Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2035(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0018/2014

Esitatud tekstid :

A8-0018/2014

Arutelud :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Hääletused :

PV 22/10/2014 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0035

Vastuvõetud tekstid
PDF 300kWORD 61k
Kolmapäev, 22. oktoober 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2014 kohta, III jagu – Komisjon (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(1) (edaspidi „finantsmäärusˮ), ja eelkõige selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2014, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2014. aastal (COM(2014)0234),

–  võttes arvesse 14. juulil 2014. aastal vastu võetud ja 12. septembril 2014. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2014 kohta (12300/2014 – C8‑0160/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 88,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0018/2014),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 2/2014 eesmärk on kanda 2014. aasta eelarvesse üle 2013. aasta eelarve ülejääk summas 1,005 miljardit eurot;

B.  arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt positiivsest tulude saldost (771 miljonit eurot) ja kavandatust väiksematest kuludest (276 miljonit eurot), kusjuures vahetuskursi erinevus oli negatiivne (42 miljonit eurot);

C.  arvestades, et tulude poolel tuleneb kasv peamiselt trahvidest ja viivistest (1,331 miljardit eurot) ning tegelikult laekunud omavahendite maht väheneb eelarvestatud mahuga võrreldes (-226 miljonit eurot) ning kasutada olevast ülejäägist saadud tulud samuti vähenevad (-360 miljonit eurot);

D.  arvestades, et kulude poolel 2013. aastal (107 miljonit eurot) ja 2012. aastal (54 miljonit eurot) esinenud assigneeringute alakasutus on eriti madal, see on seotud teataval määral ettenägematute teguritega ja selle põhjuseks ei saa pidada vähenenud kasutussuutlikkust;

E.  arvestades, et tegelikkuses viitavad kõik kasutada olevad näitajad asjaolule, et nii 2012. aasta kui 2013. aasta eelarves jäi maksete assigneeringuid puudu;

F.  arvestades, et finantsmääruse artiklis 18 on sätestatud, et kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused kantakse liidu eelarvesse paranduseelarve abil, mis käsitleb üksnes neid lahknevusi;

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve nr 2/2014, mis käsitleb ainult 2013. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 1,005 miljardi euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18; võtab teadmiseks nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 2/2014 kohta;

2.  tuletab meelde, et käesoleva paranduseelarve nr 2 vastuvõtmisega vähendatakse liikmesriikide kogurahvatulu põhist osamakset ELi eelarvesse 1,005 miljardi euro võrra, mis kompenseerib osaliselt nende osamaksed paranduseelarve nr 3 rahastamiseks (milleks on vaja veel 3,17 miljardit eurot täiendavaid omavahendeid); toonitab seetõttu oma kavatsust jätkata paranduseelarve projekti nr 2 vastuvõtmise menetlust üheaegselt paranduseelarve projekti nr 3 läbirääkimistega, mis puudutavad täiendavate maksete assigneeringute kasutuselevõtmist, ja paranduseelarve projekti nr 4 läbirääkimistega, mis puudutavad traditsiooniliste omavahendite prognoosi läbivaatamist, muid tulusid ja mõne trahvi lõplikku sätestamist, millega saadakse 2,059 miljardit eurot täiendavaid omavahendeid, mille tõttu võib veelgi väheneda täiendavate assigneeringute vajadus paranduseelarve projektis nr 3;

3.  juhib tähelepanu sellele, et kui paranduseelarved nr 2, 3 ja 4 võetakse vastu muudatusteta, oleks selle üldine mõju eelarvele vaid 106 miljonit eurot täiendavate kogurahvatulul põhinevate osamaksetena, mille liikmesriigid peavad tegema selleks, et tagada 2014. aastal piisavad maksete assigneeringud liidu juba võetud juriidiliste kohustuste katmiseks;

4.  otsustas paranduseelarve projektide nr 2, 3 ja 4 poliitilise ja menetlusliku seose säilitamiseks muuta nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2014 kohta alljärgnevalt;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos parlamendi muudatusettepanekuga nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatus 1 (puudutab mitut eelarvepunkti)

Tulude koondarvestus

Peatükk 1 4 — Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Summad:

2014. aasta eelarve

Paranduseelarve projekt

nr 2

Nõukogu seisukoht

Erinevus

Uus summa

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Kokku

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

III jagu – Komisjon

Jaotis 40 – Reservid

Luuakse uus eelarverida 40 04 01 – Täiendavate maksevajaduste reservid

Summad:

2014. aasta eelarve

Paranduseelarve projekt

nr 2

Nõukogu seisukoht

Erinevus

Uus summa

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Kokku

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Märkused:

Käesoleva artikli assigneeringuid kasutatakse komisjoni paranduseelarve projektis nr 3 välja toodud täiendavate maksete assigneeringute vajaduste katmiseks.

Põhjendus:

Arvestades tohutut survet 2014. aasta maksetele ja komisjoni paranduseelarve projektis nr 3/2014 taotletud summade lisamist tehakse ettepanek kasutada 2013. aasta eelarveülejääki uue loodud eelarverea 40 04 01 „Täiendavate maksevajaduste reservid” rahastamiseks eelarve kulude poolel, selle asemel, et vähendada kogurahvatulu põhiseid omavahendeid. Kui nõukogu võtab paranduseelarve projekti nr 3/2014 muutmata kujul vastu, võetakse käesolev muudatusettepanek tagasi.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika