Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2064(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0013/2014

Předložené texty :

A8-0013/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/10/2014 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0030

Přijaté texty
PDF 396kWORD 72k
Úterý, 21. října 2014 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, Španělsko
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal ze Španělska) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0515 – C8‑0125/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IID ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0013/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG),

C.  vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 633 pracovníků ze 142 podniků působících v oblasti výroby kovodělných výrobků – přičemž opatření spolufinancovaná z EFG jsou určena pro 300 z nich – během referenčního období od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2013.

D.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Španělsko má proto nárok na finanční příspěvek podle uvedeného nařízení;

2.  konstatuje, že španělské orgány podaly svou žádost o finanční příspěvek z EFG dne 25. března 2014 a že Komise zpřístupnila posouzení této žádosti dne 12. srpna 2014; vítá rychlé hodnocení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  vítá, že žádost zohledňuje zkušenosti získané v souvislosti s předchozími žádostmi podanými v tomto regionu; navrhuje, aby zkušenosti a osvědčené postupy z regionů, které předkládají několik žádostí, byly šířeny prostřednictvím pravidelných schůzí kontaktních osob EFG a odborníků;

4.  domnívá se, že propuštění pracovníků ze 142 podniků provozujících výrobu kovodělných produktů ve Španělsku souvisí s globální finanční a hospodářskou krizí; konstatuje, že Španělsko patří mezi ty členské státy, které tato krize postihla nejvíce, což způsobilo pokles poptávky po železe a kovodělných výrobcích a jejich výroby; konstatuje, že ve Španělsku v roce 2009 poklesla výroba kovodělných výrobků oproti předchozímu roku o 23,3 % a v období let 2008 až 2013 o 36,6 %; konstatuje, že obrat v tomto odvětví klesl v období 2008–2012 o 38,5 % a zaniklo 43 % z celkového počtu pracovních míst v kovovýrobě;

5.  konstatuje, že odvětví výroby kovodělných produktů je klíčovým poskytovatelem vstupních produktů pro široké spektrum výrobních odvětví, především pro stavbu lodí, stavebnictví a automobilový průmysl, přičemž na všechna tato odvětví měla hospodářská krize v Unii významný dopad;

6.  konstatuje, že tento konkrétní případ je typickou ukázkou sociální a ekonomické situace regionu, v němž je místní hospodářství tvořeno z velké míry malými a středními podniky, a připomíná stávající problémy, jimž malé a střední podniky čelí, pokud jde o přístup k financování;

7.  zdůrazňuje, že propuštění 633 pracovníků dále zhorší nezaměstnanost v regionu Comunidad Valenciana, který je obzvláště zranitelný, neboť kovovýroba představuje 25,4 % pracovních míst v průmyslu tohoto regionu; konstatuje, že v roce 2008 existovalo v Comunidad Valenciana v kovovýrobě 35 868 pracovních míst, přičemž v roce 2012 jejich počet klesl na 20 873, což představuje pokles o 43 %, tedy o osm procentních bodů nad celostátním průměrem;

8.  s politováním konstatuje, že se očekává, že do těchto opatření bude zapojeno méně než 50 % způsobilých pracovníků; domnívá se, že tento odhad se zakládá na zkušenostech orgánu, který žádost podává, získaných v souvislosti s předchozími žádostmi o příspěvek z EFG v daných regionech; má za to, že v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti by měl být počet účastníků kurzů odborného vzdělávání a rekvalifikačních kurzů vyšší;

9.  zdůrazňuje, že zaměstnanost v tomto regionu byla výrazně ovlivněna dopadem krize na tradiční odvětví, jako jsou odvětví keramiky, obuvi a stavebnictví a textilní průmysl, která mají velký význam pro hospodářství tohoto regionu;

10.  vítá, že se předpokládá, že se velký počet propuštěných pracovníků zapojí do odborného vzdělávání a zvyšování dovedností; oceňuje, že toto zvyšování dovedností je naplánováno tak, aby vycházelo z dovedností a schopností, které pracovníci nabyli v kovodělném odvětví, přičemž se zaměří na získání dalších specifických technických znalostí, díky nimž budou pracovníci splňovat budoucí požadavky kovodělného průmyslu;

11.  vítá rozhodnutí španělských orgánů, že dne 20. června 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory pro navržený koordinovaný balíček opatření z EFG – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby byla pracovníkům urychleně poskytnuta pomoc;

12.  vítá, že se na financování individualizovaných služeb pro propuštěné pracovníky budou rovněž podílet Generalitat Valenciana (autonomní správa regionu Comunidad Valenciana), a zejména SERVEF (veřejné úřady práce autonomní správy), přičemž jejich podíl bude činit 30 % celkového rozpočtu, a rovněž sdružení zaměstnavatelů Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL a odborové organizace UGT-PV a CCOO-PV, jejichž podíl bude činit 10 % z celkového rozpočtu;

13.  konstatuje, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje opatření pro propuštěné pracovníky, jako je profesní poradenství, odborná příprava v oblasti volby povolání (odborné vzdělávání a získávání nových dovedností, odborná příprava v oblasti průřezových dovedností, zaučování na pracovišti), podpora podnikání, pobídky pro vytváření podniků, příspěvky v době hledání zaměstnání, příspěvky na dojíždění a pobídky k zaměstnávání;

14.  všímá si částky ve výši 3 000 EUR, která má být přidělena 20 příjemcům s cílem poskytnout jim pobídky související s jejich návratem na trh práce díky zahájení podnikání; domnívá se, že odhad počtu pracovníků, kteří získají tuto pobídku, se rovněž zakládá na přechozích případech využití EFG v tomto regionu;

15.  vítá, že tento koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se sdružením zaměstnavatelů FEMEVAL i odborovými svazy UGT-PV a CCOO-PV a že v různých fázích uplatňování EFG a v přístupu k němu bude dbáno na rovnost žen a mužů a na zásadu nediskriminace;

16.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného balíčku opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také skutečnému podnikatelskému prostředí;

17.  konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že španělské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

18.  všímá si, že odhadované náklady na uvítací a informační setkání, která jsou prvním opatřením na seznamu navrhovaných akcí, vzrostly ve srovnání s žádostí, která byla v tomto regionu podána minulý rok, o 50 %;

19.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; konstatuje, že Komise dokončila posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, ve lhůtě 12 týdnů od přijetí úplné žádosti;

20.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 9 nařízení o EFG je finanční příspěvek z EFG omezen na výši nezbytnou k zajištění solidarity a dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci a že tento příspěvek již nebude nahrazovat akce, které mají provádět společnosti na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv;

21.  vítá přijetí nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a konečně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

22.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

23.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855
(2)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal ze Španělska)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/816/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí