Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2035(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0018/2014

Teksty złożone :

A8-0018/2014

Debaty :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0035

Teksty przyjęte
PDF 387kWORD 68k
Środa, 22 października 2014 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 2/2014 - nadwyżka z roku budżetowego 2013
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1) („rozporządzenie finansowe”), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 przyjęty ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) („porozumienie międzyinstytucjonalne”),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2014 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2014 r. (COM(2014)0234),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2014 przyjęte przez Radę dnia 14 lipca 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 12 września 2014 r. (12300/2014 – C8-0160/2014),

–  uwzględniając art.88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0018/2014),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2014 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2014 nadwyżki z roku budżetowego 2013 w wysokości 1 005 mln EUR;

B.  mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 771 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 276 mln EUR oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 42 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów podwyżka pochodzi głównie z grzywien i odsetek z tytułu zaległych płatności (1 331 mln EUR), podczas gdy kwota zasobów własnych rzeczywiście zebranych w porównaniu z wysokością uwzględnioną w budżecie zmniejsza się (-226 mln EUR), a przychód z nadwyżek, sald i dostosowań również maleje (-360 mln EUR);

D.  mając na uwadze, że po stronie wydatków niewykorzystanie w pełni środków na rok 2013 (107 mln EUR) i 2012 (54 mln EUR) jest na szczególnie niskim poziomie, jest związane z nieprzewidywalnymi czynnikami i nie może być uznane jako wynik zmniejszenia zdolności absorpcyjnej;

E.  mając na uwadze, że wszystkie dostępne wskaźniki wskazują na niedobór środków na płatności w budżetach na 2012 i 2013 r.;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza, które należy uwzględnić w budżecie UE, stanowią jedyny przedmiot niniejszego budżetu korygującego;

1.  odnotowuje projekt budżetu korygującego nr 2/2014 poświęconego wyłącznie uwzględnieniu w budżecie nadwyżki środków budżetowych z 2013 r. wynoszącej 1 005 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego; przyjmuje do wiadomości stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2014;

2.  przypomina, że przyjęcie przedmiotowego budżetu korygującego nr 2 umożliwi obniżenie o 1 005 mln EUR części wkładu opartego na DNB wnoszonego przez państwa członkowskie do budżetu UE, a tym samym będzie stanowić częściową rekompensatę za ich wkład w finansowanie budżetu korygującego nr 3 (dodatkowych niezbędnych zasobów własnych w wysokości 3 170 mln EUR); podkreśla zatem zamiar kontynuowania procedury dotyczącej przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 2 równolegle do negocjacji nad projektem budżetu korygującego nr 3 dotyczącego uruchomienia dodatkowych środków na płatności i projektu budżetu korygującego nr 4, który dotyczy przeglądu prognozy tradycyjnych zasobów własnych, innych dochodów i faktycznego ściągnięcia niektórych grzywien, co pozwoliłoby na zgromadzenie dodatkowych zasobów własnych w kwocie 2 059 mln EUR, które zmniejszyłyby zapotrzebowanie na dodatkowe środki z projektu budżetu korygującego nr 3;

3.  zwraca uwagę, że przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 2, 3 i 4 bez zmian oznaczałoby ogólny wpływ na budżet w postaci dodatkowych wkładów opartych na DNB w kwocie zaledwie 106 mln EUR, które państwa członkowskie muszą udostępnić w celu zapewnienia w 2014 r. dostatecznych środków na płatności niezbędnych do pokrycia istniejących zobowiązań prawnych Unii;

4.  aby utrzymać powiązanie polityczne i proceduralne między projektami budżetów korygujących 2, 3 i 4, postanawia zmienić stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2014 w sposób przedstawiony poniżej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawką Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1 (poprawka wieloczłonowa)

Ogólne zestawienie dochodów

Rozdział 1 4 — Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Dane liczbowe:

Budżet na rok 2014

Projekt budżetu korygującego

nr 2

Stanowisko Rady

Różnica

Nowa kwota

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Ogółem

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Sekcja 3 – Komisja

Tytuł 40 — Rezerwy

Stworzenie nowej linii 40 04 01 – Rezerwa na dodatkowe potrzeby w zakresie płatności

Dane liczbowe:

Budżet na rok 2014

Projekt budżetu korygującego

nr 2

Stanowisko Rady

Różnica

Nowa kwota

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Ogółem

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Uwagi:

Środki wprowadzone do tego artykułu mają zostać wykorzystane na pokrycie dodatkowych potrzeb w zakresie płatności, określonych przez Komisję w projekcie budżetu korygującego nr 3.

Uzasadnienie:

Z uwagi na ogromną presję na płatności w 2014 r. i zasilenia, o które wystąpiła Komisja w projekcie budżetu korygującego nr 3/2014, proponuje się, aby kwota nadwyżki za rok 2013 została wykorzystana do sfinansowania nowo utworzonej linii 40 04 01 „Rezerwa na dodatkowe potrzeby w zakresie płatności” po stronie wydatków z budżetu, a nie do zmniejszenia zasobów własnych opartych na DNB. Jeżeli Rada przyjmie projekt budżetu korygującego nr 3/2014 bez zmian, niniejsza poprawka zostanie wycofana.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności