Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2035(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0018/2014

Pateikti tekstai :

A8-0018/2014

Debatai :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Balsavimas :

PV 22/10/2014 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0035

Priimti tekstai
PDF 315kWORD 68k
Trečiadienis, 2014 m. spalio 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), (toliau – Finansinis reglamentas), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. balandžio 15 d. (COM(2014)0234),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 14 d. priimtą ir 2014 m. rugsėjo 12 d. Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto (12300/2014 – C8-0160/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0018/2014),

A.  kadangi taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projektu siekiama į 2014 m. biudžetą įtraukti 2013 finansinių metų perviršį, kuris siekia 1 005 mln. EUR;

B.  kadangi pagrindiniai šio perviršio komponentai yra didesnės nei planuota pajamos, siekiančios daugiau nei 771 mln. EUR, nepanaudota išlaidoms numatyta 276 mln. EUR suma ir teigiami 42 mln. EUR valiutos keitimo kurso skirtumai;

C.  kadangi pajamų padidėjimas daugiausia siejamas su baudomis ir palūkanomis už vėluojančius mokėjimus (1 331 mln. EUR), tačiau faktiškai surinktų nuosavų lėšų suma, palyginti su numatytąja biudžete, mažėja (-226 mln. EUR), kaip ir įplaukos, susijusios su perviršiais, likučiais ir koregavimais (-360 mln. EUR);

D.  kadangi, kalbant apie išlaidas, nepakankamas asignavimų panaudojimas 2013 m. (107 mln. EUR) ir 2012 m. (54 mln. EUR) yra labai nedidelis, susijęs su vienaip ar kitaip nenuspėjamais veiksniais ir negalima manyti, kad jį lėmė sumažėję įsisavinimo pajėgumai;

E.  kadangi, kaip matyti iš faktiškai visų turimų rodiklių, ir 2012 m., ir 2013 m. biudžete nepakako mokėjimų asignavimų;

F.  kadangi Finansinio reglamento 18 straipsnyje nustatyta, kad bet koks sąmatų neatitikimas, kurį ketinama įtraukti į Sąjungos biudžetą, yra vienintelis šio taisomojo biudžeto objektas;

1.  pažymi, kad taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projektas skirtas tik 2013 m. perviršiui, siekiančiam 1 005 mln. EUR, į biudžetą įtraukti, kaip nustatyta Finansinio reglamento 18 straipsnyje; atkreipia dėmesį į Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto;

2.  primena, kad priėmus šį taisomąjį biudžetą Nr. 2, valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įnašas į ES biudžetą sumažės 1 005 mln. EUR ir taip iš dalies bus kompensuotas jų įnašas, reikalingas taisomajam biudžetui Nr. 3 finansuoti (reikalinga dar 3 170 mln. EUR nuosavų išteklių suma); todėl pabrėžia ketinantis taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto patvirtinimo procedūrą vykdyti tuo pat metu, kai vyks derybos dėl taisomojo biudžeto Nr. 3 projekto, susijusio su papildomų mokėjimų asignavimų mobilizavimo, bei taisomojo biudžeto Nr. 4 projekto, susijusio su tradicinių nuosavų išteklių prognozės peržiūra, kitomis įplaukomis ir galutiniu sprendimu dėl kai kurių baudų – taip būtų gauta dar 2 059 mln. EUR dydžio nuosavų išteklių suma ir būtų galima dar labiau sumažinti papildomų asignavimų pagal taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą poreikį;

3.  pažymi, kad taisomųjų biudžetų Nr. 2, 3 ir 4 projektus priėmus be pakeitimų, bendras poveikis biudžetui siektų tik 106 mln. EUR papildomais BNP įnašais, kuriuos valstybės narės turėtų skirti, kad užtikrintų pakankamus mokėjimų asignavimus 2014 m. dabartiniams Sąjungos teisiniams įsipareigojimams padengti;

4.  kad išsaugotų politinį ir procedūrinį taisomųjų biudžetų Nr. 2, 3 ir 4 projektų ryšį, nusprendžia iš dalies pakeisti Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto, kaip nurodoma toliau;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Parlamento pakeitimą Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1 (sudėtinis pakeitimas)

Bendroji įplaukų suvestinė

1 4 skyrius – Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų, vadovaujantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktu

Duomenys:

2014 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 2

projektas

Tarybos pozicija

Skirtumas

Nauja suma

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Iš viso

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

III skirsnis – Komisija

40 antraštinė dalis. Rezervai

Naujos eilutės 40 04 01 sukūrimas. Rezervas papildomoms mokėjimų reikmėms

Duomenys:

2014 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 2

projektas

Tarybos pozicija

Skirtumas

Nauja suma

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Iš viso

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Pastabos

Į šį straipsnį įtrauktus asignavimus ketinama panaudoti papildomoms mokėjimų reikmėms, Komisijos nurodytoms Taisomojo biudžeto Nr. 3 projekte, padengti.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didžiulį spaudimą, susijusį su 2014 m. mokėjimais ir papildomomis lėšomis, kuriuos skirti Komisija prašė Taisomojo biudžeto Nr. 3 projekte, siūloma 2013 m. perviršio sumą panaudoti naujai sukurtai eilutei 40 04 01 „Rezervas papildomoms mokėjimų reikmėms“ biudžeto išlaidų srityje finansuoti, užuot mažinus nuosavus išteklius iš BNP. Jei Taryba priims Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą be pakeitimų, šis pakeitimas bus atšauktas.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika