Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2040(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2014

Внесени текстове :

A8-0014/2014

Разисквания :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Гласувания :

PV 22/10/2014 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0036

Приети текстове
PDF 707kWORD 183k
Сряда, 22 октомври 2014 г. - Страсбург
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. - всички раздели
P8_TA(2014)0036A8-0014/2014

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2014 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‑2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС от 2 декември 2013 г.),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2015 година, раздел III – Комисия(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година(6),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 24 юни 2014 г. (COM(2014)0300),

–  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 2 септември 2014 г. и предадена на Парламента на 12 септември 2014 г. (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–  като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2015 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, представено от Комисията на 15 октомври 2014 г.,

–  като взе предвид разискванията в Бюрото на 15 септември 2014 г. и преработената докладна записка на генералния секретар от 17 септември 2014 г. относно четенето на Европейския парламент на неговия проектобюджет за 2015 г.,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд(7),

–  като взе предвид споразумението за сътрудничество от 5 февруари 2014 г. между Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 88 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0014/2014),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  Припомня, че в гореспоменатата резолюция от 13 март 2014 г. Парламентът подчерта необходимостта от увеличаване на стратегическите инвестиции за дейности с европейска добавена стойност, за да се подпомогне възстановяването на европейската икономика, като се генерират конкурентоспособност, устойчив растеж и заетост, и по-специално младежка заетост, и същевременно се цели задълбочаване на икономическото и социалното сближаване;

2.  Изтъква, че държавните и правителствените ръководители се споразумяха отново през юни 2014 г. (което беше потвърдено на извънредното заседание на Европейския съвет през август 2014 г.) относно необходимостта да се инвестира и да се подготвят икономиките на държавите членки за бъдещето посредством удовлетворяване на належащите потребности от инвестиции в транспортна, енергийна и телекомуникационна инфраструктура (в т.ч. завършването на цифровия единен пазар до 2015 г.) от значение за ЕС, както и в областта на енергийната ефективност, иновациите и научните изследвания и уменията; припомня несъмнената роля на бюджета на Европейския съюз за постигането на тези политически цели;

3.  Припомня отново, че бюджетът на Съюза по никакъв начин не следва да бъде възприеман и оценяван единствено като финансова позиция, добавена като допълнителна тежест към националните бюджети, а напротив, следва да бъде разбиран като възможност да се даде тласък на инициативите и инвестициите, които са от полза и носят добавена стойност за Съюза като цяло, като за повечето от тях Парламентът и Съветът вземат съвместно решение;

4.  Отново подчертава допълващия характер на бюджета на Съюза спрямо националните бюджети и създавания от него стимул за насърчаване на растежа и заетостта и изтъква, че предвид неговата същност и ограничен размер той не следва да бъде възпрепятстван и ограничаван от произволни намаления, а напротив, целевите области трябва да бъдат укрепвани;

5.  Отбелязва, че предложеният от Комисията проектобюджет (ПБ) за 2015 г. възлиза (в т.ч. специалните инструменти) на 145 599,3 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и на 142 137,3 милиона евро в бюджетни кредити за плащания (БКП); изтъква, че общият размер на бюджетните кредити за плащания в ПБ бележи умерено увеличение от 1,4% спрямо бюджета за 2014 г. (като се вземат предвид коригиращ бюджет № 1/2014 и проекти на коригиращи бюджети № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014), но продължава да бъде с 2 милиарда евро по-малко от изпълнения бюджет за 2013 г.; отбелязва, че Комисията предложи да се остави марж от общо 1 478,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения под таваните, посочени в нейния ПБ;

6.  Подчертава значението на децентрализираните агенции, които са от първостепенна важност за прилагането на политиките и програмите на Съюза; подчертава, че е необходимо да им се осигурят достатъчно финансови средства и персонал, за да могат те да изпълняват правилно възложените им от законодателния орган задачи;

Позиция на Съвета

7.  Изразява съжаление, че при своето четене на бюджета Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения с 522 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 2,1 милиарда евро, като по този начин определи бюджета на Съюза за 2015 г. на 145 077,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 139 996,9 милиона евро в бюджетни кредити за плащания; посочва, че съкращаването на бюджетните кредити за плащания с 2,1 милиарда евро съставлява намаление от - 0,18% в сравнение с бюджета за 2014 г. (като се включат коригиращ бюджет № 1/2014 и проекти на коригиращи бюджети № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014); изразява особена загриженост във връзка с големите съкращения на бюджетни кредити за плащания за фондовете за конкурентоспособност за растеж и работни места по функция 1а, които представляват нечувано нарушение на ангажимента на Съвета за преодоляване на кризата и даване на нов тласък на икономическия растеж;

8.  Не одобрява внесените от Съвета промени в бюджета за 2015 г., при които се пренебрегва многогодишният характер на политиките на Съюза и които вместо да решат проблема, биха довели до още по-голям недостиг на бюджетни кредити за плащания и до допълнително забавяне на изпълнението на програмите на Съюза;

9.  Отново подчертава, че подходът на Съвета за определяне на равнището на плащанията в съответствие с процента на инфлацията напълно пренебрегва естеството и функцията на многогодишния характер на политиките на Съюза и прави МФР напълно излишна; отбелязва в тази връзка, че нарастващото несъответствие между бюджетните кредити за плащания и бюджетните кредити за поети задължения изостря проблемите с непогасените бюджетни задължения; подчертава отрицателното въздействие, което този подход оказва върху възприемането на Съюза от неговите граждани; посочва по-специално отново, че за да преодолее икономическата криза, Съюзът следва да увеличи инвестициите си;

10.  Изразява съжаление във връзка с предложените от Съвета произволни съкращения на средствата по бюджетните редове за административни разходи и за разходи за подкрепа, от които се финансира изпълнението на важни програми на Съюза, което би могло да възпрепятства успешното започване на новите програми, тъй като недостатъчният административен капацитет води до сериозен риск от затруднения при изпълнението на политиките на Съюза;

11.  Изразява дълбока загриженост във връзка с прилагането на двойни стандарти по отношение на бюджета на Съюза от страна на Съвета, който, от една страна, призовава за увеличение на средствата на Съюза в области, които могат да генерират устойчив растеж, а от друга страна, предлага значителни съкращения в такива ключови области като научните изследвания, иновациите, космическото пространство, инфраструктурата, МСП и енергетиката;

12.  Приветства гледната точка, изразена от 13 държави членки, които са убедени, че одобреното от Съвета равнище на бюджетните кредити за плащания може да се окаже недостатъчно и би могло да доведе до голям натиск по отношение на навременното изпълнение на правните задължения на Съюза и на изпълнението на вече поетите задължения; припомня, че съгласно член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз „Европейският парламент, Съветът и Комисията следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни“;

13.  Счита, че поради неспособността си години наред да събере квалифицирано мнозинство сред своите членове, за да обезпечи равнище на бюджетните кредити за плащания, което да осигурява на Съюза възможност да покрива безспорните потребности от плащания, Съветът носи голяма политическа отговорност за значителното напрежение по отношение на плащанията; осъжда факта, че това постепенно доведе до създаването на структурен дефицит в бюджета на Съюза, което противоречи на разпоредбите на Договора и излага на риск способността на Комисията да изпълнява правните си задължения;

14.  Отбелязва същевременно, че настоящата структура на бюджета на Съюза, при която бюджетните кредити за плащания са обвързани с националните вноски, може да подтикне държавите членки да вземат неблагоприятни решения, особено в период, когато важността на балансирания национален бюджет стои в центъра на вниманието; подчертава въпреки това, че това равнище на плащанията е прекият резултат от съответно равнище на поетите задължения, което Съветът одобри официално с необходимото квалифицирано мнозинство в рамките на годишните бюджетни процедури;

15.  Изразява съжаление относно вътрешно присъщия конфликт, който съществува между Съвета, от една страна, и Европейския парламент и Комисията, от друга страна; призовава да се намерят начини за преобразуване на това напрежение в по-продуктивна размяна на мнения; изразява надежда, че откритото отношение към нови подходи и предложения в крайна сметка ще доведе до структурни промени, които насърчават постигането на балансирано споразумение за бюджета, което отразява амбициите и тревогите както на Парламента, така и на Съвета;

Четене на Парламента

16.  Подчертава, че като се изключи изпълнението на политическото споразумение, постигнато по време на преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. във връзка с предоставянето на бюджетни кредити в началото на периода за конкретни политически цели, Комисията не предложи допълнителни усилия за вземане под внимание на приоритетите, които не само бяха очертани от Парламента, но също така и одобрени от държавните и правителствените ръководители в Европейския съвет; взема по тази причина решение да увеличи финансовите средства за политическите цели и стратегическите приоритети на Съюза в редица области;

17.  Взема решение да предостави повече средства най-вече за програмите, които са в основата на стратегия „Европа 2020“, която цели да насърчи растежа, конкурентоспособността и заетостта, а именно „Хоризонт 2020“, COSME, „Еразъм+“, програмата в областта на цифровите технологии, „Прогрес“ и социалната програма (включително EURES и механизма за микрофинансиране), тъй като тези програми са пример за начина, по който Съюзът допринася за иновативната и просперираща икономика на целия континент; освен това предоставя повече средства за програмите, които са от основно значение за изпълнението на дневния ред на външната политика на Съюза, като например политиката на съседство, развитието и хуманитарната помощ; настоява, че е необходимо също така да се увеличи финансирането на важни програми и политики за борба срещу неравенството, като например Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, програма „Европа за гражданите“ и насърчаването на равенството между половете;

18.  Определя общото равнище на бюджетните кредити за 2015 г. съответно на 146 380,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 416,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания;

Решаване на повтарящия се проблем с плащанията

19.  Подкрепя предложението на Комисията за пълноценно усвояване на средствата, предоставени в рамките на тавана на плащанията за 2015 г., без да се оставя марж под този таван; възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни кредити за плащания въз основа на настоящите и очакваните модели на изпълнение;

20.  Подчертава все пак, че дори пълното изчерпване на тавана на плащанията за 2015 г. не е достатъчно, за да се решат по подобаващ начин постоянните проблеми на Съюза с плащанията, които възникнаха в бюджета на Съюза за 2010 г. и продължават и до днес; отбелязва, по-специално, огромното забавяне на изпълнението на бюджетните кредити за плащания през последните години, което доведе до безпрецедентно равнище от 23,4 милиарда евро в края на 2013 г. само за политиката на сближаване, и се опасява, че то може да бъде с подобен мащаб в края на 2014 г.; подчертава по тази причина, че трябва незабавно да се намери ефективно решение на повтарящия се проблем с недостига на бюджетни кредити за плащания; взема следователно решение да увеличи предложените от Комисията бюджетни кредити за плащания с 4 милиарда евро по редица бюджетни редове, включително основните „бюджетни редове за приключване за периода 2007 – 2013 г.“ за структурните фондове и научноизследователските програми на Съюза, където положението с бюджетните кредити за плащания е изключително критично;

21.  Призовава следователно Комисията да има готовност да внесе съответните предложения за мобилизиране на механизмите за гъвкавост, включени в Регламента за МФР; отново посочва намерението си да не приема никакви ограничени тълкувания на разпоредбите относно инструмента за гъвкавост и специалните инструменти, включени в Регламента за МФР и МИС от 2 декември 2013 г., които бяха успешно договорени от Парламента;

22.  Настоява още веднъж всички бюджетни кредити за плащания, мобилизирани чрез използването на специални инструменти, да се включат в бюджета над тавана на плащанията, посочен в МФР;

23.  Припомня поразителния пример с крайния недостиг на бюджетни кредити за плащания за хуманитарна помощ в края на 2013 г. и през първото тримесечие на 2014 г., който беше преодолян единствено благодарение на краткосрочни и временни мерки под формата на трансфери в рамките на приетия бюджет; изразява изключителна загриженост, че има вероятност това положение да възникне и в други области на политиката, като например научноизследователската и развойна дейност и иновациите;

24.  Подчертава факта, че с цел ясно определяне на потребностите за 2015 г., произтичащи от предходни години, преговорите относно допълнителните бюджетни кредити за плащания за 2014 г. следва да приключат преди помирителната процедура във връзка с бюджета за 2015 г.; отново заявява, че ПКБ № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014 следва да се разглеждат като пакет и че Съветът не може да очаква да се възползва от извънредните приходи, произтичащи от включването в бюджета на излишъка и глобите, без да осигури необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, посочени в ПКБ № 3/2014; припомня, че ПКБ № 2/2014, № 3/2014 и № 4/2014, взети заедно и без изменения, имат цялостно отражение върху бюджета в размер само на 106 милиона евро допълнителни вноски от БНД, които държавите членки трябва да предоставят, за да се гарантират достатъчно бюджетни кредити за плащания през 2014 г. за изпълнение на съществуващите правни задължения на Съюза;

25.  Подчертава, че равнището на бюджетните кредити, особено по отношение на плащанията, гласувано от Парламента по време на неговото четене, се основава на презумпцията, че всички очакващи решение ПКБ за 2014 г. ще бъдат приети в тяхната цялост;

26.  Подчертава, че за да се осигурят достатъчно средства за инвестиционните планове на равнището на Съюза (посочени по време на Европейския съвет през юни 2014 г. и изтъкнати като основен политически приоритет на новоизбрания председател Юнкер в политическите му насоки(8)), за продължаването на инициативата за младежка заетост, и в частност на европейската гаранция за младежта, считано от бюджета за 2016 г., и за да се намери решение на трайния проблем с бюджетните кредити за плащания, новата Комисия следва да пристъпи възможно най-скоро към следизборното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г. в съответствие с разпоредбите на член 2 от Регламента за МФР;

Функция 1а

27.  Отбелязва, че функция 1а отново е засегната в най-голяма степен от съкращенията на Съвета както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения (- 323,5 милиона евро спрямо ПБ), така и по отношение на бюджетните кредити за плащания (- 1,335 милиарда евро), независимо от факта, че и през юни 2014 г. Европейският съвет постави растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места сред приоритетите на политическата си програма; подчертава, че някои от тези съкращения не са в съответствие със споразумението относно МФР за периода 2014 – 2020 г. дотолкова, доколкото намаляват значително средствата за програма „Хоризонт 2020“ (със 190 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения спрямо ПБ), на която бяха предоставени значителни средства в размер на 200 милиона евро в началото на 2014 г., както и средствата за програма „ITER“ (- 11,2 милиона евро), на която вместо това би следвало да се предоставят повече средства в началото на 2015 г., за да се компенсира съсредоточеното в края на 2014 г. финансиране;

28.  Счита, с оглед на подобряването на енергийната сигурност, че насърчаването на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност е особено важно и в контекста на енергийната зависимост от Русия, особено в държавите членки, които са най-зависими от руския газ; призовава за привеждане на целите на изразходване на средствата за енергетика в рамките на програма „Хоризонт 2020“ в съответствие с ангажиментите, поети по време на законодателния процес;

29.  Оспорва съкращенията на Съвета по отношение на програмата за Механизма за свързване на Европа (- 34,4 милиона евро), които се прибавят към съсредоточеното в края на 2015 г. финансиране на програмата, което вече беше взето предвид в ПБ вследствие на споразумението относно МФР; изразява загриженост във връзка с риска от неуспешен старт на тази стратегическа програма, която е от основно значение за бъдещите инвестиции в телекомуникационната, транспортната и енергийната инфраструктура, които могат да стимулират допълнително създаването на работни места в Европа;

30.  Взема следователно принципно решение да възстанови равнището на ПБ за 2015 г. във връзка с всички предприети от Съвета съкращения както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания; увеличава освен това сумите по определен брой бюджетни редове в рамките на програмите, които отговарят на приоритетите на Парламента в рамките на функция 1а („Хоризонт 2020“, COSME, „Еразъм+“, програмата в областта на цифровите технологии, социалната програма), като изчерпва маржа (общо увеличение над ПБ от близо 200 милиона евро);

31.  Счита освен това, че е необходимо да се увеличат над ПБ средствата по бюджетните редове за МСЕ – Енергетика с общо 34 милиона евро с цел частично да се смекчат последиците от съсредоточеното в края на периода финансиране за тази програма за втора поредна година вследствие на споразумението относно МФР; счита, че е приоритет също да се увеличат инвестициите в полза на програмата в областта на цифровите технологии и широколентовите мрежи, и по тази причина увеличава средствата за МСЕ – Телекомуникационни мрежи с 12 милиона евро над ПБ;

32.  Счита, че увеличаването на финансовата подкрепа за МСП е от първостепенно значение, за да може икономиката на Съюза да се върне към тенденцията на растеж и да излезе от кризата, допринасяйки по този начин за борбата с безработицата; счита, че ролята на иновациите в МСП за конкурентоспособността на Съюза често се подчертава, но страда от недостиг на финансиране; взема съответно решение да увеличи бюджетните кредити за поети задължения в полза на МСП и предприемачеството с 26,5 милиона евро над ПБ; отправя искане към Комисията да гарантира истински възходящ подход при прилагането му; приканва освен това Комисията да отдели достатъчно средства за изпълнението на действията, предвидени в рамките на нейния Зелен план за действие за МСП;

33.  Увеличава бюджетните кредити за поети задължения за трите надзорни органа (ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП) с общо 6,1 милиона евро над ПБ;

34.  Изразява загриженост във връзка с нарастващия брой случаи, при които последиците от недостига на плащания по функция 1а станаха явни, особено в рамките на програма „Хоризонт 2020“, където предварителното финансиране е намалено, значителен брой проекти са блокирани и съществува риск от прекъсване на плащанията по програма „Еразъм+“; изразява тревога във връзка с множеството програми, които почти са изчерпали всички налични средства за 2014 г. месеци преди изтичането на крайния срок за представяне на фактурите;

35.  Приветства първите стъпки към реформата на Европейската консултативна група за финансова отчетност, но подчертава необходимостта от пълно изпълнение на препоръките на Мейстад, включително искането за ограничаване на работата на групата до МСФО и постепенно преустановяване на работата ѝ във връзка с малките и средните предприятия и данъчните въпроси;

36.  Подчертава ролята на иновациите в МСП за икономическото възстановяване на Съюза; очаква Комисията да изпълни своите правни и бюджетни задължения по отношение на инструмента за МСП в рамките на „Хоризонт 2020“ и призовава Съвета да създаде условия за това чрез предоставяне на съответен бюджет; отправя искане към Комисията считано от 2016 г. да създаде отделен бюджетен ред за инструмента за МСП, с цел да се даде възможност за по-ясен бюджетен надзор и контрол, и да гарантира истински възходящ подход при прилагането му;

37.  Приветства пакета за кръговата икономика, публикуван от Комисията на 2 юли 2014 г.(9); призовава да бъдат предоставени адекватни ресурси за осъществяването на съответните дейности;

Функция 1б

38.  Изразява дълбока загриженост, че Съветът намалява бюджетните кредити за плащания с 220 милиона евро, като определя равнището на бюджетните кредити за плащания на 51,382 милиарда евро, а същевременно запазва равнището на бюджетните кредити за поети задължения на равнището от ПБ (49,227 милиарда евро);

39.  Подчертава, че по-голямата част от неизпълнените понастоящем поети задължения са в рамките на функция 1б, което пречи на възстановяването на ресурсите, които вече са използвани от бенефициентите – държави членки и региони; подчертава, че тази практика доведе до сериозни последици за държавите членки и регионите, които са най-тежко засегнати от кризата; изразява съжаление, че Съветът изглежда напълно игнорира този проблем; подчертава, че във време, когато повечето държави членки са изправени пред предизвикателства при определянето на източници на финансиране за проекти, които могат да доведат до създаване на работни места, регионалната политика на Съюза е основно средство за преодоляване на този недостиг; изтъква, че инструменти като ЕСФ, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и инициативата за младежка заетост са от особено значение по време на криза и че първите жертви на намаленията на плащанията са винаги по-слабите заинтересовани страни, например държавите членки, изправени пред бюджетни ограничения, местните и регионалните органи, най-отдалечените региони, МСП, НПО и социалните партньори;

40.  Взема решение да възстанови ПБ по отношение на бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, посветени на новите програми, които бяха съкратени от Съвета, и да превиши ПБ по отношение на бюджетните кредити за плащания за определен брой бюджетни редове, по-конкретно във връзка с приключването на програмите по МФР за периода 2007‑2013 г.; отбелязва, че 2015 г. ще бъде втората година на прилагане на новия цикъл на европейските структурни и инвестиционни фондове; подчертава необходимостта от достатъчно бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се гарантира, че програмите ще достигнат до предвидения брой бенефициенти и по този начин ще постигнат планираното въздействие;

41.  Взема решение да превиши ПБ със сумата от 20,2 милиона евро за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, пилотни проекти и подготвителни действия;възнамерява да измени предложението на Комисията за мобилизиране на инструмента за гъвкавост, за да допълни финансирането на програмите по линия на структурните фондове за Кипър по функция 1б до достигане на пълната сума от 100 милиона евро, след приключването на преговорите със Съвета;

42.  Изразява твърдо убеждение, че финансирането от Съюза, особено в рамките на инициативата за младежка заетост, не следва да се използва за субсидиране на национални подходи, а за предоставяне на допълнителна подкрепа за младите хора по начин, който допълва и укрепва националните програми;

43.  Призовава Комисията и държавите членки да използват напълно финансовите средства, предназначени за подкрепа на безработните млади хора; припомня политическото споразумение, свързано с многогодишната финансова рамка за периода 2014 ‒ 2020 г., за предварително захранване на фондовете по линия на инициативата за младежка заетост, както и съответните суми, планирани по линия на Европейския социален фонд за предоставяне на необходимата помощ през първите години на програмния период; приветства факта, че Комисията и Съветът спазват това споразумение по отношение на предложените цифри; изразява своите опасения във връзка с капацитета за усвояване на някои държави членки по отношение на инициативата за младежка заетост; припомня, че според Регламента за МФР оставените налични маржове под таваните на МВФ за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014 – 2017 съставляват Общ марж на МФР за поети задължения, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР за годините 2016 – 2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, и по-специално младежката заетост;

Функция 2

44.  Приветства предложеното от Комисията увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за новата програма „LIFE“ за околната среда и действия във връзка с климата, като очаква тази програма да бъде напълно готова през 2015 г. наред с първия набор от финансови инструменти; изразява съжаление при все това, че по-малките програми, като например програма „LIFE“, както и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), са обект на най-значителните съкращения, предприети от Съвета по тази функция, както в бюджетни кредити за поети задължения, така и в бюджетни кредити за плащания, като по този начин се компрометира постигането на техните утвърдени цели; изразява съжаление също така във връзка с неоснователните съкращения на Съвета по отношение на схемите за плодове и мляко в училище; възстановява по тази причина ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

45.  Изразява съгласие, че е необходима допълнителна подкрепа, за да се смекчат последиците от руската забрана върху вноса на някои селскостопански и рибни продукти от Съюза; приветства мерките за спешна помощ, предприети от Европейската комисия като първо действие в отговор на тази криза; увеличава следователно съфинансирането от Съюза за мерки за насърчаване в областта на общата селскостопанска политика с 30 милиона евро, за да се помогне на производителите да намерят алтернативни възможности за продажба, като същевременно чрез ЕФМДР се предоставят 5 милиона евро допълнителна подкрепа за рибарите; взема също така решение да увеличи сумата за схемата за плодове в училище със 7 милиона евро, а сумата за мляко в училище с 4 милиона евро над проектобюджета на Комисията;

46.  Счита, че нито бюджетните кредити за ОСП, нито други бюджетни кредити от бюджета следва да се използват за финансиране на смъртоносни борби с бикове; припомня, че този вид финансиране е безспорно нарушение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (Директива 98/58/ЕО на Съвета);

47.  Отбелязва, че като се вземат предвид всички изменения по тази функция, в т.ч. 2,9 милиона евро за пилотни проекти и подготвителни действия, общата сума за функция 2 възлиза на 59,3 милиарда евро, като остава марж от 293,4 милиона евро под тавана;

Функция 3

48.  Подчертава, че въпреки че съответства на едва 1,5% от бюджета на Съюза и съответно е най-малката функция на МФР по отношение на разпределените финансови средства, функция 3 обхваща въпроси от основно значение за европейските граждани, както и за националните правителства, като например политиките в областта на убежището и миграцията и вътрешната сигурност; призовава по тази причина Комисията и Съвета да продължат да увеличават финансовите и политическите усилия по тази функция през следващите години;

49.  Изразява съжаление, че в ПБ бюджетните кредити за поети задължения са намалени с 1,9% от 2 171,998 милиона евро на 2 130,721 милиона евро спрямо бюджета за 2014 г., като остава марж от приблизително 115 милиона евро; изразява съжаление, че Съветът съкрати допълнително бюджетните кредити за поети задължения с 30,2 милиона евро спрямо ПБ, а бюджетните кредити за плащания – с 28,5 милиона евро спрямо ПБ (съответстващи на - 1,42% в бюджетни кредити за поети задължения и на - 1,51% в бюджетни кредити за плащания); отбелязва, че вследствие на това функция 3 е сред най-засегнатите от съкращенията на Съвета;

50.  Счита, че допълнителните съкращения, предложени от Съвета, ще застрашат правилното изпълнение на програмите и действията по функция 3; подчертава, че е важно да се запази ПБ за бюджетните редове „Осигуряване на защита на правата и предоставяне на гражданите на възможности за действие“ и „Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството“, предназначени за изпълнението на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014‑2020 г.; възприема по тази причина общ подход на възстановяване на ПБ по всички бюджетни редове в рамките на тази функция; взема решение освен това да увеличи средствата по определени бюджетни редове над ПБ, предимно в рамките на програмите „Творческа Европа“, „Европа за гражданите“ и мултимедийните действия, както и Общата система за убежище (с общо 53,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения над ПБ, в т.ч. агенции и пилотни проекти и подготвителни действия);

51.  Припомня съвместната декларация на трите институции, че прилаганите за МФР за периода 2014‑2020 г. годишни бюджетни процедури ще включват, по целесъобразност, елементи, свързани с равенството между половете; изтъква необходимостта от допълнителни усилия в това отношение и от общ подход за трите институции, за да се гарантира ефективно интегриране на принципа на равенство между половете в годишните бюджетни процедури; отново призовава анализът на свързаните с пола аспекти да бъде неразделна част от бюджетните процедури на Съюза и да включва активно всички участници на всички равнища на процеса, за да се постигне напредък в изпълнението на ангажимента на Съюза за равенство между половете;

52.  Припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ беше приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до приемането на този фонд; призовава съответно Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност на начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели и следователно за тези бюджетни редове;

53.  Изразява съгласие, че е необходима допълнителна подкрепа за европейските граждански инициативи; взема по тази причина решение за създаването на нов бюджетен ред по функция 3: „Прилагане на европейски граждански инициативи и други инструменти на демокрацията на участието“ с 1 милион евро в бюджетни кредити за поети задължения;

54.  Подчертава необходимостта и значението на извършването на постоянни оценки на начина на изпълнение на всички фондове и програми и на усвояването на техните средства с цел да се установят евентуални недостатъци на ранен етап, както и да се оцени тяхната ефективност;

Функция 4

55.  Изразява съжаление във връзка с предприетите от Съвета съкращения по функция 4 (- 0,83% в бюджетни кредити за поети задължения и - 5,24% в бюджетни кредити за плащания), вследствие на което тя става функцията, която е най-силно засегната от съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за плащания; отново изтъква факта, че макар да представлява по-малко от 6% от общия бюджет на Съюза, функция 4 е израз на международните ангажименти на Съюза в чужбина и поради това следва да се осигурят достатъчно средства, за бъде Съюзът действително фактор от световно значение;

56.  Осъжда решително предприетото от Съвета съкращение на бюджетните кредити за поети задължения за хуманитарна помощ, което не може да реши проблема с преноса на забавените плащания по неплатени фактури от предходни години и застрашава безпроблемното прилагане на тази политика, като излага на опасност живота на нейните бенефициенти; подчертава, че равнището на бюджетните кредити за плащания за резерва за спешна помощ следва да съответства на равнището на бюджетните кредити за поети задължения и че съответната сума трябва да бъде записана в бюджета над определения в МФР таван на бюджетните кредити за плащания; подчертава, че несъответствието между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за хуманитарна помощ следва да бъде намалено, за да се вземат предвид кратките разходни цикли в тази област и да се преустанови традицията да се пренасят забавените плащания по неплатени фактури от предходни години; категорично отхвърля неблагоприятните последствия от съкращенията на бюджетните кредити за плащания – в т.ч. отложените плащания и забавените операции, вследствие на неправилно бюджетиране – по отношение на хуманитарната помощ, и които са особено тежки, когато толкова много хора са засегнати от нарастващата нестабилност по периферията; счита, че тези събития са тъжен, но силен сигнал за необходимостта от по-реалистично бюджетиране;

57.  Припомня международния ангажимент, поет от Съюза и от неговите държави членки, за увеличаване на техните разходи за официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от БНД и за постигане на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. и поради тази причина призовава за увеличаване на бюджетните кредити за тематичните области, обхванати от Инструмента за сътрудничество за развитие с оглед на напредъка към постигането на ангажиментите по отношение на световното развитие за периода след 2015 г.;

58.  Подчертава подкрепата си за близкоизточния мирен процес и решимостта си да осигури достатъчно финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и Палестинската власт посредством увеличаване на размера на бюджетните кредити за поети задължения с 35,5 милиона евро над ПБ; изразява учудването си от факта, че Съветът е намалил отново предвидените в ПБ бюджетни кредити за плащания за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и Палестинската власт с 2,4 милиона евро, без да има ясна обосновка за това, и счита, че за този бюджетен ред не са били осигурени достатъчно средства още в ПБ;

59.  Подчертава, че е необходимо да се осигури подкрепа за източните и южните съседи на Съюза, които са изправени пред огромни предизвикателства по отношение на прехода към демокрация и нейното укрепване, икономическото и социалното развитие, имиграцията и стабилността; подчертава, че са необходими допълнителни усилия, за да се реагира на ситуацията в Украйна; ето защо призовава да бъдат предоставени допълнително 203,3 милиона евро над ПБ за Европейския инструмент за съседство, за да може Съюзът да изпълни задълженията си в източните и южните си съседи;

60.  Счита, че съкращенията на Съвета по приоритетните за Парламента бюджетни редове са неприемливи, и предлага ПБ да бъде възстановен по съкратените от Съвета бюджетни редове и дори надвишен по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за някои бюджетни редове от стратегическо значение за външните отношения на Съюза с общо 400,55 милиона евро (хуманитарна помощ, Европейски инструмент за съседство, Инструмент за сътрудничество за развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за демокрация и права на човека, Инструмент за стабилност и ПП/ПД); отбелязва, че тези увеличения изчерпват маржа по функция 4, както и допълнително 66 милиона евро, получени от намалени бюджетни кредити по бюджетни редове, които се прехвърлят в бюджета на ЕСВД;

61.  Счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за турските кипърци, за да се гарантира продължаването на финансовата помощ на Съюза за работата на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър и на Техническия комитет по културното наследство;

62.  Одобрява прехвърлянето на бюджетните редове за специалните представители на ЕС (СПЕС) към бюджета на ЕСВД, за да се подкрепи по-добрата им интеграция в ЕСВД, в съответствие с предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, направено при прегледа на ЕСВД, препоръките на Парламента от 13 юни 2013 г. и специален доклад № 11/2014 на Сметната палата; очаква прехвърлянето да бъде осъществено до 1 януари 2016 г.;

Функция 5

63.  Припомня, че ПБ отразява последната реформа на Правилника за персонала, включително промените в изчислението на корекциите на възнагражденията и пенсиите и продължаващото намаляване на персонала;

64.  Отбелязва със загриженост, че въпреки това Съветът е намалил бюджетните кредити по функция 5 с 27,6 милиона евро, 16,7 милиона евро от които са от административния бюджет на Комисията за разходи, свързани с длъжностни лица и срочно наети служители, вследствие на увеличението на ставката на стандартното намаление;

65.  Като има предвид, че Комисията намалява общия брой на човешките си ресурси за трета поредна година и че прогнозите за свободните работни места следва да се считат за надеждни и да се основават на действителните очаквания на институцията, счита, че това увеличение на ставката на стандартното намаление (до 4,5% за седалището на Комисията и 6% за делегациите) е произволно;

66.  Отбелязва освен това изявлението на Съвета, приложено към неговата позиция, относно „значението на стриктното наблюдение на бюджетните кредити за всички категории външен персонал в контекста на допълнителното натрупване на капацитет от увеличаването на работното време“ и направените успоредни съкращения на разходите за подкрепа в различни области на политиката, които възлизат на 20,8 милиона евро; счита, че този вид съкращения не само пораждат заплахи, както вече беше посочено, но и не са обосновани; припомня, че според МИС от 2 декември 2013 г. това предполагаемо допълнително натрупване на капацитет вече щеше да бъде неутрализирано чрез намаляването на персонала с 5% в рамките на петгодишен период; отбелязва във връзка с това, че Комисията вече преизпълнява ангажиментите си, тъй като намалява персонала във всички категории, независимо от това дали финансирането е осигурено от функция 5 или от други позиции;

67.  Възстановява следователно ПБ по всички бюджетни редове за административни разходи и разходи за подкрепа и по всички бюджетни редове в рамките на функция 5, намалени от Съвета;

68.  Взема решение да постави част от бюджетните кредити в резерв, докато Комисията измени правилата относно експертните групи и обезпечи тяхното пълно прилагане в рамките на всички генерални дирекции;

Агенции

69.  Одобрява като цяло прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече е намалила значително първоначалните искания на повечето агенции;

70.  Счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха възпрепятствали изпълнението на възложените им от законодателния орган задачи;

71.  Не може при все това да приеме подхода на Комисията по отношение на персонала, съгласно който не само че щатните разписания на агенциите трябва да бъдат намалени с 1% въз основа на политическото споразумение относно МФР, което се прилага за всички институции и органи, но те трябва освен това да осигурят още 1% за „резерв за преназначаване“;

72.  Подчертава факта, че като основа за договореното намаляване на броя на служителите следва да послужат персоналът и задачите към 31 декември 2012 г. и че всички нови задачи на съществуващите агенции и създаването на нови агенции трябва да бъдат придружени от предоставянето на допълнителни ресурси;

73.  Подчертава, че договорената цел за намаляване на персонала с 5% трябва да бъде постигната до края на 2017 г. и че агенциите следва да разполагат с известна гъвкавост по отношение на точните години за въвеждането на тези съкращения, за да могат да използват естествените колебания в щата с цел да сведат до минимум разходите за схемата за безработица на Съюза и другите разходи, свързани с предсрочното прекратяване на трудовите договори;

74.  Изменя следователно щатните разписания на някои агенции, така че да се приложи договореното съкращение от 1%, да се осигури различно третиране на финансираните чрез такси длъжности и да се съобрази числеността на персонала с допълнителните задачи;

75.  Взема решение да увеличи бюджетните кредити за 2015 г. на трите агенции за финансов надзор; счита, че тези бюджетни кредити следва да отразяват необходимостта от изпълнение на изискваните задачи, тъй като бяха приети и се приемат повече регламенти, решения и директиви с цел преодоляване на настоящата финансова и икономическа криза, която е тясно свързана със стабилността на финансовия сектор;

76.  Взема решение да увеличи също така бюджетните кредити за Европейската агенция за морска безопасност и Европейската агенция за контрол на рибарството, както и за няколко други агенции в рамките на функция 3 с оглед на допълнителните задачи, които им бяха възложени (Frontex, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището);

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

77.  След като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, и с изключение на инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на приложимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Други раздели

78.  Припомня, че административните разходи на всички институции, пенсиите и европейските училища се покриват от функция 5 на МФР; отбелязва, че предложените в ПБ общи разходи по тази функция през 2015 г. се изчисляват на 8 612,2 милиона евро (+2,5% в сравнение с бюджета за 2014 г.), в резултат на което остава марж от 463,8 милиона евро под тавана, а общите административни разходи на всички институции през 2015 г. – на 6 893,1 милиона евро (увеличение от +1,6% спрямо бюджета за 2014 г.), като по този начин остава подмарж от 457,9 милиона евро;

79.  Отбелязва позицията на Съвета относно ПБ, която предвижда линейни съкращения, без никаква диференциация, на размера на административните разходи на институциите за 2015 г. до 6 865,6 милиона евро (т.е. - 27,5 милиона евро или - 0,4%), като по този начин увеличава изкуствено подмаржа на 485,4 милиона евро;

80.  Изразява изненада, че и тази година Съветът предлага линейни съкращения на административните разходи на институциите; отново посочва, че бюджетът на всяка институция на Съюза, поради нейната специфична мисия и положение, следва да се разглежда отделно, без да се прилагат универсални решения, като се вземат под внимание конкретният етап на развитие, оперативните задачи, целите на управлението, необходимите човешки ресурси и политиките в областта на сградния фонд на всяка институция; изразява категорично несъгласие с подхода на Съвета, който предвижда линейно повишение на процента на свободните работни места с един процентен пункт, като по този начин увеличава изкуствено маржа; подчертава, че това увеличение, заедно с вече съкратените длъжности вследствие на намалението на персонала с 1%, би принудило някои институции, които вече са засегнати от горепосоченото намаление на персонала, да замразят наемането на персонал за свободните работни места, като по този начин ще възпрепятства тяхното функциониране;

81.  Отбелязва, че ПБ включва корекциите с 0,8% на възнагражденията и пенсиите на персонала във всички институции и органи за 2011 и 2012 г. и замразяването им за 2013 и 2014 г.; приветства факта, че повечето институции вече са направили корекциите в своите бюджетни прогнози;

82.  Подчертава, че от взаимно уважение трите институции – Комисията, Съветът и Парламентът, следва да приемат бюджетната прогноза на двете подразделения на бюджетния орган, без да внасят допълнителни изменения;

83.  Счита, че Парламентът и Съветът, въпреки че подкрепят всички възможни икономии и повишаването на ефикасността вследствие на постоянната преоценка на текущите и новите задачи, следва да определят достатъчен размер на бюджетните кредити, за да се гарантира безпроблемното функциониране на институциите, спазването на вътрешните и външните правни задължения и предоставянето на високопрофесионални обществени услуги на гражданите на Съюза; припомня, че новите задачи, произтичащи от Договора от Лисабон, трябваше да бъдат изпълнени, без да се предоставят допълнителни средства;

84.  Приветства всички други институции за икономиите и повишената ефикасност, които вече са включили в своите проектобюджети; подчертава, че точното, ефикасно, прозрачно и отговорно използване на ресурсите на Съюза е едно от основните средства за укрепване на доверието на гражданите на Съюза; приветства усилията, които институциите полагат, за да продължат да насърчават прозрачността, административната ефикасност, доброто финансово управление и степенуването по приоритети; счита, че високите изисквания по отношение на прозрачността следва да продължат да се прилагат еднакво във всички институции на Съюза;

85.  Възстановява размера на първоначално поисканите от Съда, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Европейската служба за външна дейност ставки на стандартно намаление, които бяха линейно изменени от Съвета, и възстановява ПБ по съответните бюджетни редове;

Раздел I – Европейски парламент

86.  Припомня, че бюджетната прогноза на Парламента за 2015 г. беше определена в размер на 1 794 929 112 EUR, което съответства на общо увеличение от 2,24% спрямо бюджета за 2014 г.; подчертава въпреки това, че 0,67% от това увеличение са свързани с правнообвързващите извънредни преходни надбавки за приключването на мандата на членовете на ЕП, а 0,4% – със споразумението относно корекцията на възнагражденията и пенсиите за периода 2011 – 2012 г.; подчертава, че поради тази причина размерът на другите разходи се увеличава само с 1,18% спрямо 2014 г.;

87.  Подчертава, че за да генерират дългосрочни икономии в бюджета на Съюза, Парламентът и Съветът трябва да разгледат въпроса за изготвянето на пътна карта за установяването на едно работно място, както се посочва в няколко предходни резолюции на Парламента;

88.  Приветства преразгледаната докладна записка на генералния секретар от 17 септември 2014 г., в която се предлага последните решения и технически корекции на Бюрото да бъдат включени в бюджета; посочва, че тези промени нямат отражение върху бюджета; одобрява тези корекции в бюджетната си прогноза;

89.  Намалява броя на длъжностите в щатното разписание на Парламента, за да се спази договореността за намаляване на персонала в рамките на реформата на Правилника за персонала;

90.  Подчертава, че дейностите на политическите групи не съответстват на тяхната административна работа; отбелязва, че персоналът на политическите групи не е променян от 2012 г. насам, като потребностите им са били покрити само частично през предходните бюджетни години; настоява, че общото равнище на персонала на политическите групи през 2015 и следващите години не следва да бъде по-ниско от настоящото равнище; припомня, че решение в този смисъл вече беше взето от Парламента по време на предходния мандат(10);

91.  Отбелязва, че целевата стойност на проекта „KAD“ се оценява на 441,27 милиона евро по текущи цени (406,22 милиона евро по постоянни цени) и че за 2015 г. финансовите нужди за KAD ще възлизат на 128,91 милиона евро (или 29% от общата стойност); подчертава, че, като се вземат предвид вече предоставените и все още неизползвани бюджетни средства, останалите финансови потребности през 2015 г. се оценяват на 84,8 милиона евро; счита, че тази сума може да бъде намалена значително чрез трансфер в края на 2014 г. и че останалата част следва да бъде финансирана чрез заеми; припомня, че заради изграждането на сграда „KAD“ в бъдеще общите плащания на година ще бъдат много по-малко от разходите за наем на съответни сгради;

92.  Взема решение да увеличи бюджетните кредити за финансиране на европейските политически фондации с 3 милиона евро, за да се гарантира способността на европейските политически фондации да осъществяват пълноценно своите дейности и по отношение на всички политически групи, както и за да засилят дейността си в областта на изследванията и застъпничеството с цел да комуникират и да предлагат нови идеи, които да подпомагат процеса на европейска интеграция; подчертава, че това увеличение няма да има отражение върху бюджета, тъй като ще бъде компенсирано от резерва за непредвидени разходи; определя по тази причина общия размер на бюджета на Парламента за 2015 г. на 1 794 929 112 EUR; посочва, че това ще съответства на увеличение от 0% спрямо размера на бюджетната прогноза на Парламента, приета на пленарната сесия от 17 април 2014 г.;

93.  Приветства решението на съвместната работна група да препоръча на членовете на ЕП да използват икономична класа за полети на къси разстояния; изисква от генералния секретар да представи оценка на резултатите от тази препоръка най-късно до края на 2015 г.;

94.  Приветства постигнатия резултат от съвместната работна група по отношение на анализа на възможностите за икономии във връзка с разходите за превозни средства и шофьори; очаква икономиите да бъдат реализирани в бюджетите за следващите години;

Раздел IV – Съд

95.  Подчертава, че въпреки безпрецедентното увеличение на броя на делата, Комисията реши да отстрани от ПБ на Съда 12 нови длъжности, които целят да предотвратят евентуалните пречки и да ограничат, доколкото е възможно, риска решенията да не се издават в разумен срок; подчертава, че по този начин Комисията изложи на риск производителността на трите съдилища в контекста на непрекъснатото и безпрецедентно увеличаване на броя на новите дела и така създаде голям риск за бюджета;

96.  Одобрява създаването на 12 нови длъжности, както беше поискано първоначално от Съда; увеличава следователно съответните бюджетни редове и коригира щатното разписание на Съда, както беше представено в неговата бюджетна прогноза;

97.  Коригира ставката на стандартното намаление до първоначалното ѝ равнище от 3%, за да гарантира, че Съдът е в състояние да се справи адекватно с все по-голямото работно натоварване, и за да осигури възможност за пълноценното използване на щатното му разписание; подчертава, че предложеното от Съвета намаление е в пълно противоречие с процента на заети работни места от 98% (98% е най-високата възможна стойност, ако се вземат предвид неизбежните последици от кадровите промени през годината) и с процента на изпълнение за възнагражденията от почти 99% през 2013 г.;

98.  Подчертава, че въпреки полаганите значителни усилия Общият съд вече не може да се справя с увеличаващото се работно натоварване; подчертава, че тази обща тенденция на увеличаване на натоварването се потвърждава изцяло от отчетените досега данни за 2014 г. и ще продължи, като се имат предвид, наред с другото, промените, внесени от Договора от Лисабон (който ще разшири юрисдикцията на Съда в областта на свободата, сигурността и правосъдието от 1 декември 2014 г.), и присъединяването на Хърватия;

99.  Подчертава, че въпреки предприетите до момента съществени инициативи за подобряване на производителността, броят на висящите дела продължава да се увеличава (+ 25% през 2013 г., + 6% до края на юни 2014 г.), като междувременно възникна риск от искове във връзка с неспособността за издаване на решения в разумен срок (по-специално по дела, заведени в Общия съд, където степента на натовареност в момента е трудно поносима), като първата жалба на това основание беше подадена през юни 2014 г. и би могла да има сериозни последици за Съюза; подчертава, че забавата при издаването на решения в разумен срок в Общия съд, и в частност, в областта на конкурентното право, сериозно възпрепятства функционирането на вътрешния пазар и би могла да породи значителна заплаха за бюджета на Съюза;

100.  Припомня принципния консенсус между Парламента и Съвета, съгласно който броят на съдиите трябва да бъде увеличен; подчертава, че при тези обстоятелства е наложително да се постигне съгласие във възможно най-кратък срок относно назначаването на допълнителните съдии в Съда; поставя в резерв 2 милиона евро за назначаването на девет нови съдии и призовава Съда да представи на Съвета и Парламента актуализирана оценка на допълнителните финансови потребности за нови съдии и персонал; очаква в Съвета да бъде постигнато съгласие във възможно най-кратък срок и законодателната процедура да приключи до 1 октомври 2015 г.; настоява необходимостта от допълнителен персонал във връзка с назначаването на девет съдии да бъде оценена по разумен начин;

Раздел V – Сметна палата

101.  Коригира ставката на стандартното намаление до първоначалното ѝ равнище от 2,1%, за да даде възможност на Сметната палата да посрещне потребностите си по отношение на щатното разписание;

102.  Възстановява ПБ за бюджетните редове, свързани с възнаграждението на другите служители, за да гарантира, че Сметната палата е в състояние да изпълнява своите правни задължения спрямо служителите си;

Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет и Раздел VII – Комитет на регионите и изпълнението на споразумението за сътрудничество с Европейския парламент

103.  Припомня, че съгласно споразумението за сътрудничество от 5 февруари 2014 г. до 80 длъжности ще бъдат прехвърлени от двата Комитета в Парламента и че беше договорено увеличение на бюджетните кредити предвид разрастването на тяхната политическа дейност и допълнителни потребности във връзка с възлагането на писмени преводи на външни изпълнители;

104.  Потвърждава, че се очаква най-малко 60 длъжности да бъдат прехвърлени в Парламента и че прехвърлянето ще бъде осъществено на два пъти, първият път считано от 1 октомври 2014 г., а вторият – по-късно през 2015 г.; включва в бюджета корекциите във връзка с прехвърлянето на 42 длъжности (30 длъжности от ЕИСК и 12 – от КР), които съответстват на изпълнението на първата фаза, и поставя половината от бюджетните кредити, съответстващи на прехвърлянето на очаквания брой допълнителни длъжности (най-малко 6 от ЕИСК и най-малко 12 от КР), в резерв, който ще бъде освободен след вземане на окончателното решение за второто прехвърляне; очаква последното прехвърляне да бъде осъществено до юли 2015 г.;

105.  Приветства непрекъснатото сътрудничество по административни въпроси между двата Комитета и ги насърчава да задълбочават това сътрудничество, тъй като могат да бъдат постигнати нови общи цели и икономии; приканва ЕИСК и КР да проучат начините за координирано продължаване на своята структурна и организационна реформа чрез задълбочаване на двустранното си сътрудничество;

Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

106.  Коригира ставката на стандартното намаление до първоначалното ѝ равнище от 4,5%, с цел да даде възможност на Европейския икономически и социален комитет да се справи с непрекъснатото намаляване на персонала;

Раздел VII – Комитет на регионите

107.  Подчертава, че за Комитета на регионите бюджетът за 2015 г. ще бъде белязан от разрастване на неговата политическа дейност, тъй като новият (шести) политически мандат на КР ще започне да се изпълнява през февруари 2015 г. и това ще бъде първата година, през която последиците от създаването на петата политическа група в КР (група ECR) ще бъдат изцяло включени в бюджета;

108.  Изразява решително несъгласие със съкращенията на Комисията на разходите, които са свързани с политическата дейност на КР, и свързаните разходи или на разходите във връзка с информационната и комуникационната дейност; увеличава, предвид началото на новия мандат на КР, средствата по съответните бюджетни редове;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

109.  Отбелязва, че Съветът намали проектобюджета на омбудсмана с 1,7%; подчертава, че това ще наложи голяма тежест върху силно ограничения бюджет на омбудсмана и ще окаже голямо въздействие върху изпълнението на новата стратегия на омбудсмана и върху капацитета на институцията да обслужва европейските граждани ефикасно и ефективно; възстановява следователно всички съкратени от Съвета бюджетни редове, за да се даде възможност на омбудсмана да изпълни своя мандат и своите ангажименти;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

110.  Припомня, че като се изключат неизбежните правни задължения, като например разходите, свързани с края на мандата на членовете на ЕНОЗД или корекцията на възнагражденията, основното увеличение спрямо бюджета за 2014 г. е свързано със създаването на работната група на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), както и с новите специфични дейности, определени за периода 2014 – 2020 г.;

111.  Възстановява ПБ по бюджетните редове, свързани с новия мандат на ЕНОЗД и със създаването на работната група на ЕКЗД, както и по бюджетните редове, които обезпечават правилното функциониране на институцията, особено предвид нейната нова стратегия за периода 2014 – 2020 г.; подчертава, че последиците от хоризонталните съкращения на разходите могат да бъдат изключително вредни и с обратен ефект, особено за такава малка институция;

Раздел X – Европейска служба за външна дейност

112.  Припомня на Съвета, че държавите членки одобриха създаването на ЕСВД и че Службата се нуждае от достатъчно ресурси, за да осъществява дейността си; приканва държавите членки да проучат допълнителните възможности за взаимодействие между националните посолства и ЕСВД, като например ползването на обща сградна инфраструктура, охрана и сътрудничество по административни въпроси;

113.  Коригира ставките на стандартното намаление до първоначалните им равнища, а именно 5,3% за централния офис на ЕСВД, 2,7% за делегациите и 27% за военните командировани национални експерти, и възстановява бюджетните кредити, поискани в проектобюджета; подчертава, че това увеличаване на ставките на намаление предполага намаляване на персонала с повече от задължителното съкращение от 1% на длъжностите в щатното разписание и че то съответно ще затрудни функционирането на Службата и ще възпрепятства нейното развитие като нов орган с все повече задачи;

114.  Възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни редове, и по-конкретно по бюджетните редове, свързани с бюджетните кредити за сигурност на комуникациите на ЕСВД, за да се даде възможност на върховния представител и на неговите висши служители да участват ефикасно в преговори от особено чувствително естество;

115.  Настоятелно призовава системите за комуникации на ЕСВД да бъдат защитени срещу проникване, а системите за комуникации между ЕСВД и държавите членки, от една страна, и между централния офис и делегациите, от друга страна, да бъдат безопасни и модерни;

116.  Подкрепя предложението на върховния представител да включи в бюджета на ЕСВД необходимите бюджетни кредити за създаването на нова делегация в района на Персийския залив, където Съюзът не е представен в достатъчна степен(11); увеличава следователно средствата по съответните бюджетни редове, както беше поискано от ЕСВД в нейната прогноза;

117.  Прехвърля от раздел ІІІ (Комисия) към раздел Х (ЕСВД) на бюджета бюджетния кредит за „общи административни разходи“ за служителите на Комисията в делегациите; подчертава, че този трансфер е неутрален от бюджетна гледна точка и не оказва въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи на Комисията, нито върху условията за работа на персонала на Комисията в делегациите, и че той ще бъде отговор на опростяването на управлението на административните разходи на делегациите на ЕС, поискано от ЕСВД и Съвета и за което беше повдигнат въпрос неотдавна в доклад на Сметната палата; настоява трансферът да бъде изпълнен в условия на добро сътрудничество между ЕСВД и Комисията; призовава Съвета да спазва бюджетната неутралност на това споразумение;

o
o   o

118.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и националните парламенти.

(1) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2014)0247.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0450.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0358.
(8) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_bg.pdf.
(9) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 юли 2014 г.: „Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398).
(10) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година (P7_TA(2013)0437).
(11) Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран, приети текстове, P7_TA(2014)0339.

Правна информация - Политика за поверителност