Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2065(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0015/2014

Ingivna texter :

A8-0015/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/10/2014 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0031

Antagna texter
PDF 288kWORD 63k
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgien
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0532 – C8-0126/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0015/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk om ekonomiskt stöd från fonden efter det att 512 arbetstagare blivit uppsagda från Ford-Werke GmbH:s monteringsanläggning(4) i Genk (nedan kallad Ford Genk) och från tio underleverantörer till Ford Genk i Belgien under referensperioden mellan den 1 juli 2013 och den 1 november 2013.

D.  Ansökan uppfyller de kriterier för stöd som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet noterar att villkoren som anges i artikel 2 a i förordningen om fonden delvis har uppfyllts i fråga om det minsta antalet uppsägningar under referensperioden eftersom de är färre än 500. Parlamentet anser att ansökan om stöd från fonden kan godtas när uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin. Parlamentet tar med i beräkningen att två nya uppsägningsomgångar är att vänta under 2014 (cirka 4 340 uppsägningar från Ford Genk och 2 820 uppsägningar från de lokala underleverantörerna i samma geografiska område). Parlamentet anser att detta kommer att få allvarliga konsekvenser för hela Flandern med en uppskattad förlust av mer än 11 000 arbetstillfällen. Parlamentet påminner om att särskilda åtgärder till förmån för denna första grupp uppsagda arbetstagare, som genomförs så snabbt som möjligt, förbättrar deras möjligheter att finna nya anställningar och ger alla uppsagda arbetstagare samma förutsättningar. Parlamentet håller därför med kommissionen om att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 23 december 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 12 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 22 augusti 2014. Parlamentet välkomnar den snabba bedömningen, som gjordes på mindre än åtta månader. Parlamentet understryker vikten av att införa en bedömningsperiod på högst 20 veckor i den nya förordningen om fonden (förordning (EU) nr 1309/2013)(5).

3.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna från Ford Genk GmbH och från tio av dess underleverantörer hänger samman med genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, en snabb minskning av EU:s marknadsandel på den globala marknaden för personbilstillverkning och en kontinuerlig minskning av försäljningen av nya personbilar i unionen.

4.  Europaparlamentet noterar att Ford Genk har varit provinsen Limburgs största arbetsgivare, och att de 512 uppsägningarna i fråga tillsammans med två ytterligare uppsägningsomgångar, som väntas till följd av nedläggningen av Ford Genk, kommer att få allvarliga följder för den lokala arbetsmarknaden i form av hög arbetslöshet, lägre utbildnings- och kompetensnivå och ett mindre utvecklat utbud av utbildningstjänster. Parlamentet noterar att det, enligt en studie som de belgiska myndigheterna hänvisar till(6), för varje 100 arbetstillfällen som beräknas försvinna från Ford Genk, kommer att försvinna ytterligare 65 från direkta och indirekta underleverantörer i Limburg och därutöver ytterligare 72 från underleverantörer i andra delar av Flandern.

5.  Europaparlamentet noterar att fordonsindustrin sedan fondens upprättande 2007 har varit föremål för 17 beslut om utnyttjande av fonden(7). Det är särskilt minskningen av EU:s andelar av marknaden för personbilstillverkning som har åberopats i åtta tidigare beslut(8). Parlamentet kräver att en utvärdering görs av de resultat som uppnåtts med de fondåtgärder som specifikt är kopplade till uppsägningar inom fordonsindustrin på grundval av dessa ansökningar och de ansökningar som förväntas fram till slutet av året.

6.  Europaparlamentet ser positivt på att de belgiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 juli 2013 beslutade att inleda genomförandet av de individanpassade tjänsterna, långt innan det slutliga beslutet fattades om att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 479 uppsagda arbetstagare i arbete (ordnade efter kategorier): 1) stöd i arbetssökandet (storkundsansvarig, rådgivare för sociala insatser, information om möjligheter till utbildning och yrkesutbildning, aktiv arbetsorienterad vägledning), och 2) utbildning och vidareutbildning (yrkesutbildningskurser, anställning genom individuell yrkesutbildning, arbetssökarkurs).

8.  Europaparlamentet välkomnar att den flamländska regeringen för att hantera situationen upprättade en särskild arbetsgrupp där alla berörda parter sammanförs tillsammans med kommissionens berörda avdelningar.

9.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter i socioekonomiska rådet i regionen Limburg (SERR Limburg) inte enbart rådfrågades, utan även deltog i en övervakningskommitté som särskilt inrättats för ansökan om stöd från fonden. Parlamentet noterar också att ansökan har diskuterats med arbetsmarknadens parter som ett led i den regelbundna rapporteringen om genomförandet av Limburgs strategiska åtgärdsplan, som upprättades för att hantera konsekvenserna av nedläggningen av Ford Genk på regional nivå.

10.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov. Parlamentet noterar samtidigt att utbildnings- och omskolningsåtgärder bör beakta och bygga på de specifika färdigheter och den kompetens som de berörda arbetstagarna har uppnått inom fordonsindustrin och hos dess leverantörer.

11.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de belgiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

12.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfarandena så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter parlamentets begäran om att man ska påskynda frigörandet av bidrag, så att kommissionens bedömning av ansökningar om medel kan läggas fram för Europaparlamentet och rådet tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet betonar att ytterligare förbättringar i förfarandet har införts i förordning (EU) nr 1309/2013 och att fondens effektivitet, transparens och synlighet därmed kommer att förbättras.

13.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

14.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013 som speglar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att återinföra kriteriet om krismobilisering, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av Europaparlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

15.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ford-Werke GmbH är ett dotterbolag till Ford Europa och har sitt säte i Köln (Tyskland). Det driver Fords produktionsanläggning i Köln och Saarlouis (Tyskland) och Genk (Belgien).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk , Hasselts universitet, november 2013. Se http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf .
(7) Se fondens databas http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8) Se kommissionens förslag för följande ärenden: EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers (COM(2007)0415 av den 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (COM(2008)0094 av den 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (COM(2008)0547 av den 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León/Aragón (COM(2009)0150 av den 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007 av den 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (COM(2014)0116 av den 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (COM(2012)0622 av den 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (COM(2013)0469 av den 28.6.2013).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/813/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy