Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2035(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0018/2014

Predkladané texty :

A8-0018/2014

Rozpravy :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 22/10/2014 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0035

Prijaté texty
PDF 321kWORD 68k
Streda, 22. októbra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – Prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2014 (COM(2014)0234),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorú Rada prijala 14. júla 2014 a postúpila Európskemu parlamentu 12. septembra 2014 (12300/2014 – C8‑0160/2014),

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0018/2014),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 je začleniť do rozpočtu na rok 2014 prebytok z rozpočtového roka 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladné výnosy z príjmov vo výške 771 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 276 miliónov EUR a záporný kurzový rozdiel vo výške 42 miliónov EUR;

C.  keďže na strane príjmov pochádza zvýšenie najmä z pokút a z úrokov z omeškania (1 331 miliónov EUR), pričom objem skutočne vyzbieraných vlastných zdrojov v porovnaní s prostriedkami plánovanými v rozpočte klesá (– 226 miliónov EUR) a výnos z prebytkov, zostatkov a úprav tiež klesá (– 360 miliónov EUR);

D.  keďže na strane výdavkov je nedostatočné plnenie rozpočtových prostriedkov za rok 2013 (107 miliónov EUR) a za rok 2012 (54 miliónov EUR) veľmi nízke, je istým spôsobom spojené s nepredvídateľnými faktormi a nemožno sa domnievať, že je spôsobené zníženou schopnosťou ich čerpania;

E.  keďže v skutočnosti všetky dostupné ukazovatele naznačujú, že v rozpočte na rok 2012 aj 2013 bol nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov;

F.  keďže v článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že akýkoľvek nesúlad oproti odhadom sa zahrnie do rozpočtu Únie prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorého cieľom je upraviť výlučne tento nesúlad;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2014 venovaný len zahrnutiu prebytku z roku 2013 v sume 1 005 miliónov EUR do rozpočtu v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014;

2.  pripomína, že prijatím tohto návrhu opravného rozpočtu č. 2 sa zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND o 1 005 miliónov EUR, a tým sa čiastočne vykompenzujú ich príspevky na financovanie opravného rozpočtu č. 3 (je potrebných 3 170 miliónov EUR dodatočných vlastných zdrojov); zdôrazňuje preto svoj zámer pokračovať v postupe prijímania návrhu opravného rozpočtu č. 2 paralelne s rokovaniami o návrhu opravného rozpočtu č. 3 týkajúceho sa mobilizácie dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov a návrhu opravného rozpočtu č. 4, ktorý sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov, ostatných príjmov a konečného udelenia niektorých pokút, čím sa získa dodatočných 2 059 miliónov vlastných zdrojov, ktoré môžu ďalej znížiť potreby dodatočných rozpočtových prostriedkov z návrhu opravného rozpočtu č. 3;

3.  poukazuje na to, že ak budú návrhy opravných rozpočtov č. 2, 3 a 4 prijaté v nezmenenej podobe, pre rozpočet by to celkovo znamenalo iba 106 miliónov EUR dodatočných príspevkov podľa výšky HND, ktoré sú členské štáty povinné poskytnúť, aby sa zabezpečil dostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 na pokrytie existujúcich právnych záväzkov Únie;

4.  sa rozhodol, s cieľom zachovať politické a procedurálne prepojenie medzi návrhmi opravných rozpočtov č. 2, 3 a 4, zmeniť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 ako je uvedené ďalej;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcim návrhom Európskeho parlamentu, Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1 (hromadný pozmeňujúci návrh)

Všeobecný výkaz príjmov

Kapitola 1 4 –– vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Číselné údaje:

Rozpočet 2014

Návrh opravného rozpočtu

č 2

Pozícia Rady

Rozdiel

Nová suma

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Spolu

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Oddiel III – Komisia

Hlava 40 Rezervy

Vytvorenie nového rozpočtového riadku 40 04 01 – Rezerva pre dodatočné platobné potreby

Číselné údaje:

Rozpočet 2014

Návrh opravného rozpočtu

č 2

Pozícia Rady

Rozdiel

Nová suma

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Spolu

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Poznámky:

Rozpočtové prostriedky v tomto článku sa použijú na pokrytie dodatočných potrieb platobných rozpočtových prostriedkov ako sú identifikované Komisiou v NOR 3.

Odôvodnenie

Vzhľadom na obrovský tlak na platby na rok 2014 a posilnenie, ktoré žiada Komisia v NOR 3/2014, sa navrhuje, aby bola suma prebytku za rok 2013 použitá na financovanie nového rozpočtového riadku 40 04 01 „Rezerva pre dodatočné platobné potreby“ na strane výdavkov rozpočtu, namiesto na zníženie vlastných zdrojov založených na HND. Ak Rada prijme NOR 3/2014 bez zmien, tento pozmeňujúci návrh bude stiahnutý.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.02.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia