Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2035(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0018/2014

Předložené texty :

A8-0018/2014

Rozpravy :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Hlasování :

PV 22/10/2014 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0035

Přijaté texty
PDF 388kWORD 70k
Středa, 22. října 2014 - Štrasburk Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2014 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1) (dále jen „finanční nařízení“), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, schválený s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, který Komise přijala dne 15. dubna 2014 (COM(2014)0234),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, který Rada přijala dne 14. července 2014 a postoupila Evropskému parlamentu dne 12. září 2014 (12300/2014 – C8-0160/2014),

–  s ohledem na článek 88 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0018/2014),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 je zapsat do rozpočtu na rok 2014 přebytek z rozpočtového roku 2013, který činí 1 005 milionů EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 771 milionů EUR, nevyčerpané prostředky na výdaje ve výši 276 milionů EUR a záporný zůstatek u prostředků na kurzové rozdíly ve výši 42 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že na straně příjmů vyplývá zvýšení zejména z pokut a úroků z prodlení (1 331 milionů EUR), zatímco objem skutečně vybraných vlastních zdrojů ve srovnání se zdroji zapsanými do rozpočtu se snižuje (- 226 milionů EUR) a příjmy z přebytků, sald a oprav také klesají (- 360 milionů EUR);

D.  vzhledem k tomu, že objem nevyčerpaných prostředků na straně výdajů je za rok 2013 (107 milionů EUR) a za rok 2012 (54 milionů EUR) velmi nízký a souvisí spíše s nepředvídatelnými faktory a nelze se domnívat, že by byl způsoben sníženou absorpční kapacitou;

E.  vzhledem k tomu, že ze všech dostupných ukazatelů vyplývá, že ve skutečnosti byl v rozpočtech na rok 2012 i na rok 2013 nedostatek prostředků na platby;

F.  vzhledem k tomu, že článek 18 finančního nařízení stanoví, že rozdíl oproti odhadům, který má být zapsán do rozpočtu Unie, má být jediným předmětem tohoto opravného rozpočtu,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, jehož výhradním účelem je zapsat do rozpočtu přebytek z roku 2013 ve výši 1 005 milionů EUR, a to v souladu s článkem 18 finančního nařízení; bere na vědomí postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014;

2.  připomíná, že přijetí tohoto opravného rozpočtu č. 2 sníží podíl příspěvku členských států podle HND do rozpočtu EU o 1 005 milionů EUR, a tudíž částečně vykompenzuje jejich příspěvek na financování opravného rozpočtu č. 3 (3 170 milionů EUR požadovaných dodatečných vlastních zdrojů); zdůrazňuje proto svůj úmysl pokračovat v postupu přijímání návrhu opravného rozpočtu č. 2 souběžně s jednáními o návrhu opravného rozpočtu č. 3 ohledně uvolnění dodatečných prostředků na platby a o návrhu opravného rozpočtu č. 4 ohledně úpravy prognózy tradičních vlastních zdrojů, ostatních příjmů a udělení některých pokut s definitivní platností, čímž bude získáno dodatečných 2 059 milionů EUR vlastních zdrojů, které by mohly dále snížit potřebu dodatečných prostředků z návrhu opravného rozpočtu č. 3;

3.  zdůrazňuje, že pokud by návrhy opravných rozpočtů č. 2, 3 a 4 byly přijaty beze změny, mělo by to celkový dopad na rozpočet pouze ve výši 106 milionů EUR dodatečných příspěvků podle HND, které členské státy musí poskytnout, aby zajistily, že bude v roce 2014 k dispozici dostatek prostředků na platby, které pokryjí stávající právní závazky Unie;

4.  s cílem zachovat politickou a procesní vazbu mezi návrhy opravných rozpočtů č. 2, 3 a 4 se rozhodl změnit postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, jak je uvedeno níže;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení společně se změnou navrženou Parlamentem předložil Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Změna 1 (hromadná změna)

Celkový výkaz příjmů

Kapitola 1 4 – Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Číselné údaje:

Rozpočet 2014

Návrh opravného rozpočtu

č. 2

Postoj Rady

Rozdíl

Nová částka

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Celkem

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Oddíl III – Komise

Hlava 40 Rezervy

Vytvoření nové položky 40 04 01 – Rezerva pro dodatečné potřeby plateb

Číselné údaje:

Rozpočet 2014

Návrh opravného rozpočtu

No 2

Postoj Rady

Rozdíl

Nová částka

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Celkem

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Poznámky:

Prostředky vložené do tohoto článku se použijí na pokrytí dodatečných potřeb v oblasti prostředků na platby, které uvedla Komise v NOR 3.

Odůvodnění:

Vzhledem k obrovskému tlaku na prostředky platby v roce 2014 a k požadavku Komise na poskytnutí dodatečných prostředků v NOR 3/2014 se navrhuje, aby se přebytek za rok 2013 použil na financování nově vytvořené položky 40 04 01 „Rezerva pro dodatečné potřeby plateb“ na výdajové straně rozpočtu, namísto toho, aby se snížily vlastní zdroje vycházející z HND. Pokud Rada přijme NOR 3/2014 beze změny, bude tento návrh na změnu stažen.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění - Ochrana soukromí