Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2064(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0013/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0013/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 21/10/2014 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0030

Pieņemtie teksti
PDF 393kWORD 73k
Otrdiena, 2014. gada 21. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana – Spānijas pieteikums EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 21. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0515 – C8‑0125/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0013/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. decembrim 142 uzņēmumos, kuri darbojas gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, ir atlaisti 633 darbinieki, no kuriem 300 darbiniekiem paredzēts piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus;

D.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 25. martā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 12. augustā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri – mazāk kā piecu mēnešu laikā;

3.  atzinīgi vērtē to, ka pieteikums ir sagatavots, ņemot vērā pieredzi, kas gūta saistībā ar iepriekšējiem no šī paša reģiona iesniegtajiem pieteikumiem; uzskata, ka regulārajās EGF kontaktpersonu un ekspertu sanāksmēs būtu jāizplata informācija gan par pieredzi, ko guvuši reģioni, kuri iesnieguši vairākus pieteikumus, gan, iespējams, labāko praksi, ko tie īsteno;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana 142 uzņēmumos, kuri Spānijā darbojas gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, ir saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi; norāda, ka Spānija ir viena no tām ES dalībvalstīm, ko vissmagāk skārusi krīze, kuras rezultātā ir samazinājies gan pieprasījums pēc metāla un metālizstrādājumiem, gan to ražošanas apjoms; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2008. gadu metālizstrādājumu ražošanas apjoms Spānijā 2009. gadā bija samazinājies par 23,3 %, un laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam tas ir samazinājies par 36,6 %; norāda, ka laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam nozares apgrozījums ir samazinājies par 38,5 % un ka atlaisto darbinieku īpatsvars ir 43 % no kopējā metālrūpniecības nozarē nodarbināto skaita;

5.  norāda, ka gatavo metālizstrādājumu nozare ir galvenais izejmateriālu avots daudzām citām ražošanas nozarēm, jo īpaši kuģubūvei, celtniecībai un autorūpniecībai, kuras visā Savienībā ir nopietni skārusi ekonomikas krīze;

6.  konstatē, ka konkrētais gadījums ir tipisks sociālās un ekonomiskās situācijas atspoguļojums reģionā, kura vietējai ekonomikai raksturīgs liels MVU īpatsvars, un atgādina, ka finansējums MVU pašlaik ir grūti pieejams;

7.  uzsver, ka 633 darbinieku atlaišana vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Valensijas apgabalā (Comunidad Valenciana), kur situācija ir īpaši nestabila, jo tieši šajā apgabalā metālrūpniecības nozarē ir nodarbināti 25,4 % no visā reģionā rūpniecībā nodarbinātajiem; konstatē, ka 2008. gadā Valensijas apgabalā metālrūpniecības nozarē nodarbināto skaits bija 35 868, turpretim 2012. gadā šis skaits bija samazinājies līdz 20 873 jeb par 43 %, kas ir par astoņiem procentpunktiem vairāk nekā valsts līmenī;

8.  ar nožēlu konstatē, ka pasākumos, iespējams, piedalīsies mazāk kā 50 % no tiem darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības saņemt atbalstu; uzskata, ka pieteikuma iesniedzējas valsts iestāde šādu pieņēmumu ir izdarījusi, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar iepriekšējiem EGF finansējuma pieprasījumiem; uzskata, ka reģionos ar augstu bezdarba līmeni dalībnieku skaitam mācību un pārkvalificēšanās pasākumos ir jābūt lielākam;

9.  uzsver, ka nodarbinātību reģionā ir nopietni ietekmējušas krīzes sekas tādās tradicionālās nozarēs kā porcelāna, apavu, celtniecības un tekstilrūpniecības nozare, kas reģiona ekonomikai ir ārkārtīgi svarīgas;

10.  atzinīgi vērtē to, ka tiek prognozēta ļoti daudzu atlaisto darbinieku līdzdalība profesionālās izglītības un kvalifikācijas celšanas pasākumos; pauž gandarījumu, ka šādu kvalifikācijas celšanu ir plānots īstenot, pamatojoties uz metālrūpniecības nozarē gūtajām prasmēm un zināšanām, un ka darba ņēmēji varēs pilnveidot savas specifiskās darba iemaņas, apgūstot nākotnes metālrūpniecībai vajadzīgās prasmes;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Spānijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 20. jūnijā – labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

12.  ar gandarījumu konstatē, ka atlaistajiem darbiniekiem paredzēto individualizēto pakalpojumu sniegšanu līdzfinansēs Valensijas apgabala pašpārvalde (Generalitat Valenciana) un jo īpaši SERVEF (apgabala pašpārvaldes nodarbinātības dienests), nodrošinot 30 % no kopējā budžeta, kā arī Valensijas Metālrūpniecības nozares darba devēju federācija (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)) un arodbiedrības (UGT-PV un CCOO-PV), nodrošinot 10 % no kopēja budžeta;

13.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir tādi atlaistajiem darbiniekiem paredzēti pasākumi kā profesionālā orientācija, iekārtošana darbā, mācības (profesionālā izglītība un kvalifikācijas celšana, starpdisciplināru prasmju mācības, apmācība darbavietā), uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, darba meklēšanas pabalsts, transporta izmaksu kompensēšana un nodarbinātības stimulēšana;

14.  norāda, ka EUR 3000 ir paredzēts piešķirt aptuveni 20 atbalsta saņēmējiem, lai stimulētu viņus atgriezties darba tirgū, izveidojot savu uzņēmumu; uzskata, ka arī šī stimula saņēmēju skaits ir prognozēts, pamatojoties uz pieredzi, kas reģionā ir gūta saistībā ar iepriekšējiem EGF izmantošanas gadījumiem;

15.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums sagatavots, apspriežoties gan ar darba devēju federāciju (FEMEVAL), gan ar arodbiedrībām (UGT-PV un CCOO‑PV), un ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz šī fonda pieejamību tiks īstenota sieviešu un vīriešu līdztiesības politika, kā arī piemērots nediskriminācijas princips;

16.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

17.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver – Spānijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

18.  konstatē, ka salīdzinājumā ar pieteikumu, kas no šī reģiona saņemts pagājušajā gadā, iepazīstināšanas un informatīvo pasākumu – ierosināto pasākumu saraksta pirmās pozīcijas – izmaksu tāme ir par 50 % lielāka;

19.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka pieteikuma atbilstību nosacījumiem, kas ļauj piešķirt finansiālu ieguldījumu, Komisija izvērtēja 12 nedēļu laikā pēc tam, kad bija saņemti visi pieteikuma dokumenti;

20.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 9. pantu ir jānodrošina, ka palīdzība no EGF tiek sniegta tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai apliecinātu solidaritāti un sniegtu pagaidu vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, un turpmāk šī palīdzība neaizstās darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

21.  atzinīgi vērtē jaunās EGF regulas pieņemšanu, kas atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt to darbību un saņēmēju loku, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

22.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/816/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika