Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2065(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0015/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0015/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 21/10/2014 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0031

Elfogadott szövegek
PDF 243kWORD 76k
2014. október 21., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele –Belgium „EGF/2013/012 BE/Ford Genk”referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. október 21-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/012 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0532 – C8–0126/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0015/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel a Ford-Werke GmbH(4) Genkben található összeszerelő üzemében (a továbbiakban: Ford Genk) és a Ford Genk 10 belgiumi beszállítójánál a 2013. július 1. és november 1. közötti referencia-időszakban történt 512 elbocsátást követően – amelyből várhatóan 479 munkavállaló vesz majd részt az intézkedésekben – Belgium EGF/2013/012 EB/Ford Genk referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt,

D.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek a referencia-időszak alatt elbocsátott munkavállalók minimális száma tekintetében részben teljesülnek, mivel kevesebb mint 500 elbocsátásra került sor; úgy véli, hogy az EGAA-ból történő hozzájárulás alkalmazása elfogadhatónak minősülhet, ha az elbocsátások súlyos hatással vannak a foglalkoztatásra és a helyi gazdaságra; figyelembe veszi az elbocsátások két további hullámát, amelyekre várhatóan 2014-ben kerül sor (mintegy 4 340 elbocsátással a Ford Genknél és 2 820 elbocsátással az ugyanazon földrajzi térségben található beszállítóinál); úgy véli, hogy ez súlyos hatással lesz az egész flamand régióra, mivel becslések szerint a megszűnő munkahelyek száma több mint 11 000-re tehető; emlékeztet rá, hogy az elbocsátott munkavállalók első csoportját célzó különleges intézkedések mihamarabbi végrehajtása javítja esélyeiket, hogy új munkahelyet találjanak, és hogy ugyanezt kell biztosítani valamennyi elbocsátott munkavállalónak; ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Belgium jogosult az EGAA-rendelet értelmében folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2013. december 23-án nyújtották be, amelyet 2014. június 12-ig további információkkal egészítettek ki és annak értékelését a Bizottság 2014. augusztus 22-én tette közzé; üdvözli, hogy az értékelés gyorsan, kevesebb mint 8 hónap alatt lezajlott; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az új EGAA-rendeletben (1309/2013/EU rendelet)(5) legfeljebb 20 hetes értékelési időszak került meghatározásra;

3.  úgy véli, hogy a Ford-Werke GmbH összeszerelő üzeménél és a Ford Genk 10 beszállítójánál történt elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokkal, valamint az Unió globális személygépkocsi-gyártó ágazatban fennálló piaci részesedésének gyors csökkenésével és az Unióban értékesített új gépkocsik számának folyamatos visszaesésével vannak összefüggésben;

4.  megjegyzi, hogy a Ford Genk üzeme Limburg tartomány legnagyobb munkaadója volt, és hogy a szóban forgó 512 elbocsátás, valamint a Ford Genk bezárása miatt várható további két elbocsátási hullám súlyos következményekkel jár a helyi munkaerőpiacra nézve, amelyet a magas munkanélküliség, az alacsony képzettségi szint és kevésbé fejlett oktatási szolgáltatásnyújtás jellemez; megjegyzi, hogy egy, a belga hatóságok által hivatkozott tanulmány(6) szerint a Ford Genk üzemben megszűnő minden 100 munkahely után a Ford Genk közvetlen és közvetett beszállítóinál Limburgban 65, a flamand régióban máshol található beszállítóinál pedig 72 munkahely szűnne meg;

5.  megjegyzi, hogy az EGAA 2007-ben történt létrehozása óta 17 olyan, az EGAA igénybevételére vonatkozó határozat született, amely az autóipart érintette(7); közelebbről nyolc korábbi EGAA-határozat(8) hivatkozott arra, hogy csökken az Unió piaci részesedése a személygépkocsi-gyártásból; felszólít a különösen az autóiparban bekövetkezett elbocsátásokkal kapcsolatos EGAA-beavatkozások hatásainak értékelésére ezen és az év végéig várható kérelmek alapján;

6.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. július 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

7.  megjegyzi, hogy a társfinanszírozásban részesülő, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a 479 elbocsátott munkavállaló újbóli munkába állását célzó következő intézkedéseket tartalmazza (kategóriánként csoportosítva): 1) álláskeresési támogatás (kiemeltügyfél-kapcsolati menedzser, szociális intervenciós tanácsadó, tájékoztatás a szakoktatási és -képzési lehetőségekről, aktív munkaorientált iránymutatás) és 2) képzés és átképzés (szakképzési tanfolyam, foglalkoztatás egyéni szakképzés révén, állások megpályázásával kapcsolatos képzés);

8.  üdvözli, hogy a kérdés kezelése érdekében a flamand kormány különleges munkacsoportot hozott létre, amely valamennyi illetékes érdekelt felet összefogja, és munkájához a Bizottság szolgálatai is csatlakoztak;

9.  üdvözli, hogy a Limburgi Tartomány Szociális és Gazdasági Tanácsában (SERR Limburg) képviselt szociális partnerekkel nemcsak konzultációt folytattak, hanem képviseltették magukat a kifejezetten az EGAA-kérelem céljára létrehozott monitoringbizottságban is; megjegyzi továbbá, hogy az EGAA-kérelmet azon rendszeres beszámoló részeként is megvitatták, amelynek tárgya a Ford Genk bezárása által a régióra gyakorolt hatás kiküszöbölése érdekében kidolgozott limburgi stratégiai cselekvési terv végrehajtása;

10.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá; megjegyzi ugyanakkor, hogy a képzési és átképzési intézkedéseknek el kell ismerniük az érintett munkavállalók által az autógyártás és annak beszállítói iparága terén szerzett speciális készségeket és kompetenciákat;

11.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a belga hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

12.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amely kérelem arra irányult, hogy az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be az Európai Parlament és a Tanács számára; hangsúlyozza, hogy az 1309/2013/EU rendeletbe bekerültek az eljárás további javításával kapcsolatos rendelkezések, és az EGAA hatékonyabbá, átláthatóbbá és láthatóbbá válik;

13.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14.  üdvözli az 1309/2013/EU rendelet elfogadását, amely tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

15.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

16.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

17.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) A Ford-Werke GmbH-nak, a Ford of Europe AG leányvállalatának bejegyzett székhelye Németországban, Kölnben található. A Kölnben és Saarlouis-ban (Németország), valamint a Genkben (Belgium) működő üzemek működését irányítja.
(5) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., ‘Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk’, Universiteit Hasselt, 2013. november, amely elérhető az alábbi weboldalon: http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7) Lásd az EGAA-adatbázist: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8) Lásd a Bizottság javaslatait a következő ügyekben: EGF/2007/001 FR/Peugeot-beszállítók (2007.7.12-i COM(2007)0415), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (2008.2.20-i COM(2008)0094), EGF/2008/002 ES/Delphi (2008.9.9-i COM(2008)0547), EGF/2008/004 ES/Castilla y León/Aragón (2009.3.26-i COM(2009)0150), EGF/2009/013 DE/Karmann (2010.1.22-i COM(2010)0007), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (2014.3.5-i COM(2014)0116), EGF/2012/005 SE/Saab (2012.10.19-i COM(2012)0622), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (2013.6.28-i COM(2013)0469).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Belgium „EGF/2013/012 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/813/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat