Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2040(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0014/2014

Teksty złożone :

A8-0014/2014

Debaty :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Głosowanie :

PV 22/10/2014 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0036

Teksty przyjęte
PDF 475kWORD 179k
Środa, 22 października 2014 r. - Strasburg
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 - wszystkie sekcje
P8_TA(2014)0036A8-0014/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.”),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2015 – sekcja 3 – Komisja(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2015(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2014 r. (COM(2014)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę w dniu 2 września 2014 r. i przekazane Parlamentowi dnia 12 września 2014 r. (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2015 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przedstawiony przez Komisję w dniu 15 października 2014 r.,

–  uwzględniając obrady Prezydium z dnia 15 września 2014 r. oraz zmieniony komunikat sekretarza generalnego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie czytania projektu budżetu Parlamentu na 2015 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez zwiększenie liczby sędziów w Sądzie(7),

–  uwzględniając umowę o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. między Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A8-0014/2014),

Sekcja 3

Przegląd ogólny

1.  przypomina, że we wskazanej wyżej rezolucji z dnia 13 marca 2014 r. Parlament podkreślił potrzebę zwiększenia strategicznych inwestycji w działania o europejskiej wartości dodanej, co sprawi, że gospodarka europejska stanie się konkurencyjna, wróci na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i powstaną miejsca pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej;

2.  podkreśla, że szefowie państw i rządów ponownie zgodzili się w czerwcu 2014 r. (co potwierdzono na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sierpniu 2014 r.) co do potrzeby inwestowania i przygotowania gospodarek państw członkowskich na przyszłość, podejmując kwestię zaległych potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej (włącznie z utworzeniem jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r.) mającej znaczenie dla Unii, a także w dziedzinie efektywności energetycznej, innowacji i badań oraz umiejętności; przypomina o niekwestionowanej roli budżetu Unii Europejskiej w realizacji tych celów politycznych;

3.  przypomina raz jeszcze, że budżet UE nie powinien być postrzegany i oceniany po prostu jako pozycja finansowa dodana do budżetów krajowych i obciążająca je, ale przeciwnie, należy go pojmować jako szansę na nadanie impetu tym inicjatywom i inwestycjom, które stanowią korzyść i wartość dodaną dla Unii jako całości, a które w przeważającej mierze są ustalane wspólnie przez Parlament i Radę;

4.  przypomina, że budżet UE ma charakter uzupełniający względem budżetów krajowych oraz stanowi siłę napędową dla wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także podkreśla, że z uwagi na jego charakter oraz ograniczony rozmiar nie należy go kontrolować i ograniczać poprzez arbitralne obniżanie środków, lecz przeciwnie, należy wzmacniać docelowe obszary;

5.  zauważa, że zaproponowany przez Komisję projekt budżetu na 2015 r. wynosi (łącznie ze specjalnymi instrumentami) 145 599,3 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 142 137,3 mln EUR w środkach na płatności; podkreśla, że ogólna kwota środków na płatności w projekcie budżetu stanowi umiarkowaną (o 1,4 %) podwyżkę w stosunku do budżetu na 2014 r. (przy uwzględnieniu budżetu korygującego nr 1 oraz projektu budżetu korygującego 2-4/2014) i nadal jest o 2 mld EUR niższa od wykonanego budżetu na 2013 r.; zauważa, że w swoim projekcie budżetu Komisja zaproponowała pozostawić łączny margines w wysokości 1478,9 mln EUR w środkach na zobowiązania w ramach pułapów;

6.  podkreśla znaczenie agencji zdecentralizowanych, które odgrywają ważną rolę w procesie realizacji strategii i programów Unii; podkreśla potrzebę zapewnienia im odpowiednich środków finansowych i kadrowych, aby mogły należycie wypełniać zadania wyznaczone im przez władzę ustawodawczą;

Stanowisko Rady

7.  ubolewa, że w swoim czytaniu Rada ograniczyła środki na zobowiązania o 522 mln EUR, a środki na płatności o 2,1 mld EUR, ustalając w ten sposób budżet Unii na 2015 r. na poziomie 145 077,4 mln EUR w zobowiązaniach i 139 996,9 mln EUR w płatnościach; zauważa, że cięcie płatności o 2,1 mld EUR stanowiłoby zmniejszenie o -0,18 % w porównaniu z budżetem na 2014 r. (wliczając BK 1/2014 i PBK 2-4/2014); wyraża szczególne zaniepokojenie drastycznymi cięciami środków na płatności w funduszach przeznaczonych na konkurencyjność, wzrost i miejsca pracy w dziale 1a, które to cięcia stanowią przykład jawnego niedotrzymania przez Radę zobowiązania podjętego w celu przezwyciężenia kryzysu i pobudzenia wzrostu gospodarczego;

8.  odnosi się z dezaprobatą do czytania przez Radę budżetu na 2015 r., w którym pominięto wieloletni charakter polityki Unii i które – zamiast rozwiązać ten problem – może pogłębić niedobory środków na płatności oraz w dalszym stopniu spowolnić wdrażanie programów Unii;

9.  ponownie podkreśla, że podejście Rady polegające na ustalaniu poziomu płatności w zależności od stopy inflacji w ogóle nie uwzględnia charakteru i funkcji wieloletnich strategii politycznych Unii i sprawia, że wieloletnie ramy finansowe całkowicie tracą swoje znaczenie; zwraca w związku z tym uwagę, że coraz większe rozbieżności między środkami na płatności a środkami na zobowiązania pogłębiają problem zaległych zobowiązań pozostających do spłaty; podkreśla negatywne skutki tego podejścia dla postrzegania Unii przez obywateli; po raz kolejny podkreśla przede wszystkim, że aby przezwyciężyć kryzys gospodarczy, Unia powinna zwiększyć inwestycje;

10.  z ubolewaniem odnosi się do zaproponowanych przez Radę arbitralnych cięć środków w liniach poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie, z których mają być finansowane kluczowe programy UE, które to cięcia mogą utrudnić pomyślne rozpoczęcie nowych programów, jako że brak zdolności administracyjnych wiąże się z poważnym ryzykiem utrudnienia realizacji polityki Unii;

11.  jest głęboko zaniepokojony faktem stosowania przez Radę podwójnych standardów w odniesieniu do budżetu Unii, gdyż z jednej strony wzywa ona do zwiększenia środków Unii w dziedzinach, które mogą doprowadzić do zrównoważonego wzrostu, a z drugiej strony proponuje poważne cięcia w kluczowych dziedzinach, takich jak badania naukowe, innowacje, przestrzeń kosmiczna, infrastruktura, MŚP i energia;

12.  przyjmuje z zadowoleniem wyrażone przez 13 państw członkowskich przekonanie, że poziom środków na płatności uzgodniony przez Radę może być niewystarczający i spowodować ogromną presję co do terminowego wywiązania się z zobowiązań prawnych Unii oraz zobowiązań już podjętych; przypomina, że zgodnie z art. 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniają dostępność środków finansowych umożliwiających Unii wykonywanie jej zobowiązań prawnych wobec stron trzecich”;

13.  uważa, że z uwagi na widoczną już od kilku lat niezdolność do zebrania w swoich szeregach większości kwalifikowanej umożliwiającej zapewnienie poziomu płatności gwarantującego Unii pokrycie niekwestionowanych potrzeb w zakresie płatności Rada ponosi poważną odpowiedzialność polityczną za bardzo napiętą sytuację w zakresie płatności; napiętnuje fakt, że stopniowo doprowadziło to do powstania w budżecie Unii deficytu strukturalnego, który jest sprzeczny z zapisami traktatu i stanowi zagrożenie dla zdolności Komisji do wywiązywania się ze swoich zobowiązań;

14.  jednocześnie zauważa, że obecny kształt budżetu Unii, w którym środki na płatności zależą od wkładów krajowych, może sprzyjać podejmowaniu niepożądanych decyzji przez państwa członkowskie, zwłaszcza w okresach, kiedy w centrum dyskusji jest znaczenie zrównoważonych budżetów krajowych; podkreśla jednak, że taki poziom płatności jest bezpośrednim skutkiem odpowiedniego poziomu zobowiązań, który Rada formalnie przyjęła przy niezbędnej większości kwalifikowanej w ramach dorocznych procedur budżetowych;

15.  ubolewa z powodu ciągłego konfliktu między Radą z jednej strony a Parlamentem i Komisją z drugiej strony; apeluje o znalezienie sposobu zastąpienia tych napięć owocniejszą wymianą opinii; ma nadzieję, że otwartość na nowe postawy i wnioski doprowadzi ostatecznie do zmian strukturalnych sprzyjających porozumieniu w sprawie zrównoważonego budżetu, które będzie odzwierciedlać ambicje i troski zarówno Parlamentu, jak i Rady;

Czytanie w Parlamencie

16.  podkreśla, że poza wdrażaniem porozumienia politycznego osiągniętego podczas negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020 w odniesieniu do koncentracji na wstępie środków na określone cele polityczne Komisja nie zaproponowała dodatkowych starań, aby uwzględnić priorytety nie tylko zarysowane przez Parlament, ale również uzgodnione przez szefów państw i rządów w Radzie Europejskiej; w związku z tym postanawia zwiększyć zasoby finansowe na cele polityczne i priorytety strategiczne Unii w szeregu obszarów;

17.  postanawia zwiększyć przede wszystkim środki przeznaczone na programy kluczowe dla strategii Europa 2020, których celem jest pobudzenie wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, tj. Horyzont 2020, COSME, Erasmus+, agendę cyfrową, Progress i agendę społeczną (w tym EURES i instrument mikrofinansowy), gdyż programy te stanowią wzorowy wkład Unii na rzecz innowacyjnej i dobrze prosperującej gospodarki na całym kontynencie; ponadto podnosi środki na programy, które mają kluczowe znaczenie dla polityki zewnętrznej, a więc programy w dziedzinie polityki w zakresie sąsiedztwa, rozwoju i pomocy humanitarnej; podkreśla również potrzebę wzmocnienia finansowania ważnych programów i strategii politycznych na rzecz zwalczania nierówności, takich jak Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, „Europa dla obywateli” i równouprawnienie płci;

18.  ustala ogólną wysokość środków w budżecie na 2015 r. na kwotę 146 380,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 146 416,5 mln EUR w środkach na płatności;

Przeciwdziałanie powracającemu kryzysowi dotyczącemu płatności

19.  popiera propozycję Komisji dotyczącą pełnego wykorzystania zasobów dostępnych w ramach pułapu płatności na 2015 r., a tym samym niepozostawiania marginesu w ramach pułapu płatności na 2015 r.; przywraca wszystkie cięcia Rady w płatnościach, opierając się na obecnych i spodziewanych scenariuszach wykonania;

20.  podkreśla jednak, że nawet pełne wykorzystanie pułapu płatności w roku 2015 nie jest wystarczające, aby odpowiednio zaradzić utrzymującym się problemom Unii w zakresie płatności, które są widoczne od budżetu Unii na 2010 r.; w szczególności zwraca uwagę na ogromne zaległości w płatnościach z lat ubiegłych, które pod koniec 2013 r. osiągnęły bezprecedensowy poziom 23,4 mld EUR jedynie w dziedzinie polityki spójności, i obawia się, że pod koniec 2014 r. wysokość tej kwoty może być podobna; wobec tego podkreśla, że powtarzający się problem braku środków na płatności należy skutecznie rozwiązać bez dalszej zwłoki; dlatego też postanawia podnieść środki w szeregu linii budżetowych o 4 mld EUR, wychodząc tym samym poza wnioski Komisji w sprawie płatności, a dotyczy to również głównych linii dotyczących zakończenia funduszy strukturalnych i programów badawczych Unii z lat 2007–2013, których sytuacja w zakresie płatności przedstawia się dramatycznie;

21.  w związku z tym wzywa Komisję, aby była gotowa do przedstawienia odnośnych wniosków dotyczących uruchomienia mechanizmów elastyczności ujętych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych; ponownie potwierdza zamiar nieakceptowania żadnych restrykcyjnych interpretacji przepisów dotyczących elastyczności i instrumentów specjalnych ujętych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych i porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r., nad którymi negocjacje Parlament zakończył z powodzeniem;

22.  ponownie podkreśla, że wszystkie środki na płatności zmobilizowane poprzez wykorzystanie specjalnych instrumentów należy ująć w budżecie ponad pułapem płatności w wieloletnich ramach finansowych;

23.  przywołuje uderzający przykład dramatycznego niedoboru środków na płatności na pomoc humanitarną, którego doświadczono pod koniec 2013 r. i w pierwszym kwartale 2014 r. i który mógł zostać zażegnany tylko dzięki krótkookresowym i tymczasowym rozwiązaniom w postaci przesunięć w przyjętym budżecie; jest głęboko zaniepokojony, że taka sytuacja może się powtórzyć w innych dziedzinach polityki, takich jak badania, rozwój i innowacje;

24.  podkreśla fakt, że aby jasno określić potrzeby w 2015 r. wynikające z lat ubiegłych, należy zakończyć negocjacje nad dodatkowymi potrzebami w zakresie płatności w 2014 r. przed procedurą pojednawczą dotyczącą budżetu na 2015 r.; ponownie stwierdza, że projekty budżetu korygującego 2, 3 i 4/2014 należy traktować jako pakiet i że Rada nie może oczekiwać, iż skorzysta z niespodziewanego dochodu spowodowanego ujęciem w budżecie nadwyżek i kar, bez uwzględnienia dodatkowych potrzeb w zakresie płatności przedstawionych w projekcie budżetu korygującego 3/2014; przypomina, że projekty budżetu korygującego 2, 3 i 4/2014 rozpatrywane wspólnie i bez zmian odzwierciedlają ogólne skutki budżetowe w wysokości jedynie 106 mln EUR w postaci dodatkowych wkładów opartych na DNB, które muszą zostać udostępnione przez państwa członkowskie, aby środki na płatności w roku 2014 wystarczyły do pokrycia istniejących zobowiązań prawnych Unii;

25.  podkreśla, że poziom środków – szczególnie na płatności – przegłosowany przez Parlament podczas czytania opiera się na założeniu, że wszystkie rozpatrywane projekty budżetu korygującego na 2014 r. zostaną przyjęte w całości;

26.  podkreśla, że aby zapewnić odpowiednie zasoby na ogólnounijne plany inwestycyjne (uzgodnione przez Radę Europejską w czerwcu 2014 r. jako główny priorytet polityczny w wytycznych przewodniczącego elekta J.-C. Junckera(8)), kontynuację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwłaszcza europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, począwszy od budżetu na 2016 r., oraz aby zaradzić utrzymującemu się problemowi środków na płatności, nowa Komisja powinna jak najszybciej zainicjować powyborczy przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, jak określono w art. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych;

Dział 1a

27.  zwraca uwagę, że większość cięć dokonanych przez Radę dotyczy działu 1a, zarówno w środkach na zobowiązania (-323,5 mln EUR w stosunku do projektu budżetu), jak i w środkach na płatności (-1335 mln EUR), mimo że w czerwcu 2014 r. Rada Europejska ponownie umieściła wzrost, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy na pierwszym miejscu w swoim programie politycznym; podkreśla, że niektóre z tych cięć są niezgodne z porozumieniem w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, jako że znacznie ograniczają środki na Horyzont 2020 (o 190 mln EUR w środkach na zobowiązania w stosunku do projektu budżetu), w przypadku którego w roku 2014 skoncentrowano znaczne środki na wstępie okresu realizacji (200 mln EUR), a także na program ITER (-11,2 mln EUR), w przypadku którego w 2015 r. wydatki powinny koncentrować się w początkowej fazie realizacji, aby zrekompensować jego opóźnienie w 2014 r.;

28.  uważa, że z uwagi na kwestię bezpieczeństwa energetycznego promowanie energii ze źródeł odnawialnych i wydajności energetycznej ma istotne znaczenie również w kontekście uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z Rosji, zwłaszcza w państwach członkowskich, których stopień zależności od rosyjskiego gazu jest najwyższy; apeluje o dopasowanie celów w zakresie wydatkowania środków z funduszy energetycznych w ramach programu Horyzont 2020 do zobowiązań podjętych podczas procesu legislacyjnego;

29.  kwestionuje cięcia dokonane przez Radę w programie instrumentu „Łącząc Europę” (-34,4 mln EUR), co stanowi kolejny problem obok opóźnienia tego programu w 2015 r., uwzględnionego już w projekcie budżetu w następstwie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych; jest zaniepokojony ryzykiem nieefektywnego rozpoczęcia tego strategicznego programu, który ma kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, transportową i energetyczną, które mogą przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy w Europie;

30.  w związku z tym postanawia w ujęciu ogólnym przywrócić poziom z projektu budżetu na 2015 r. w odniesieniu do wszystkich cięć dokonanych przez Radę, zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności; ponadto podwyższa środki w wybranych liniach w ramach programów, które odpowiadają priorytetom Parlamentu w dziale 1a (Horyzont 2020, COSME, Erasmus+, agenda cyfrowa i agenda społeczna), poprzez wyczerpanie marginesu (całkowita kwota podwyżki ponad poziom projektu budżetu to ok. 200 mln EUR);

31.  uważa ponadto, że konieczne jest zwiększenie – w stosunku do projektu budżetu – w liniach dotyczących CEF-energii o łączną kwotę 34 mln EUR, aby zgodnie z porozumieniem w sprawie wieloletnich ram finansowych częściowo złagodzić efekt opóźnienia tego programu przez drugi rok z rzędu; uznaje też za priorytet zwiększenie inwestycji w zakresie agendy cyfrowej i sieci szerokopasmowych, w związku z czym dokonuje zwiększenia w zakresie CEF-sieci telekomunikacyjnych o 12 mln EUR powyżej poziomu z projektu budżetu;

32.  jest zdania, że zwiększenie wsparcia finansowego na rzecz MŚP ma istotne znaczenie dla umożliwienia gospodarce Unii powrotu na ścieżkę wzrostu i wyjścia z kryzysu, dzięki czemu zmniejszyłoby się bezrobocie; uważa, że rolę innowacyjności MŚP z korzyścią dla konkurencyjności Unii często się podkreśla, ale środki na wsparcie są niewystarczające; w związku z tym postanawia podwyższyć o 26,5 mln EUR środki na zobowiązania zapisane w projekcie budżetu na rzecz MŚP i przedsiębiorczości; zwraca się do Komisji o zadbanie o prawdziwie oddolne podejście w kwestii realizacji tego postanowienia; ponadto zwraca się do Komisji o przeznaczenie wystarczających zasobów na realizację działań przewidzianych w ekologicznym planie działania na rzecz MŚP;

33.  dokonuje zwiększenia powyżej poziomu z projektu budżetu w odniesieniu do środków na zobowiązania dla trzech agencji nadzoru (EUNB, EIOPA i ESMA) na łączną kwotę 6,1 mln EUR;

34.  wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków, w których skutki braku płatności w dziale 1a stały się oczywiste, zwłaszcza w ramach programu Horyzont 2020, gdzie zaliczkowanie ograniczono i wiele projektów jest zablokowanych, a w przypadku programu Erasmus+ grozi przerwa w płatnościach; jest zaniepokojony dużą liczbą programów, w ramach których wykorzystano już prawie wszystkie dostępne środki finansowe na rok 2014, zanim upłynął termin przedkładania rachunków;

35.  z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki w kierunku reformy Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), ale uwypukla potrzebę pełnego wdrożenia zaleceń Maystadta, w tym postulatu ograniczenia prac EFRAG do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i stopniowego odchodzenia od prac w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw oraz spraw podatkowych;

36.  podkreśla rolę innowacji w MŚP jako siły napędowej ożywienia gospodarczego w Unii; oczekuje od Komisji wywiązania się z jej zobowiązań prawnych i finansowych w odniesieniu do instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont 2020 oraz wzywa Radę do umożliwienia jej tego poprzez zapewnienie odpowiednich środków budżetowych; wnosi o to, by począwszy od 2016 r., Komisja ustanowiła jedną linię budżetową dla instrumentu MŚP w celu umożliwienia jaśniejszego nadzoru budżetowego i kontroli, a także zapewnienia rzeczywiście oddolnego podejścia do jego wdrażania;

37.  z zadowoleniem przyjmuje pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym opublikowany przez Komisję w dniu 2 lipca 2014 r.(9); wzywa do przyznania odpowiednich zasobów na wdrożenie przewidzianych działań;

Dział 1b

38.  jest głęboko zaniepokojony, że Rada, utrzymując środki na zobowiązania na poziomie z projektu budżetu (49 227 mln EUR), zmniejszyła środki na płatności o 220 mln EUR, ustalając poziom środków na płatności w wysokości 51 382 mln EUR;

39.  podkreśla, że dział 1b zawiera największą część zobowiązań pozostających do realizacji, co utrudnia zwrot środków już wydanych przez państwa członkowskie i regiony będące beneficjentami; podkreśla, że praktyka ta spowodowała poważne konsekwencje dla państw członkowskich i regionów najbardziej dotkniętych kryzysem; ubolewa nad tym, że Rada wydaje się całkowicie ignorować tę kwestię; podkreśla, że w okresie, kiedy większość państw członkowskich z trudem znajduje źródła finansowania projektów mogących przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy, polityka regionalna Unii stanowi ważne narzędzie przezwyciężenia takich niedoborów; przypomina, że takie instrumenty jak EFS, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności lub Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają szczególne znaczenie w czasach kryzysu, oraz że pierwszymi ofiarami spadku zarobków są zawsze słabsze podmioty takie jak państwa członkowskie borykające się z ograniczeniami budżetowymi, władze lokalne i regionalne, regiony najbardziej oddalone, MŚP, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni;

40.  postanawia przywrócić projekt budżetu w środkach na płatności w liniach budżetowych przeznaczonych na nowe programy, w których Rada dokonała cięć, oraz wyjść poza projekt budżetu w środkach na płatności w szeregu linii, szczególnie tych dotyczących zakończenia programów przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2007–2013; zauważa, że rok 2015 będzie drugim rokiem wdrażania nowego cyklu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla konieczność przeznaczenia wystarczających środków na zobowiązania i płatności, dzięki którym możliwe będzie objęcie przez programy zamierzonej liczby beneficjentów i tym samym spełnienie zamierzonych celów programów;

41.  postanawia podwyższyć środki dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze o 20,2 mln EUR w stosunku do projektu budżetu; po zakończeniu negocjacji z Radą zamierza wprowadzić zmiany do wniosku Komisji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia finansowania realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych w dziale 1b do pełnej kwoty 100 mln EUR;

42.  zdecydowanie uważa, że środków finansowych Unii, zwłaszcza w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, nie należy wykorzystywać do dotowania działań krajowych, lecz do zapewnienia dodatkowego wsparcia dla młodych ludzi, tak aby uzupełniać i rozszerzać programy krajowe;

43.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie bezrobotnej młodzieży; przypomina o porozumieniu politycznym dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 w sprawie skoncentrowania na wstępie środków w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz odpowiadających im kwot zaprogramowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aby zapewnić niezbędną pomoc w pierwszych latach okresu programowania; z zadowoleniem stwierdza, że Komisja i Rada respektują to porozumienie w zakresie proponowanych kwot; wyraża niepokój w związku ze zdolnością absorpcyjną niektórych państw członkowskich w przypadku inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wieloletnich ram finansowych marginesy pozostawione poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych na środki na zobowiązania w latach 2014–2017 stanowią łączny margines wieloletnich ram finansowych na zobowiązania, który zostanie udostępniony poza pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych na lata 2016–2020 na cele polityki związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, w szczególności zatrudnieniem młodzieży;

Dział 2

44.  przyjmuje z zadowoleniem zaproponowane przez Komisję zwiększenie środków na zobowiązania dla nowego programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i oczekuje, że program ten będzie w pełni sprawny w 2015 r. wraz z pierwszym zestawem instrumentów finansowych; ubolewa jednak, że największe cięcia dokonane przez Radę w tym dziale dotyczą mniejszych programów, takich jak LIFE oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), zarówno w środkach na zobowiązania, jak i środkach na płatności, co oddziałuje na realizację ich uzgodnionych celów; ubolewa też z powodu nieuzasadnionych cięć dokonanych przez Radę w programach na rzecz spożywania owoców i mleka w szkołach; w związku z tym przywraca poziom środków z projektu budżetu we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć;

45.  zgadza się, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie, aby złagodzić skutki rosyjskiego zakazu importu niektórych produktów rolnych i produktów rybołówstwa z Unii; przyjmuje z zadowoleniem wyjątkowe środki pomocowe przyjęte przez Komisję w pierwszej reakcji na kryzys; w związku z tym zwiększa unijne współfinansowanie działań promocyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej o 30 mln EUR, aby pomóc producentom w znalezieniu alternatywnych możliwości sprzedaży, jednocześnie udostępniając rybakom dodatkowe wsparcie w wysokości 5 mln EUR za pośrednictwem EFMR; postanawia również zwiększyć kwotę dostępną na program spożywania owoców w szkołach o 7 mln EUR oraz na program spożywania mleka w szkołach o 4 mln EUR w stosunku do projektu budżetu Komisji;

46.  uważa, że ani środki na WPR, ani żadne inne środki z budżetu nie powinny być przeznaczane na finansowanie działalności związanej ze śmiertelnymi walkami byków; przypomina, że takie finansowanie jest jawnym pogwałceniem Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (dyrektywa Rady 98/58/WE);

47.  zwraca uwagę, że po uwzględnieniu wszystkich poprawek w tym dziale, łącznie z kwotą 2,9 mln EUR na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, całkowita kwota w dziale 2 wynosi 59,3 mld EUR, co pozostawia margines w wysokości 293,4 mln EUR poniżej pułapu;

Dział 3

48.  podkreśla, że choć dział 3 stanowi jedynie 1,5 % budżetu Unii, a zatem jest najmniejszym działem wieloletnich ram finansowych pod względem wysokości środków finansowych, obejmuje on kwestie o kluczowym znaczeniu dla europejskich obywateli i rządów krajowych, takie jak polityka w zakresie azylu i migracji oraz bezpieczeństwo wewnętrzne; w związku z tym wzywa Komisję i Radę do konsekwentnego podwyższania w nadchodzących latach środków finansowych i intensyfikowania wysiłków politycznych w ramach tego działu;

49.  ubolewa, że w projekcie budżetu zmniejszono środki na zobowiązania o 1,9 % (z 2 171,998 do 2 130,721 mln EUR) w porównaniu z budżetem na 2014 r. i pozostawiano margines w wysokości ok. 115 mln EUR; ubolewa, że Rada dokonała cięć w środkach na zobowiązania o dalsze 30,2 mln EUR w stosunku do projektu budżetu oraz w środkach na płatności o dalsze 28,5 mln EUR w stosunku do projektu budżetu (odpowiednio -1,42 % w środkach na zobowiązania i -1,51 % w środkach na płatności); zwraca w związku z tym uwagę, że dział 3 najbardziej ucierpiał w wyniku cięć dokonanych przez Radę;

50.  uważa, że dodatkowe cięcia proponowane przez Radę utrudnią właściwe wdrażanie programów i działań ujętych w dziale 3; podkreśla znaczenie utrzymania środków zapisanych w projekcie budżetu w liniach budżetowych „Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli” oraz „Promowanie niedyskryminacji i równości”, z których realizowany jest program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020; w związku z tym przyjmuje ogólne podejście polegające na przywróceniu projektu budżetu we wszystkich liniach w ramach tego działu; ponadto postanawia podwyższyć środki powyżej poziomu projektu budżetu w szeregu wybranych linii, głównie w programach „Kreatywna Europa” i „Europa dla obywateli” oraz odnośnie do działań multimedialnych i wspólnego systemu azylowego (na łączną kwotę 53,2 mln EUR w środkach na zobowiązania powyżej poziomu projektu budżetu przy uwzględnieniu agencji, projektów pilotażowych i działań przygotowawczych);

51.  przypomina o wspólnym oświadczeniu trzech instytucji, z którego wynikało, że do procedur budżetowych stosowanych do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 włączone zostaną w stosownych przypadkach elementy uwzględniające problematykę płci; zwraca uwagę na potrzebę dodatkowych wysiłków w związku z tą kwestią, jak i potrzebę wspólnego podejścia trzech instytucji, aby roczne procedury budżetowe rzeczywiście uwzględniały aspekt płci; ponawia apel o uczynienie analizy pod kątem płci integralnym elementem procedur budżetowych Unii oraz zadbanie o to, aby obejmowała ona wszystkie podmioty na wszystkich etapach procesu i tym samym przyczyniała się do realizacji zobowiązań Unii w zakresie równości płci;

52.  przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji był priorytetem Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia tego funduszu; w związku z powyższym apeluje do Komisji o zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, aby poprawić czytelność i przejrzystość sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele, a w konsekwencji na te linie budżetowe;

53.  zgadza się, że europejska inicjatywa obywatelska wymaga dodatkowego wsparcia; w związku z tym postanawia utworzyć nową linię w dziale 3: „Realizacja europejskich inicjatyw obywatelskich i innych instrumentów demokracji uczestniczącej”, w której zostaną zapisane środki na zobowiązania w wysokości 1 mln EUR;

54.  podkreśla potrzebę i znaczenie stałego oceniania wdrożenia wszystkich funduszy i programów oraz ich zasobów wykorzystanych do wczesnego wykrywania potencjalnych niedociągnięć, a także potrzebę oceniania ich skuteczności;

Dział 4

55.  ubolewa nad cięciami dokonanymi przez Radę w dziale 4 (-0,83 % w środkach na zobowiązania i -5,24 % w środkach na płatności), które sprawiły, że dział ten najbardziej ucierpiał w wyniku cięć dokonanych przez Radę w środkach na płatności; ponownie stwierdza, że choć dział 4 stanowi mniej niż 6 % całkowitego budżetu Unii, odzwierciedla on zaangażowanie UE za granicą, a zatem powinien zapewniać Unii wystarczające zasoby, aby mogła odgrywać rolę globalnego podmiotu;

56.  zdecydowanie potępia cięcia dokonane przez Radę w środkach na zobowiązania przeznaczonych na pomoc humanitarną, które nie mogą rozwiązać problemu przenoszenia zaległości w postaci niezapłaconych rachunków z lat poprzednich oraz zagrażają sprawnej realizacji tej polityki i życiu jej beneficjentów; podkreśla, że poziom środków na płatności w rezerwie na pomoc nadzwyczajną powinien odpowiadać poziomowi środków na zobowiązania oraz że należy go ująć w budżecie ponad pułapem płatności w wieloletnich ramach finansowych; podkreśla, że rozbieżności między środkami na zobowiązania i płatności w zakresie pomocy humanitarnej należy zmniejszyć ze względu na krótkie cykle wydatkowania środków w tej dziedzinie oraz aby zerwać ze zwyczajem przenoszenia zaległości w postaci niezapłaconych rachunków z lat poprzednich; zdecydowanie odrzuca negatywne skutki, jakie cięcia w płatnościach, w tym również odraczane płatności i opóźnione operacje, które są konsekwencją niewłaściwego zapisywania w budżecie, pociągają za sobą dla pomocy humanitarnej i które są szczególnie niefortunne, kiedy tak wiele osób w krajach ościennych żyje w sytuacji pogłębiającej się niestabilności; uważa, że wydarzenia te to smutny, ale i silny sygnał alarmowy mówiący o konieczności realistyczniejszego zapisywania środków w budżecie;

57.  przypomina o międzynarodowym zobowiązaniu podjętym przez Unię i jej państwa członkowskie, zgodnie z którym wydatki na oficjalną pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do 0,7 % DNB, a milenijne cele rozwojowe zostać osiągnięte do roku 2015, w związku z czym wzywa do podwyższenia środków na dziedziny tematyczne objęte zakresem instrumentu współpracy na rzecz rozwoju z myślą o przyspieszeniu realizacji zobowiązań w zakresie rozwoju na okres po roku 2015;

58.  podkreśla swoje poparcie dla bliskowschodniego procesu pokojowego oraz determinację, aby zagwarantować wystarczające środki na finansowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i Autonomii Palestyńskiej poprzez podwyższenie poziomu środków na zobowiązania o 35,5 mln EUR w stosunku do projektu budżetu; wyraża zaskoczenie z powodu ponownego obniżenia przez Radę o 2,4 mln EUR środków na płatności przewidzianych w projekcie budżetu na potrzeby UNRWA i Autonomii Palestyńskiej bez jasnego uzasadnienia i uważa, że już na etapie projektu budżetu w tej linii budżetowej było zbyt mało środków;

59.  podkreśla potrzebę wsparcia krajów we wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii, które stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z przechodzeniem do systemu demokratycznego i jego umacnianiem, z rozwojem gospodarczym i społecznym oraz z imigracją i stabilnością; podkreśla, że potrzebne są dodatkowe wysiłki w związku z sytuacją na Ukrainie; wobec tego apeluje o przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 203,3 mln EUR (ponad zapis w projekcie budżetu) na europejski instrument sąsiedztwa, aby Unia mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do sąsiedztwa wschodniego i południowego;

60.  uważa, że dokonane przez Radę cięcia w priorytetowych dla Parlamentu pozycjach są niemożliwe do przyjęcia i proponuje przywrócenie wysokości środków z projektu budżetu w przypadku pozycji obniżonych przez Radę, a nawet wyjście poza te wielkości w środkach na zobowiązania w przypadku niektórych pozycji o znaczeniu strategicznym dla stosunków zewnętrznych Unii na ogólną kwotę 400,55 mln EUR (pomoc humanitarna, europejski instrument sąsiedztwa, instrument współpracy na rzecz rozwoju, instrument pomocy przedakcesyjnej, europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, instrument stabilności oraz projekty pilotażowe i działania przygotowawcze); zwraca uwagę, że podwyżki te wyczerpują margines w dziale 4 i dodatkowe środki w wysokości 66 mln EUR pochodzące z obniżenia środków w liniach przeniesionych do budżetu ESDZ;

61.  uważa za konieczne podwyższenie środków w linii przeznaczonej dla Turków cypryjskich, aby zagwarantować ciągłość finansowego wsparcia Unii na rzecz działalności Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze i Komisji Technicznej ds. Dziedzictwa Kulturowego;

62.  zatwierdza przesunięcie linii budżetowych przeznaczonych dla specjalnych przedstawicieli UE do budżetu ESDZ w celu wsparcia ich lepszej integracji z ESDZ, zgodnie z propozycją przedstawioną przez wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą w przeglądzie ESDZ, zaleceniami Parlamentu z dnia 13 czerwca 2013 r. oraz sprawozdaniem specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 11/2014; oczekuje, że proces przenoszenia zakończy się do dnia 1 stycznia 2016 r.;

Dział 5

63.  przypomina, że projekt budżetu odzwierciedla najnowszą reformę regulaminu pracowniczego, w tym również zmiany w obliczaniu wysokości wynagrodzeń i emerytur oraz ciągłą redukcję liczby pracowników;

64.  z przykrością stwierdza, że mimo tego Rada obniżyła środki w dziale 5 o 27,6 mln EUR, z czego 16,7 mln EUR pochodzi z budżetu administracyjnego Komisji na wydatki związane z urzędnikami i pracownikami czasowymi, a to na skutek zwiększenia standardowego ryczałtowego potrącenia;

65.  mając na uwadze, że Komisja już trzeci rok z rzędu ogranicza ogólną liczbę pracowników oraz że jej prognozy dotyczące liczby nieobsadzonych stanowisk należy uważać za wiarygodne i powinny one opierać się na rzeczywistych oczekiwaniach instytucji, uważa, że podwyższenie standardowego ryczałtowego potrącenia (do 4,5% w przypadku siedziby Komisji i 6% w przypadku delegatur) jest posunięciem arbitralnym;

66.  zwraca ponadto uwagę na oświadczenie Rady dołączone do jej stanowiska i dotyczące tego, „jak ważne jest ścisłe monitorowanie środków dotyczących wszystkich kategorii personelu zewnętrznego w kontekście dodatkowych zdolności wynikających z wydłużenia czasu pracy”, jak i na równoległe cięcia z myślą o konsolidacji wydatków w różnych dziedzinach polityki, opiewające na kwotę 20,8 mln EUR; oprócz wspomnianych już zagrożeń wynikających z takich cięć uważa, że są one słabo uzasadnione; przypomina, że zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r. te domniemane dodatkowe zdolności miały zostać zneutralizowane poprzez obniżenie liczby pracowników o 5 % w ciągu pięciu lat; w związku z tym zauważa, że Komisja już teraz wykracza poza swoje zobowiązania i obniża liczbę pracowników wszystkich kategorii bez względu na to, czy są oni wynagradzani ze środków w dziale 5 czy też ze środków w innych działach;

67.  dlatego też przywraca poziom środków z projektu budżetu we wszystkich pozycjach poświęconych wydatkom administracyjnym i wydatkom na wsparcie, a także we wszystkich pozycjach działu 5, w których Rada obniżyła środki;

68.  postanawia przenieść część środków do rezerwy do czasu zmodyfikowania przez Komisję zasad dotyczących grup ekspertów i ich pełnego wdrożenia we wszystkich dyrekcjach generalnych;

Agencje

69.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zwraca uwagę, że Komisja obniżyła już w znacznym stopniu wstępne zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez większość agencji;

70.  uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę stanowiłyby zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie zadań, które zostały im wyznaczone przez władzę ustawodawczą;

71.  nie może jednak przyjąć podejścia Komisji do personelu, które zakłada nie tylko ograniczenie planu zatrudnienia agencji o 1 % zgodnie z porozumieniem politycznym w sprawie wieloletnich ram finansowych, co odnosi się do wszystkich instytucji i organów, ale również przeznaczenie dodatkowego 1 % stanowisk na „pulę przeniesień”;

72.  podkreśla, że uzgodniona redukcja personelu powinna mieć za punkt wyjścia stanowiska i zadania istniejące w referencyjnym momencie przypadającym na 31 grudnia 2012 r. oraz że wszelkim nowym zadaniom istniejących już agencji lub tworzeniu nowych agencji muszą towarzyszyć dodatkowe zasoby;

73.  podkreśla, że cel polegający na obniżeniu liczby pracowników o 5 % należy osiągnąć do końca 2017 r. oraz że agencje powinny mieć pewną swobodę co do lat, w których dokładnie wdrożą te cięcia, aby mogły wykorzystać naturalne wahania liczby pracowników w celu ograniczenia do minimum kosztów unijnego programu przeciwdziałania bezrobociu i innych kosztów związanych z przedwczesnym rozwiązywaniem umów o pracę;

74.  w związku z tym zmienia liczbę planów zatrudnienia agencji w taki sposób, aby dokonać uzgodnionej redukcji o 1 %, inaczej traktować stanowiska finansowane z opłat lub dostosować poziom kadr do dodatkowych zadań;

75.  postanawia podwyższyć środki w budżecie na 2015 r. przeznaczone dla trzech agencji nadzoru finansowego; uważa, że środki te powinny odzwierciedlać potrzebę wypełnienia wymaganych zadań, gdyż przyjęto i przyjmuje się większą liczbę rozporządzeń, decyzji i dyrektyw w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, od którego w dużej mierze zależy stabilność sektora finansowego;

76.  postanawia również podwyższyć środki dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, a także dla kilku agencji w dziale 3 w związku z dodatkowymi zadaniami, które im powierzono (Frontex, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu);

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

77.  po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem udanej realizacji aktualnych projektów, a także po wykluczeniu inicjatyw objętych już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy;

Inne sekcje

78.  przypomina, że wydatki administracyjne wszystkich instytucji oraz wydatki na emerytury i szkoły europejskie ujęto w dziale 5 wieloletnich ram finansowych; zwraca uwagę, że całkowite wydatki w tym dziale w roku 2015, zgodnie z propozycją w projekcie budżetu, szacuje się na 8 612,2 mln EUR (+2,5 % w porównaniu z budżetem na rok 2014), co pozostawia margines w wysokości 463,8 mln EUR poniżej pułapu, natomiast całkowite wydatki administracyjne wszystkich instytucji łącznie w roku 2015 szacuje się na 6 893,1 mln EUR (wzrost o 1,6 % w stosunku do budżetu na rok 2014), co daje margines częściowy w wysokości 457,9 mln EUR;

79.  przyjmuje do wiadomości stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu, zgodnie z którym poziom wydatków administracyjnych instytucji na rok 2015 w sposób horyzontalny i bez żadnego zróżnicowania obniżono do poziomu 6 865,6 mln EUR (lub o 27,5 mln EUR/0,4%) i tym samym sztucznie zawyżono margines częściowy do kwoty 485,4 mln EUR;

80.  wyraża zaskoczenie, że w tym roku Komisja ponownie proponuje cięcia liniowe w wydatkach administracyjnych instytucji; ponownie podkreśla, że budżet każdej instytucji Unii, ze względu na jej konkretną misję i sytuację, należy traktować indywidualnie, bez jednolitych rozwiązań, a także brać pod uwagę konkretny etap rozwoju, zadania operacyjne, cele w zakresie zarządzania, potrzeby kadrowe i strategię każdej z instytucji w zakresie nieruchomości; zdecydowanie nie zgadza się z podejściem Rady polegającym na horyzontalnym zawyżeniu wskaźnika wakatów o jeden punkt procentowy, gdyż prowadzi to do sztucznego zawyżania marginesu; podkreśla, że podwyższenie marginesu zmusiłoby niektóre instytucje dotknięte już wspomnianą wyżej redukcją personelu – dodatkowo do likwidacji stanowisk w ramach obniżenia liczby pracowników o 1% – do wstrzymania rekrutacji w celu obsadzenia wolnych stanowisk, co utrudniłoby funkcjonowanie tych instytucji;

81.  zwraca uwagę, że projekt budżetu uwzględnia indeksację wynagrodzeń i emerytur pracowników w latach 2011–2012 o 0,8 % dla wszystkich instytucji i organów oraz ich zamrożenie w latach 2013–2014; wyraża zadowolenie, że większość instytucji uwzględniła ten stan rzeczy w preliminarzu;

82.  podkreśla, że trzy instytucje, mianowicie Komisja, Rada i Parlament, z uwagi na wzajemny szacunek powinny bez dalszych zmian zaakceptować preliminarz budżetowy dwóch organów władzy budżetowej;

83.  utrzymuje, że Parlament i Rada, wspierając wszelkie możliwe oszczędności i przyrost wydajności w wyniku ciągłej oceny realizowanych i nowych zadań, powinny ustalić wystarczający poziom środków, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie instytucji, wywiązywanie się z wewnętrznych i zewnętrznych zobowiązań prawnych oraz świadczenie obywatelom Unii wysoce profesjonalnych usług publicznych; przypomina, że nowe zadania wynikające z traktatu lizbońskiego musiały być realizowane bez dodatkowych środków;

84.  wyraża uznanie dla wszystkich pozostałych instytucji w związku z oszczędnościami i przyrostem wydajności, które uwzględniły one już w swoich projektach budżetów; podkreśla, że staranne, wydajne, przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Unii stanowi jeden z najważniejszych sposobów wzmacniania zaufania jej obywateli; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki instytucji na rzecz ciągłego promowania przejrzystości, wydajności w administracji, dobrego zarządzania finansami i właściwego ustalania priorytetów; uważa, że surowe wymogi w zakresie przejrzystości w dalszym ciągu należy w taki sam sposób stosować w odniesieniu do wszystkich instytucji Unii;

85.  zgodnie z pierwotnym wnioskiem Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przywraca poziom potrącenia zmodyfikowanego przez Radę w sposób horyzontalny oraz przywraca poziom środków przewidzianych w projekcie budżetu w odpowiednich liniach budżetowych;

Sekcja 1 – Parlament Europejski

86.  przypomina, że w preliminarzu Parlamentu na rok 2015 ustalono środki w wysokości 1 794 929 112 EUR, co odpowiada ogólnej stopie wzrostu w wysokości 2,24 % w stosunku do budżetu na 2014 r.; podkreśla jednak, że 0,67 % tej podwyżki wiąże się z dodatkiem przejściowym wypłacanym posłom z tytułu zakończenia pełnienia przez nich mandatu, przy czym świadczenie to ma charakter zarówno prawnie wiążący, jak i wyjątkowy, a 0,4 % wynika z dostosowania wynagrodzeń i emerytur za okres 2011–2012; w związku z tym podkreśla, że poziom innych wydatków wzrósł jedynie o 1,18 % w porównaniu z rokiem 2014;

87.  podkreśla, że z myślą o długofalowych oszczędnościach w budżecie Unii Parlament i Rada muszą zająć się kwestią sporządzenia planu jednej siedziby, o czym Parlament wypowiadał się w kilku wcześniejszych rezolucjach;

88.  z zadowoleniem przyjmuje zmodyfikowany komunikat sekretarza generalnego z dnia 17 września 2014 r., w którym proponuje się uwzględnienie w budżecie skutków finansowych ostatnich decyzji Prezydium i dostosowań technicznych; zwraca uwagę, że zmiany te nie mają wpływu na budżet; zatwierdza te zmiany w preliminarzu;

89.  ogranicza plan zatrudnienia Parlamentu, aby dokonać redukcji personelu uzgodnionej w ramach reformy regulaminu pracowniczego;

90.  podkreśla, że działalność grup politycznych nie jest tożsama z pracą o charakterze administracyjnym; zauważa, że grupy polityczne od 2012 r. nie zwiększają zasobów kadrowych oraz że ich potrzeby zostały tylko częściowo zaspokojone w poprzednich latach budżetowych; obstaje przy stanowisku, że ogólna liczba pracowników w grupach politycznych w 2015 r. i w latach kolejnych nie powinna być niższa od obecnego poziomu; przypomina, że decyzja ta została już podjęta przez Parlament minionej kadencji(10);

91.  zwraca uwagę, że docelowe koszty projektu KAD szacuje się na 441,27 mln EUR w cenach bieżących (406,22 mln EUR w cenach stałych) oraz że w roku 2015 na projekt ten potrzeba 128,91 mln EUR (co stanowi 29 % kosztów całkowitych); podkreśla, że po uwzględnieniu zasobów budżetowych już udostępnionych, lecz niewykorzystanych, pozostałe potrzeby finansowe w roku 2015 szacuje się na 84,8 mln EUR; uważa, że kwotę tę można znacznie obniżyć w drodze przesunięcia pod koniec roku 2014 oraz że pozostałą część należy sfinansować przy wykorzystaniu pożyczek; przypomina, że z uwagi na budowę budynku KAD całkowite roczne płatności będą w przyszłości o wiele niższe niż koszty czynszu za wynajęcie porównywalnej nieruchomości;

92.  postanawia podwyższyć środki na finansowanie europejskich fundacji politycznych o 3 mln EUR, aby mogły one w pełni realizować program swojej działalności, także w odniesieniu do pełnego spektrum grup politycznych, a także prowadzić intensywną działalność naukową i wspierającą z myślą o komunikowaniu i prezentowaniu koncepcji korzystnych dla procesu integracji europejskiej; podkreśla, że podwyżka ta będzie neutralna pod względem budżetowym, gdyż zostanie zrekompensowana środkami z rezerwy na nieprzewidziane wydatki; wobec tego ustala ogólną wysokość swojego budżetu na rok 2015 na poziomie 1 794 929 112 EUR; zwraca uwagę, że oznacza to wzrost w wysokości 0 % w stosunku do preliminarza przyjętego podczas sesji plenarnej w dniu 17 kwietnia 2014 r.;

93.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję wspólnej grupy roboczej o zalecaniu posłom korzystania z klasy ekonomicznej podczas lotów na krótkich dystansach; zwraca się do sekretarza generalnego o przedłożenie oceny skutków tego zalecenia najpóźniej do końca 2015 r.;

94.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki pracy wspólnej grupy roboczej w zakresie oceny potencjalnych oszczędności w wydatkach na pojazdy i kierowców; oczekuje, że oszczędności te zostaną zrealizowane w następnych latach budżetowych;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

95.  podkreśla, że pomimo bezprecedensowego wzrostu liczby spraw Komisja postanowiła usunąć z projektu budżetu Trybunału Sprawiedliwości 12 nowych stanowisk, których celem było zapobiegnięcie zatorom i ograniczenie do minimum ryzyka polegającego na tym, że orzeczenia nie będą wydawane w rozsądnym terminie; podkreśla, że postępując w ten sposób, Komisja zagraża wydajności trzech instancji orzekających w kontekście ciągłego i bezprecedensowego wzrostu liczby nowych spraw oraz tym samym doprowadziła do powstania poważnego ryzyka budżetowego;

96.  zatwierdza utworzenie 12 nowych stanowisk, o które pierwotnie wnosił Trybunał Sprawiedliwości; podwyższa środki w odpowiednich liniach budżetowych, a także dostosowuje plan zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z preliminarzem budżetowym;

97.  dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 3 %, aby Trybunał Sprawiedliwości mógł sprostać rosnącemu obciążeniu pracą oraz aby umożliwić mu pełne wykorzystanie planu zatrudnienia; podkreśla, że obniżenie środków zaproponowane przez Radę jest całkowicie sprzeczne ze wskaźnikiem obsady stanowisk w wysokości 98 % (98 % to najwyższy możliwy wskaźnik, jeżeli wziąć pod uwagę niedające się uniknąć skutki przesunięć kadrowych w ciągu roku) oraz ze wskaźnikiem wykonania dotyczącym wynagrodzeń, który w roku 2013 osiągnął poziom prawie 99 %;

98.  podkreśla, że pomimo podejmowania znacznych wysiłków Sąd nie jest już w stanie dłużej radzić sobie z narastającym obciążeniem pracą; podkreśla, że ową ogólną tendencję wzrostową w pełni potwierdzają dane z roku 2014 oraz że będzie się ona utrzymywać m.in. z uwagi na zmiany wprowadzone na mocy traktatu lizbońskiego (od dnia 1 grudnia 2014 r. poszerzy się jurysdykcja Sądu w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) i przystąpienie Chorwacji;

99.  podkreśla, że mimo podjęcia ważnych inicjatyw na rzecz podniesienia wydajności liczba spraw będących w toku w dalszym ciągu rośnie (+25 % w 2013 r., +6 % do końca czerwca 2014 r.), a ryzyko roszczeń z powodu niewydania orzeczenia w rozsądnym terminie (zwłaszcza w przypadku spraw wniesionych do Sądu, gdzie poziom obciążenia pracą jest niemożliwy do udźwignięcia) obecnie stało się już rzeczywistością, a pierwszą skargę z tego powodu, która może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe dla Unii, wniesiono w czerwcu 2014 r.; podkreśla, że opóźnienia w wydawaniu orzeczeń przez Sąd w rozsądnym terminie, zwłaszcza w zakresie prawa konkurencji, poważnie utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego i mogą stanowić duże zagrożenie dla budżetu Unii;

100.  przypomina zasadnicze porozumienie między Parlamentem a Radą, zgodnie z którym liczba sędziów musi wzrosnąć; podkreśla, że w obecnych warunkach jak najszybciej należy dojść do porozumienia w sprawie powołania do Sądu dodatkowych sędziów; umieszcza kwotę 2 mln EUR w rezerwie na potrzeby powołania dziewięciu nowych sędziów oraz wzywa Trybunał do przedstawienia Radzie i Parlamentowi aktualnej oceny dodatkowych potrzeb finansowych w związku z nowymi sędziami i pracownikami; oczekuje, że Rada jak najszybciej osiągnie porozumienie oraz że procedura ustawodawcza zakończy się do dnia 1 października 2015 r.; domaga się rozważnej oceny potrzeby dodatkowych pracowników w związku z powołaniem dziewięciu sędziów;

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

101.  dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 2,1%, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zaspokoić swoje potrzeby wynikające z planu zatrudnienia;

102.  przywraca środki zapisane w projekcie budżetu w liniach budżetowych dotyczących wynagrodzeń dla innych pracowników, aby Trybunał Obrachunkowy mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych względem swoich pracowników;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz sekcja 7 – Komitet Regionów i wdrożenie umowy o współpracy z Parlamentem Europejskim

103.  przypomina, że zgodnie z umową o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. maksymalnie 80 stanowisk zostanie przeniesionych z obydwu komitetów do Parlamentu oraz że uzgodniono podwyższenie środków na wzmożenie działalności komitetów, jak i na dodatkowe potrzeby związane ze zlecaniem tłumaczeń pisemnych podmiotom zewnętrznym;

104.  potwierdza, że co najmniej 60 stanowisk ma zostać przeniesionych do Parlamentu oraz że przeniesienie to odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy etap od 1 października 2014 r., a drugi – w roku 2015; uwzględnia w budżecie dostosowania związane z przeniesieniem 42 stanowisk (30 z EKES-u i 12 z Komitetu Regionów), co jest równoznaczne z realizacją pierwszego etapu, a także umieszcza w rezerwie połowę środków na planowane przeniesienie dodatkowych stanowisk (co najmniej 6 z EKES-u i co najmniej 12 z Komitetu Regionów), przy czym środki te zostaną uwolnione po zapadnięciu ostatecznej decyzji w sprawie przeniesienia pozostałych stanowisk; oczekuje, że proces przenoszenia stanowisk zakończy się do lipca 2015 r.;

105.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę obydwu komitetów w sprawach administracyjnych i zachęca je do dalszego zacieśniania tej współpracy, co umożliwi realizację wspólnych celów i wygenerowanie oszczędności; zwraca się do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i do Komitetu Regionów o zbadanie, jak w sposób skoordynowany można by przeprowadzić podjęte przez nie reformy strukturalne i organizacyjne poprzez pogłębienie dwustronnej współpracy między nimi;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

106.  dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 4,5%, aby Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny mógł poradzić sobie z ciągłą redukcją personelu;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

107.  podkreśla, że w przypadku Komitetu Regionów budżet na rok 2015 będzie się charakteryzował wzrostem działalności politycznej, gdyż nowy (szósty) mandat polityczny Komitetu Regionów zacznie obowiązywać w lutym 2015 r., a rok ten będzie pierwszym rokiem, w którym pełne skutki utworzenia piątej grupy politycznej w ramach Komitetu (grupa ECR) zostaną uwzględnione w budżecie;

108.  zdecydowanie nie zgadza się z cięciami dokonanymi przez Komisję w wydatkach związanych z polityczną działalnością Komitetu Regionów, a także w wydatkach powiązanych i przeznaczonych na działalność informacyjną i komunikacyjną; w związku z rozpoczęciem obowiązywania nowego mandatu Komitetu Regionów podnosi środki w odpowiednich liniach budżetowych;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

109.  zwraca uwagę, że Rada obniżyła środki zapisane w projekcie budżetu dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o 1,7 %; podkreśla, że obniżka ta w poważnym stopniu zaciąży na nader ograniczonym budżecie Rzecznika i będzie mieć istotny wpływ na proces wdrażania jego nowej strategii, jak i na zdolność instytucji do służenia obywatelom europejskim w sposób skuteczny i wydajny; wobec powyższego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Rzecznikowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

110.  przypomina, że gdyby nie brać pod uwagę nieuniknionych zobowiązań prawnych, takich jak wydatki związane z końcem mandatu członków powołanych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub indeksacja wynagrodzeń, główny powód wzrostu środków w porównaniu z budżetem na 2014 r. wiąże się z utworzeniem grupy zadaniowej Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz z nowymi specyficznymi działaniami przewidzianymi na lata 2014–2020;

111.  przywraca środki zapisane w projekcie budżetu w liniach budżetowych dotyczących nowego mandatu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, utworzenia grupy zadaniowej Europejskiej Rady Ochrony Danych, jak i zagwarantowania właściwego funkcjonowania instytucji, zwłaszcza w kontekście jej nowej strategii na lata 2014–2020; podkreśla, że horyzontalne cięcia wydatków mogą być wyjątkowo szkodliwe i przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, zwłaszcza w przypadku tak małej instytucji;

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

112.  przypomina Radze, że państwa członkowskie zgodziły się na utworzenie ESDZ oraz że potrzebuje ona wystarczających środków na prowadzenie swojej działalności; zwraca się do państw członkowskich o zbadanie możliwości uzyskania dalszych efektów synergii między ambasadami krajowymi a ESDZ, takich jak korzystanie ze wspólnych budynków, bezpieczeństwo i współpraca w sprawach administracyjnych;

113.  dostosowuje standardowe potrącenie do pierwotnego poziomu 5,3% w przypadku siedziby głównej ESDZ, do 2,7 % w przypadku delegatur oraz do 27% w przypadku oddelegowanych wojskowych ekspertów krajowych, a także przywraca – stosownie do wniosku – środki w projekcie budżetu; podkreśla, że takie podwyższenie standardowego potrącenia będzie oznaczać redukcję personelu wykraczającą poza obowiązkowy 1% w planie zatrudnienia i w związku z tym utrudni funkcjonowanie ESDZ, a także jej rozwój jako nowego organu z coraz szerszym zakresem zadań;

114.  przywraca środki zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, zwłaszcza w pozycjach zawierających środki na bezpieczeństwo komunikacji ESDZ, aby wysoki przedstawiciel i urzędnicy wyższego szczebla mogli skutecznie uczestniczyć w wysoce delikatnych negocjacjach;

115.  domaga się ochrony systemów komunikacji ESDZ przed ingerencją z zewnątrz, a także bezpiecznych i nowoczesnych systemów komunikacji między ESDZ a państwami członkowskimi oraz między siedzibą ESDZ a delegaturami;

116.  popiera propozycję wysokiego przedstawiciela, aby w budżecie ESDZ uwzględnić środki potrzebne na otwarcie nowej delegatury w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie Unia jest niewystarczająco reprezentowana(11); podwyższa zatem środki w odpowiednich liniach budżetowych, zgodnie z wnioskiem ESDZ zawartym w preliminarzu;

117.  dokonuje przeniesienia z sekcji 3 (Komisja) do sekcji 10 (ESDZ) budżetu środków na „zwykłe koszty administracyjne” pracowników Komisji w delegaturach; podkreśla, że przesunięcie tych środków jest neutralne dla budżetu i nie ma wpływu na środki administracyjne Komisji ani na warunki pracy jej pracowników w delegaturach, a także odpowiada uproszczeniu zarządzania wydatkami administracyjnymi delegatur UE, o które wnosiły ESDZ i Rada i które było przedmiotem niedawnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego; domaga się wykonania tego przesunięcia w ramach współpracy ESDZ z Komisją; wzywa Radę do poszanowania budżetowej neutralności tego porozumienia;

o
o   o

118.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i organom, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0247.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0450.
(7) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0358.
(8) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_pl.pdf
(9) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2014 r.: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europyˮ (COM(2014)0398).
(10) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (P7_TA(2013)0437).
(11) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie strategii UE wobec Iranu, teksty przyjęte, P7_TA(2014)0339.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności