Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2065(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0015/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0015/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/10/2014 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0031

Hyväksytyt tekstit
PDF 231kWORD 62k
Tiistai 21. lokakuuta 2014 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk – Belgia
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgia) (COM(2014)0532 – C8‑0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0532 – C8-0126/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0015/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että Belgian viranomaiset toimittivat hakemuksen EGF/2013/012 BE/Ford Genk EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun Ford-Werke GmbH:n(4) Genkissä sijaitseva kokoonpanotehdas (jäljempänä "Ford Genk") ja Ford Genkin kymmenen Belgiassa sijaitsevaa tavarantoimittajaa olivat irtisanoneet viiteajanjakson 1. heinäkuuta 2013 – 1. marraskuuta 2013 aikana 512 työntekijää, joista 479:n odotetaan osallistuvan EGR:stä yhteisrahoitettaviin toimenpiteisiin;

D.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa säädetyt irtisanottujen määrää koskevat edellytykset täyttyvät osittain, koska irtisanomisia oli viiteajanjaksolla alle 500; katsoo, että tukihakemus EGR:n rahoitustuen saamiseksi on hyväksyttävissä, jos irtisanomisilla on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouteen; ottaa huomioon vuonna 2014 odotettavissa olevat kaksi muuta irtisanomisaaltoa (noin 4 340 irtisanomista Ford Genkin tehtaalla ja 2 820 irtisanomista sen samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevien tavarantoimittajien palveluksesta); katsoo, että irtisanomisilla on huomattava vaikutus koko Flanderin alueeseen ja että yli 11 000 työpaikan odotetaan häviävän; ottaa huomioon, että ensimmäiseen irtisanottujen ryhmään kohdennettujen erityistoimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano parantaa heidän uudelleentyöllistymismahdollisuuksiaan ja antaa kaikille irtisanotuille työntekijöille samat mahdollisuudet; on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että Belgia on oikeutettu saamaan EGR-asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset toimittivat EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 23. joulukuuta 2013 ja sitä täydentäviä lisätietoja 12. kesäkuuta 2014 asti ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 22. elokuuta 2014; pitää myönteisenä ripeää arviointia, johon kului alle kahdeksan kuukautta; pitää tärkeänä, että uudessa EGR-asetuksessa (asetus (EU) N:o 1309/2013(5)) arvioinnille asetetaan enintään 20 viikon määräaika;

3.  katsoo, että Ford-Werke GmbH:n kokoonpanotehtaalla ja kymmenessä Ford Genkin tavarantoimittajassa toteutetut irtisanomiset liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakennemuutoksiin, EU:n markkinaosuuden nopeaan pienentymiseen henkilöautojen tuotannon alalla maailmanlaajuisesti ja uusien henkilöautojen myynnin jatkuvaan laskuun EU:ssa;

4.  ottaa huomioon, että Ford Genk on ollut suurin työnantaja Limburgin läänissä ja että näiden 512 irtisanomistapauksen ja Ford Genkin tehtaan sulkemisen seurauksena odotettavissa olevien kahden muun irtisanomisaallon vaikutukset ovat vakavia työmarkkinoihin alueella, jolle on ominaista korkea työttömyys, alhaisempi koulutus- ja osaamistaso sekä vähemmän kehittynyt koulutuspalvelujen tarjonta; huomauttaa, että Belgian viranomaisten mainitseman tutkimuksen(6) mukaan jokaista 100:aa Ford Genkin tehtaalta menetettäväksi odotettua työpaikkaa kohden menetetään 65 työpaikkaa sen välittömien ja välillisten Limburgissa sijaitsevien toimittajien palveluksesta ja vielä 72 työpaikkaa sen muualla Flanderissa sijaitsevien toimittajien palveluksesta;

5.  panee merkille, että autoteollisuuden osalta on tehty 17 päätöstä globalisaatiorahaston varojen ottamiseksi käyttöön sen jälkeen, kun rahasto aloitti toimintansa vuonna 2007(7), ja toteaa, että nimenomaan EU:n markkinaosuuden pienentymiseen henkilöautojen tuotannossa on viitattu kahdeksassa aiemmin tehdyssä EGR-päätöksessä(8); kehottaa arvioimaan erityisesti autoteollisuuden irtisanomisiin liittyvien EGR-toimien vaikutukset kyseisten hakemusten sekä vuoden loppuun mennessä odotettavissa olevien hakemusten perusteella;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Belgian viranomaiset päättivät aloittaa työntekijöitä koskevien yksilöllisten toimenpiteiden toteuttamisen 1. heinäkuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

7.  panee merkille, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 479 irtisanotun työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat (henkilöstöryhmittäin luokiteltuna): 1) työnhakuneuvonta (Key Account Manager, Social Intervention Advisor, ammatillista koulutusta koskeva tiedotus, aktiivinen työsuuntautunut ohjaus) ja 2) koulutus ja uudelleenkoulutus (ammatillisen koulutuksen kurssit, työllistyminen yksilöllisen ammatillisen koulutuksen avulla, hakukoulutus);

8.  on tyytyväinen siihen, että Flanderin hallitus on puuttunut asiaan perustamalla erityisen työryhmän, jossa kokoontuvat kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät, ja että komission yksiköt osallistuvat sen toimintaan;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että Limburgin alueen sosioekonomisessa neuvostossa (SERR Limburg) edustettuina olevia työmarkkinaosapuolia ei ainoastaan kuultu vaan ne osallistuivat erityisesti EGR-hakemusta varten perustettuun seurantakomiteaan; toteaa, että EGR-hakemuksesta on lisäksi keskusteltu työmarkkinaosapuolten kanssa osana Limburgin strategisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta tapahtuvaa säännöllistä raportointia ja että kyseinen toimintasuunnitelma laadittiin käsittelemään Ford Genkin tehtaan sulkemisesta aiheutuvia alueellisia vaikutuksia;

10.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön; panee samalla merkille, että kyseisten työntekijöiden autoteollisuudessa ja sen tavarantoimittajien palveluksessa hankkimat erityistaidot ja -pätevyydet olisi otettava huomioon koulutus- ja uudelleenkoulutustoimissa ja niitä olisi käytettävä toimien perustana;

11.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

12.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; panee tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jossa se esittää arvionsa EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle samassa yhteydessä kuin EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksensa; korostaa, että asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 menettelyyn on tehty muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

13.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

14.  pitää myönteisenä, että parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimukseen asetuksesta (EU) N:o 1309/2013, jolla otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamista koskevia kannustimia;

15.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

16.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013. s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Ford-Werke GmbH on Ford of Europe AG:n tytäryhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Kölnissä, Saksassa. Sillä on Fordin tuotantolaitoksia Kölnissä ja Saarlouisissa (Saksa) ja Genkissä (Belgia).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2020 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).
(6)Peeters, L., Vancauteren, M., ’Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk’, Universiteit Hasselt, marraskuu 2013: http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7)Ks.EGR:n tietokanta .
(8)Ks.komission ehdotukset, jotka koskevat hakemuksia EGF/2007/001 FR/Peugeot SA (COM(2007)0415, 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (COM(2008)0094, 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (COM(2008)0547, 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón (COM(2009)0150, 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007, 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (COM(2014)0116, 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (COM(2012)0622, 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (COM(2013)0469, 28.6.2013).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgia)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/813/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö