Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2035(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0018/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0018/2014

Rasprave :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Glasovanja :

PV 22/10/2014 - 4.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0035

Usvojeni tekstovi
PDF 313kWORD 69k
Srijeda, 22. listopada 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 2/2014 - višak po izvršenju proračuna za 2013.
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. listopada 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., Dio III. – Komisija (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1) („Financijska uredba”), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4) ,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća br. 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2014 koji je Komisija usvojila 15. travnja 2014. ((COM(2014)0234),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014 koje je Vijeće usvojilo 14. srpnja 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu 12. rujna 2014. (12300/2014 – C8‑0160/2014),

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0018/2014),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 2/2014 unos iznosa od 1 005 milijuna EUR kao viška iz financijske godine 2013. u proračun za 2014. godinu;

B.  budući da su glavne sastavnice tog viška ostvareni višak na prihod od 771 milijuna EUR, manji rashodi od planiranih za 276 milijuna EUR i negativna tečajna razlika u iznosu od 42 milijuna EUR;

C.  budući da na prihodovnoj strani povećanje uglavnom proizlazi iz novčanih kazni i zateznih kamata (1 331 milijun EUR), dok se iznos stvarno prikupljenih vlastitih sredstava u odnosu na ona planirana proračunom smanjuje (- 226 milijuna EUR) te se također smanjuju i prihodi od viškova, salda i prilagodbi (- 360 milijuna EUR);

D.  budući da je na rashodovnoj strani razina neiskorištenih odobrenih sredstava za 2013. (107 milijuna EUR) i 2012. godinu (54 milijuna EUR) izrazito niska, što je povezano s na neki način nepredvidivim čimbenicima, te se ne može smatrati da je uzrok tomu smanjena sposobnost iskorištavanja sredstava;

E.  budući da svi dostupni pokazatelji zapravo upućuju na činjenicu da je postojao manjak odobrenih sredstava za plaćanje u proračunima za 2012. i 2013.;

F.  budući da je u članku 18. Financijske uredbe utvrđeno da će sve nepodudarnosti s procjenama koje će biti unesene u proračun Unije biti jedini predmet ove izmjene proračuna;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2014 koji je posvećen isključivo unosu viška u iznosu od 1 005 milijuna EUR iz 2013. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe; uzima na znanje stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014;

2.  podsjeća da bi se donošenjem ove izmjene proračuna br. 2 smanjio udio doprinosa BND-a država članica proračunu EU-a za 1 005 milijuna EUR i time djelomično nadomjestio njihov doprinos izmjeni proračuna br. 3 (3 170 milijuna EUR potrebnih dodatnih vlastitih sredstava); stoga ističe svoju namjeru da provede postupak usvajanja nacrta izmjene proračuna br. 2 usporedno s pregovorima o nacrtu izmjene proračuna br. 3, koji se odnosi na mobilizaciju dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje te nacrtu izmjene proračuna br. 4 koji se odnosi na preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, druge prihode i konačno utvrđivanje nekih kazni omogućujući tako dodatnih 2 059 milijuna EUR vlastitih sredstava koja bi mogla dodatno smanjiti potrebe za dodatnim odobrenim sredstvima iz nacrta izmjene proračuna br. 3;

3.  ističe da bi u slučaju da nacrti izmjene proračuna br. 2, 3 i 4 budu usvojeni bez izmjene, to podrazumijevalo ukupni proračunski učinak od samo 106 milijuna EUR dodatnih doprinosa BND-a koje države članice moraju staviti na raspolaganje kako bi se osigurala dostatna količina dodijeljenih sredstava za plaćanje u 2014. za pokrivanje postojećih zakonskih obveza Unije;

4.  kako bi se održala politička i postupovna veza između nacrta izmjene proračuna br. 2, 3 i 4, odlučuje izmijeniti stajalište Vijeća na temu nacrta izmjene proračuna br. 2/2014 na način koji je prikazan niže u tekstu;

5.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s amandmanom Parlamenta, proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

1 (višestruki amandman)

o općem izvještaju o prihodima

Poglavlje 1 4 - Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2007/436/EZ, Euratom

Iznosi:

Proračun 2014.

Nacrt izmjene proračuna

Br. 2.

Stajalište Vijeća

Razlika

Novi iznos

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Ukupno

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Odjeljak III. - Komisija

Glava 40 Pričuve

Izrada nove linije 40 04 01 - Pričuva za dodatne potrebe za plaćanjima

Iznosi:

Proračun 2014.

Nacrt izmjene proračuna

Br. 2.

Stajalište Vijeća

Razlika

Novi iznos

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Ukupno

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Napomene:

Odobrena sredstva unesena u ovo poglavlje biti će iskorištena kako bi se ispunile potrebe za dodatnim odobrenim sredstvima za plaćanje kao što je utvrdila Komisija u nacrtu izmjene proračuna br. 3.

Obrazloženje:

Uzimajući u obzir golemi pritisak na plaćanja za 2014. i pojačanje koje je zatražila Komisija u nacrtu izmjene proračuna 3./2014, predloženo je da iznos viška za 2013. godinu bude iskorišten za financiranje nove proračunske linije 40 04 01 „Pričuva za dodatne potrebe za plaćanjima” na rashodovnoj strani proračuna, umjesto da se smanje vlastita sredstva temeljena na BND-u. Ako Vijeće usvoji neizmijenjeni nacrt izmjene proračuna 3./2014, ovaj amandman biti će povučen.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1..
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti