Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2064(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2014

Texte depuse :

A8-0013/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/10/2014 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0030

Texte adoptate
PDF 237kWORD 77k
Marţi, 21 octombrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal - Spania
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal prezentată de Spania) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0515 – C8–0125/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0013/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficace posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât Spania a prezentat cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma a 633 de disponibilizări ce au avut loc în Spania în perioada de referință cuprinsă între 1 aprilie 2013 și 31 decembrie 2013 în cadrul a 142 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor metalice, 300 de lucrători fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG;

D.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea de contribuție financiară din partea FEG la 25 martie 2014 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisia Europeană la 12 august 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  salută faptul că cererea ține seama de experiența acumulată în cazul cererilor anterioare din aceeași regiune; sugerează că experiențele și eventualele bune practici ale regiunilor care au depus o serie de cereri ar trebui diseminate în cadrul reuniunilor obișnuite ale persoanelor de contact și experților FEG;

4.  consideră că disponibilizările operate în cele 142 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în Spania în domeniul fabricării produselor metalice au legătură cu criza economică și financiară mondială; observă că Spania este unul dintre statele membre cele mai grav afectate de criză, ceea ce a dus la reducerea cererii pentru metal și produse metalice și la diminuarea producției lor; constată că în Spania producția de produse metalice a scăzut cu 23,3% în 2009 față de anul precedent și cu 36,6% între 2008 și 2013; constată că cifra de afaceri din acest sector a scăzut cu 38,5% în perioada 2008-2012, iar numărul locurilor de muncă din sectorul produselor metalice a scăzut cu 43%;

5.  constată că sectorul produselor metalice prelucrate reprezintă un furnizor important de materie primă pentru o întreagă serie de industrii producătoare, în special sectorul construcțiilor navale, sectorul construcțiilor și al autovehiculelor, toate fiind în mod considerabil afectate de criza economică din Uniune;

6.  constată că acest caz reflectă în mod tipic peisajul social și economic al unei regiuni cu o economie locală caracterizată de un procentaj ridicat de IMM-uri și reamintește dificultățile actuale cu care s-au confruntat acestea din urmă pentru accesarea fondurilor;

7.  subliniază că cele 633 de disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului în Comunidad Valenciana, care este deosebit de fragilă, având în vedere că sectorul produselor din metal reprezintă 25,4% din totalul locurilor de muncă din sectorul industrial din regiune; constată că, în 2008, în sectorul metalurgic din Comunidad Valenciana existau 35 868 de locuri de muncă, iar în 2012 numărul de locuri de muncă a scăzut la 20 873, ceea ce reprezintă o reducere cu 43%, respectiv cu opt puncte procentuale mai mult decât la nivel național;

8.  constată cu regret că se preconizează că mai puțin de 50% dintre lucrătorii eligibili vor lua parte la acțiunile propuse; consideră că această estimare se bazează pe experiențele autorității de implementare cu cererile anterioare de intervenții din partea FEG depuse de regiuni; se așteaptă ca, în regiunile cu o rată ridicată a șomajului, numărul participanților la cursurile de formare și nevoile de reciclare profesională să fie mai mari;

9.  subliniază că situația ocupării forței de muncă în regiune a fost grav afectată de efectele crizei asupra sectoarelor tradiționale precum industria de ceramică, industria încălțămintei și industria construcțiilor, precum și industria textilelor, care sunt foarte importante pentru economia regiunii;

10.  salută faptul că se preconizează că lucrătorii disponibilizați vor participa în număr mare la activități de formare profesională și îmbunătățirea competențelor; apreciază faptul că îmbunătățirea competențelor este concepută în așa fel încât să se bazeze pe competențele și aptitudinile dobândite în industria metalurgică și să ducă la învățarea unor noi tehnici specifice, astfel încât lucrătorii să poată răspunde nevoilor viitoare ale industriei metalurgice;

11.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 20 iunie 2014, înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

12.  salută faptul că serviciile personalizate pentru lucrătorii disponibilizați vor fi cofinanțate de Generalitat Valenciana (guvernul autonom al Comunidad Valenciana), mai exact de SERVEF (oficiile de ocupare a forței de muncă din cadrul guvernului autonom), care va asigura 30% din bugetul total, precum și de asociația angajatorilor Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL și de sindicatele UGT-PV și CCOO-PV, care vor asigura 10% din bugetul total;

13.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține măsuri destinate lucrătorilor disponibilizați, precum orientare profesională, plasarea într-un loc de muncă, formare (formare profesională și îmbunătățirea competențelor, formare în competențe transversale, formare la locul de muncă), promovarea antreprenoriatului, măsuri de stimulare în vederea creării unei afaceri, indemnizație pentru căutarea unui loc de muncă, contribuție la cheltuielile de deplasare la locul de muncă și măsuri de stimulare a angajării lucrătorilor;

14.  ia act de faptul că se are în vedere acordarea unei sumei de 3 000 EUR către 20 de beneficiari pentru a stimula reintegrarea acestora pe piața muncii prin începerea unei afaceri proprii; consideră că estimarea numărului de lucrători care urmează să beneficieze de acest stimulent se bazează și pe experiențele cererilor FEG anterioare din regiune;

15.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat după consultarea atât a asociației angajatorilor FEMEVAL, cât și a sindicatele UGT-PV și CCOO-PV și că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, vor fi aplicate politica de egalitate între femei și bărbați și principiul nediscriminării;

16.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității tuturor lucrătorilor de a-și căuta un loc de muncă prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

17.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile spaniole confirmă faptul că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  constată că costul estimat al sesiunilor de primire și de informare, ca primă măsură de pe lista acțiunilor propuse, a crescut cu 50% față de o cerere provenită din aceeași regiune în cursul anului anterior;

19.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; constată că Comisia a finalizat evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete;

20.  subliniază că, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind FEG, trebuie să se garanteze că contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați; de asemenea, trebuie să se asigure că respectiva contribuție din partea FEG nu înlocuiește acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

21.  salută adoptarea noului Regulament privind FEG, care reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru crearea unor afaceri proprii;

22.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal prezentată de Spania)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/816/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate