Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2035(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0018/2014

Predložena besedila :

A8-0018/2014

Razprave :

PV 21/10/2014 - 15
CRE 21/10/2014 - 15

Glasovanja :

PV 22/10/2014 - 4.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0035

Sprejeta besedila
PDF 309kWORD 65k
Sreda, 22. oktober 2014 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 2/2014 – presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013
P8_TA(2014)0035A8-0018/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2014 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija (12300/2014 – C8-0160/2014 – 2014/2035(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1) (finančna uredba), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2014, ki ga je Komisija sprejela 15. aprila 2014 (COM(2014)0234),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2014, ki ga je Svet sprejel 14. julija 2014 in ga 12. septembra 2014 posredoval Evropskemu parlamentu (12300/2014 – C8-0160/2014),

–  ob upoštevanju člena 88 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0018/2014),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 2/2014, da se v proračun za leto 2014 vključi presežek iz proračunskega leta 2013, ki znaša 1 005 milijonov EUR;

B.  ker ta presežek v glavnem sestavljajo pozitivni rezultat pri prihodkih v višini 771 milijonov EUR, neporabljena sredstva za odhodke v višini 276 milijonov EUR in negativni saldo tečajnih razlik v znesku 42 milijonov EUR;

C.  ker se lahko povišanje na strani prihodkov v večji meri pripiše globam in zamudnim obrestim (1 331 milijonov EUR), vsota dejansko zbranih lastnih sredstev pa je v primerjavi s tistimi, ki so bila v proračunu predvidena, nižja (- 226 milijonov EUR), prav tako se zmanjšujejo prihodki iz presežkov, neporabljenih sredstev in popravkov (- 360 milijonov EUR);

D.  ker je na strani odhodkov nezadostno izvrševanje sredstev za leto 2013 (107 milijonov EUR) in za leto 2012 (54 milijonov EUR) posebej nizko, kar je povezano s tako rekoč nepredvidljivimi dejavniki in ga ni mogoče obravnavati kot zmanjšano zmožnost črpanja;

E.  ker pravzaprav vsi razpoložljivi kazalniki kažejo na to, da je prišlo v proračunih za leti 2012 in 2013 do pomanjkanja sredstev za plačila;

F.  ker člen 18 finančne uredbe določa, da so odstopanja od ocen, ki jih je treba vključiti v proračun Unije, edini predmet te spremembe proračuna;

1.  se seznanja s predlogom spremembe proračuna št. 2/2014, ki je namenjen izključno vnosu presežka v višini 1 005 milijonov EUR iz leta 2013 v proračun, v skladu s členom 18 finančne uredbe; odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2014;

2.  opozarja, da se bo s sprejetjem spremembe proračuna št. 2 delež prispevka na osnovi BND, ki ga države članice vplačajo v proračun Unije, zmanjšal za 1 005 milijonov EUR, s čimer se bo delno izravnal njihov prispevek k financiranju spremembe proračuna št. 3 (3 170 milijonov potrebnih dodatnih lastnih sredstev); zato poudarja, da namerava nadaljevati postopek sprejetja predloga spremembe proračuna št. 2 sočasno s pogajanji o predlogu spremembe proračuna št. 3 o uporabi dodatnih odobritev plačil ter predlogu spremembe proračuna št. 4, ki zadeva revizijo napovedi tradicionalnih lastnih sredstev in drugih prejemkov ter določitev nekaterih glob za dokončne, s čimer bi zagotovili dodatnih 2 059 milijonov EUR lastnih sredstev, kar bi lahko še zmanjšalo potrebe po dodatnih sredstvih iz predloga spremembe proračuna št. 3;

3.  poudarja, da bi sprejetje predlogov sprememb proračuna št. 2, 3 in 4 v nespremenjeni obliki za celotni proračun pomenilo le 106 milijonov EUR dodatnih prispevkov iz BND, ki jih morajo dati na voljo države članice za zagotovitev zadostnih sredstev za plačila v letu 2014, da bi krili veljavne pravne obveznosti Unije;

4.  sklene spremeniti stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2014, kot je prikazano v nadaljevanju, da bi ohranil politično in postopkovno povezavo med spremembami proračuna št. 2, 3 in 4;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s spremembami Parlamenta, posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Sprememba 1 (večkratna sprememba)

Splošni prikaz prihodkov

Poglavje 1 4 – Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Zneski:

Proračun 2014

Predlog spremembe proračuna

št. 2

Stališče Sveta

Razlika

Novi znesek

1 4 0

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Skupaj

99 767 305 073

—  1 005 406 925

—  1 005 406 925

1 005 406 925

100 772 711 998

Oddelek III – Komisija

Naslov 40 Rezerve

Oblikovanje nove vrstice 40 04 01 – Rezerva za potrebe po dodatnih sredstvih

Zneski:

Proračun 2014

Predlog spremembe proračuna

št. 2

Stališče Sveta

Razlika

Novi znesek

40 04 01

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Skupaj

-

-

-

1 005 406 925

1 005 406 925

Opombe:

Sredstva iz tega člena se morajo porabiti za kritje potreb po dodatnih sredstvih za plačila, kot jih je opredelila Komisija v predlogu spremembe proračuna št. 3.

Obrazložitev:

Zaradi velikega pritiska na plačila za leto 2014 in povečanja sredstev, za katera je zaprosila Komisija v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, se predlaga, da se znesek presežka za leto 2013 porabi za financiranje nove vrstice 40 04 01 »rezerva za potrebe po dodatnih sredstvih« na strani proračunskih odhodkov, namesto da se znižajo lastna sredstva iz naslova BND. Če bo Svet predlog spremembe proračuna št. 3/2014 sprejel v nespremenjeni obliki, bo ta sprememba črtana.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov