Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2065(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0015/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0015/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 21/10/2014 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0031

Pieņemtie teksti
PDF 403kWORD 78k
Otrdiena, 2014. gada 21. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana – Beļģijas pieteikums EGF/2013/012 BE/Ford Genk
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 21. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/012 BE/Ford Genk) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0532 – C8‑0126/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0015/2014),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ievērojot 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/012 BE/Ford Genk, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 1. novembrim Ford-Werke GmbH(4) montāžas rūpnīcā, kas atrodas Genkā, (Ford Genk) un 10 Ford Genk piegādātājuzņēmumos Beļģijā  ir atlaisti 512 darbinieki, no kuriem 479 darbiniekiem paredzēts piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus;

D.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) apakšpunkta noteikumi attiecībā uz pārskata periodā atlaisto darbinieku minimālo skaitu ir daļēji izpildīti, jo ir atlaists mazāk nekā 500 darbinieku; uzskata, ka pieteikumu ieguldījuma saņemšanai no EGF var uzskatīt par pieņemamu, ja darbinieku atlaišana nopietni ietekmē stāvokli nodarbinātības jomā un vietējo ekonomiku; ņem vērā to, ka 2014. gadā ir gaidāmas vēl divas darbinieku atlaišanas kārtas (aptuveni 4340 darbiniekus plānots atlaist rūpnīcā Ford Genk un 2820 darbiniekus – tās piegādātājuzņēmumos, kas atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā); uzskata, ka tās nopietni ietekmēs visu Flandrijas reģionu, jo tiek lēsts, ka tiks zaudēts vairāk nekā 11 000 darbvietu; atgādina, ka pirmajai atlaisto darbinieku grupai paredzēto īpašo pasākumu pēc iespējas ātrāka īstenošana palielinās viņu iespējas atrast jaunu darbu un nodrošinās visiem atlaistajiem darbiniekiem tādas pašas iespējas; tādēļ piekrīt Komisijai, ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 23. decembrī, līdz 2014. gada 12. jūnijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 22. augustā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana tika veikta ātri – mazāk nekā astoņu mēnešu laikā; uzsver to, cik svarīgi ir tas, ka ar jauno EGF regulu (Regula (ES) Nr. 1309/2013)(5) tika ieviests 20 nedēļu ilgs maksimālais novērtēšanas periods;

3.  uzskata, ka darbinieku atlaišana montāžas rūpnīcā Ford-Werke GmbH un Ford Genk 10 piegādātājuzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un ES tirgus daļas strauju samazināšanos vieglo automobiļu ražošanas nozarē pasaules līmenī, kā arī jaunu vieglo automobiļu pārdošanas skaita pastāvīgu samazināšanos Savienībā;

4.  norāda, ka Ford Genk rūpnīca ir bijis lielākais darba devējs Limburgas provincē un ka minētie 512 atlaišanas gadījumi un vēl divas gaidāmās atlaišanas kārtas saistībā ar Ford Genk slēgšanu nopietni ietekmēs vietējo darba tirgu, kuram ir raksturīgs augsts bezdarba līmenis, zemāks kvalifikācijas un prasmju līmenis un mazāk attīstīts izglītības pakalpojumu piedāvājums; norāda, ka saskaņā ar pētījumu(6), uz kuru atsaucās Beļģijas iestādes, uz katrām 100 darbavietām, kas tiks zaudētas Ford Genk rūpnīcā, 65 darbavietas tiks zaudētas tās tiešo un netiešo piegādātāju uzņēmumos Limburgā un vēl 72 darbavietas tiks zaudētas tās piegādātājuzņēmumos citviet Flandrijas reģionā;

5.  norāda, ka kopš EGF izveides 2007. gadā saistībā ar autobūves rūpniecību ir pieņemti 17 lēmumi par EGF izmantošanu(7); ES tirgus daļas samazināšanās vieglo automobiļu ražošanas nozarē ir jo īpaši minēta astoņos iepriekšējos lēmumos par EGF izmantošanu(8); prasa, pamatojoties uz minētajiem pieteikumiem un līdz šā gada beigām gaidītajiem pieteikumiem, izvērtēt to, kādus rezultātus sniegušas EGF intervences, kas konkrēti saistītas ar darbinieku atlaišanu autobūves nozarē;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizēto pakalpojumu īstenošanu nolēma sākt 2013. gada 1. jūlijā – labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

7.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 479 atlaisto darbinieku atkārtotai integrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi (sagrupēti pa kategorijām): 1) atbalsts darba meklēšanā (lielo klientu vadītājs, sociālās intervences konsultants, informācija par profesionālās izglītības un apmācības iespējām, uz aktīvu nodarbinātību vērstas konsultācijas) un 2) apmācība un pārkvalifikācija (profesionālās apmācības kursi, nodarbinātība, izmantojot individuālu profesionālo apmācību, apmācība par pieteikšanos darbam);

8.  atzinīgi vērtē to, ka Flandrijas valdība nolūkā risināt šo jautājumu ir izveidojusi īpašu darba grupu, kurā apvienotas visas attiecīgās ieinteresētās personas un kuras darbā iesaistīti Komisijas dienesti;

9.  atzinīgi vērtē to, ka ar Limburgas reģiona Sociālekonomiskajā padomē (SERR Limburg) pārstāvētajiem sociālajiem partneriem ne tikai notika apspriešanās, bet viņi arī iesaistījās uzraudzības komitejā, kas īpaši izveidota saistībā ar EGF pieteikumu; turklāt norāda, ka EGF pieteikums ir apspriests ar sociālajiem partneriem, veicot regulāro ziņošanu par Limburgas stratēģiskā rīcības plāna īstenošanu (minētais plāns tika izstrādāts, lai risinātu jautājumus saistībā ar Ford Genk slēgšanas radīto ietekmi uz reģionu);

10.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darba ņēmēju vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi; vienlaikus norāda uz to, ka, īstenojot apmācības un pārkvalifikācijas pasākumus, būtu jāatzīst īpašās prasmes un kompetences, ko atlaistie darbinieki ieguvuši autobūves nozarē un tās piegādes sektoros, un šie pasākumi būtu jāveido, pamatojoties uz minētajām prasmēm un kompetencēm;

11.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver – Beļģijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā būtu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nebūtu sniegti divreiz;

12.  prasa iesaistītajām iestādēm pielikt vajadzīgās pūles, lai pilnveidotu ar procedūru saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar priekšlikumu EGF izmantošanai; uzsver, ka turpmāki procedūras uzlabojumi ir iekļauti jaunajā Regulā (ES) Nr. 1309/2013 un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība;

13.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14.  atzinīgi vērtē Regulas (ES) Nr. 1309/2013 pieņemšanu, kas atspoguļo Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Eiropas Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

15.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

16.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Ford-Werke GmbH, kas ir Ford of Europe AG meitasuzņēmums, juridiskā adrese ir Ķelnē (Vācijā). Tā pakļautībā atrodas Ford rūpnīcas Ķelnē un Sārluisā (Vācijā), kā arī Genkā (Beļģijā).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk, Universiteit Hasselt, 2013. gada novembris, pieejams tīmekļa vietnē http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7)Sk.EGF datubāzi, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8)Sk.Komisijas priekšlikumus par lietu EGF/2007/001 FR/ (COM(2007)0415, 12.7.2007.), lietu EGF/2007/010 PT/ (COM(2008)0094, 20.2.2008.), lietu EGF/2008/002 ES/ (COM(2008)0547, 9.9.2008.), lietu EGF/2008/004 ES/ / (COM(2009)0150, 26.3.2009.), lietu EGF/2009/013 DE/ (COM(2010)0007, 22.1.2010.), lietu EGF/2012/004 ES/ (COM(2014)0116, 5.3.2014.), lietu EGF/2012/005 SE/ (COM(2012)0622, 19.10.2012.), lietu EGF/2012/008 IT/ (COM(2013)0469, 28.6.2013.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/012 BE/Ford Genk)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/813/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika