Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2071(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0017/2014

Texte depuse :

A8-0017/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/10/2014 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0032

Texte adoptate
PDF 238kWORD 74k
Marţi, 21 octombrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/002 BE/Carsid - Belgia
P8_TA(2014)0032A8-0017/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/002 BE/Carsid, prezentată de Belgia) (COM(2014)0553 – C8-0136/2014 – 2014/2071(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0553 – C8-0136/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0017/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2013/002 BE/Carsid pentru o contribuție financiară din partea FEG, în urma concedierii a 939 de lucrători, dintre care 752 de lucrători fiind vizați să participe la măsurile în cauză, concedieri care au survenit după închiderea uzinei de producție Carsid S.A. („Carsid”)(5) situată la Marcinelle, în apropiere de Charleroi, Belgia, în perioada de referință cuprinsă între 28 septembrie 2012 și 28 ianuarie 2013;

E.  întrucât contribuția financiară solicitată din FEG se ridică la 911 934 EUR (50% din costurile totale);

F.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că cererea se întemeiază pe articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 2 aprilie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 4 iulie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 5 septembrie 2014;

3.  ia act de faptul că procedura relativ îndelungată de la data efectuării primelor concedieri și până la evaluarea cererii a permis colectarea de informații precise cu privire la acest caz;

4.  este preocupat de faptul că procesul de evaluare s-a dovedit a fi îndelungat și reamintește faptul că FEG ar trebui să fie mobilizat cât mai rapid;

5.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 octombrie 2012, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

6.  salută faptul că astfel de întârzieri ar trebui să dispară odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013, deși nu este recomandabil ca cererile de mobilizare a FEG să fie onorate rapid în detrimentul eficienței;

7.  consideră că disponibilizările efectuate în cadrul uzinei de producție Carsid S.A. („Carsid”) sunt legate de schimbările structurale majore intervenite la nivelul modelului comerțului mondial ca urmare a globalizării, de declinul rapid al cotei de piață pe care o deține Uniunea la nivel mondial în sectorul producției de oțel brut obținut prin turnare continuă (care include blumuri, țagle și brame), precum și de scăderea constantă a producției de oțel turnat brut la nivelul Uniunii, ca urmare a reducerii cererii de oțel în sectorul automobilelor și în cel al construcțiilor;

8.  ia act de estimările conform cărora disponibilizările de la Carsid vor agrava semnificativ situația șomajului din zona Charleroi (o fostă zonă minieră și siderurgică în care ocuparea forței de muncă este puternic dependentă de industria grea tradițională), această zonă fiind caracterizată de un nivel ridicat al șomajului pe termen lung și de niveluri scăzute ale calificărilor și competențelor; constată că, în 2012, rata șomajului în zona Charleroi (arondisment) era de 21,6 %, în comparație cu 15,8 % în medie în regiunea Valonia și cu 11,2 % la nivel național;

9.  salută măsurile active de pe piața muncii și faptul că alocațiile nu sunt enumerate printre serviciile personalizate care urmează să fie sprijinite prin intervenția FEG;

10.  subliniază importanța eficienței serviciilor personalizate furnizate beneficiarilor, în special având în vedere că, din cauza scăderii numărului de locuri de muncă din industria prelucrătoare din regiunea afectată, acești lucrători vor trebui să se reprofileze pentru a găsi locuri de muncă în alte sectoare și în alte profesii;

11.  ia act de faptul că producția de oțel brut obținut prin turnare continuă din UE-27 a scăzut cu 13, 4% între 2006 și 2011, iar cota de piață a UE-27 în același interval de timp a scăzut cu 30,7%; subliniază faptul că sectorul siderurgic din Europa este deci expus la dificultăți economice serioase; în acest sens, reamintește că sectorul siderurgic a făcut obiectul a patru cereri FEG(6);

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 752 de lucrători disponibilizați (grupați pe categorii): (1) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de gestionare a dosarelor și servicii generale de informare, precum și (2) formare și reciclare profesională;

13.  salută faptul că o gamă variată de parteneri sociali și de organizații au fost implicate în coordonarea generală și în punerea în aplicare a măsurilor: sindicatele (FGTB, CSC), centrele sectoriale de formare profesională și tehnologică care își desfășoară activitatea în regiunea valonă, FOREM (serviciul public de ocupare a forței de muncă și de formare profesională din regiunea Valonia), Agenția Fondului social european (FSE) din Belgia francofonă și guvernul valon; apreciază faptul că sindicatele sunt direct implicate în gestionarea unității de reconversie, înființată în mod special, și în implementarea anumitor măsuri;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

15.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; subliniază că în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 au fost integrate alte îmbunătățiri ale procedurii, ceea ce va spori eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

17.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(5) Carsid producea brame de oțel destinate prelucrării ulterioare în uzine aparținând grupului Duferco din Belgia (în principal pentru producția de produse laminate la cald și de produse laminate la rece utilizate în construcții, în industria echipamentelor de transport și a automobilelor). În perioada 2006-2011, Carsid făcea parte dintr-o întreprindere comună formată din Duferco și NLMK. Această cerere este așadar legată de cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK).
(6) A se consulta baza de date FEG, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/002 BE/Carsid, prezentată de Belgia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/811/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate