Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2035(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0018/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0018/2014

Viták :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Szavazatok :

PV 22/10/2014 - 4.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0035

Elfogadott szövegek
PDF 320kWORD 72k
2014. október 22., Szerda - Strasbourg
2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet – A 2013. évi költségvetés végrehajtásából eredő többlet
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Az Európai Parlament 2014. október 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (III. szakasz – Bizottság) (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: „költségvetési rendeletˮ) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. április 15-én elfogadott, 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0234),

–  tekintettel a Tanács által 2014. július 14-én elfogadott és a Parlamentnek 2014. szeptember 12-én továbbított, a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12300/2014 – C8‑0160/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0018/2014),

A.  mivel a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2013-as pénzügyi évből származó 1 005 millió EUR összegű többletnek a 2014-es költségvetésbe történő beállítása;

B.  mivel e többlet fő elemei a bevételi oldalon jelentkező 771 millió EUR pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 276 millió eurós alulköltekezés és az árfolyamkülönbségek 42 millió eurós negatív egyenlege;

C.  mivel a bevételi oldalon a növekedés főleg bírságokból és késedelmes fizetések kamataiból (1 331 millió EUR) származik, amíg a ténylegesen beszedett saját források összege a költségvetésben szereplő összeghez képest csökken (–226 millió EUR) és a többletekből, egyenlegekből és kiigazításokból származó bevételek szintén csökkennek (–360 millió EUR);

D.  mivel a kiadási oldalon a 2013-as (107 millió EUR) és 2012-es (54 millió EUR) előirányzatokkal kapcsolatos alulköltekezés rendkívül kis mértékű, bizonyos mértékig előre nem látható tényezőkhöz kapcsolódik, és ezért nem fogható fel úgy, hogy a felvevőképesség csökkenéséből ered;

E.  mivel valóban minden rendelkezésre álló mutató azt jelzi, hogy mind a 2012-es, mind a 2013-as költségvetésben a kifizetési előirányzatokban hiány mutatkozott;

F.  mivel a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében e költségvetés-módosítás kizárólag a tervezettől való esetleges eltérések uniós költségvetésbe való beállításával foglalkozik;

1.  tudomásul veszi a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek kizárólagos célja a 2013-as, 1005 millió EUR összegű többletnek a költségvetésbe történő beállítása a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban; tudomásul veszi a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.  emlékeztet arra, hogy e 2. sz. költségvetés-módosítás elfogadása 1 005 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe érkező, a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulás arányát, ezért részben ellentételezi a 3. sz. költségvetés-módosítás finanszírozásához nyújtott hozzájárulásukat (további 3 170 millió EUR összegű sajátforrás-igény); ennek megfelelően hangsúlyozza azon szándékát, hogy folytassa a 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet elfogadására irányuló eljárást azon tárgyalásokkal párhuzamosan, amelyek tárgya a kiegészítő kifizetési előirányzatok mobilizálására vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet, valamint a 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely a hagyományos saját források előrejelzésének felülvizsgálatával, egyéb bevételekkel és bizonyos bírságok véglegesítésével foglalkozik, további 2 059 millió EUR összegű saját forrást biztosítva, amely tovább csökkentheti a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetből származó kiegészítő előirányzatok iránti igényt;

3.  felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a 2., 3. és 4. sz. költségvetés-módosítási tervezeteket módosítás nélkül fogadják el, ez csupán további 106 millió EUR összegű, a tagállamok által annak érdekében rendelkezésre bocsátandó GNI-hozzájárulást feltételező átfogó költségvetési hatást jelentene, hogy 2014-ben megfelelő szintű kifizetési előirányzatok álljanak rendelkezésre az Unió meglévő jogi kötelezettségeinek fedezésére;

4.  a 2., 3. és 4. sz. költségvetés-módosítási tervezetek közötti politikai és eljárási kapcsolódás fenntartása érdekében úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Parlament módosításával együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1. (többszörös módosítás)

Bevételek általános kimutatása

1 4. alcím — A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

Számadatok:

2014. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Különbözet

Új összeg

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Összesen

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

III. szakasz – Bizottság

40 cím – Tartalékalapok

Új jogcímcsoport létrehozása: 40 04 01. jogcímcsoport — Tartalék további kifizetési szükségletekre

Számadatok:

2014. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítási tervezet

A Tanács álláspontja

Különbözet

Új összeg

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Összesen

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Megjegyzések:

Az e jogcímcsoport alá bevezetett előirányzatok a Bizottság által a 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetben megjelölt további kifizetésielőirányzat-szükségletek fedezésére szolgálnak.

Indokolás:

Tekintettel a 2014-es kifizetésekre nehezedő hatalmas nyomásra és a Bizottság által a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetben kért növelésre, javasoljuk, hogy a GNI-alapú saját források csökkentése helyett a 2013-as évre vonatkozó felesleg összegét használják fel a költségvetés kiadási oldalán újonnan létrehozott 40 04 01. jogcímcsoport (Tartalék további kifizetési szükségletekre) finanszírozására. Ha a Tanács módosítás nélkül fogadja el a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, ez a módosítás visszavonásra kerül.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat