Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2064(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2014

Ingivna texter :

A8-0013/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/10/2014 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0030

Antagna texter
PDF 231kWORD 61k
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter - ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal - Spanien
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal från Spanien) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0515 – C8-0125/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av en skrivelse från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8‑0013/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C.  Spanien har lagt fram ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 633 uppsägningar vid 142 företag verksamma inom tillverkning av metallprodukter i Spanien, av vilka 300 arbetstagare omfattas av åtgärder som medfinansieras av fonden under referensperioden från den 1 april 2013 till den 31 december 2013.

D.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 4.1 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 25 mars 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 12 augusti 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.  Europaparlamentet välkomnar att ansökan tar hänsyn till erfarenheterna av tidigare ansökningar från samma region. Parlamentet föreslår att erfarenheter och eventuell bästa praxis från regioner som lämnar in flera ansökningar ska spridas vid de möten som regelbundet hålls med fondens kontaktpersoner och experter.

4.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid 142 företag som sysslar med tillverkning av metallprodukter i Spanien är knutna till den globala finansiella och ekonomiska krisen. Spanien är en av de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen som ledde till lägre efterfrågan på och minskad produktion av metaller och metallvaror. I Spanien minskade produktionen av metallvaror med 23,3 % under 2009 jämfört med det föregående året och med 36,6 % mellan 2008 och 2013. Parlamentet noterar att omsättningen i sektorn minskade med 38,5 % under perioden 2008–2012 och att de förlorade arbetstillfällena motsvarar 43 % av den sammanlagda sysselsättningen i metallsektorn.

5.  Europaparlamentet noterar att metallvarusektorn är en central leverantör av insatsvaror för ett stort antal olika verksamheter, särskilt varvs-, byggnads- och fordonssektorn, och att alla dessa sektorer i betydande utsträckning har påverkats av den ekonomiska krisen i hela unionen.

6.  Europaparlamentet noterar att denna ansökan på ett typiskt sätt återspeglar det sociala och ekonomiska landskapet i en region vars lokala ekonomi kännetecknas av en stor andel små och medelstora företag, och påminner om de svårigheter de här företagen har när det gäller att få tillgång till finansiering.

7.  Europaparlamentet betonar att de 633 uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i Valencia-regionen, som är särskilt bräcklig eftersom metallsektorn utgör 25,4 % av arbetstillfällena i industrisektorn i regionen. År 2008 fanns det 35 868 arbetstillfällen i metallsektorn i Valencia-regionen, medan antalet arbetstillfällen år 2012 hade minskat till 20 873. Detta motsvarar en minskning på 43 %, det vill säga åtta procentenheter mer än på nationell nivå.

8.  Europaparlamentet beklagar att mindre än 50 % av de stödberättigade arbetstagarna förväntas delta i åtgärderna. Parlamentet anser att denna uppskattning bygger på den ansökande myndighetens erfarenheter från tidigare ansökningar om insatser från fonden i dessa regioner Parlamentet anser dock att fler personer måste delta i utbildnings- och omskolningsåtgärder i regioner med hög arbetslöshet.

9.  Europaparlamentet betonar att sysselsättningen i regionen har påverkats allvarligt av krisens konsekvenser för traditionella sektorer såsom keramik-, sko- och byggsektorerna samt textilsektorn, som är mycket viktiga för den regionala ekonomin.

10.  Europaparlamentet välkomnar att arbetstagare som blivit arbetslösa i stor utsträckning förväntas delta i yrkesutbildning och kompetenshöjning. Parlamentet uppskattar att sådan kompetenshöjning är avsedd att bygga på yrkeskunnande och kompetens som arbetstagaren erhållit i metallindustrin och genom att lära sig ytterligare särskilda tekniker kan arbetstagarna uppfylla framtida behov i metallindustrin.

11.  Europaparlamentet ser positivt på att de spanska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 20 juni 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

12.  Europaparlamentet välkomnar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de arbetstagare som blivit arbetslösa kommer att finansieras till 30 % av den totala budgeten med offentliga medel från Generalitat Valenciana (Valencia-regionens autonoma regering) och närmare bestämt från SERVEF (den regionala regeringens offentliga arbetsförmedling), medan arbetsgivarsammanslutningen Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL och fackförbunden UGT-PV och CCOO-PV tillsammans kommer att bidra med 10 % av den totala budgeten.

13.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller åtgärder för uppsagda arbetstagare såsom yrkesvägledning, arbetsförmedling, utbildning (yrkesutbildning och kompetenshöjning, utbildning i övergripande färdigheter, arbetsplatsförlagd utbildning), främjande av företagande, incitament för att starta företag, arbetssökarbidrag, bidrag till reseutgifter och anställningsincitament.

14.  Europaparlamentet noterar att ett belopp på 3 000 EUR förväntas tilldelas 20 mottagare för att uppmuntra deras återinträde på arbetsmarknaden genom att de startar ett eget företag. Parlamentet anser att uppskattningen av antalet arbetstagare som drar nytta av detta incitament även bygger på erfarenheter från tidigare ansökningar om insatser från fonden i regionen.

15.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har utarbetats i samråd med arbetsmarknadsparterna FEMEVAL, UGT-PV och CCOO-PV och att en jämställdhetspolicy och icke-diskrimineringspolicy kommer att tillämpas under de olika faserna av genomförandet samt i samband med tillgången till fondens medel.

16.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra samtliga arbetstagares möjlighet att söka anställning med hjälp av anpassad yrkesutbildning och erkännande av de färdigheter och den kompetens som har förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds inom det samordnade paketet ska anpassas inte bara efter de uppsagda arbetstagarnas behov utan också efter det rådande företagsklimatet.

17.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de spanska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

18.  Europaparlamentet noterar att den beräknade kostnaden för välkomst- och informationsmötena, som är den första åtgärden i förteckningen över föreslagna åtgärder, har stigit med 50 % jämfört med en ansökan från samma region året innan.

19.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar att kommissionen slutförde bedömningen av huruvida ansökan var förenlig med villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd inom tolv veckor efter det att den mottagit den fullständiga ansökan.

20.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 9 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter måste säkerställas att stödet från fonden begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet och tillhandahålla ett tillfälligt engångsstöd för de berörda stödmottagarna. Stödet från fonden kommer inte längre att ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

21.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen, som speglar den överenskommelse som nåtts mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar inom kommissionen samt av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att inkludera även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta företag.

22.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal från Spanien)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/816/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy