Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2065(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0015/2014

Esitatud tekstid :

A8-0015/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/10/2014 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0031

Vastuvõetud tekstid
PDF 233kWORD 61k
Teisipäev, 21. oktoober 2014 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/012 BE/Ford Genk – Belgia
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/012, BE/Ford Genk, Belgia) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0532– C8-0126/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0015/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2013/012 BE/Ford Genk, et saada fondist rahalist toetust seoses 512 töötaja (kellest 479 osaleb eeldatavalt meetmetes) koondamisega Ford-Werke GmbH(4) Genkis asuvast koostetehases (edaspidi „Ford Genk”) ja kümnest Ford Genki Belgia tarnijaettevõttes ajavahemikul 1. juuli 2013 kuni 1. november 2013;

D.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et taotlus vastab osaliselt fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimustele vaatlusperioodil toimunud koondamiste minimaalse arvu kohta, kuna koondamiste arv on väiksem kui 500; on seisukohal, et taotluse fondist toetuse saamiseks võib lugeda vastuvõetavaks, kui koondamised toovad kaasa tõsiseid tagajärgi tööhõivele ja kohalikule majandusele; võtab arvesse veel kaht 2014. aastal oodatavat koondamislainet (ligikaudu 4340 koondamist Ford Genkis ja 2820 koondamist selle tarnijaettevõtetes, mis asuvad samas geograafilises piirkonnas); on seisukohal, et sellel on tõsine mõju kogu Flandriale, sest see toob kaasa hinnanguliselt üle 11 000 töökoha kadumise; tuletab meelde, et konkreetsete meetmete võimalikult kiire kasutusele võtmine kõnealuse esimese koondatute rühma heaks suurendab nende võimalusi leida uus töö ning annab kõigile koondatud töötajatele samad võimalused; nõustub seetõttu komisjoniga, et Belgial on õigus määruse alusel rahalist toetust saada;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 23. detsembril 2013 ja täiendasid seda lisateabega 12. juunini 2014 ning komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 22. augustil 2014; väljendab heameelt, et hindamisele kulus vähem kui 8 kuud; peab oluliseks, et uues fondi määruses (määrus (EL) nr 1309/2013)(5) on kehtestatud maksimaalseks hindamisperioodiks 20 nädalat;

3.  on seisukohal, et koondamised Ford-Werke GmbH koostetehases ja selle kümnes tarnijas on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega ning asjaoluga, et ELi turuosa sõiduautode tootmisel maailma mastaabis väheneb kiiresti ning uute sõiduautode müük liidus väheneb pidevalt;

4.  märgib, et Ford Genk on olnud Limburgi provintsi suurim tööandja ning et kõnealused 512 koondamist ja Fordi Genki sulgemise tõttu oodatavad kaks täiendavat koondamislainet avaldavad tõsist mõju kohalikule tööturule, mida iseloomustab suur töötuse määr, madal kvalifikatsioon ja vähesed oskused ning haridusteenuste puudulik pakkumine; märgib, et Belgia ametiasutuste viidatud uuringu(6) andmetel kaob iga 100 Ford Genkis eelduste kohaselt kaotatava töökoha kohta 65 töökohta tehase otsestes ja kaudsetes tarnijaettevõtetes Limburgis ning veel 72 töökohta mujal Flaami piirkonnas asuvates tarnijaettevõtetes.

5.  märgib, et alates fondi loomisest 2007. aastal on autotööstusega seoses langetatud 17 korral otsus fondi vahendeid kasutada(7); eelmises kaheksas fondi otsuses on viidatud eeskätt ELi turuosa kahanemisele sõiduautode tootmisel(8); kutsub üles hindama fondi sellise sekkumise mõju, mille on tinginud autotööstuses toimunud koondamised, tuginedes kõnealustele taotlustele ning kuni aasta lõpuni oodatavatele taotlustele;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Belgia ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist mõjutatud töötajatele 1. juulil 2013. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

7.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett hõlmab 479 koondatud töötaja tööturule tagasi toomiseks järgmisi meetmeid (kategooriate kaupa): 1) abi töö otsimisel (kliendihaldur, sotsiaalnõustaja, teave kutseõppe- ja koolitusvõimaluste kohta, aktiivne juhendamine töö leidmiseks) ning 2) koolitus ja ümberõpe (kutseõppekursused, tööhõive individuaalse kutsekoolituse kaudu, kandideerimisavalduse esitamise koolitus);

8.  väljendab heameelt, et Flandria valitsus moodustas selle probleemiga tegelemiseks eraldi töörühma, kuhu kuuluvad kõik asjaomased sidusrühmad ning mille töösse on kaasatud komisjoni teenistused;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Limburgi regiooni sotsiaalmajanduse nõukogus (SERR Limburg) esindatud sotsiaalpartneritega mitte ainult ei konsulteeritud, vaid nad osalesid ka spetsiaalselt fondi taotluse jaoks loodud seirekomitees; märgib, et lisaks sellele on fondi taotlust arutatud sotsiaalpartneritega seoses regulaarse aruandlusega Limburgi strateegilise tegevuskava rakendamisel, mis loodi Ford Genki tehase sulgemise piirkondliku mõjuga tegelemiseks;

10.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale; märgib samal ajal, et koolitus- ja ümberõppemeetmete puhul tuleks arvesse ja aluseks võtta mõjutatud töötajate poolt autotööstuses ja selle tarnivas tööstuses omandatud erioskusi ja -pädevusi;

11.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav informatsioon sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; nõuab veel kord, et komisjon esitaks nende andmete võrdleva analüüsi komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

12.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetluskorras, et kiirendada fondi kasutusele võtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse eesmärgiga esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse toetuskõlblikkuse kohta; rõhutab, et määruses (EL) nr 1309/2013 on menetlusse tehtud veel parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

13.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

14.  väljendab heameelt selle üle, et on vastu võetud määrus (EL) nr 1309/2013, mis kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist kokkulepet viia uuesti sisse fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning lühendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomist;

15.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

16.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Ford Europe AG tütarettevõtte Ford-Werke GmbH registrijärgne asukoht on Köln (Saksamaa). Ettevõte käitab Fordi tootmistehaseid Kölnis ja Saarlouis's (Saksamaa) ning Genkis (Belgia).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., „Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk”, Universiteit Hasselt, november 2013, kättesaadav veebilehel http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7) Vt EGFi andmebaas veebilehel http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8) Vt komisjoni ettepanekuid järgmiste juhtumite puhul: EGF/2007/001 FR/Peugeot’ tarnijad (COM(2007)0415, 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (COM(2008)0094, 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (COM(2008)0547, 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (COM(2009)0150, 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007, 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (COM(2014)0116, 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (COM(2012)0622, 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (COM(2013)0469, 28.6.2013).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgia)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/813/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika