Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2065(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0015/2014

Texte depuse :

A8-0015/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/10/2014 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0031

Texte adoptate
PDF 246kWORD 79k
Marţi, 21 octombrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgia
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prezentată de Belgia) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0532 – C8–0126/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0015/2014),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât Belgia a prezentat cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prin care solicită o contribuție financiară din partea FEG în urma concedierii a 512 lucrători, 479 fiind vizați pentru participarea la măsurile în cauză, de la uzina de asamblare Ford-Werke GmbH(4) situată în Genk („Ford Genk”) și de la 10 furnizori ai Ford Genk din Belgia în perioada de referință cuprinsă între 1 iulie 2013 și 1 noiembrie 2013;

D.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  constată că cerințele prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite parțial în ceea ce privește numărul minim de concedieri efectuate în perioada de referință, deoarece au avut loc mai puțin de 500 de concedieri; consideră că o cerere de contribuție din partea FEG poate fi declarată admisibilă în cazul în care concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale; ține seama de alte două valuri de concedieri așteptate în 2014 (aproximativ 4 340 de concedieri la Ford Genk și 2 820 de concedieri la furnizorii situați în aceeași zonă geografică); consideră că acestea vor avea un impact puternic asupra întregii Regiuni Flamande, așteptându-se pierderea unui număr de 11 000 de locuri de muncă; reamintește că aplicarea cât mai rapid cu putință a unor măsuri specifice în favoarea acestui prim grup de lucrători disponibilizați duce la îmbunătățirea posibilităților pentru aceștia de a-și găsi noi locuri de muncă și asigură șanse egale pentru toți lucrătorii disponibilizați; susține, așadar, poziția Comisiei potrivit căreia Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul Regulamentului privind FEG;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 23 decembrie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 12 iunie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 22 august 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de opt luni; subliniază importanța introducerii unei perioade de evaluare de cel mult 20 de săptămâni în noul regulament privind FEG [Regulamentul (UE) nr. 1309/2013](5);

3.  consideră că disponibilizările de la uzina de asamblare a Ford-Werke GmbH și de la 10 furnizori ai Ford Genk au legătură cu schimbările majore survenite în structura comerțului mondial în urma globalizării, precum și cu reducerea rapidă a cotei UE pe piața mondială a producției de vehicule de pasageri și scăderea constantă a vânzărilor de automobile noi în Uniune;

4.  constată că uzina Ford Genk este cel mai mare angajator din provincia Limburg, iar cele 512 concedieri în cauză și cele două noi valuri de concedieri așteptate ca urmare a închiderii uzinei Ford Genk vor afecta puternic piața forței de muncă de la nivel local, piață caracterizată de un nivel ridicat al șomajului, niveluri scăzute de calificare și aptitudini, precum și de o ofertă mai puțin dezvoltată de servicii educaționale; constată că, potrivit studiului menționat de autoritățile belgiene(6), pentru fiecare 100 de locuri de muncă pe care probabil le va pierde uzina Ford Genk, furnizorii direcți și indirecți din Limburg ai acesteia vor pierde 65 de locuri de muncă, iar furnizorii uzinei situați în alte zone din Regiunea Flamandă vor pierde alte 72 de locuri de muncă;

5.  constată că industria de automobile a făcut obiectul a 17 decizii privind mobilizarea FEG de la lansarea acestui fond în 2007(7); în special, reducerea cotei deținute de UE pe piața producției de vehicule de pasageri a fost menționată în opt decizii anterioare privind mobilizarea FEG(8); solicită să se evalueze efectele intervențiilor din partea FEG care au legătură cu disponibilizările din sectorul automobilelor, efectuate în baza acestor cereri și a cererilor așteptate până la sfârșitul anului;

6.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 iulie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 479 de lucrători disponibilizați (grupați pe categorii): (1) asistență pentru căutarea unui loc de muncă (responsabil principal de caz, consilier în probleme de intervenție socială, informații referitoare la opțiunile existente în materie de formare și educație profesională, orientare profesională activă) și (2) formare și recalificare (curs de formare profesională, angajare prin intermediul formării profesionale individuale, pregătire pentru solicitarea unui loc de muncă);

8.  salută faptul că, pentru a soluționa această problemă, guvernul flamand a înființat un grup de lucru specific, care reunește toate părțile interesate vizate și la a cărei activitate sunt asociate și serviciile Comisiei;

9.  salută faptul că partenerii sociali reprezentați în Consiliul socio-economic din regiunea Limburg (SERR Limburg) au fost nu numai consultați, ci și au participat în cadrul unui comitet de monitorizare special constituit în contextul cererii FEG; constată, în plus, că cererea FEG a fost discutată cu partenerii sociali în cadrul exercițiilor periodice de raportare cu privire la punerea în aplicare a Planului de acțiune strategică pentru Limburg, care a fost elaborat pentru a face față impactului regional al închiderii uzinei Ford Genk;

10.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri; observă, totodată, că măsurile de formare și de recalificare ar trebui să ia în considerare și să se bazeze pe abilitățile și competențele specifice acumulate de lucrătorii afectați în sectorul automobilelor și în cel al furnizorilor acestuia;

11.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

12.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; subliniază că în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 au fost integrate alte îmbunătățiri ale procedurii, ceea ce va spori eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

13.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea individuală a lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii, care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

14.  salută adoptarea noului Regulament (UE) nr. 1309/2013, care reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

15.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 30.12.2006, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Ford-Werke GmbH, o filială a Ford of Europe AG, își are sediul oficial la Köln (Germania). Această întreprindere administrează uzinele de producție ale Ford din Köln și Saarlouis (Germania) și din Genk (Belgia).
(5) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., ‘Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk’, Universiteit Hasselt, November 2013, disponibil la adresa http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7) A se vedea baza de date FEG, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8) A se vedea propunerile Comisiei cu privire la cererile EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers [Decizia COM(2007)0415 din12.7.2007], EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo [Decizia COM(2008)0094 din 20.2.2008], EGF/2008/002 ES/Delphi [Decizia COM(2008)0047 din 9.9.2008] , EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón [Decizia COM(2009)0150 din 26.3.2009], EGF/2009/013 DE/Karmann [Decizia COM(2010)0007 din 22.1.2010], EGF/2012/004 ES/Grupo Santana [Decizia COM(2014)0116 din 5.3.2014], EGF/2012/005 SE/Saab [Decizia COM(2012)0622 din 19.10.2012], EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili [Decizia COM(2013)0469 din 28.6.2013].


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prezentată de Belgia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/813/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate