Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2076(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0016/2014

Texte depuse :

A8-0016/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/10/2014 - 8.4
CRE 21/10/2014 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0033

Texte adoptate
PDF 240kWORD 75k
Marţi, 21 octombrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/006 FR/PSA - Franța
P8_TA(2014)0033A8-0016/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/006 FR/PSA prezentată de Franța) (COM(2014)0560 – C8-0141/2014 – 2014/2076(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0560 – C8–0141/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0016/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D.  întrucât autoritățile franceze au depus cererea EGF/2014/006 FR/PSA pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 6120 de concedieri efectuate la Peugeot Citroën Automobiles (denumită în continuare „PSA”), întreprindere ce își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 29 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”) a NACE a doua revizuire, concedierile având loc în principal în regiunile Ile de France (fabrica din Aulnay) și Bretania (fabrica din Rennes), 2 357 de lucrători fiind vizați de măsuri cofinanțate de FEG, în perioada de referință 1 octombrie 2013 - 31 ianuarie 2014;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG;

F.  întrucât respectivele site-uri sunt susceptibile de a suferi importante transformări industriale, mai ales fabrica de la Aulnay-sous-Boy, ceea ce, dacă ar asigura exploatarea pe deplin a potențialului pentru transport multimodal, ar permite o reconversie pe scară largă a lucrătorilor;

G.  întrucât autoritățile locale din regiunea Bretania nu au participat la elaborarea serviciilor personalizate pentru lucrătorii afectați, deși sunt responsabile de formarea profesională; întrucât reprezentanții sindicatelor locale ale principalelor situri vizate nu au luat parte la procesul de negociere a măsurilor,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  constată că autoritățile franceze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 25 aprilie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 10 septembrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  consideră că disponibilizările din cadrul întreprinderii Peugeot Citroën Automobiles au legătură cu modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, afirmație susținută de observațiile Franței („L'industrie Automobile Française, Analyse et statistiques 2013”(4)) potrivit cărora între anii 2000 și 2012 producția mondială de autovehicule a crescut cu 44%, deși producția din Europa de Vest a scăzut cu 25% și, în plus, producția din țările terțe (Coreea de Sud, China, Turcia, Indonezia, Iran, Malaysia, Thailanda și America de Sud) a crescut considerabil, constituind în prezent 47% din producția mondială de autovehicule (față de 15% în 2000);

4.  constată că cele 6 120 de concedieri vor agrava și mai mult situația șomajului din regiunile Ile de France și Bretania, unde sunt amplasate două uzine afectate, uzina din Aulnay fiind a opta întreprindere din orașul Aulnay după numărul de angajați, aceste concedieri reducând numărul persoanelor angajate din regiune cu 13,6%;

5.  constată că, până în prezent, sectorul automobilelor a făcut obiectul a 21 de cereri de asistență din partea FEG, 12 dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare și 9 pe criza economică și financiară mondială; consideră că acestui sector trebuie să i se acorde o atenție deosebită în raportul bienal prevăzut pentru august 2015;

6.  constată că aceasta este a treia cerere în favoarea industriei automobilistice franceze care depășește 10 milioane EUR; subliniază importanța unor ajustări corect anticipate și a identificării de competențe, oferind astfel posibilitatea reorientării lucrătorilor spre alte sectoare în care competențele lor să poată fi de folos;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 3 iunie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus; regretă faptul că, în pofida implementării prompte, Comisia a trebuit să evalueze această cerere fără a primi de la autoritățile franceze informațiile necesare cu privire la prefinanțare și la cofinanțarea de la nivel național;

8.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie cofinanțate include măsuri care se adresează lucrătorilor disponibilizați, cum ar fi un centru de primire și administrarea dosarelor, orientare din partea experților externi, ateliere tematice, formare, alocații de formare, granturi pentru crearea de întreprinderi;

9.  constată faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost stabilit prin consultări cu reprezentanții naționali ai beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali și că, pe parcursul diferitelor etape de implementare a FEG și de accesare a acestuia, vor fi aplicate o politică de egalitate între femei și bărbați și o politică de nediscriminare;

10.  regretă, totuși, participarea în măsură insuficientă a autorităților politice și a sindicatelor locale; propune ca, în cadrul unei viitoare revizuiri a Regulamentului privind FEG, în dosarul ce conține cererea de mobilizare prezentată Comisiei de autoritățile naționale să se includă consultarea obligatorie a autorităților politice și a sindicatelor locale; consideră necesar ca FEG să fie integrat mai bine în programele și procesele de conversie a economiilor locale;

11.  salută numărul ridicat estimat de participanți care vor primi granturi pentru crearea de întreprinderi; constată că mărimea acestor granturi se situează sub limita de 15 000 EUR, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul FEG; solicită evaluarea fără întârziere a acestei acțiuni specifice, respectiv a rezultatelor acestor stimulente, eventual cu ocazia viitorului raport bienal sau cel mai târziu cu ocazia raportului final;

12.  apreciază planul de acordare de credite fără dobândă pentru crearea de noi întreprinderi; observă că, pe lângă acordarea de granturi pentru crearea de întreprinderi, acest lucru ar putea oferi un ajutor substanțial pentru participanți la crearea de întreprinderi viabile; salută intenția autorităților de a recurge la Instrumentul european de microfinanțare;

13.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale;

14.  regretă lipsa de fonduri pentru măsuri de comunicare și de promovare a FEG; consideră că publicitatea și informarea cu privire la aceste măsuri au un rol important nu numai pentru atragerea beneficiarilor, ci și pentru evidențierea măsurilor întreprinse de Uniune în domeniul social;

15.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile franceze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și a posibilului impact asupra eficacității administrării dosarelor;

17.  constată că aplicarea vizează aplicarea pragului maxim admisibil de 35% din totalul costurilor pentru alocații de formare profesională și că această măsură suplimentează indemnizațiile plătite de societatea care a efectuat concedierile, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind FEG;

18.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă;

19.  subliniază că, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind FEG, trebuie să se garanteze că contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați și nu înlocuiește acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/ccfa_ra2012_fr_web-2.pdf


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/006 FR/PSA prezentată de Franța)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/817/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate