, включва мерки за съкратените работници, като професионално ориентиране и консултиране, намиране на работа, обучение (професионално обучение за повишаване на квалификацията, обучение в общоприложими умения и обучение на работното място), насърчаване на предприемачеството, стимул за започване на стопанска дейност, краткосрочна помощ при търсене на работа, покриване на разходите за пътуване и стимули за насърчаване на заетостта;

14.  Отбелязва сумата от 3 000 EUR, която се очаква да бъде предоставена на 20 бенефициенти с цел стимулиране на завръщането им на пазара на труда със започване на свой собствен бизнес; счита, че броят на работниците, които се очаква да се възползват от тази мярка, също се основава на опит от предишни случаи на намеса на ЕФПГ в региона;

15.  Приветства факта, че съгласуваният пакет персонализирани услуги е изготвен след консултации както с асоциацията на работодателите FEMEVAL, така и с профсъюзите UGT-PV и CCOO-PV и че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до ЕФПГ ще се прилагат политиката на равенство между жените и мъжете и принципът на недискриминация; припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера;

16.  Очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

17.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действия, финансирани от структурните фондове; подчертава, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ по други финансови инструменти на ЕС; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18.  Отбелязва, че прогнозните разходи за сесиите за запознаване с мерките и информиране — първата мярка в списъка на предложените действия, са с 50% по-високи от посочените в заявление от същия регион от предходната година;

19.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва, че Комисията е приключила оценката за допустимостта на заявлението от гледна точка на условията за предоставяне на финансово участие в срок от 12 седмици от получаването на пълното заявление;

20.  Подчертава, че в съответствие с член 9 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че помощта от ЕФПГ е ограничена до това, което е необходимо за проявяване на солидарност и оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициерите от целевата група, както и че тя няма да замества повече действията, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения;

21.  Приветства приемането на Регламента за ЕФПГ, който отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета съгласие за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на фонда във връзка с кризата, за увеличаване на финансовия принос на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявленията за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Европейския парламент и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, и за разширяване обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и чрез финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

22.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

23.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana — метал от Испания)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/816/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност