Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2035(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0018/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0018/2014

Debates :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Balsojumi :

PV 22/10/2014 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0035

Pieņemtie teksti
PDF 382kWORD 69k
Trešdiena, 2014. gada 22. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 22. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu, III iedaļa ─ Komisija (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu;

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) ( „Finanšu regula”) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 15. aprīlī (COM(2014)0234),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 14. jūlijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2014. gada 12. septembrī (12300/2014 – C8‑0160/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0018/2014),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projekta mērķis ir 2014. gada budžetā iekļaut 2013. finanšu gada budžeta pārpalikumu EUR 1005 miljonu apmērā;

B.  tā kā šo pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 771 miljoniem pārsniedza plānotos, neizlietoti izdevumi EUR 276 miljonu apmērā un negatīva valūtas maiņas bilance EUR 42 miljonu apmērā;

C.  tā kā ieņēmumu apmēra palielināšanos galvenokārt ir radījušas sodanaudas un procenti par novēlotajiem maksājumiem (EUR 1331 miljons), turpretim faktiski iekasētie pašu resursi nesasniedza budžetā paredzēto apmēru (– EUR 226 miljoni) un samazinājušies ir arī ieņēmumi no pārpalikumiem, atlikumiem un korekcijām (– EUR 360 miljoni);

D.  tā kā apropriāciju nepilnīgās izpildes rādītāji izdevumu daļā ir īpaši zemi attiecībā uz 2013. gadu (EUR 107 miljoni) un 2012. gadu (EUR 54 miljoni) un ir saistīti ar savā ziņā neparedzamiem faktoriem un nav uzskatāmi par mazākas apguves spējas sekām;

E.  tā kā visi pieejamie rādītāji patiesībā norāda uz to, ka 2012. gada un 2013. gada budžetā radās maksājumu apropriāciju nepietiekamība;

F.  tā kā Finanšu regulas 18. pantā ir paredzēts, ka visas neatbilstības tāmēm iegrāmato Savienības budžetā kā budžeta grozījumus, kas paredzēti vienīgi šāda veida neatbilstībai,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu, kas attiecas tikai uz 2013. gada budžeta pārpalikuma EUR 1005 miljonu apmērā iegrāmatošanu saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu; ņem vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu;

2.  atgādina, ka šā budžeta grozījuma Nr. 2 pieņemšanas gadījumā tiks samazinātas dalībvalstu NKI iemaksas ES budžetā par EUR 1005 miljoniem un tādā veidā daļēji tiks kompensēts to ieguldījums budžeta grozījuma Nr. 3 (nepieciešami papildu EUR 3170 miljoni pašu resursu) finansēšanā; tādēļ uzsver savu nodomu turpināt procedūru budžeta grozījuma Nr. 2 projekta pieņemšanai paralēli sarunām par budžeta grozījuma Nr. 3 projektu attiecībā uz papildu maksājumu apropriāciju izmantošanu un par budžeta grozījuma Nr. 4 projektu attiecībā uz tradicionālo pašu resursu un citu ieņēmumu prognožu pārskatīšanu un dažu sodanaudu galīgo noteikšanu, tādējādi nodrošinot papildu EUR 2059 miljonus pašu resursu, kas vēl vairāk samazina nepieciešamību pēc budžeta grozījuma Nr. 3 projekta papildu apropriācijām;

3.  norāda –– ja budžeta grozījuma Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 projekts tiek pieņemts bez grozījumiem, tas kopumā izmainītu budžetu tikai par papildu NKI iemaksām EUR 106 miljonu apmērā, kas dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 2014. gadā būtu pietiekamas maksājumu apropriācijas Savienības esošo juridisko saistību izpildei;

4.  lai saglabātu politisko un procedurālo saikni starp budžeta grozījuma Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 projektiem, nolemj grozīt Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projektu saskaņā ar tālāk norādīto;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar Parlamenta grozījumu nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1 (grozījums ar vairākām daļām)

Vispārējais ieņēmumu dokuments

1 4. nodaļa –– pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

Skaitļi:

2014. gada budžets

Budžeta grozījuma Nr. 2 projekts

Padomes nostāja

Starpība

Jaunā summa

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Kopā

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

III iedaļa — Komisija

40 nodaļa –– rezerves

Jaunas budžeta pozīcijas 40 04 01. izveidošana –– rezerves papildu maksājumu vajadzībām

Skaitļi:

2014. gada budžets

Budžeta grozījuma Nr. 2 projekts

Padomes nostāja

Starpība

Jaunā summa

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Kopā

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Piezīmes:

Šajā pantā iegrāmatotās apropriācijas tiks izmantotas, lai segtu papildu maksājumu apropriāciju vajadzības, kā Komisija noteica BGP Nr. 3.

Pamatojums

Ņemot vērā milzīgo spiedienu attiecībā uz 2014. gada maksājumiem un Komisijas BGP Nr. 3/2014 pieprasītos papildu līdzekļus, tiek ierosināts 2013. gada pārpalikuma apjomu izmantot jaunizveidotajai 40 04 01. budžeta pozīcijai „Rezerves papildu maksājumu vajadzībām” budžeta izdevumu daļā, tā vietā, lai samazinātu no NKI iegūtos pašu resursus. Ja Padome pieņems BGP Nr. 3/2014 bez grozījumiem, šis grozījums tiks atsaukts.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika