Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2065(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0015/2014

Předložené texty :

A8-0015/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/10/2014 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0031

Přijaté texty
PDF 401kWORD 75k
Úterý, 21. října 2014 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgie
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgie) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0532 – C8‑0126/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IID ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0015/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG),

C.  vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2013/012 BE/Ford Genk o finanční příspěvek z EFG poté, co bylo v montážním závodě Ford-Werke GmbH(4) sídlícím v Genku (dále jen „Ford Genk“) a v 10 dodavatelských firmách tohoto závodu v Belgii během referenčního období od 1. července 2013 do 1. listopadu 2013 propuštěno 512 osob, z čehož 479 osob by se podle očekávání mělo účastnit daných opatření,

D.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny částečně, pokud jde o minimální počet propuštěných zaměstnanců během referenčního období, jelikož v závodě bylo propuštěno méně než 500 osob; domnívá se, že žádost o příspěvek z EFG lze považovat za přípustnou, pokud má propouštění vážný dopad na zaměstnanost a místní ekonomiku; bere v úvahu další dvě vlny propouštění, které se očekávají v roce 2014 (přibližně 4340 propuštěných osob ve Ford Genk a 2820 propuštěných osob v jeho dodavatelských firmách ve stejné zeměpisné oblasti); domnívá se, že budou mít vážný dopad na celý vlámský region vzhledem k odhadované ztrátě více než 11 000 pracovních míst; připomíná, že uskutečnění konkrétních opatření ve prospěch první skupiny propuštěných pracovníků co nejrychleji zvýší naději na to, že si naleznou nové zaměstnání a poskytne všem propuštěným pracovníkům stejné příležitosti; souhlasí proto s Komisí v tom, že Belgie má nárok na finanční příspěvek podle nařízení o EFG;

2.  bere na vědomí, že belgické orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 23. prosince 2013, doplňovaly ji o další informace až do 12. června 2014 a že Komise její posouzení zveřejnila dne 22. srpna 2014; vítá její rychlé posouzení, které netrvalo ani osm měsíců; zdůrazňuje, že je důležité, aby v novém nařízení o EFG (nařízení (EU) č. 1309/2013)(5) byla zavedena lhůta na posouzení v délce maximálně 20 týdnů;

3.  domnívá se, že propouštění v montážním závodě Ford-Werke GmbH a v 10 dodavatelských firmách Fordu Genk souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a s rychlým zmenšením tržního podílu EU v odvětví výroby osobních automobilů na celosvětové úrovni a s trvalým poklesem prodeje nových vozidel v Unii;

4.  bere na vědomí, že závod Ford Genk je největším zaměstnavatelem v provincii Limburg a že daných 512 propuštěných pracovníků a dvě další vlny očekávaného propouštění vzhledem k uzavření závodu Ford Genk bude mít vážný dopad na místní trh práce, pro který je charakteristická vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň kvalifikace a dovedností a málo rozvinutá nabídka vzdělávacích služeb; bere na vědomí, že podle studie, na kterou se odvolávají belgické orgány(6), bude každých 100 pracovních míst, která budou ve Ford Genk zrušena, znamenat dalších 65 pracovních míst zrušených v jeho přímých a nepřímých dodavatelských firmách v Limburgu a dalších 72 pracovních míst zrušených v jeho dodavatelských firmách jinde ve vlámském regionu;

5.  konstatuje, že od vzniku EFG v roce 2007 se již 17 rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG týkalo automobilového průmyslu(7); zejména snížení tržního podílu EU na výrobě osobních automobilů bylo zmíněno v osmi předchozích rozhodnutích EFG(8); požaduje, aby bylo vypracováno posouzení účinků, které měly zásahy EFG související konkrétně s propouštěním pracovníků v automobilovém průmyslu na základě těchto žádostí a žádostí, které se očekávají do konce tohoto roku;

6.  vítá, že se belgické orgány rozhodly, že dne 1. července 2013 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

7.  konstatuje, že koordinovaný balík individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 479 propuštěných pracovníků na trh práce (podle kategorií): 1) pomoc při hledání zaměstnání (key account manager, sociální poradce, informace o možnostech odborného vzdělávání a přípravy, aktivní poradenství zaměřené na pracovní místa) a 2) vzdělávání a rekvalifikace (kurzy odborné přípravy, zaměstnání prostřednictvím individuální odborné přípravy, příprava na přijímací pohovory);

8.  vítá skutečnost, že vlámská vláda za účelem řešení tohoto problému zřídila zvláštní pracovní skupinu složenou ze všech relevantních zúčastněných stran a že jsou do její činnosti zapojena i oddělení Komise;

9.  vítá skutečnost, že sociální partneři zastoupení v Sociální a hospodářské radě regionu Limburg (SERR Limburg) nebyli pouze konzultováni, ale také zapojeni do monitorovacího výboru, který byl zřízen zvlášť pro tuto žádost EFG; dále bere na vědomí, že tato žádost EFG byla předmětem diskuse se sociálními partnery v rámci pravidelného podávání zpráv o provádění Limburského strategického akčního plánu, který byl zřízen za účelem řešení regionálního dopadu uzavření závodu Ford Genk;

10.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také stávajícímu podnikatelskému prostředí; zároveň podotýká, že opatření v oblasti odborného vzdělávání a rekvalifikace by měla zohlednit specifické dovednosti a schopnosti, které daní pracovníci získali v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelských firmách, a měla by z nich vycházet;

11.  konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném balíku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

12.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí o zlepšení postupů s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat Evropskému parlamentu a Radě spolu s posouzením žádosti, zda je způsobilá pro pomoc z EFG, také návrh na uvolnění prostředků z EFG; zdůrazňuje, že další zlepšení jsou obsažena v nařízení (EU) č. 1309/2013 , takže bude dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

13.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval přijímání jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na trhu práce, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

14.  vítá přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

15.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

16.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ford-Werke GmbH, pobočka Ford of Europe AG, má sídlo v německém Kolíně nad Rýnem. Provozuje výrobní závody Ford v Kolíně nad Rýnem a Saarlouis v Německu a v belgickém Genku.
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., „Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk“, Universiteit Hasselt, listopad 2013, k dispozici na http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf .
(7) Viz databáze EFG dostupná na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=cs
(8) Viz návrhy Komise týkající se případů EGF/2007/001 FR/Dodavatelé Peugeot (COM(2007)0415 ze dne 12. 7. 2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (COM(2008)0094 ze dne 20. 2. 2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (COM(2008)0547 ze dne 9. 9. 2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (COM(2009)0150 ze dne 26. 3. 2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007 ze dne 22. 1. 2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (COM(2014)0116 ze dne 5. 3. 2014), EGF/2012/005 SE/Saab (COM(2012)0622 ze dne 19. 10. 2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (COM(2013)0469 ze dne 28. 6. 2013).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/813/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí