Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2035(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0018/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0018/2014

Keskustelut :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Äänestykset :

PV 22/10/2014 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0035

Hyväksytyt tekstit
PDF 296kWORD 61k
Keskiviikko 22. lokakuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 2/2014 – varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. lokakuuta 2014 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2014 (COM(2014)0234),

–  ottaa huomioon neuvoston 14. heinäkuuta 2014 vahvistaman ja 12. syyskuuta 2014 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2014 (12300/2014 – C8-0160/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0018/2014),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 2/2014 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2014 talousarvioon varainhoitovuoden 2013 ylijäämä, 1 005 miljoonaa euroa;

B.  ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (771 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (276 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssimuutosten negatiivisesta saldosta (42 miljoonaa euroa);

C.  ottaa huomioon, että tulopuolen lisäys on peräisin pääasiassa viivästyskoroista ja sakoista (1 331 miljoonaa euroa), kun taas todellisuudessa kerättyjen omien varojen määrä budjetoituun määrään verrattuna on pienentynyt (-226 miljoonaa euroa) ja käytettävissä olevista ylijäämistä saadut tulot ovat myös vähentyneet (-360 miljoonaa euroa);

D.  ottaa huomioon, että menopuolella vuoden 2013 määrärahojen (107 miljoonaa euroa) ja vuoden 2012 määrärahojen (54 miljoonaa euroa) vajaakäyttö on erityisen vähäistä ja liittyy melko vaikeasti ennakoitaviin tekijöihin eikä sen voida katsoa aiheutuneen varojen hyödyntämiskapasiteetin heikkenemisestä;

E.  ottaa huomioon, että kaikkien käytettävissä olevien indikaattoreiden mukaan sekä vuoden 2012 että 2013 talousarviossa oli maksumäärärahojen vajaus;

F.  ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 18 artiklassa säädetään, että poikkeamat arvioista otetaan unionin talousarvioon ainoastaan niitä koskevassa lisätalousarviossa;

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 2/2014, jossa ainoastaan otetaan talousarvioon varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti varainhoitovuoden 2013 ylijäämä, 1 005 miljoonaa euroa; panee merkille neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2014;

2.  muistuttaa, että kyseisessä lisätalousarviossa nro 2 vähennetään jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvien maksuosuuksien osuutta 1 005 miljoonalla eurolla ja kompensoidaan siten osaksi jäsenvaltioiden maksuosuuksia lisätalousarvion nro 3 rahoittamisesta (johon tarvitaan vielä 3 170 miljoonaa euroa omia varoja); korostaa näin ollen aikovansa jatkaa menettelyä lisätalousarvioesityksen nro 2 hyväksymiseksi samaan aikaan, kun neuvotellaan lisätalousarvioesityksestä nro 3, joka koskee uusien maksumäärärahojen käyttöönottoa, ja lisätalousarvioesityksestä nro 4, jossa on kyse perinteisiä omia varoja koskevien arvioiden tarkistamisesta, muista tuloista ja joidenkin sakkojen saattamisesta lainvoimaisiksi, mistä saadaan 2 059 miljoonaa euroa uusia omia varoja, joilla voitaisiin edelleen vähentää lisämäärärahojen tarvetta lisätalousarvioesityksessä nro 3;

3.  huomauttaa, että jos lisätalousarvioesitykset nro 2, 3 ja 4 hyväksytään sellaisinaan, hyväksymisen talousarviovaikutus olisi yhteensä vain 106 miljoonaa euroa uusina bruttokansantuloon perustuvina maksuosuuksina, jotka jäsenvaltioiden on maksettava sen varmistamiseksi, että vuonna 2014 on käytettävissä riittävästi määrärahoja unionin nykyisten oikeudellisten sitoumusten kattamiseksi;

4.  haluaa säilyttää lisätalousarvioesitysten nro 2, 3 ja 4 välisen poliittisen ja menettelyyn liittyvän yhteyden ja päättää siksi muuttaa neuvoston kantaa lisätalousarvioesitykseen nro 2/2014 jäljempänä esitetyllä tavalla;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja parlamentin tarkistuksen neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1 (koskee useaa budjettikohtaa)

Yleinen tulotaulukko

Luku 1 4 – Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Numerotiedot:

Talousarvio 2014

Lisätalousarvioesitys nro 2

Neuvoston kanta

Ero

Uusi määrä

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Yhteensä

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Pääluokka III – Komissio

Osasto 40 — Varaukset

Uuden budjettikohdan 40 04 01 luominen – Varaus uusia maksutarpeita varten

Numerotiedot:

Talousarvio 2014

Lisätalousarvioesitys nro 2

Neuvoston kanta

Ero

Uusi määrä

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Yhteensä

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Selvitysosa:

Tälle momentille otetut määrärahat käytetään kattamaan komission lisätalousarvioesityksessä nro 3 yksilöimä lisämaksumäärärahojen tarve.

Perustelu:

Vuonna 2014 maksuihin kohdistuu valtavia paineita, ja komissio on pyytänyt lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 lisäämään maksumäärärahoja. Siksi ehdotetaan, että vuoden 2013 ylijäämä käytetään rahoittamaan talousarvion menopuolelle luotua uutta budjettikohtaa 40 04 01 ”Varaus uusia maksutarpeita varten” sen sijaan, että sillä vähennettäisiin bruttokansantuloon perustuvia omia varoja. Jos neuvosto hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 sellaisenaan, tämä tarkistus perutaan.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö