Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2064(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0013/2014

Esitatud tekstid :

A8-0013/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/10/2014 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0030

Vastuvõetud tekstid
PDF 228kWORD 59k
Teisipäev, 21. oktoober 2014 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/004 ES/ComunidadValenciana metal – Hispaania
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, Hispaania) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0515 – C8‑0125/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0013/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal EGFilt rahalise toetuse saamiseks seoses 633 koondamisega 142 ettevõttes, mis tegelevad Hispaanias metalltoodete tootmisega, ning taotles EGFi kaasrahastamist meetmetele, mida pakutakse 300 töötajale vaatlusperioodil 1. aprillist 2013 kuni 31. detsembrini 2013;

D.  arvestades, et taotlus vastab EGFi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 25. märtsil 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 12. augustil 2014; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  peab kiiduväärseks, et taotluses on võetud arvesse sama piirkonda puudutavate varasemate taotlustega saadud kogemusi; teeb ettepaneku, et piirkondade puhul, kes esitavad mitu taotlust, tuleks EGFi kontaktisikute ja ekspertide korrapärastel kohtumistel levitada kogemusi ja võimalikke parimaid tavasid;

4.  on seisukohal, et koondamised 142 ettevõttes, mis tegelevad Hispaanias metalltoodete tootmisega, on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga; märgib, et Hispaania kuulub nende liikmesriikide hulka, keda kriis kõige tugevamalt mõjutas, tuues kaasa väiksema nõudluse metalli ja metalltoodete järele ning seega ka tootmise kahanemise; märgib, et metalltoodete tootmine vähenes Hispaanias 2009. aastal varasema aastaga võrreldes 23,3% ning ajavahemikul 2008–2013 koguni 36,6%; märgib, et ajavahemikul 2008–2012 kahanes selle sektori käive 38,5% ning koondamised moodustavad metallisektori kõigist töökohtadest 43%;

5.  märgib, et metalltoodete tootmise sektor on keskse tähtsusega sisendite tarnija mitmesugustele tootvatele tööstusharudele, eeskätt laevaehitus- ja ehitussektorile ning autotööstusele, kusjuures majanduskriis mõjutas kõiki neid valdkondi märkimisväärselt kogu liidus;

6.  märgib, et kõnealune juhtum kujutab endast tüüpilist näidet ühiskonna ja majanduse olukorrast piirkonnas, mille majandust iseloomustab VKEde suur osakaal, ning tuletab meelde raskusi, millega VKEd peavad rahastamisele juurdepääsu otsides silmitsi seisma;

7.  toonitab, et 633 töötaja koondamine süvendab veelgi tööpuudust Valencias, kus olukord on niigi äärmiselt ebakindel, kuna metallisektor annab 25,4% piirkonna tööstuses eksisteerivatest töökohtadest; märgib, et 2008. aastal oli Valencia metallisektoris 35 868 töökohta, ent 2012. aastal oli see arv vähenenud 20 873 töökohani, st 43%, mis tähendab riiklikust keskmisest 8% võrra suuremat langust;

8.  märgib kahetsusega, et meetmetes osaleb eeldatavasti vähem kui 50% toetuskõlblikest töötajatest; on seisukohal, et see hinnang põhineb piirkonna varasemate EGFi sekkumistega tegelenud ametiasutuste kogemustel; on siiski seisukohal, et piirkondades, kus töötuse määr on kõrge, peab koolitustel ja ümberõppes osalejate arv olema suurem;

9.  rõhutab, et kriisi mõju piirkonna majanduse jaoks äärmiselt olulistele traditsioonilistele sektoritele, nagu keraamika, jalatsitööstus, ehitus ja ka tekstiilitööstus, on tõsiselt mõjutanud piirkonna tööhõivet;

10.  peab kiiduväärseks, et eeldatavasti osaleb kutsekoolitustel ja oskuste täiustamisel arvukalt koondatud töötajaid; peab kiiduväärseks, et oskuste täiustamisel lähtutakse metallitööstuses juba omandatud oskuste ja pädevuste täiendamisest ning et konkreetsete lisatehnikate omandamise järel vastavad töötajad metallitööstuse tulevastele vajadustele;

11.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Hispaania ametiasutused otsustasid alustada töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete meetmete pakkumist koondatud töötajatele juba 20. juunil 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist EGFile toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta;

12.  peab kiiduväärseks asjaolu, et koondatud töötajatele pakutavaid individuaalseid meetmeid kaasrahastatavad Generalitat Valenciana (Valencia autonoomse piirkonna valitsus) ja eelkõige SERVEF (autonoomse valitsuse avalik tööbüroo), kes katavad 30% kogueelarvest, ning tööandjate ühendus Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) ja ametiühingud UGT-PV ja CCOO-PV, kes katavad 10% kogueelarvest;

13.  märgib, et kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab koondatud töötajate jaoks selliseid meetmeid nagu kutsenõustamine, tööle suunamine, koolitus (kutseõpe ja oskuste täiustamine, koolitused valdkonnaüleste oskuste edendamiseks, väljaõpe töö kõrvalt), ettevõtluse edendamine, toetused ettevõtte asutamiseks, töö otsimiseks, transpordikulude katteks ja tööhõive stimuleerimiseks;

14.  võtab teadmiseks, et eeldatavasti 20 toetusesaajale määratakse 3000 euro suurune toetus, et ergutada neid naasma tööturule oma ettevõtte asutamise teel; on seisukohal, et seda toetust saavate töötajate hinnanguline arv põhineb samuti varasematel kogemustel EGFi vahendite kasutamisega asjaomases piirkonnas;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on välja töötatud koostöös tööandjate liitudega, nagu FEMEVAL, ja ametiühingutega, nagu UGT-PV ja CCOO-PV, ning et EGFi rakendamise ja selle vahendite kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldatakse soolise võrdsuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

16.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

17.  märgib, et EGFist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav informatsioon sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et rahastamiskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

18.  märgib, et kavandatavate meetmete loetelus esimesena mainitud tutvustus- ja teavitusürituste hinnanguline maksumus on 50% suurem kui samast piirkonnast eelmisel aastal esitatud taotluses;

19.  tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist võtnud kasutusele parandatud menetluse; märgib, et komisjon andis lõpliku hinnangu selle kohta, kas taotlus vastab rahalise toetuse andmise tingimustele, 12 nädala jooksul pärast täieliku taotluse saamist;

20.  rõhutab, et EGFi määruse artikli 9 kohaselt peab EGFi rahaline toetus piirduma sellega, mis on vajalik sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele solidaarsuse näitamiseks ning ajutise ja ühekordse toetuse pakkumiseks; toonitab, et see ei tohi asendada meetmeid, mida ettevõtted peavad võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

21.  väljendab heameelt selle üle, et on vastu võetud uus EGFi määrus, mis kajastab parlamendi ja nõukogu vahelist kokkulepet viia uuesti sisse EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust 60%-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning parlamendi ja nõukogu poolt hindamis- ja heakskiitmisprotsessi lühendamise teel, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomist;

22.  tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

23.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

24.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2)ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3)ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal - Hispaania)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/816/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika