Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2065(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0015/2014

Pateikti tekstai :

A8-0015/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/10/2014 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0031

Priimti tekstai
PDF 329kWORD 76k
Antradienis, 2014 m. spalio 21 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2013/012 BE/Ford Genk“ (Belgija)
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/012 BE/Ford Genk“) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0532 – C8‑0126/2014),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0015/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2013/012 BE/Ford Genk“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš Genke įsikūrusios surinkimo gamyklos Ford-Werke GmbH(4) (toliau – Ford Genk) ir iš 10 Ford Genk tiekėjų Belgijoje per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 1 d. iš darbo atleisti 512 darbuotojų, iš kurių 479 asmenys, tikimasi, galės pasinaudoti priemonėmis;

D.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, susijusios su minimaliu per ataskaitinį laikotarpį atleistų darbuotojų skaičiumi, yra iš dalies įvykdytos, nes buvo atleista mažiau nei 500 darbuotojų; mano, kad paraiška dėl finansinės paramos iš EGF gali būti laikoma priimtina, kai darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai; atsižvelgia į dvi kitas atleidimų bangas, kurių tikimasi 2014 m. (apytikriai 4340 darbuotojų iš gamyklos Ford Genk ir 2820 darbuotojų iš jos tiekėjų įmonių, įsikūrusių toje pačioje geografinėje zonoje); mano, kad tai turės didelį poveikį visam Flandrijos regionui, nes prognozuojama, kad bus prarasta daugiau negu 11 000 darbo vietų; primena, kad kiek įmanoma skubiau įgyvendinus konkrečias priemones, skirtas padėti pirmajai atleistų darbuotojų grupei, jų galimybės rasti naują darbą padidėtų ir visiems atleistiems darbuotojams būtų užtikrintos vienodos galimybės; todėl pritaria Komisijos nuomonei, kad pagal EGF reglamentą Belgija turi teisę gauti finansinę paramą;

2.  pažymi, kad 2013 m. gruodžio 23 d. Belgijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, iki 2014 m. birželio 12 d. buvo pateikta papildoma informacija ir 2014 m. rugpjūčio 22 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina greitą (mažiau nei 8 mėnesius trukusį) paraiškos vertinimą; pabrėžia ne ilgesnio kaip 20 savaičių vertinimo laikotarpio nustatymo naujame EGF reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013)(5) svarbą;

3.  mano, kad darbuotojų atleidimai iš surinkimo gamyklos Ford-Werke GmbH ir dešimt Ford Genk tiekėjų yra susiję su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais, įvykusiais dėl globalizacijos, dėl spartaus ES rinkos dalies sumažėjimo keleivinių automobilių gamybos rinkoje pasaulio mastu ir dėl pastovaus naujų automobilių pardavimo Sąjungoje mažėjimo;

4.  pažymi, kad gamykla Ford Genk buvo didžiausias Limburgo provincijos darbdavys ir kad aptariamų 512 darbuotojų atleidimas ir ateityje dėl Ford Genk uždarymo Genke numatomos dvi atleidimų bangos turės didžiulį poveikį vietos darbo rinkai, kuriai būdingas didelis nedarbo lygis, žemesnio lygio kvalifikacija ir įgūdžiai ir kurioje mažiau išvystyta mokymo paslaugų pasiūla; pažymi, kad remiantis Belgijos valdžios institucijų nurodytu tyrimu(6), iš kiekvieno 100 darbuotojų, kuriuos numatoma atleisti iš darbo gamykloje Ford Genk, 65 darbuotojai būtų atleisti tiesioginių ir netiesioginių tiekėjų įmonėse Limburge, ir papildomai 72 darbuotojai būtų atleisti kitur Flandrijos regione esančiose tiekėjų įmonėse;

5.  pažymi, kad nuo EGF veiklos pradžios 2007 m. automobilių pramonėje buvo priimta 17 sprendimų dėl EGF mobilizavimo(7); visų pirma aštuoniuose ankstesniuose EGF sprendimuose buvo nurodyta sumažėjusi ES keleivinių automobilių gamybos rinkos dalis(8); ragina remiantis šiomis paraiškomis ir tomis paraiškomis, kurias tikimasi gauti iki metų pabaigos, įvertinti EGF lėšų naudojimo, konkrečiai susijusio su atleidimais automobilių gamybos sektoriuje, poveikį;

6.  palankiai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. liepos 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

7.  pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 479 atleistiems darbuotojams vėl įtraukti į darbo rinką (sugrupuotos pagal kategorijas): 1) pagalba ieškant darbo (pagrindinių klientų konsultanto, socialinės intervencijos patarėjo paslaugos, informacija apie profesinio rengimo ir mokymo galimybes, aktyvus orientavimas į darbo rinką) ir 2) profesinis mokymas ir perkvalifikavimas (profesinio rengimo kursai, įdarbinimas po individualaus profesinio mokymo, mokymas, kaip parengti paraišką dėl darbo);

8.  palankiai vertina tai, kad siekdama spręsti problemą Flandrijos vyriausybė sukūrė specialią darbo grupę, suburiančią visas suinteresuotąsias šalis, ir kad jos darbe dalyvauja Komisijos tarnybos;

9.  palankiai vertina tai, kad su Limburgo regiono socialinėje ir ekonominėje taryboje (SERR Limburg) atstovaujamais socialiniais partneriais ne tik buvo konsultuojamasi, bet jie taip pat dalyvavo specialiai EGF paraiškai įsteigtame Stebėsenos komitete; be to, pažymi, kad EGF paraiška buvo aptarta su socialiniais partneriais rengiant reguliarias Limburgo strateginio veiksmų plano, priimto siekiant spręsti regioninio Ford Genk uždarymo poveikio klausimą, įgyvendinimo ataskaitas;

10.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant per darbuotojo profesinę karjerą įgytus įgūdžius ir gebėjimus; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; taip pat pažymi, kad taikant mokymo ir perkvalifikavimo priemones derėtų pripažinti konkrečius įgūdžius ir gebėjimus, kuriuos atitinkami darbuotojai įgijo automobilių pramonėje ir jos tiekimo sektoriuje, ir jais remtis;

11.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

12.  ragina susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant patobulinti su procedūromis susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą, pagal kurią Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; pabrėžia, kad kiti šios procedūros patobulinimai įtraukti į Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 ir kad bus užtikrintas didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas;

13.  pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikia užtikrinti, jog EGF lėšomis būtų remiama pakartotinė atskirų iš darbo atleistų darbuotojų integracija sudarant galimybę dirbti nuolatinį darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

14.  palankiai vertina priimtą Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013, kuriame atsižvelgta į Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Europos Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

15.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

16.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Ford-Werke GmbH yra patronuojamoji Ford of Europe AG įmonė, kurios registruota buveinė yra Kelne (Vokietija). Ji eksploatuoja automobilių Ford gamybos gamyklas Kelne ir Zarluise (Vokietija), taip pat Genke (Belgija).
(5) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., „Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk“, Universiteit Hasselt, 2013 m. lapkričio mėn., žr. http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7) Žr. EGF duomenų bazę adresu http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8) Žr. Komisijos pasiūlymus dėl paraiškų „EGF/2007/001 FR/Peugeot“ tiekėjų (COM(2007)0415, 2007 7 12), „EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo“ (COM(2008)0094, 2008 2 20), „EGF/2008/002 ES/Delphi“ (COM(2008)0547, 2008 9 9), „EGF 2008 004 ES Castilla y León Aragón“ (COM(2009)0150, 2009 3 26), „EGF/2009/013 DE/Karmann“ (COM(2010)0007, 2010 1 22), „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“ (COM(2014)0116, 2014 3 5), „EGF/2012/005 SE/Saab“ (COM(2012)0622, 2012 10 19), „EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili“ (COM(2013)0469, 2013 6 28).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/012 BE/Ford Genk“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/813/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika