Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2040(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0014/2014

Texte depuse :

A8-0014/2014

Dezbateri :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Voturi :

PV 22/10/2014 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0036

Texte adoptate
PDF 535kWORD 181k
Miercuri, 22 octombrie 2014 - Strasbourg
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 - toate secțiunile
P8_TA(2014)0036A8-0014/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 22 octombrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4) (AII din 2 decembrie 2013),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2015, secțiunea III – Comisia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2014 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2015(6),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat de Comisie la 24 iunie 2014 (COM(2014)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptată de Consiliu la 2 septembrie 2014 și transmisă Parlamentului European la 12 septembrie 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2015 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, prezentată de Comisie la 15 octombrie 2014,

–  având în vedere deliberările Biroului din 15 septembrie 2014 și nota revizuită a Secretarului General din 17 septembrie 2014 referitoare la lectura Parlamentului privind proiectul său de buget pentru 2015,

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 15 aprilie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului(7),

–  având în vedere acordul de cooperare din 5 februarie 2014 dintre Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A8-0014/2014),

Secțiunea III

Prezentare generală

1.  reamintește că, în rezoluția din 13 martie 2014 menționată mai sus, Parlamentul a subliniat necesitatea de a consolida investițiile strategice în acțiuni cu o valoare adăugată europeană pentru a contribui la relansarea economiei europene, sporind competitivitatea, generând o creștere economică și locuri de muncă sustenabile, în special în rândul tinerilor, și contribuind, totodată, la sporirea coeziunii economice și sociale;

2.  subliniază că șefii de stat și de guvern au fost de acord încă o dată în iunie 2014 cu necesitatea (reiterată la reuniunea specială a Consiliului European din august 2014) de a investi și de a pregăti economiile statelor membre pentru viitor prin abordarea nevoilor de investiții restante în domeniul transporturilor, al energiei și al infrastructurii de telecomunicații la scara Uniunii (inclusiv finalizarea pieței unice digitale până în 2015), precum și în eficiența energetică, inovare și cercetare sau competențe; reamintește rolul incontestabil al bugetului Uniunii în realizarea acestor obiective politice;

3.  reamintește încă o dată că bugetul Uniunii nu ar trebui în niciun caz să fie perceput și evaluat doar ca un articol financiar anexat ca o povară la bugetele naționale, ci, dimpotrivă, trebuie să fie înțeles ca o ocazie de a pregăti inițiativele și investițiile care prezintă interes și valoare adăugată pentru Uniune în ansamblu, majoritatea dintre ele fiind adoptate de Parlament și Consiliu în cadrul procedurii de codecizie;

4.  reiterează natura complementară a bugetului Uniunii față de bugetele naționale și elanul pe care acesta îl generează pentru a promova creșterea și crearea de locuri de muncă; subliniază că, având în vedere natura sa și valoarea sa limitată, bugetul Uniunii nu ar trebui limitat și restrâns prin reduceri arbitrare, ci, dimpotrivă, anumite domenii specifice trebuie consolidate;

5.  constată că proiectul de buget 2015 (PB) propus de Comisie (inclusiv instrumentele speciale), se ridică la 145 599,3 milioane EUR în credite de angajament (CA) și la 142 137,3 milioane EUR în credite de plată (CP); subliniază că volumul total al creditelor de plată în PB reprezintă o creștere moderată de 1,4% față de bugetul 2014 (ținând seama de BR 1 și PBR 2-4/2014) și este încă cu 2 miliarde EUR mai scăzut decât bugetul 2013 executat; ia act de faptul că Comisia a propus în proiectul său de buget să se lase o marjă totală de 1 478,9 milioane EUR în credite de angajament sub plafoane;

6.  reamintește importanța agențiilor descentralizate, care au un rol vital în implementarea politicilor și a programelor Uniunii; subliniază necesitatea de a le asigura mijloace financiare și resurse umane adecvate, astfel încât să poată îndeplini în mod corespunzător sarcinile care le-au fost atribuite de autoritatea legislativă;

Poziția Consiliului

7.  regretă că Consiliul, în urma lecturii sale, a redus creditele de angajament cu 522 de milioane EUR și creditele de plată cu 2,1 miliarde EUR, stabilind astfel bugetul Uniunii pentru 2015 la 145 077,4 milioane EUR în angajamente și 139 996,9 milioane EUR în plăți; subliniază că reducerea plăților cu 2,1 miliarde EUR ar reprezenta o reducere de -0,18% față de bugetul 2014 (inclusiv BR 1/2014 și PBR 2-4/2014); este preocupat în special de reducerile drastice ale creditelor de plată din cadrul fondurilor pentru competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă de la rubrica 1a, care reprezintă o încălcare flagrantă a angajamentului Consiliului de a depăși criza și de a revigora creșterea economică;

8.  dezaprobă poziția Consiliului cu privire la bugetul 2015, care nu ține cont de caracterul multianual al politicilor Uniunii și care, în loc să abordeze acest aspect, ar duce la agravarea în continuare a deficitelor de plată și la o încetinire suplimentară a implementării programelor Uniunii;

9.  subliniază încă o dată că abordarea Consiliului de a stabili nivelul plăților în conformitate cu rata inflației nu ține cont absolut deloc de natura și funcția caracterului multianual al politicilor Uniunii și face ca CFM să devină cu totul irelevant; observă, în acest sens, că discrepanța tot mai mare între creditele de plată și creditele de angajament exacerbează problemele privind nivelul angajamentelor restante; subliniază faptul că această abordare are un impact negativ asupra percepției Uniunii de către cetățenii săi; înainte de toate, reafirmă că, pentru a depăși criza economică, Uniunea ar trebui să își sporească investițiile;

10.  regretă reducerile arbitrare propuse de Consiliu în legătură cu liniile destinate cheltuielilor administrative și de sprijin prin care se acordă finanțare punerii în aplicare a unor programe esențiale ale Uniunii, care ar putea fi în detrimentul lansării cu succes a noilor programe, întrucât lipsa de capacitate administrativă prezintă un risc major de a împiedica punerea în aplicare a politicilor Uniunii;

11.  este profund îngrijorat de utilizarea de către Consiliu a unor standarde duble în ceea ce privește bugetul Uniunii, atunci când, pe de o parte, solicită o majorare a fondurilor Uniunii în domenii care pot genera creștere durabilă și, pe de altă parte, propune reduceri majore în domenii-cheie, cum ar fi cercetarea, inovarea, spațiul, infrastructurile, IMM-urile și energia;

12.  salută punctul de vedere exprimat de 13 state membre care sunt convinse că nivelul creditelor de plată convenit de Consiliu ar putea să nu fie suficient și ar putea duce la o presiune importantă în ceea ce privește îndeplinirea la timp a obligațiilor juridice ale Uniunii și îndeplinirea angajamentelor deja asumate; reamintește că, în conformitate cu articolul 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, „Parlamentul European, Consiliul și Comisia asigură disponibilitatea mijloacelor financiare care permit Uniunii să își îndeplinească obligațiile juridice față de terți”;

13.  consideră că, din cauza incapacității sale, ani la rând, de a obține o majoritate calificată în rândurile sale pentru a asigura un nivel al plăților care să permită Uniunii să acopere nevoile de plată necontestate, Consiliul are o responsabilitate politică importantă pentru situația foarte tensionată a plăților; denunță faptul că acest lucru a dus progresiv la crearea unui deficit structural în cadrul bugetului Uniunii, care contravine dispozițiilor tratatului și pune în pericol capacitatea Comisiei de a-și îndeplini obligațiile juridice;

14.  observă, în același timp, că structura actuală a bugetului Uniunii, în care creditele de plată sunt legate de contribuțiile naționale, poate împinge statele membre să adopte atitudini negative, în special într-o perioadă în care discursul se axează pe importanța unui buget național echilibrat; subliniază totuși că un astfel de nivel al plăților este rezultatul direct al unui nivel corespunzător al angajamentelor, pe care Consiliul l-a adoptat în mod oficial cu majoritatea calificată necesară în contextul procedurilor bugetare anuale;

15.  regretă conflictul inerent dintre Consiliu, pe de o parte, și Parlament și Comisie, pe de altă parte; solicită modalități de a transforma această tensiune într-un schimb mai productiv de opinii; își exprimă speranța că deschiderea către noi atitudini și propuneri va conduce în cele din urmă la schimbări structurale ce vor sprijini un acord bugetar echilibrat, care să reflecte ambițiile și preocupările atât ale Parlamentului, cât și ale Consiliului;

Lectura Parlamentului

16.  subliniază că, pe lângă punerea în aplicare a acordului politic la care s-a ajuns în cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020 în legătură cu concentrarea la începutul perioadei a creditelor pentru anumite obiective de politică, Comisia nu a propus eforturi suplimentare pentru a ține cont de priorități subliniate nu doar de Parlament, ci convenite și de șefii de stat sau de guvern în cadrul Consiliului European; decide, prin urmare, să consolideze resursele financiare pentru obiectivele politice și prioritățile strategice ale Uniunii într-o serie de domenii;

17.  decide să majoreze mai ales programele care se află în centrul Strategiei Europa 2020, deoarece acestea vizează să stimuleze creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă, și anume Orizont 2020, COSME, Erasmus+, agenda digitală, Progress și agenda socială (inclusiv EURES și Instrumentul de microfinanțare), deoarece programele respective exemplifică modul în care Uniunea contribuie la o economie inovatoare și prosperă pe întreg continentul; în plus consolidează programele care au un rol esențial în punerea în aplicare a agendei politicii externe a Uniunii, cum ar fi politica de vecinătate, ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar; insistă asupra necesității de a majora, de asemenea, fondurile alocate unor programe și politici importante de combatere a inegalităților precum FEAD, Europa pentru cetățeni și promovarea egalității de gen;

18.  stabilește nivelul global al creditelor de angajament și de plăți pentru 2015 la 146 380,9 milioane EUR și, respectiv, 146 416,5 milioane EUR;

Abordarea crizei recurente a plăților

19.  sprijină propunerea Comisiei de a utiliza pe deplin resursele disponibile sub plafonul de plăți pentru 2015 nelăsând, în consecință, nicio marjă sub plafonul de plăți pentru 2015; respinge toate reducerile creditelor de plată operate de Consiliu, pe baza modelelor actuale și preconizate de execuție;

20.  subliniază totuși că, chiar și utilizarea completă a resurselor disponibile sub plafonul de plăți pentru 2015 nu este suficientă pentru a aborda în mod adecvat problemele constante legate de plăți ale Uniunii care au apărut începând cu bugetul Uniunii pentru 2010; constată, în special, volumul uriaș al restanțelor de plăți din ultimii ani, care au ajuns la nivelul fără precedent de 23,4 miliarde EUR la sfârșitul lui 2013 numai în cadrul politicii de coeziune și își exprimă temerea că s-ar putea înregistra un volum similar la sfârșitul lui 2014; subliniază, prin urmare, că problema recurentă a insuficienței creditelor de plată trebuie să fie rezolvată în mod eficace fără întârziere; prin urmare, decide să majoreze cu 4 miliarde EUR nivelul plăților propus de Comisie la o serie de linii bugetare, inclusiv la liniile principale dedicate onorării obligațiilor aferente CFM 2007-2013 ce privesc fondurile structurale și programele de cercetare ale Uniunii, unde situația plăților este cea mai gravă;

21.  invită, în consecință, Comisia să fie pregătită să prezinte propuneri relevante pentru mobilizarea mecanismelor de flexibilitate incluse în Regulamentul privind CFM; reiterează intenția sa de a nu accepta orice interpretare restrânsă a dispozițiilor privind flexibilitatea și instrumentele speciale incluse în Regulamentul privind CFM și AII din 2 decembrie 2013, care au fost negociate cu succes de către Parlament;

22.  insistă încă o dată asupra faptului că toate creditele de plată mobilizate prin utilizarea instrumentelor speciale trebuie să fie înscrise în buget peste plafonul de plăți prevăzut în CFM;

23.  reamintește exemplul frapant al insuficienței dramatice a creditelor de plată pentru ajutorul umanitar, înregistrată la sfârșitul anului 2013 și în primul trimestru din 2014, care a putut fi rezolvată grație unor soluții pe termen scurt și temporare sub formă de transferuri în cadrul bugetului adoptat; este extrem de îngrijorat că o astfel de situație este probabil să apară și în alte domenii de politică, cum ar fi cercetarea/dezvoltarea și inovarea;

24.  subliniază faptul că, pentru a identifica în mod clar nevoile pentru 2015 care rezultă din exercițiile anterioare, negocierile privind nevoile de plată suplimentare pentru 2014 ar trebui să fie finalizate înaintea concilierii privind bugetul 2015; reamintește că PBR 2, 3 și 4/2014 ar trebui considerate ca un pachet și că Consiliul nu se poate aștepta să beneficieze de venituri neașteptate care rezultă din includerea în buget a excedentului și a amenzilor fără a răspunde nevoilor de plată suplimentare prezentate în PBR 3/2014; reamintește că PBR 2, 3 și 4/2014, luate împreună și fără amendamente, au un impact bugetar total de doar 106 milioane EUR asupra contribuțiilor din VNB suplimentare care trebuie puse la dispoziție de statele membre pentru a garanta credite de plată suficiente în 2014 cu scopul de a acoperi obligațiile juridice actuale ale Uniunii;

25.  subliniază că nivelul creditelor, în special al creditelor de plată, votat de Parlament în urma lecturii sale se bazează pe ipoteza că toate PBR pendinte pentru 2014 sunt adoptate în întregime;

26.  subliniază faptul că, pentru a asigura resursele adecvate pentru planurile de investiții la nivelul întregii Uniuni (menționate în cadrul Consiliului European din iunie 2014 și subliniate ca o prioritate politică majoră a președintelui ales Juncker în orientările sale politice(8)), pentru continuarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, în special introducerea Garanției europene pentru tineret în bugetul pentru 2016, și pentru a aborda problema persistentă a creditelor de plată, revizuirea post-electorală a CFM 2014-2020, prevăzută la articolul 2 din Regulamentul privind CFM, ar trebui să fie lansată cât mai curând posibil de noua Comisie;

Rubrica 1a

27.  observă că la rubrica 1a se înregistrează cea mai mare parte a reducerilor operate de Consiliu atât în ceea ce privește creditele de angajament (-323,5 milioane EUR față de PB), cât și în ceea ce privește creditele de plată (-1 335 de milioane EUR), în ciuda faptului că Consiliul European din iunie 2014 a plasat din nou creșterea, competitivitatea și crearea de locuri de muncă în fruntea agendei sale politice; subliniază că unele dintre aceste reduceri contravin acordului privind CFM 2014-2020, deoarece reduc semnificativ bugetul programului Orizont 2020 (cu 190 de milioane EUR în credite de angajament față de PB), căruia i s-a alocat anticipat în 2014 suma semnificativă de 200 de milioane EUR, precum și fondurile destinate programului ITER (‑11,2 milioane EUR), care ar trebui, în schimb, să fie alocate anticipat în 2015 pentru a compensa amânarea din 2014;

28.  consideră că, pentru a spori securitatea energetică, promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice este, de asemenea, esențială în contextul dependenței energetice de Rusia, în special pentru statele membre care depind în cea mai mare măsură de gazul din Rusia; solicită ca obiectivele privind cheltuielile ale fondurilor pentru energie din cadrul programului Orizont 2020 să fie aliniate cu angajamentele asumate în timpul procesului legislativ;

29.  contestă reducerile aplicate de Consiliu programului „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (-34,4 milioane EUR), care se adaugă la amânarea alocărilor pentru acest program pentru 2015, deja luată în considerare în PB în urma acordului privind CFM; își exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile unei lansări ineficiente a acestui program strategic, de importanță majoră pentru viitoarele investiții în infrastructura de telecomunicații, de transport și cea energetică care pot stimula suplimentar crearea de locuri de muncă în Europa;

30.  decide, prin urmare, ca regulă generală să reinstituie nivelul din PB pe 2015 pentru toate reducerile efectuate de Consiliu, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și în ceea ce privește plățile; de asemenea, majorează o serie de linii bugetare în cadrul programelor care corespund priorităților Parlamentului de la rubrica 1a (Orizont 2020, COSME, Erasmus+, agenda digitală, agenda socială) până la epuizarea marjei (majorare totală peste nivelul din PB de aproximativ 200 de milioane EUR);

31.  consideră, în plus, necesar să se majoreze peste nivelul din PB creditele destinate liniilor aferente MIE-Energie cu o sumă totală de 34 de milioane EUR pentru a atenua parțial efectele amânării alocărilor pentru acest program pentru al doilea an consecutiv ca urmare a acordului privind CFM; consideră, de asemenea, prioritar să se consolideze investițiile în agenda digitală și în rețelele de bandă largă și, prin urmare, majorează creditele alocate MIE-Rețele de telecomunicații cu 12 milioane EUR peste nivelul din PB;

32.  consideră că creșterea sprijinului financiar acordat IMM-urilor este esențială pentru a permite economiei Uniunii să cunoască din nou creșterea economică și să iasă din criză, contribuind astfel la combaterea șomajului; consideră că rolul inovării de către IMM-uri pentru competitivitatea Uniunii este evidențiat adesea, dar măsurile de sprijin în acest sens sunt finanțate insuficient; decide, prin urmare, să majoreze peste nivelul din PB cu 26,5 milioane EUR creditele de angajament în favoarea IMM-urilor și a spiritului antreprenorial; solicită Comisiei să asigure o abordare ascendentă autentică a punerii sale în aplicare; de asemenea, invită Comisia să aloce suficiente resurse pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în cadrul planului său de acțiune ecologic pentru IMM-uri;

33.  majorează peste PB nivelul creditelor de angajament alocate celor trei agenții de supraveghere (ABE, EIOPA și ESMA) cu o sumă totală de 6,1 milioane EUR;

34.  își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de cazuri în care s-au manifestat efectele insuficienței creditelor de plată de la rubrica 1a, în special în cadrul programului Orizont 2020, în cazul căruia prefinanțarea este redusă și un număr considerabil de proiecte sunt blocate, iar o întrerupere a plăților în cadrul programului Erasmus + pare iminentă; este îngrijorat de numeroasele programe care au epuizat aproape toate fondurile disponibile pentru 2014 cu luni înainte de termenul-limită pentru transmiterea facturilor;

35.  salută primele măsuri adoptate în procesul de reformă a EFRAG, însă subliniază necesitatea de a pune în aplicare pe deplin recomandările cuprinse în raportul Maystadt, printre care se numără limitarea activității EFRAG la elaborarea de standarde IFRS și încetarea treptată a activității sale în domeniul fiscal și cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

36.  subliniază rolul inovării IMM-urilor în impulsionarea redresării economice a Uniunii; se așteaptă ca Comisia să își onoreze angajamentele juridice și bugetare în ceea ce privește instrumentul destinat IMM-urilor din cadrul programului Orizont 2020 și solicită Consiliului să permită acest lucru prevăzând un buget corespunzător; solicită Comisiei să instituie începând din 2016 o linie bugetară unică pentru instrumentul destinat IMM-urilor, pentru a permite o supraveghere și un control bugetar mai clar, și să asigure o veritabilă abordare ascendentă a punerii sale în aplicare;

37.  salută pachetul privind economia circulară publicat de Comisie la 2 iulie 2014(9); solicită alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul acestui pachet;

Rubrica 1b

38.  este profund îngrijorat de faptul că Consiliul, deși menține nivelul creditelor de angajament la nivelul din PB (49 227 de milioane EUR), a redus nivelul creditelor de plată cu 220 de milioane EUR, stabilind nivelul plăților la 51 382 de milioane EUR;

39.  subliniază că la rubrica 1b se înregistrează cea mai mare parte a actualelor angajamente restante, ceea ce împiedică rambursarea resurselor deja consumate de către statele membre și regiunile beneficiare; subliniază că această practică a avut consecințe grave pentru statele membre și regiunile cele mai afectate de criză; regretă că Consiliul pare să ignore complet această problemă; subliniază faptul că, într-o perioadă în care majoritatea statelor membre se confruntă cu greutăți în a identifica sursele de finanțare pentru proiecte care pot contribui la crearea de locuri de muncă, politica regională a Uniunii este un instrument esențial pentru depășirea unor astfel de deficite; subliniază că instrumente precum FSE, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de coeziune sau Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor sunt deosebit de importante pe timp de criză și că primele victime ale reducerii plăților sunt întotdeauna părțile mai slabe, cum ar fi statele membre cu constrângeri bugetare, autoritățile locale și regionale, regiunile ultraperiferice, IMM-urile, ONG-urile și partenerii sociali;

40.  decide să reinstituie nivelul din PB al creditelor de plată aferente liniilor bugetare dedicate programelor noi, reduse de Consiliu, și să majoreze nivelul din PB al creditelor de plată pentru o serie de linii bugetare, în special în ceea ce privește finalizarea programelor CFM 2007-2013; constată că 2015 va fi al doilea an de implementare a noului ciclu al fondurilor structurale și de investiții europene; subliniază necesitatea alocării unor credite de angajament și de plată suficiente pentru a garanta că programele ating numărul dorit de beneficiari și, astfel, produc impactul scontat;

41.  decide să majoreze peste PB cu o sumă de 20,2 milioane EUR nivelul creditelor pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) și PP/AP; intenționează să modifice propunerea Comisiei de mobilizare a instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanțarea programelor cipriote legate de fondurile structurale de la rubrica 1b până la suma totală de 100 de milioane EUR, după încheierea negocierilor cu Consiliul;

42.  își exprimă convingerea fermă că finanțarea acordată de Uniune, în special în cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, nu ar trebui folosită pentru a finanța strategiile naționale, ci ar trebui valorificată pentru a oferi asistență suplimentară tinerilor, completând programele naționale și sporind eficacitatea acestora;

43.  invită Comisia și statele membre să utilizeze integral fondurile destinate sprijinirii șomerilor tineri; reamintește acordul politic legat de cadrul financiar multianual 2014-2020 cu privire la concentrarea la începutul perioadei a fondurilor din cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, precum și a sumelor corespunzătoare programate în cadrul Fondului social european pentru a oferi sprijinul necesar în primii ani ai perioadei de programare; salută faptul că Comisia și Consiliul respectă cifrele propuse în cadrul acordului; își exprimă preocuparea cu privire la capacitatea de absorbție a unor state membre în ceea ce privește Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; reamintește că, în conformitate cu Regulamentul privind CFM, marjele păstrate disponibile sub plafoanele CFM pentru credite de angajament pe perioada 2014 - 2017 constituie o marjă CFM globală pentru angajamente, care se disponibilizează peste plafoanele instituite în CFM pentru anii 2016 - 2020 pentru obiective de politică legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor;

Rubrica 2

44.  salută majorarea propusă de Comisie în ceea ce privește creditele de angajament destinate noului program LIFE pentru mediu și politici climatice și se așteaptă ca acest program să fie complet operațional în 2015, incluzând un prim set de instrumente financiare; regretă, cu toate acestea, că programele mai mici, cum ar fi programul LIFE, precum și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) suportă cele mai semnificative reduceri operate de Consiliu la această rubrică, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și plățile, afectând astfel realizarea obiectivelor convenite; regretă, de asemenea, reducerile nejustificate aplicate de Consiliu programelor de distribuire a fructelor și laptelui în școli; reinstituie, prin urmare, nivelul din PB al tuturor liniilor bugetare în legătură cu care Consiliul a propus reduceri;

45.  este de acord cu faptul că este nevoie de sprijin suplimentar pentru a atenua impactul interdicției impuse de Rusia asupra importului anumitor produse agricole și pescărești din Uniune; salută măsurile de sprijin de urgență luate de Comisie ca prim răspuns la această criză; majorează, prin urmare, cofinanțarea din partea Uniunii pentru măsuri de promovare în cadrul politicii agricole comune cu 30 de milioane EUR pentru a ajuta producătorii să găsească alte oportunități de vânzare, oferind totodată prin intermediul FEPAM un ajutor suplimentar pentru pescari în valoare de 5 milioane EUR; decide, de asemenea, să majoreze suma disponibilă pentru programul de încurajare a consumului de fructe în școli cu 7 milioane EUR, iar cea pentru programul de distribuire a laptelui în școli cu 4 milioane EUR peste nivelul din proiectul de buget prezentat de Comisie;

46.  consideră că nici creditele PAC, nici alte credite de la buget nu ar trebui utilizate pentru finanțarea coridelor mortale; reamintește că finanțarea lor reprezintă o încălcare clară a Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă (Directiva 98/58/CE a Consiliului);

47.  observă că, luând în calcul toate modificările de la această rubrică, inclusiv fondurile în valoare de 2,9 milioane EUR pentru proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare, suma totală alocată rubricii 2 este de 59,3 miliarde EUR, lăsând o marjă de 293,4 milioane EUR sub plafon;

Rubrica 3

48.  subliniază că, deși reprezintă doar 1,5% din bugetul Uniunii și, prin urmare, este rubrica din CFM cu cel mai redus nivel de credite alocate, rubrica 3 cuprinde aspecte foarte importante pentru cetățenii europeni și pentru guvernele naționale, cum ar fi politicile în materie de azil și migrație, precum și securitatea internă; invită, prin urmare, Comisia și Consiliul să continue să crească eforturile financiare și politice de la această rubrică în următorii ani;

49.  regretă că PB reduce creditele de angajament cu 1,9%, de la 2 171,998 milioane EUR la 2 130,721 milioane EUR, comparativ cu bugetul 2014, lăsând o marjă de aproximativ 115 milioane EUR; deplânge faptul că Consiliul a redus creditele de angajament cu încă 30,2 milioane EUR comparativ cu PB și creditele de plată cu încă 28,5 milioane EUR față de PB (-1,42% în credite de angajament și -1,51% în credite de plată); constată, prin urmare, că rubrica 3 este una dintre cele mai afectate de reducerile impuse de Consiliu;

50.  consideră că reducerile suplimentare propuse de Consiliu vor periclita buna desfășurare a programelor și acțiunilor de la rubrica 3; subliniază că este important să se mențină nivelul din PB al liniilor bugetare „Asigurarea protecției drepturilor cetățenilor și consolidarea capacităților acestora” și „Promovarea nediscriminării și egalității”, prin care se pune în aplicare programul Drepturi, egalitate și cetățenie 2014-2020; adoptă, prin urmare, abordarea generală de a reinstitui nivelul din PB al tuturor liniilor bugetare de la această rubrică; decide, în plus, să majoreze creditele alocate pentru o serie de linii bugetare peste nivelul din PB, în special în cadrul programelor Europa Creativă, Europa pentru cetățeni și Acțiuni multimedia, precum și în cadrul sistemului european comun de azil (cu o sumă totală de 53,2 milioane EUR în credite de angajament peste nivelul din PB, incluzând agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare);

51.  reamintește Declarația comună a celor trei instituții potrivit căreia procedurile bugetare anuale aferente CFM 2014-2020 vor integra, după caz, elemente referitoare la egalitatea de gen; subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare în acest sens și a adoptării unei abordări comune de către cele trei instituții în vederea asigurării unei integrări efective a perspectivei de gen în cadrul procedurilor bugetare anuale; își reiterează apelul ca analiza de gen să fie parte integrantă a procedurilor bugetare ale Uniunii și să implice în mod activ toate părțile implicate de la toate nivelurile procesului în vederea realizării de progrese în ceea ce privește angajamentul Uniunii față de egalitatea de gen;

52.  reamintește că repartizarea corectă și transparentă a finanțării pentru diferitele obiective ale Fondului pentru azil, migrație și integrare a fost una dintre prioritățile Parlamentului în cadrul negocierilor pentru înființarea acestui fond; solicită, în consecință, Comisiei să majoreze numărul liniilor bugetare destinate Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru a face mai ușor de înțeles și mai transparent modul în care vor fi executate resursele financiare alocate diferitelor obiective și, prin urmare, liniilor bugetare respective;

53.  este de acord cu faptul că este nevoie de sprijin suplimentar pentru inițiativele cetățenești europene; decide, prin urmare, crearea unei noi linii la rubrica 3: „Punerea în aplicare a inițiativelor cetățenești europene și a altor instrumente de democrație participativă”, dotată cu 1 milion EUR în credite de angajament;

54.  subliniază că este necesar și important să se facă evaluări regulate privind modul în care sunt executate toate fondurile și programele și modul în care sunt utilizate resursele lor, pentru a detecta posibilele deficiențe cât mai devreme și pentru a le măsura eficacitatea;

Rubrica 4

55.  regretă reducerile propuse de Consiliu la rubrica 4 (-0,83% în credite de angajament și ‑5,24% în credite de plată), care este rubrica cel mai grav afectată de reducerile propuse de Consiliu cu privire la creditele de plată; reiterează faptul că, deși i se alocă mai puțin de 6% din bugetul total al Uniunii, rubrica 4 reprezintă proiecția angajamentului Uniunii în străinătate și ar trebui, așadar, să asigure resurse suficiente pentru a permite Uniunii să își îndeplinească rolul de actor mondial;

56.  condamnă cu fermitate reducerea operată de Consiliu în cazul creditelor de angajament pentru ajutorul umanitar, care nu poate soluționa problema reportării a numeroase facturi neplătite din anii precedenți și pune în pericol buna implementare a acestei politici, amenințând viețile beneficiarilor săi; subliniază că nivelul creditelor de plată pentru rezerva pentru ajutoare de urgență ar trebui să corespundă nivelului creditelor de angajament și că acestea trebuie să fie înscrise în buget peste plafonul de plăți prevăzut în CFM; subliniază că diferența dintre nivelul creditelor de angajament și cel al creditelor de plată destinate ajutorului umanitar ar trebui să fie redusă pentru a ține seama de ciclurile scurte de cheltuieli în acest domeniu și pentru a pune capăt obiceiului de a reporta numeroase facturi neplătite din anii precedenți; respinge ferm impactul negativ pe care reducerile creditelor de plată, inclusiv plățile amânate și operațiunile întârziate, o consecință a bugetului inadecvat, le au asupra ajutorului umanitar, acestea fiind deosebit de nefaste acum când atâtea persoane sunt afectate de creșterea instabilității în zona periferică; consideră că aceste evenimente reprezintă un semnal de alarmă trist, dar puternic pentru a întocmi un buget mai realist;

57.  reamintește angajamentul asumat la nivel internațional de către Uniune și statele sale membre de a majora asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) la 0,7% din VNB și de a îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în 2015 și, prin urmare, solicită să se majoreze creditele destinate domeniilor tematice vizate de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, pentru a face posibile progresele în direcția îndeplinirii angajamentelor de dezvoltare globală post-2015;

58.  subliniază sprijinul său pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu și hotărârea sa de a asigura un nivel suficient de finanțare pentru UNRWA și Autoritatea Palestiniană prin creșterea nivelului creditelor de angajament cu 35,5 milioane EUR peste PB; este extrem de surprins de faptul că Consiliul a redus din nou creditele de plată prevăzute în PB pentru UNRWA și Autoritatea Palestiniană cu 2,4 milioane EUR fără a prezenta o justificare clară și consideră că această linie era subfinanțată deja în PB;

59.  subliniază necesitatea de a asigura sprijin pentru țările din vecinătatea estică și sudică a Uniunii care se confruntă cu provocări uriașe în ceea ce privește tranziția către democrație și consolidarea acesteia, dezvoltarea economică și socială, imigrația și stabilitatea ; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a răspunde situației din Ucraina; solicită, prin urmare, ca o sumă suplimentară de 203,3 milioane EUR peste nivelul din PB să fie alocată Instrumentului european de vecinătate pentru a permite Uniunii să își îndeplinească responsabilitatea față de vecinătatea sa estică și sudică;

60.  consideră inacceptabile reducerile impuse de Consiliu în ceea ce privește liniile bugetare prioritare pentru Parlament și propune să se reinstituie PB în privința liniilor bugetare reduse de Consiliu și chiar să se atribuie credite de angajament care depășesc nivelul prevăzut în PB pentru anumite linii bugetare cu o importanță strategică în domeniul relațiilor externe ale Uniunii, suma totală destinată acestor credite fiind de 400,55 milioane EUR (ajutorul umanitar, Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, precum și Instrumentul de stabilitate și PP/AP); observă că aceste majorări epuizează marja de la rubrica 4, precum și suma suplimentară de 66 de milioane EUR rezultată în urma reducerii creditelor la liniile transferate către bugetul SEAE;

61.  consideră că este necesară o majorare a creditelor de la linia dedicată comunității cipriote turce pentru a asigura continuarea sprijinului financiar din partea Uniunii pentru activitatea Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru și a Comisiei tehnice pentru patrimoniul cultural;

62.  aprobă transferarea liniilor bugetare dedicate RSUE în bugetul SEAE, în scopul de a sprijini o mai bună integrare a acestora în SEAE, în conformitate cu propunerea făcută de ÎR/VP în evaluarea SEAE, cu recomandările Parlamentului din 13 iunie 2013 și cu Raportul special 11/2014 al Curții de Conturi; se așteaptă ca transferul să se finalizeze până la 1 ianuarie 2016;

Rubrica 5

63.  reamintește că PB reflectă cea mai recentă reformă a Statutului funcționarilor, inclusiv modificările legate de calculul ajustărilor salariilor și pensiilor și continuarea reducerii personalului;

64.  constată cu regret că, în pofida acestui fapt, Consiliul a redus creditele de la rubrica 5 cu 27,6 milioane EUR, din care 16,7 milioane EUR sunt fonduri aferente bugetului administrativ al Comisiei pentru cheltuieli legate de funcționari și agenții temporari, ca urmare a creșterii reducerii forfetare standard;

65.  dat fiind faptul că Comisia reduce numărul total al resurselor sale umane pentru al treilea an consecutiv și că previziunile sale privind posturile vacante ar trebui să fie considerate drept fiabile și ar trebui să se bazeze pe așteptări instituționale reale, consideră că respectiva creștere a reducerii forfetare standard (până la 4,5% pentru serviciile centrale ale Comisiei și 6% pentru delegații) este arbitrară;

66.  observă, de asemenea, declarația Consiliului anexată la poziția sa, în ceea ce privește „importanța monitorizării îndeaproape a creditelor pentru toate categoriile de personal extern, în contextul consolidării suplimentare a capacităților prin creșterea timpului de lucru”, precum și reducerea paralelă cu 20,8 milioane EUR a cheltuielilor de sprijin din diverse domenii de politică; pe lângă faptul că acest tip de reduceri reprezintă o amenințare, așa cum s-a menționat deja, consideră că reducerile respective sunt insuficient justificate; reamintește că, în conformitate cu AII din 2 decembrie 2013, această presupusă capacitate suplimentară urma să fie deja neutralizată prin reducerea cu 5% a personalului pe parcursul a cinci ani; observă, în acest sens, că Comisia își respectă deja angajamentele mai mult decât suficient, deoarece reduce personalul din toate categoriile, indiferent dacă este finanțat de la rubrica 5 sau de la alte rubrici;

67.  reinstituie, prin urmare, nivelul din PB al tuturor liniilor aferente cheltuielilor administrative și de sprijin și al tuturor liniilor bugetare de la rubrica 5 reduse de către Consiliu;

68.  decide să înscrie în rezervă o parte din credite până când Comisia va modifica normele privind grupurile de experți și va asigura punerea în aplicare deplină a acestora în toate direcțiile generale;

Agențiile

69.  sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; remarcă faptul că Comisia a redus deja în mod considerabil cea mai mare parte dintre creditele solicitate inițial de către agenții;

70.  consideră, prin urmare, că orice reduceri suplimentare propuse de Consiliu ar pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să își îndeplinească sarcinile ce le-au fost atribuite de către autoritatea legislativă;

71.  nu poate accepta însă abordarea Comisiei în legătură cu personalul, potrivit căreia, pe lângă reducerea posturilor din organigramele agențiilor cu 1% pe baza acordului politic privind CFM, care se aplică în cazul tuturor instituțiilor și organelor, agențiile vor trebui să contribuie cu încă 1% din personal la o „rezervă de redistribuire a personalului”;

72.  subliniază faptul că reducerea convenită a efectivului de personal se bazează pe personalul și sarcinile existente la data de referință de 31 decembrie 2012 și că orice noi sarcini ale agențiilor operaționale sau înființarea unor noi agenții trebuie să fie însoțite de resurse suplimentare;

73.  subliniază că obiectivul convenit de reducere a personalului cu 5% trebuie îndeplinit până la sfârșitul anului 2017 și că agențiile ar trebui să dispună de o anumită flexibilitate în ceea ce privește anii exacți în care să aplice aceste reduceri, pentru a le permite să utilizeze fluctuația naturală a personalului cu scopul de a reduce la minimum costurile pentru sistemul Uniunii de asigurare de șomaj și alte costuri legate de rezilierea anticipată a contractelor de muncă;

74.  modifică, prin urmare, o serie de organigrame ale agențiilor astfel încât acestea să implementeze reducerea cu 1% asupra căreia s-a convenit, să trateze în mod diferit posturile finanțate din taxe sau să alinieze numărul angajaților la sarcinile suplimentare;

75.  decide să majoreze creditele bugetare alocate în exercițiul 2015 pentru cele trei agenții cu funcții de supraveghere financiară; consideră că respectivele credite ar trebui să reflecte necesitatea de a îndeplini sarcinile impuse, fiind adoptate tot mai multe regulamente, decizii și directive pentru depășirea actualei crize financiare și economice, care este puternic legată de stabilitatea sectorului financiar;

76.  decide, de asemenea, să majoreze creditele destinate Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, precum și unui număr de agenții de la rubrica 3, având în vedere sarcinile suplimentare care au fost încredințate acestora (Frontex, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția europeană și Biroul European de Sprijin pentru Azil);

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)

77.  decide să adopte un pachet de compromis conținând un număr limitat de PP și AP, pe baza unei analize atente a PP și a AP propuse, plecând de la ratele de succes ale celor existente și excluzându-le pe cele pentru care există deja un temei juridic, luând pe deplin în considerare analiza Comisiei privind fezabilitatea proiectelor și ținând seama și de marjele reduse disponibile;

Alte secțiuni

78.  reamintește că cheltuielile administrative ale tuturor instituții, pensiile și școlile europene intră sub incidența rubricii 5 din CFM; constată că volumul total al cheltuielilor de la rubrica respectivă din 2015, astfel cum a fost propus în PB, este estimat la 8 612,2 milioane EUR (+2,5% față de bugetul 2014), ceea ce lasă o marjă de 463,8 milioane EUR sub plafon, în timp ce volumul total al cheltuielilor administrative din 2015 ale tuturor instituțiilor considerate împreună este estimat la 6 893,1 milioane EUR (+1,6% față de bugetul 2014), permițând astfel o submarjă de 457,9 milioane EUR;

79.  ia act de poziția Consiliului privind PB, care a scăzut la nivel orizontal, fără nicio diferențiere, nivelul aferent exercițiului 2015 al cheltuielilor administrative ale instituțiilor până la 6 865,6 milioane EUR (sau cu -27,5 milioane EUR, respectiv -0,4%), crescând în mod artificial submarja până la 485,4 milioane EUR;

80.  este surprins să constate că, din nou în acest an, Consiliul propune reduceri liniare ale cheltuielilor administrative ale instituțiilor; reiterează că bugetul fiecărei instituții a Uniunii, datorită misiunii și situației sale specifice, ar trebui tratat individual, fără a aplica soluții generalizatoare, ținând seama de etapa specifică de dezvoltare, de sarcinile operaționale, de obiectivele în domeniul gestiunii, de necesitățile în materie de resurse umane și de politicile în domeniul imobiliar ale fiecărei instituții; își exprimă dezacordul puternic față de abordarea Consiliului care crește la nivel orizontal rata de neocupare a posturilor cu un punct procentual, crescând marja în mod artificial; subliniază că această majorare, pe lângă posturile deja eliminate prin reducerea personalului cu 1%, ar obliga anumite instituții, deja afectate de reducerea de personal menționată anterior, să înghețe recrutarea pentru posturile vacante, împiedicând astfel funcționarea acestora;

81.  constată că PB include ajustările cu 0,8% ale remunerațiilor și pensiilor din 2011 și 2012 pentru toate instituțiile și organismele, precum și înghețarea din 2013 și 2014; salută faptul că majoritatea instituțiilor le-au ajustat deja în estimările lor;

82.  subliniază că cele trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamentul, ar trebui, din respect reciproc, să accepte estimările bugetare ale celor două componente ale autorității bugetare fără a le mai modifica;

83.  susține în continuare că Parlamentul și Consiliul, deși sprijină toate modalitățile posibile de reducere a cheltuielilor și de creștere a eficienței bazate pe o reevaluare constantă a sarcinilor curente și noi, ar trebui să stabilească un nivel suficient al creditelor pentru a asigura o bună funcționare a instituțiilor, respectarea obligațiilor juridice interne și externe și furnizarea unui serviciu public cu un grad înalt de profesionalism în beneficiul cetățenilor Uniunii; reamintește că noile sarcini care decurg din Tratatul de la Lisabona au trebuit să fie puse în aplicare fără resurse suplimentare;

84.  felicită toate celelalte instituții pentru reducerile cheltuielilor și plusurile de eficiență pe care le-au integrat deja în proiectele lor de buget; subliniază faptul că o utilizare corectă, eficientă, transparentă și responsabilă a resurselor Uniunii este unul dintre mijloacele esențiale de consolidare a încrederii cetățenilor Uniunii; salută eforturile depuse de instituții pentru a promova în continuare transparența, eficiența administrativă, buna gestiune financiară și stabilirea priorităților; consideră că în continuare ar trebui aplicate cerințe stricte de transparență în mod egal în toate instituțiile Uniunii;

85.  reinstituie ratele de reducere, modificate orizontal de Consiliu, la nivelul solicitat inițial de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European și Serviciul European de Acțiune Externă și reinstituie nivelul din PB al liniilor bugetare respective;

Secțiunea I – Parlamentul European

86.  reamintește că estimările Parlamentului pentru 2015 au fost stabilite la 1 794 929 112 EUR, corespunzând unei rate generale de creștere de 2,24% față de 2014; subliniază totuși că 0,67% din această creștere corespunde indemnizației tranzitorii excepționale acordate deputaților la sfârșitul mandatului, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, iar 0,4% corespunde acordului privind ajustarea remunerațiilor și a pensiilor pentru perioada 2011-2012; subliniază faptul că nivelul celorlalte cheltuieli a crescut, în consecință, cu doar 1,18% față de 2014;

87.  subliniază că Parlamentul și Consiliul, pentru a crea economii pe termen lung la bugetul Uniunii, trebuie să abordeze necesitatea unei foi de parcurs către un sediu unic, așa cum a subliniat Parlamentul în mai multe rezoluții anterioare;

88.  salută nota revizuită a Secretarului General din 17 septembrie 2014, care propune să se transpună în buget recentele decizii și adaptări tehnice ale Biroului; subliniază că aceste modificări au un impact neutru din punct de vedere bugetar; aprobă aceste ajustări ale estimărilor sale;

89.  reduce schema de personal a Parlamentului pentru a se conforma planului de reducere a personalului convenit în cadrul reformei Statutului funcționarilor;

90.  subliniază faptul că activitățile grupurilor politice nu corespund activității lor administrative; constată că grupurile politice au înghețat resursele de personal începând din 2012 și că pe durata precedentelor exerciții bugetare nu s-a răspuns decât parțial necesităților lor în materie; solicită în mod insistent ca nivelul total al personalului grupurilor politice din 2015 și din anii următori să nu scadă sub nivelul actual; reamintește că o decizie similară a fost luată deja de Parlament în legislatura precedentă(10);

91.  ia act de faptul că costurile-țintă ale proiectului KAD sunt estimate la 441,27 milioane EUR în prețuri curente (406,22 milioane EUR în prețuri constante) și că, pentru 2015, nevoile financiare pentru KAD ar corespunde unei sume de 128,91 milioane EUR (sau 29% din costul total); subliniază că, luând în calcul resursele bugetare puse deja la dispoziție și neutilizate încă, nevoile financiare rămase aferente exercițiului 2015 sunt estimate la 84,8 milioane EUR; consideră că această sumă poate fi redusă considerabil prin intermediul unui transfer la încheierea exercițiului 2014 și că partea rămasă ar trebui să fie finanțată prin împrumuturi; reamintește faptul că, datorită construirii clădirii KAD, plățile anuale totale vor fi pe viitor mult mai mici decât chiriile pentru clădiri comparabile;

92.  decide să majoreze creditele pentru finanțarea fundațiilor politice europene cu 3 milioane EUR, pentru a se asigura că fundațiile politice pot să își execute pe deplin activitățile și în ceea ce privește întregul spectru al grupurilor politice, precum și să își intensifice activitățile de cercetare și de promovare în scopul de a comunica și de a propune idei care să permită continuarea procesului de integrare europeană; subliniază că această majorare va fi neutră din punct de vedere bugetar, deoarece va fi compensată din rezerva pentru cheltuieli neprevăzute; stabilește, așadar, nivelul global al bugetului său pentru 2015 la 1 794 929 112 EUR; subliniază că aceasta reprezintă o creștere de 0% față de nivelul estimărilor sale, adoptate în sesiunea plenară din 17 aprilie 2014;

93.  salută decizia Grupului de lucru comun de a recomanda deputaților să folosească zborurile la clasa economică pe distanțe scurte; solicită Secretarului General să prezinte o evaluare a rezultatului acestei recomandări până cel târziu la sfârșitul anului 2015;

94.  salută rezultatele Grupului de lucru comun privind evaluarea posibilelor economii în ceea ce privește cheltuielile cu vehiculele și șoferii; se așteaptă ca aceste economii să se materializeze în următoarele bugete anuale;

Secțiunea IV – Curtea de Justiție

95.  subliniază că, în pofida creșterii fără precedent a numărului de cauze, Comisia a decis să elimine din proiectul de buget al Curții de Justiție 12 posturi noi menite să prevină eventuale blocaje și să limiteze cât mai mult posibil riscul de nepronunțare a hotărârilor într-un termen rezonabil; subliniază că, procedând astfel, Comisia a pus în pericol productivitatea celor trei instanțe în contextul creșterii continue și fără precedent a numărului de cauze noi și, prin urmare, a creat un risc major pentru buget;

96.  aprobă crearea a 12 noi posturi, astfel cum a solicitat inițial Curtea de Justiție; majorează, în consecință, liniile bugetare aferente și ajustează schema de personal a Curții de Justiție, astfel cum a fost prezentată în estimările bugetare ale acesteia;

97.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 3% pentru a asigura faptul că Curtea de Justiție poate să facă față în mod adecvat unui volum de lucru tot mai ridicat și pentru a permite utilizarea în totalitate a organigramei sale; subliniază că reducerea propusă de Consiliu este în totalitate în contradicție cu o rată de ocupare de 98% a personalului (98% - cea mai ridicată cifră posibilă dacă se ia în considerare efectul inevitabil al transferurilor de personal în cursul exercițiului) și cu o rată de execuție pentru remunerații de aproape 99% în 2013;

98.  subliniază faptul că, în ciuda eforturilor ample pe care le depune, Tribunalul nu mai poate face față volumului de muncă aflat în creștere; subliniază că această tendință ascendentă este confirmată pe deplin de datele înregistrate până în prezent în 2014 și va continua, având în vedere, printre altele, modificările aduse de Tratatul de la Lisabona (care va extinde competența instanței de la 1 decembrie 2014 în spațiul de libertate, securitate și justiție), precum și aderarea Croației;

99.  subliniază că, în pofida inițiativelor semnificative în vederea ameliorării productivității, numărul cauzelor pendinte continuă să crească (+25% în 2013, +6% până la sfârșitul lunii iunie 2014), iar riscul de acțiuni în despăgubiri legate de nerespectarea unui termen de soluționare rezonabil (în special în cauzele pe rolul Tribunalului, unde volumul de lucru este în prezent greu de suportat) s-a materializat, o primă plângere fiind depusă din acest motiv în iunie 2014, cu potențiale consecințe grave pentru Uniune; subliniază că nerespectarea unor termene de soluționare rezonabile de către Tribunal, mai ales în cazul dreptului concurenței, subminează în mod semnificativ funcționarea pieței interne și ar putea prezenta un risc major pentru bugetul Uniunii;

100.  reamintește acordul de principiu dintre Parlament și Consiliu, conform căruia numărul judecătorilor ar trebui mărit; subliniază faptul că, în aceste condiții, este urgent să se ajungă la un acord cât mai curând posibil privind numirea unor judecători suplimentari în cadrul Curții; înscrie în rezervă 2 milioane de EUR pentru numirea a nouă noi judecători și invită Curtea să prezinte Consiliului și Parlamentului o evaluare actualizată a nevoilor financiare suplimentare pentru noii judecători și angajați; așteaptă să se ajungă la un acord în cadrul Consiliului cât mai curând posibil și ca procedura legislativă să fie finalizată până la 1 octombrie 2015; insistă ca nevoia de personal suplimentar ce decurge din numirea a nouă judecători să fie evaluată într-un mod prudent;

Secțiunea V – Curtea de Conturi

101.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 2,1% pentru a permite Curții de Conturi să răspundă nevoilor sale în ceea ce privește schema de personal;

102.  reinstituie nivelul din PB al liniilor bugetare legate de remunerația celorlalți agenți pentru a permite Curții de Conturi să își îndeplinească obligațiile juridice față de personalul său;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European și secțiunea VII – Comitetul Regiunilor și punerea în aplicare a acordului de cooperare cu Parlamentul European

103.  reamintește că, în conformitate cu acordul de cooperare din 5 februarie 2014, până la 80 de posturi vor fi transferate de la cele două comitete la Parlament și că a fost convenită o majorare a creditelor destinate intensificării activităților lor politice și necesităților suplimentare legate de externalizarea activităților de traducere;

104.  ia act de faptul că minimum 60 de posturi sunt preconizate a fi transferate la Parlament și că acest transfer va fi realizat în două faze, prima fază debutând la 1 octombrie 2014, iar a doua fază pe parcursul anului 2015; include în buget ajustările legate de transferul a 42 de posturi (30 de posturi de la CESE și 12 de la CoR), care corespund desfășurării primei faze, și plasează în rezervă jumătate din creditele corespunzătoare transferului posturilor suplimentare preconizate (minimum 6 posturi de la CESE și minimum 12 de la CoR), care vor fi deblocate în momentul adoptării deciziei finale cu privire la transferul restant; se așteaptă ca transferul final să se finalizeze până în iulie 2015;

105.  salută cooperarea constantă dintre cele două comitete în chestiuni administrative și le încurajează să consolideze în continuare această cooperare, întrucât și alte obiective și economii pot fi realizate în comun; invită CESE și CoR să analizeze modul în care reformele lor structurale și organizaționale ar putea fi realizate în mod coordonat prin aprofundarea cooperării lor bilaterale;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

106.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 4,5% pentru a permite Comitetului Economic și Social European să facă față reducerii continue a personalului;

Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

107.  subliniază că, în cazul Comitetului Regiunilor (CoR), bugetul 2015 va fi marcat de o creștere a activităților sale politice, deoarece noul mandat politic al CoR (al 6-lea) va începe în februarie 2015 și va fi primul an în care impactul deplin al tranșei aferente celui de-al 5-lea grup politic din cadrul CoR (Grupul ECR) va fi inclus în buget;

108.  își exprimă dezacordul puternic față de propunerea Comisiei de reducere a cheltuielilor legate de activitățile politice ale CoR și a cheltuielilor conexe sau a cheltuielilor legate de activități de informare și comunicare; majorează, având în vedere debutul noului mandat al CoR, liniile bugetare în cauză;

Secțiunea VIII - Ombudsmanul European

109.  ia act de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Ombudsmanului cu 1,7%; subliniază că această reducere va reprezenta o povară majoră pentru bugetul foarte limitat al Ombudsmanului și va avea un impact major asupra punerii în aplicare a noii strategii a Ombudsmanului și a capacității instituției de a se pune în serviciul cetățenilor europeni în mod eficient și eficace; reinstituie, așadar, toate liniile bugetare reduse de Consiliu pentru a permite Ombudsmanului să își îndeplinească mandatul și angajamentele;

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

110.  reamintește că, fără a lua în considerare obligațiile juridice inevitabile precum cheltuielile referitoare la încetarea mandatului membrilor AEPD sau ajustările salariale, principala creștere față de bugetul 2014 este legată de crearea grupului operativ al Comitetului european pentru protecția datelor (EDPB), precum și de noile activități specifice identificate pentru perioada 2014-2020;

111.  reinstituie nivelul din PB al liniilor bugetare referitoare la noul mandat al AEPD și la crearea grupului operativ al EDPB, precum și al liniilor care asigură buna funcționare a instituției, în special având în vedere noua sa strategie 2014-2020;subliniază că reducerile orizontale ale cheltuielilor pot fi extrem de dăunătoare și contraproductive, mai ales pentru o astfel de instituție de dimensiuni reduse;

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

112.  reamintește Consiliului că statele membre au fost de acord cu crearea SEAE și că acesta are nevoie de resurse suficiente pentru executarea activităților sale; invită statele membre să analizeze în continuare posibilitatea unor sinergii între ambasadele naționale și SEAE în ceea ce privește utilizarea în comun a infrastructurii imobiliare, securitatea și cooperarea în chestiuni administrative;

113.  reajustează ratele standard de reducere la nivelul inițial de 5,3% pentru sediul SEAE, de 2,7% pentru delegații și de 27% pentru experții militari naționali detașați și reinstituie creditele solicitate în PB;subliniază că o astfel de creștere a ratelor respective va implica o reducere a personalului peste reducerea obligatorie cu 1% a schemei de personal și, respectiv, va îngreuna funcționarea SEAE și va împiedica dezvoltarea sa ca un nou organism cu sarcini din ce în ce mai mari;

114.  reinstituie nivelul din PB al tuturor liniilor bugetare reduse de Consiliu, în special al celor referitoare la creditele alocate pentru securitatea comunicațiilor SEAE pentru a permite Înaltului Reprezentant și cadrelor de conducere să participe eficient la negocieri extrem de sensibile;

115.  îndeamnă ca sistemele de comunicații ale SEAE să fie protejate împotriva intruziunilor și ca sistemele pentru comunicațiile dintre SEAE și statele membre, pe de o parte, și dintre sediu și delegații, pe de altă parte, să fie sigure și moderne;

116.  sprijină propunerea Înaltului Reprezentant de a include în bugetul SEAE creditele necesare pentru deschiderea unei noi delegații în zona Golfului, unde Uniunea este subreprezentată(11); prin urmare, majorează liniile bugetare în cauză, astfel cum a solicitat SEAE în cadrul estimărilor sale;

117.  transferă din secțiunea III (Comisie) în secțiunea X (SEAE) din buget creditele aferente „costurilor administrative comune” pentru personalul Comisiei din delegații;subliniază că acest transfer este neutru din punct de vedere bugetar și nu are niciun alt impact asupra creditelor administrative ale Comisiei, nici asupra condițiilor de lucru ale personalului Comisiei din delegații și va simplifica gestionarea cheltuielilor administrative ale delegațiilor UE, așa cum au solicitat SEAE și Consiliul și s-a menționat într-un recent raport al Curții de Conturi; insistă ca transferul să fie pus în aplicare printr-o bună cooperare între SEAE și Comisie; solicită Consiliului să respecte neutralitatea bugetară a acestui acord;

o
o   o

118.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2014)0247.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2014)0450.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2014)0358.
(8) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_ro.pdf
(9) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 2 iulie 2014: Spre o economie circulară: un program „deșeuri zero” pentru Europa (COM(2014)0398).
(10) Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (P7_TA(2013)0437).
(11) Rezoluția Parlamentului European din 3 aprilie 2014 referitoare la strategia UE privind Iranul, Texte adoptate, P7_TA(2014)0339.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate