Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2035(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0018/2014

Texte depuse :

A8-0018/2014

Dezbateri :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Voturi :

PV 22/10/2014 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0035

Texte adoptate
PDF 313kWORD 70k
Miercuri, 22 octombrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 - excedentul rezultat din execuția bugetară a exercițiului 2013
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 22 octombrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului(1) („Regulamentul financiar”), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014, adoptat de Comisie la 15 aprilie 2014 (COM(2014)0234),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 adoptată de Consiliu la 14 iulie 2014 și transmisă Parlamentului European la 12 septembrie 2014 (12300/2014 – C8-0160/2014),

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0018/2014),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2014 a excedentului din exercițiul financiar 2013, care se ridică la 1 005 milioane EUR;

B.  întrucât principalele elemente ale acestui excedent sunt un sold pozitiv al veniturilor de peste 771 milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor de 276 milioane EUR și un sold negativ rezultat din diferențele de curs valutar de 42 milioane EUR;

C.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, creșterea provine în principal din amenzi și penalități de întârziere (1 331 milioane EUR), în timp ce valoarea resurselor proprii colectate efectiv față de cele înscrise în buget a scăzut (- 226 milioane EUR), iar veniturile din excedente, solduri și ajustări au scăzut de asemenea (- 360 milioane EUR);

D.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, utilizarea incompletă a creditelor pe 2013 (107 milioane EUR) și pe 2012 (54 milioane EUR) este deosebit de scăzută, este legată de factori într-o anumită măsură imprevizibili și nu poate fi considerată drept rezultatul reducerii capacităților de absorbție;

E.  întrucât, de fapt, toți indicatorii disponibili arată că, atât pentru bugetul 2012, cât și pentru bugetul 2013, creditele de plată au fost insuficiente;

F.  întrucât articolul 18 din Regulamentul financiar prevede că diferențele față de estimările făcute se înregistrează în bugetul Uniunii cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferențe,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2013, care se ridică la 1 005 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar; ia act de poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014;

2.  reamintește că adoptarea bugetului rectificativ nr. 2/2014 va reduce cota din VNB reprezentând contribuția statelor membre la bugetul Uniunii cu 1 005 milioane EUR și, prin urmare, va compensa parțial contribuția statelor membre la finanțarea bugetului rectificativ nr. 3 (3 170 milioane EUR resurse proprii suplimentare necesare); subliniază, prin urmare, intenția sa de a desfășura procedura pentru adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 2 în paralel cu negocierile pentru proiectul de buget rectificativ nr. 3 referitor la mobilizarea de credite de plată suplimentare și pentru proiectul de buget rectificativ nr. 4 referitor la revizuirea estimărilor de resurse proprii tradiționale și alte venituri și stabilind în mod definitiv anumite amenzi, furnizând astfel resurse proprii suplimentare în valoare de 2 059 milioane EUR, care ar putea reduce și mai mult necesarul de credite suplimentare din proiectul de buget rectificativ nr. 3;

3.  subliniază că, dacă proiectele de buget rectificativ nr. 2, 3 și 4 sunt adoptate fără amendamente, impactul global asupra bugetului va impune statelor membre o contribuție suplimentară din VNB de numai 106 milioane EUR, sumă care va asigura credite de plată suficiente în 2014 pentru a acoperi obligațiile juridice actuale ale Uniunii;

4.  pentru a menține legătura politică și procedurală dintre proiectele de buget rectificativ nr. 2, 3 și 4, decide să modifice poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2014 după cum urmează;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu amendamentul Parlamentului, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

Amendament 1 (amendament multiplu)

Situația generală a veniturilor

Capitolul 1 4 — Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Cifre:

Bugetul 2014

Proiectul de buget rectificativ

nr. 2

Poziția Consiliului

Diferența

Suma nouă

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Total

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Secțiunea III - Comisia

Titlul 40 - Rezerve

Crearea noii linii 40 04 01 - Rezervă pentru nevoi de plăți suplimentare

Cifre:

Bugetul 2014

Proiectul de buget rectificativ

nr. 2

Poziția Consiliului

Diferența

Suma nouă

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Total

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Comentarii:

Creditele înscrise la acest articol trebuie utilizate pentru a acoperi nevoile de plăți suplimentare stabilite de Comisie în proiectul de buget rectificativ nr. 3.

Justificare:

Având în vedere presiunea enormă asupra plăților pe 2014 și majorările solicitate de Comisie în PBR nr. 3/2014, se propune ca valoarea excedentului din 2013 să fie utilizată pentru finanțarea unei linii bugetare noi 40 04 01 „Rezervă pentru nevoi de plăți suplimentare” în ceea ce privește cheltuielile de la buget, și nu pentru reducerea resurselor proprii bazate pe VNB. Dacă PBR nr. 3/2014 este adoptat fără a fi modificat de Consiliu, prezentul amendament va fi retras.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51, 20.2.2014, p. 1.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Notă juridică - Politica de confidențialitate