Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2040(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2014

Predkladané texty :

A8-0014/2014

Rozpravy :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 22/10/2014 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0036

Prijaté texty
PDF 403kWORD 167k
Streda, 22. októbra 2014 - Štrasburg
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 – všetky oddiely
P8_TA(2014)0036A8-0014/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2014 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2015, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2014 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 24. júna 2014 (COM(2014)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 2. septembra 2014 a postúpila Európskemu parlamentu 12. septembra 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2015 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia predložila 15. októbra 2014,

–  so zreteľom na rokovania Predsedníctva z 15. septembra 2014 a zrevidované oznámenie generálneho tajomníka zo 17. septembra 2014 o čítaní návrhu rozpočtu na rok 2015 v Európskom parlamente,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie na základe zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu(7),

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov z 5. februára 2014,

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0014/2014),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  pripomína, že Európsky parlament v uvedenom uznesení z 13. marca 2014 zdôraznil potrebu posilniť strategické investície do činností s európskou pridanou hodnotou s cieľom pomôcť vrátiť európske hospodárstvo na správnu cestu, zabezpečiť konkurencieschopnosť, udržateľný rast a tvorbu pracovných miest najmä pre mladých ľudí a zároveň sa zamerať na zvýšenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

2.  zdôrazňuje, že hlavy štátov a predsedovia vlád v júni 2014 opäť súhlasili s tým (a potvrdili to aj na osobitnom zasadnutí Európskej rady v auguste 2014), že sú potrebné investície a že hospodárstva členských štátov treba pripraviť na budúcnosť zameraním sa na dávno potrebné investície do dopravnej, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry (vrátane dokončenia jednotného digitálneho trhu do roku 2015), ktoré sú pre Úniu dôležité, ako aj do energetickej účinnosti, inovácií a výskumu a zručností; pripomína nespochybniteľnú úlohu rozpočtu Európskej únie pri dosahovaní týchto politických cieľov;

3.  pripomína ešte raz, že rozpočet Únie by sa v žiadnom prípade nemal vnímať a hodnotiť iba ako finančná položka pridaná ako záťaž k národným rozpočtom, ale má sa naopak považovať za príležitosť na prípravu takých iniciatív a investícií, ktoré sú v záujme Únie ako celku a vytvárajú pre ňu pridanú hodnotu, pričom o väčšine z nich spolurozhoduje Európsky parlament a Rada;

4.  opäť poukazuje na komplementárny charakter rozpočtu Únie k vnútroštátnym rozpočtom a na stimul, ktorý vytvára v záujme podpory rastu a tvorby pracovných miest, a zdôrazňuje, že vzhľadom na jeho samotnú podstatu a obmedzenú veľkosť by sa nemal spochybňovať a obmedzovať svojvoľnými zníženiami prostriedkov, ale že je naopak potrebné posilniť cielené oblasti;

5.  poznamenáva, že návrh rozpočtu na rok 2015 (NR), ako ho predložila Komisia, predstavuje (vrátane osobitných nástrojov) 145 599,3 milióna EUR vo viazaných a 142 137,3 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; zdôrazňuje, že celkový objem platobných rozpočtových prostriedkov v NR predstavuje v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 mierne zvýšenie o 1,4 % (berúc do úvahy opravný rozpočet (OR) č. 1 a návrhy opravných rozpočtov (NOR) č. 2 – 4/2014) a je stále o 2 miliardy EUR nižší ako rozpočet plnený v roku 2013; poznamenáva, že Komisia navrhla ponechať celkovú rezervu vo výške 1 478,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch pod úrovňou stropov jej NR;

6.  zdôrazňuje význam decentralizovaných agentúr, ktoré sú dôležité pre vykonávanie politík a programov Únie; zdôrazňuje potrebu poskytnúť im primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby mohli riadne plniť úlohy, ktorými ich poveril legislatívny orgán;

Pozícia Rady

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada vo svojom čítaní znížila viazané rozpočtové prostriedky o 522 miliónov EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 2,1 miliardy EUR, a stanovila tak rozpočet Únie na rok 2015 na úrovni 145 077,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 139 996,9 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; upozorňuje, že škrt v platbách vo výške 2,1 miliardy EUR by predstavoval zníženie o 0,18 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 (vrátane OR č. 1/2014 a NOR č. 2 – 4/2014); vyjadruje osobitné znepokojenie v súvislosti s drastickými škrtmi platobných rozpočtových prostriedkov z fondov v oblasti konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť v rámci okruhu 1a, ktoré predstavujú mimoriadne závažné porušenie záväzku Rady na prekonanie krízy a oživenie hospodárskeho rastu;

8.  nesúhlasí s názorom Rady z prvého čítania rozpočtu na rok 2015, ktorý nezohľadňuje viacročný charakter politík Únie a ktorý by namiesto riešenia problému ešte viac prehĺbil nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov a spomalil ďalšie plnenie programov Únie;

9.  opäť zdôrazňuje, že prístup Rady založený na stanovení úrovne platieb v súlade s mierou inflácie vôbec nezohľadňuje povahu a funkciu viacročného charakteru politík Únie a robí VFR úplne irelevantným; v tejto súvislosti poznamenáva, že rastúci rozdiel medzi platobnými a viazanými rozpočtovými prostriedkami zhoršuje problémy s nahromadenými neuhradenými záväzkami; zdôrazňuje, že tento prístup má negatívny vplyv na vnímanie Únie jej občanmi; predovšetkým zdôrazňuje, že na prekonanie hospodárskej krízy by Únia mala zvýšiť svoje investície;

10.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľnými škrtmi, ktoré navrhla Rada v riadkoch týkajúcich sa administratívy a podpory, z ktorých sa financuje vykonávanie kľúčových programov Únie, lebo tieto škrty by mohli ohroziť úspešné začatie nových programov, keďže nedostatočná administratívna kapacita predstavuje vážne riziko v podobe obmedzenia vykonávania politík Únie;

11.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s tým, že Rada používa dvojaké normy, pokiaľ ide o rozpočet Únie, keď na jednej strane požaduje zvýšenie finančných prostriedkov Únie v oblastiach, ktoré dokážu vytvoriť trvalo udržateľný rast, a na druhej strane navrhuje výrazné škrty v kľúčových oblastiach, ako sú výskum, inovácie, vesmír, infraštruktúry, MSP a energetika;

12.  víta názor vyjadrený 13 členskými štátmi, že sú presvedčené o tom, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov dohodnutá Radou nemusí postačovať a mohla by viesť k veľkému tlaku, pokiaľ ide o včasné plnenie právnych záväzkov Únie a plnenie už prijatých záväzkov; pripomína, že podľa článku 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“;

13.  domnieva sa, že Rada nesie veľkú politickú zodpovednosť za veľmi napätú situáciu v platbách, pretože rok čo rok nie je schopná získať vo svojich radoch kvalifikovanú väčšinu na zabezpečenie úrovne platieb, ktorá by Únii umožnila pokryť nespochybniteľné potreby v oblasti platieb; odsudzuje skutočnosť, že to postupne viedlo k vytvoreniu štrukturálneho deficitu v rozpočte Únie, čo je v rozpore s ustanoveniami zmluvy a ohrozuje schopnosť Komisie plniť svoje právne záväzky;

14.  zároveň konštatuje, že súčasná štruktúra rozpočtu Únie, v ktorom sú platobné rozpočtové prostriedky prepojené s vnútroštátnymi príspevkami, môže podporiť nepriaznivé rozhodnutia členských štátov, najmä v čase, keď dôležitosť vyváženého štátneho rozpočtu je stredobodom diskusie; zdôrazňuje však, že takáto úroveň platieb je priamym výsledkom zodpovedajúcej úrovne záväzkov, ktoré Rada formálne prijala potrebnou kvalifikovanou väčšinou v rámci ročných rozpočtových postupov;

15.  vyjadruje poľutovanie nad prirodzeným konfliktom medzi Radou na jednej strane a Európskym parlamentom a Komisiou na strane druhej; požaduje nájdenie spôsobov, ako toto napätie zmeniť na produktívnejšiu výmenu stanovísk; vyjadruje nádej, že otvorenosť voči novým postojom a návrhom bude v konečnom dôsledku viesť k štrukturálnym zmenám, ktoré podporia vyrovnanú rozpočtovú dohodu odrážajúcu ambície a obavy Európskeho parlamentu aj Rady;

Čítanie v Európskom parlamente

16.  zdôrazňuje, že okrem plnenia politickej dohody dosiahnutej v rokovaniach o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020, pokiaľ ide o prednostné čerpanie rozpočtových prostriedkov na stanovené ciele politík, Komisia nenavrhla dodatočné opatrenia na zohľadnenie priorít, ktoré nielenže načrtol Európsky parlament, ale boli aj dohodnuté hlavami štátov a predsedami vlád na zasadnutí Európskej rady; preto sa rozhodol posilniť finančné zdroje na politické ciele a strategické priority Únie v niekoľkých oblastiach;

17.  rozhodol sa zamerať na posilnenie programov, ktoré sú jadrom stratégie Európa 2020 zameranej na podporu rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti, konkrétne Horizont 2020, COSME, Erasmus+, digitálna agenda, Progress a sociálny program (vrátane siete EURES a nástroja mikrofinancovania), keďže tieto programy sú príkladom toho, ako Únia prispieva k inovatívnemu a prosperujúcemu hospodárstvu na celom kontinente; okrem toho posilňuje programy, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočňovanie programu vonkajšej politiky Únie, akými sú susedská politika, rozvoj a humanitárna pomoc; trvá na tom, že je potrebné tiež zvýšiť financovanie dôležitých programov a politík na boj proti nerovnostiam, ako je napríklad FEAD a Európa pre občanov, a podporu rodovej rovnosti;

18.  stanovuje celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2015 na 146 380,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 146 416,5 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

Riešenie opakujúcej sa platobnej krízy

19.  podporuje návrh Komisie na plné využitie zdrojov dostupných v rámci stropu platieb na rok 2015 bez ponechania rezervy v strope platieb na rok 2015; ruší všetky škrty Rady v platbách na základe súčasných a očakávaných modelov plnenia;

20.  zdôrazňuje však, že ani úplné využitie stropu platieb na rok 2015 nepostačuje na adekvátne plnenie pretrvávajúcich problémov Únie s platbami, ktoré sa nahromadili od rozpočtu Únie na rok 2010; konštatuje predovšetkým, že veľké oneskorenie platieb z predchádzajúcich rokov viedlo k bezprecedentnej úrovni 23,4 miliardy EUR na konci roka 2013 iba v rámci politiky súdržnosti, a obáva sa, že môže mať podobný rozsah na konci roka 2014; zdôrazňuje preto, že opakujúci sa problém nedostatku platieb sa musí účinne riešiť bez ďalšieho odkladu; preto sa rozhodol ísť nad rámec návrhov Komisie pri platbách o 4 miliardy EUR v prípade niekoľkých rozpočtových riadkov vrátane hlavných „ukončovacích riadkov na roky 2007 – 2013“ týkajúcich sa štrukturálnych fondov a výskumných programov Únie, kde je situácia v oblasti platieb veľmi kritická;

21.  vyzýva preto Komisiu, aby bola pripravená na predloženie príslušných návrhov na mobilizáciu mechanizmov flexibility zahrnutých v nariadení o VFR; opakuje svoj úmysel neakceptovať žiadny obmedzený výklad ustanovení o flexibilite a osobitných nástrojov zahrnutých do nariadenia o VFR a MID z 2. decembra 2013, ktoré boli úspešne prerokované v Európskom parlamente;

22.  opäť trvá na tom, že všetky platobné rozpočtové prostriedky mobilizované prostredníctvom použitia osobitných nástrojov sa musia zapísať do rozpočtu nad rámec stropu platieb podľa VFR;

23.  pripomína výrazný príklad dramatického nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov na humanitárnu pomoc, ku ktorému došlo na konci roka 2013 a v prvom štvrťroku 2014 a ktorý sa dal vyriešiť len vďaka krátkodobým a dočasným riešeniam vo forme presunov v rámci prijatého rozpočtu; je mimoriadne znepokojený tým, že takáto situácia pravdepodobne nastane aj v iných oblastiach politiky, ako je výskum/vývoj a inovácia;

24.  zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom jasne identifikovať potreby na rok 2015 vyplývajúce z predchádzajúcich rokov by sa rokovania o dodatočných potrebách platieb za rok 2014 mali dokončiť pred zmierovacím konaním o rozpočte na rok 2015; opäť zdôrazňuje, že NOR č. 2, 3 a 4/2014 by sa mali považovať za balík a že Rada nemôže očakávať, že sa získajú neočakávané príjmy vyplývajúce zo začlenenia prebytku a pokút do rozpočtu bez plnenia dodatočných platobných potrieb podľa NOR č. 3/2014; pripomína, že návrhy opravných rozpočtov č. 2, 3 a 4/2014 prijaté spolu a v nezmenenej podobe predstavujú celkový vplyv na rozpočet iba vo výške 106 miliónov EUR dodatočných príspevkov podľa výšky HND, ktoré sú členské štáty povinné poskytnúť, aby sa zabezpečil dostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 na pokrytie existujúcich právnych záväzkov Únie;

25.  zdôrazňuje, že úroveň rozpočtových prostriedkov, najmä v platbách, ktoré Európsky parlament odhlasoval vo svojom čítaní, vychádza z predpokladu, že všetky zostávajúce NOR na rok 2014 sa prijmú v plnom rozsahu;

26.  zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť primerané zdroje na investičné plány na úrovni Únie (spomínané na zasadnutí Európskej rady v júni 2014 a zdôraznené ako hlavná politická priorita zvoleného predsedu Komisie Junckera v jeho politických usmerneniach(8)) a pokračovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, najmä európskej záruky pre mladých ľudí, už v rozpočte na rok 2016 a s cieľom riešiť pretrvávajúci problém platobných rozpočtových prostriedkov by nová Komisia mala čo najskôr začať povolebnú revíziu VFR na roky 2014 – 2020, ako sa uvádza v článku 2 nariadenia o VFR;

Okruh 1a

27.  konštatuje, že škrty prijaté Radou najviac zasahujú okruh 1a, a to vo viazaných (– 323,5 milióna EUR v porovnaní s NR) aj v platobných rozpočtových prostriedkoch (– 1 335 miliónov EUR), napriek skutočnosti, že Európska rada v júni 2014 opäť stanovila rast, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest za najdôležitejšie body svojho politického programu; zdôrazňuje, že niektoré z týchto škrtov nie sú v súlade s dohodou o VFR na roky 2014 – 2020, keďže výrazne znižujú prostriedky na programy Horizont 2020 (o 190 miliónov EUR v záväzkoch v porovnaní s NR), ktorý bol výrazne uprednostnený v rozsahu 200 miliónov EUR v roku 2014, ako aj ITER (– 11,2 milióna EUR), ktorý by naopak mal byť uprednostnený v roku 2015, aby sa kompenzovalo jeho presunutie na neskôr v roku 2014;

28.  domnieva sa, že podpora energetickej bezpečnosti a presadzovanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti sú potrebné aj v kontexte energetickej závislosti od Ruska, najmä v tých členských štátoch, ktoré sú najviac závislé od ruského plynu; požaduje zosúladenie výdavkových cieľov finančných prostriedkov určených na energetiku v rámci programu Horizont 2020 so záväzkami prijatými počas legislatívneho procesu;

29.  namieta voči škrtom, ktoré Rada uplatňovala v súvislosti s programom Nástroj na prepájanie Európy (– 34,4 milióna EUR), ktoré idú nad rámec presunutia tohto programu na rok 2015 už zohľadneného v NR v nadväznosti na dohodu o VFR; je znepokojený hrozbou neúčinného začiatku tohto strategického programu, ktorý je veľmi dôležitý pre budúce investície do telekomunikačnej, dopravnej a energetickej infraštruktúry, ktoré môžu ďalej zvýšiť tvorbu pracovných miest v Európe;

30.  preto sa rozhodol celoplošne obnoviť úroveň z NR na rok 2015 v prípade všetkých škrtov vykonaných Radou, a to vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch; okrem toho zvyšuje prostriedky v niekoľkých riadkoch v rámci programov, ktoré zodpovedajú prioritám Európskeho parlamentu v rámci okruhu 1a (Horizont 2020, COSME, Erasmus+, digitálna agenda, sociálny program), prostredníctvom vyčerpania rezervy (celkové zvýšenie nad úroveň NR vo výške približne 200 miliónov EUR);

31.  považuje tiež za potrebné zvýšiť prostriedky v riadkoch programu CEF – Energia o celkovú sumu 34 miliónov EUR nad úroveň NR s cieľom čiastočne zmierniť účinok presunutia tohto programu už druhý rok po sebe v súlade s dohodou o VFR; za prioritu považuje tiež posilnenie investícií do digitálnej agendy a širokopásmových technológií, a preto zvyšuje prostriedky na telekomunikačné siete v rámci CEF o 12 miliónov EUR nad úroveň z NR;

32.  zastáva názor, že zvýšenie finančnej podpory pre MSP je nevyhnutné na to, aby sa hospodárstvo Únie mohlo obnoviť a dosiahnuť rast, ako aj prekonať krízu, čím sa prispieva k boju proti nezamestnanosti; domnieva sa, že úloha inovácií v MSP pre konkurencieschopnosť Únie sa často zdôrazňuje, ale ich podpora sa financuje v nedostatočnej miere; rozhodol sa preto zvýšiť viazané rozpočtové prostriedky v prospech MSP a podnikania nad úroveň NR o 26,5 milióna EUR; žiada Komisiu, aby pri implementácii zabezpečila skutočný prístup zdola nahor; okrem toho vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné zdroje na vykonávanie opatrení plánovaných v rámci zeleného akčného plánu pre MSP;

33.  zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky pre tri orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA) celkovo o 6,1 milióna EUR v porovnaní s NR;

34.  je znepokojený rastúcim počtom prípadov, v ktorých sa prejavili účinky nedostatočných platieb v rámci okruhu 1a, najmä v rámci programu Horizont 2020, kde je predbežné financovanie znížené a značný počet projektov je zablokovaný, pričom hrozí prerušenie platieb v rámci programu Erasmus+; je znepokojený skutočnosťou, že mnohé programy majú takmer vyčerpané všetky dostupné finančné prostriedky na rok 2014 mnoho mesiacov pred uplynutím lehoty na predloženie účtov;

35.  víta prvé kroky smerom k reforme Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), ale zdôrazňuje, že treba v plnej miere uplatniť Maystadtove odporúčania vrátane požiadavky na obmedzenie jej práce na štandardy IFRS a na postupné ukončenie jej práce týkajúcej sa malých a stredných podnikov a daňových otázok;

36.  zdôrazňuje, že inovácie MSP sú hnacou silou pre hospodárske oživenie Únie; očakáva, že Komisia splní svoje právne a rozpočtové záväzky týkajúce sa nástroja MSP v rámci programu Horizont 2020, a vyzýva Radu, aby to umožnila poskytnutím zodpovedajúceho rozpočtu; žiada Komisiu, aby od roku 2016 vytvorila pre nástroj MSP jediný rozpočtový riadok s cieľom umožniť jasnejší rozpočtový dohľad a kontrolu a aby zabezpečila pri implementácii tohto nástroja skutočný prístup zdola nahor;

37.  víta balík opatrení pre obehové hospodárstvo, ktorý zverejnila Komisia 2. júla 2014(9); žiada vyčlenenie primeraných zdrojov na vykonávanie príslušných činností;

Okruh 1b

38.  je hlboko znepokojený tým, že Rada pri zachovaní úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov podľa NR (49 227 miliónov EUR) znížila platobné rozpočtové prostriedky o 220 miliónov EUR a stanovila ich celkovú úroveň na 51 382 miliónov EUR;

39.  zdôrazňuje, že najväčšia časť súčasných nesplatených záväzkov je v okruhu 1b, čo bráni preplateniu prostriedkov už vynaložených prijímajúcimi členskými štátmi a regiónmi; upozorňuje, že táto prax spôsobila vážne dôsledky pre členské štáty a regióny najviac ovplyvnené krízou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada podľa všetkého úplne ignoruje túto otázku; zdôrazňuje, že v období, keď väčšina členských štátov čelí výzvam pri hľadaní zdrojov financovania pre projekty, ktoré môžu viesť k vytváraniu pracovných miest, je regionálna politika Únie nevyhnutným nástrojom na prekonanie týchto nedostatkov; poukazuje na to, že nástroje, ako sú ESF, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond alebo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, sú mimoriadne dôležité najmä v období krízy a že prvými obeťami znižovania platieb sú vždy slabšie zainteresované strany, ako sú členské štáty s obmedzenými rozpočtami, miestne a regionálne úrady, najodľahlejšie regióny, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie a sociálni partneri;

40.  rozhodol sa obnoviť NR v platbách v rozpočtových riadkoch určených na nové programy, v ktorých Rada urobila škrty, a zvýšiť prostriedky na platby oproti NR v niektorých riadkoch týkajúcich sa najmä dokončenia programov v rámci VFR na roky 2007 – 2013; poznamenáva, že rok 2015 bude druhým rokom vykonávania nového cyklu európskych štrukturálnych a investičných fondov; zdôrazňuje, že na to, aby programy mali plánovaný počet prijímateľov, a zabezpečil sa tak ich zamýšľaný dosah, sú potrebné dostatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky;

41.  rozhodol sa poskytnúť prostriedky nad úroveň NR vo výške 20,2 milióna EUR pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) a prípravné projekty/prípravné akcie; má v úmysle zmeniť návrh Komisie na mobilizáciu nástroja flexibility na doplnenie financovania cyperských programov štrukturálnych fondov v okruhu 1b až do celkovej výšky 100 miliónov EUR, a to po ukončení rokovaní s Radou;

42.  vyjadruje pevné presvedčenie, že finančné prostriedky Únie, predovšetkým v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (iniciatíva YEI), by sa nemali používať na podporu vnútroštátnych opatrení, ale namiesto toho by mali byť využité na poskytovanie dodatočnej podpory mladým ľuďom, a to spôsobom, ktorý dopĺňa a rozširuje vnútroštátne programy;

43.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby plne využili finančné prostriedky určené na podporu nezamestnaných mladých ľudí; pripomína politickú dohodu spojenú s viacročným finančným rámcom na roky 2014 – 2020 a týkajúcu sa prednostného čerpania prostriedkov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj zodpovedajúcich súm vyčlenených z Európskeho sociálneho fondu s cieľom poskytnúť potrebnú pomoc v prvých rokoch programového obdobia; víta skutočnosť, že Komisia a Rada dodržiavajú túto dohodu, pokiaľ ide o navrhované sumy; vyjadruje obavy v súvislosti so schopnosťou niektorých členských štátov čerpať prostriedky v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; pripomína, že v súlade s nariadením o VFR rezervy ponechané k dispozícii pod úrovňou stropov VFR na viazané rozpočtové prostriedky na roky 2014 – 2017 predstavujú celkovú rezervu VFR na záväzky, ktorá sa sprístupní nad rámec stropov stanovených vo VFR na obdobie 2016 – 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí;

Okruh 2

44.  víta zvýšenie navrhnuté Komisiou vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na nový program LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy a očakáva, že tento program bude riadne prebiehať v roku 2015 vrátane prvého súboru finančných nástrojov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že menšie programy, ako napríklad program LIFE, ako aj Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), znášajú v rámci tohto okruhu najväčší podiel škrtov zo strany Rady, a to v záväzkoch aj platbách, čo ovplyvňuje plnenie ich dohodnutých cieľov; vyjadruje tiež poľutovanie nad neodôvodnenými škrtmi, ktoré Rada prijala v prípade programov na podporu konzumácie ovocia a mlieka na školách; obnovuje preto údaje z NR vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada urobila škrty;

45.  súhlasí s tým, že je potrebná dodatočná podpora na zmiernenie vplyvu ruského zákazu dovozu určitých produktov Únie z odvetvia poľnohospodárstva a rybárstva; víta opatrenia núdzovej pomoci prijaté Komisiou ako prvú reakciu na túto krízu; zvyšuje preto spolufinancovanie Únie na podporné opatrenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky o 30 miliónov EUR s cieľom pomôcť výrobcom nájsť alternatívne odbytiská a zároveň poskytuje 5 miliónov EUR na dodatočnú podporu rybárom prostredníctvom ENRF; rozhodol sa tiež zvýšiť sumu na program na podporu konzumácie ovocia na školách o 7 miliónov EUR a program na podporu konzumácie mlieka o 4 milióny EUR oproti NR Komisie;

46.  domnieva sa, že rozpočtové prostriedky SPP ani žiadne iné rozpočtové prostriedky by sa nemali využiť na financovanie činností spojených s býčími zápasmi, pri ktorých sa usmrcujú zvieratá; pripomína, že takéto financovanie je jednoznačným porušením Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (smernica Rady 98/58/ES);

47.  konštatuje, že berúc do úvahy všetky návrhy na zmenu v rámci tohto okruhu vrátane 2,9 milióna EUR na pilotné projekty a prípravné akcie je celková suma na okruh 2 vo výške 59,3 miliardy EUR a rezerva pod stropom predstavuje 293,4 milióna EUR;

Okruh 3

48.  zdôrazňuje, že hoci okruh 3 predstavuje len 1,5 % rozpočtu Únie, a je tak najmenším okruhom VFR, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov, zahŕňa oblasti kľúčového významu pre európskych občanov aj pre vlády jednotlivých štátov, ako sú azylová a migračná politika a vnútorná bezpečnosť; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby naďalej zvyšovala finančné a politické úsilie týkajúce sa tohto okruhu v nadchádzajúcich rokoch;

49.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že NR znižuje viazané rozpočtové prostriedky o 1,9 % z 2 171,998 milióna na 2 130,721 milióna EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 a ponecháva rezervu vo výške približne 115 miliónov EUR; je preto znepokojený tým, že Rada znížila viazané rozpočtové prostriedky o ďalších 30,2 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o ďalších 28,5 milióna EUR v porovnaní s NR (čo znamená – 1,42 % vo viazaných a – 1,51 % v platobných rozpočtových prostriedkoch); konštatuje preto, že okruh 3 je jedným z najviac postihnutých škrtmi Rady;

50.  domnieva sa, že dodatočné škrty navrhnuté Radou ohrozia riadne vykonávanie programov a akcií v rámci okruhu 3; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať NR v rozpočtových riadkoch Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov a Podpora nediskriminácie a rovnosti, prostredníctvom ktorých sa vykonáva program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020; preto uplatňuje všeobecný prístup obnovenia hodnôt z NR vo všetkých riadkoch tohto okruhu; okrem toho prijíma rozhodnutie zvýšiť prostriedky v určitom počte riadkov nad úroveň NR, a to najmä v rámci programov Tvorivá Európa, Európa pre občanov a multimediálne akcie, ako aj spoločný azylový systém (celkové zvýšenie o 53,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s NR vrátane agentúr, pilotných projektov a prípravných akcií);

51.  pripomína spoločné vyhlásenie troch inštitúcií o tom, aby sa do ročných rozpočtových postupov, ktoré sa uplatňujú pri VFR na roky 2014 – 2020, podľa potreby začlenili rodové prvky; poukazuje na potrebu ďalšieho úsilia v tejto súvislosti a spoločného prístupu medzi troma inštitúciami s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci ročných rozpočtových postupov; opakuje svoju výzvu, že analýza týkajúca sa rodového hľadiska by mala byť neoddeliteľnou súčasťou rozpočtových postupov Únie a že by sa do nej mali aktívne zapojiť všetci aktéri na všetkých úrovniach procesu s cieľom presadzovať záväzok Únie týkajúci sa rodovej rovnosti;

52.  pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie financovania medzi jednotlivé ciele Fondu pre azyl, migráciu a integráciu bolo prioritou Európskeho parlamentu počas rokovaní vedúcich k schváleniu tohto fondu; v súlade s tým vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu s cieľom umožniť lepšiu čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa vynaložia finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele, a teda do príslušných rozpočtových riadkov;

53.  súhlasí s tým, že je potrebná dodatočná podpora pre európske iniciatívy občanov; preto sa rozhodol vytvoriť nový riadok v okruhu 3: Realizácia európskych iniciatív občanov a ďalších nástrojov participatívnej demokracie, v ktorom bude zapísaná suma 1 milión EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

54.  zdôrazňuje potrebu a význam priebežných hodnotení toho, ako sa všetky fondy a programy vykonávajú a ako sa využívajú ich zdroje, aby sa možné nedostatky mohli odhaliť v ranej fáze, ako aj hodnotenia ich účinnosti;

Okruh 4

55.  vyjadruje poľutovanie nad zníženiami, ktoré Rada vykonala v okruhu 4 (– 0,83 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 5,24 % v platobných rozpočtových prostriedkoch), v dôsledku čoho je tento okruh najviac postihnutý škrtmi platobných rozpočtových prostriedkov zo strany Rady; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že hoci okruh 4 predstavuje menej ako 6 % celkového rozpočtu Únie, je projekciou záväzkov Únie v zahraničí, a preto by mal zabezpečovať pre Úniu dostatok zdrojov na to, aby mohla zohrávať svoju úlohu globálneho aktéra;

56.  rozhodne odsudzuje, že Rada znížila viazané rozpočtové prostriedky na humanitárnu pomoc, čo nemôže vyriešiť problém prenosu nahromadených nezaplatených faktúr z predchádzajúcich rokov a ohrozuje hladké vykonávanie tejto politiky, čím sú ohrozené životy príjemcov pomoci; zdôrazňuje, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rezervu na núdzovú pomoc by mala zodpovedať úrovni viazaných rozpočtových prostriedkov a musí sa zapísať do rozpočtu nad rámec stropu platieb podľa VFR; zdôrazňuje, že rozdiel medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami na humanitárnu pomoc by sa mal znížiť, aby sa zohľadnili krátke výdavkové cykly v tejto oblasti a odstránil sa zvyk prenášať nahromadené nezaplatené faktúry z predchádzajúcich rokov; dôrazne odmieta skutočnosť, že znižovanie platieb vrátane odkladania platieb a oneskorených transakcií, ktoré je dôsledkom nevhodného zostavovania rozpočtu, má pre humanitárnu pomoc nepriaznivé účinky, pričom má osobitne neblahé dôsledky vtedy, keď je taký veľký počet ľudí postihnutý narastajúcou nestabilitou na periférii; domnieva sa, že tieto udalosti sú smutným, avšak silným poplašným signálom poukazujúcim na potrebu realistickejšieho zostavovania rozpočtu;

57.  pripomína medzinárodný záväzok Únie a jej členských štátov zvýšiť výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % HND a dosiahnuť miléniové rozvojové ciele do roku 2015, a preto požaduje zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre tematické oblasti, na ktoré sa vzťahuje nástroj rozvojovej spolupráce, s cieľom priblížiť sa dosiahnutiu globálnych rozvojových záväzkov na obdobie po roku 2015;

58.  zdôrazňuje svoju podporu pre blízkovýchodný mierový proces a svoje odhodlanie zabezpečiť dostatočný objem financovania pre UNRWA a Palestínsku samosprávu zvýšením úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov o 35,5 milióna EUR nad rámec NR; vyjadruje údiv nad tým, že Rada opäť znížila platobné rozpočtové prostriedky v NR pre UNRWA a Palestínsku samosprávu o 2,4 milióna EUR bez jasného zdôvodnenia, a považuje tento riadok za nedostatočne financovaný už v NR;

59.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť podporu pre krajiny vo východnom a južnom susedstve Únie, ktoré čelia obrovským výzvam, pokiaľ ide o prechod k demokracii a jej upevnenie, hospodársky a sociálny rozvoj, prisťahovalectvo a stabilitu; zdôrazňuje potrebu dodatočného úsilia s cieľom reagovať na situáciu na Ukrajine; žiada preto, aby sa na nástroj európskeho susedstva pridelilo dodatočných 203,3 milióna EUR nad rámec NR s cieľom umožniť Únii splnenie svojich úloh v rámci východného a južného susedstva;

60.  považuje zníženia vykonané Radou v riadkoch prioritných pre Európsky parlament za neprijateľné a navrhuje obnoviť NR v riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, a dokonca prekročiť NR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch celkovo o 400,55 milióna EUR v prípade niektorých riadkov so strategickým významom pre vonkajšie vzťahy Únie (humanitárna pomoc, nástroj európskeho susedstva, nástroj rozvojovej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci, európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, nástroj stability a prípravné projekty/prípravné akcie); konštatuje, že tieto zvýšenia vyčerpajú rezervu okruhu 4, ako aj ďalších 66 miliónov EUR, ktoré vyplývajú zo zníženia rozpočtových prostriedkov v riadkoch presunutých do rozpočtu ESVČ;

61.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v riadku určenom pre komunitu cyperských Turkov s cieľom zabezpečiť pokračovanie finančnej podpory Únie pre prácu Výboru pre nezvestné osoby na Cypre a Technického výboru pre kultúrne dedičstvo;

62.  schvaľuje presun rozpočtových riadkov pre osobitných zástupcov EÚ do rozpočtu ESVČ s cieľom podporiť ich lepšie začlenenie do ESVČ, a to v súlade s návrhom, ktorý v rámci prieskumu ESVČ predložila podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ako aj v súlade s odporúčaniami Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 a osobitnou správou Dvora audítorov č. 11/2014; očakáva, že presun bude ukončený do 1. januára 2016;

Okruh 5

63.  pripomína, že NR odráža najnovšiu reformu služobného poriadku vrátane zmien vo výpočte úprav platov a dôchodkov a pokračujúce znižovanie počtu zamestnancov;

64.  s poľutovaním konštatuje, že Rada napriek tomu znížila rozpočtové prostriedky v okruhu 5 o 27,6 milióna EUR, z toho 16,7 milióna EUR v administratívnom rozpočte Komisie na výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami, a to prostredníctvom zvýšenia štandardnej paušálnej zrážky;

65.  vzhľadom na to, že Komisia znižuje celkový počet zamestnancov už tretí rok za sebou a že jej predpovede neobsadených pracovných miest by sa mali považovať za spoľahlivé a mali by sa zakladať na skutočných očakávaniach inštitúcie, považuje toto zvýšenie štandardnej paušálnej zrážky (až na 4,5 % pre ústredie Komisie a 6 % pre delegácie) za svojvoľné;

66.  okrem toho berie na vedomie vyhlásenie Rady pripojené k jej pozícii, pokiaľ ide o „význam dôkladného monitorovania rozpočtových prostriedkov pre všetky kategórie externých zamestnancov z hľadiska dodatočnej kapacity, ktorá sa vytvorila predĺžením pracovného času“, a súbežné zníženia podporných výdavkov v rozličných oblastiach politiky v sume 20,8 milióna EUR; okrem už spomínaných hrozieb vyplývajúcich z tohto typu škrtov považuje tieto zníženia aj za zle zdôvodnené; pripomína, že podľa MID z 2. decembra 2013 sa uvedená predpokladaná dodatočná kapacita už mala neutralizovať postupným znížením počtu úradníkov o 5 % počas piatich rokov; v tejto súvislosti konštatuje, že Komisia presahuje svoje záväzky, keďže znižuje počet zamestnancov všetkých kategórií, či už sa financujú z okruhu 5, alebo z iných okruhov;

67.  preto obnovuje NR vo všetkých riadkoch pre administratívne a podporné výdavky a vo všetkých riadkoch okruhu 5, v ktorých Rada znížila objem prostriedkov;

68.  rozhodol sa ponechať určité rozpočtové prostriedky v rezerve, kým Komisia nezmení pravidlá týkajúce sa expertných skupín a nezabezpečí ich plné uplatňovanie v rámci všetkých GR;

Agentúry

69.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; konštatuje, že Komisia už značne znížila počiatočné požiadavky väčšiny agentúr;

70.  domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými ich poveril legislatívny orgán;

71.  nemôže však akceptovať prístup Komisie v oblasti ľudských zdrojov, v súlade s ktorým sa plány pracovných miest agentúr majú znížiť nielen o 1 % na základe politickej dohody o VFR, ktorá sa týka všetkých inštitúcií a orgánov, ale aj o ďalšie 1 % prostredníctvom príspevku do tzv. fondu pracovných miest určených na presun;

72.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohodnuté zníženie počtu zamestnancov vychádza zo stavu existujúcich zamestnancov a úloh k referenčnému dátumu, ktorým je 31. december 2012, a že na akékoľvek nové úlohy existujúcich agentúr alebo vznik nových agentúr musia byť k dispozícii dodatočné zdroje;

73.  zdôrazňuje, že dohodnutý cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % sa má dosiahnuť do konca roku 2017 a že agentúram by sa mala umožniť určitá flexibilita, pokiaľ ide o presné roky, v ktorých vykonajú tieto zníženia, aby mohli využiť prirodzenú fluktuáciu zamestnancov s cieľom minimalizovať náklady na systém Únie týkajúci sa pomoci v nezamestnanosti a ďalšie náklady súvisiace s predčasným ukončením pracovných zmlúv;

74.  preto upravuje plány pracovných miest viacerých agentúr tak, aby sa vykonalo dohodnuté 1 % zníženie, aby sa inak zaobchádzalo s pracovnými miestami financovanými z poplatkov alebo aby sa ľudské zdroje zosúladili s dodatočnými úlohami;

75.  rozhodol sa zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov na rok 2015 pre tri agentúry v oblasti finančného dohľadu; domnieva sa, že tieto rozpočtové prostriedky by mali odrážať potreby v záujme plnenia požadovaných úloh, keďže sa prijalo a prijíma viac nariadení, rozhodnutí a smerníc na prekonanie súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá úzko súvisí so stabilitou finančného sektora;

76.  rozhodol sa tiež zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva, ako aj viaceré agentúry v okruhu 3 z dôvodu dodatočných úloh, ktoré im boli zverené (Frontex, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Európsky podporný úrad pre azyl);

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

77.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, a vylúčenie iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s plným ohľadom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu PP/PA, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy;

Ostatné oddiely

78.  pripomína, že administratívne výdavky všetkých inštitúcií, dôchodky a európske školy patria do okruhu 5 VFR; konštatuje, že celkové výdavky v tomto okruhu v roku 2015 sa podľa NR odhadujú na 8 612,2 milióna EUR (+ 2,5 % oproti rozpočtu na rok 2014), čo ponecháva rezervu pod stropom v sume 463,8 milióna EUR, zatiaľ čo celkové administratívne výdavky všetkých inštitúcií spolu v roku 2015 sa odhadujú na 6 893,1 milióna EUR (+ 1,6 % oproti rozpočtu na rok 2014), čo ponecháva čiastkovú rezervu 457,9 milióna EUR;

79.  berie na vedomie pozíciu Rady k NR, ktorá plošne, bez akejkoľvek diferenciácie, znížila úroveň administratívnych výdavkov inštitúcií na rok 2015 na 6 865,6 milióna EUR (alebo o 27,5 milióna EUR, resp. o 0,4 %), čím sa čiastková rezerva umelo zvýšila na 485,4 milióna EUR;

80.  je prekvapený, že Rada tento rok opäť navrhuje lineárne zníženie administratívnych výdavkov inštitúcií; opätovne zdôrazňuje, že rozpočet každej inštitúcie Únie by sa z dôvodu jej osobitného poslania a situácie mal hodnotiť individuálne, bez univerzálnych riešení a s ohľadom na konkrétnu fázu rozvoja, operačné úlohy, ciele v oblasti riadenia, potreby ľudských zdrojov a politiku v oblasti nehnuteľností jednotlivých inštitúcií; rozhodne nesúhlasí s prístupom Rady, ktorá plošne zvyšuje mieru neobsadených pracovných miest o jeden percentuálny bod, čím umelo zvyšuje rezervu; zdôrazňuje, že toto zvýšenie by prinútilo niektoré inštitúcie, ktoré už boli zasiahnuté rušením pracovných miest v dôsledku zníženia počtu zamestnancov o 1 %, zastaviť aj prijímanie zamestnancov na neobsadené miesta, čo by obmedzovalo ich fungovanie;

81.  konštatuje, že NR zahŕňa úpravy platov a dôchodkov zamestnancov všetkých inštitúcií a orgánov o 0,8 % za roky 2011 a 2012, ako aj ich zmrazenie v rokoch 2013 a 2014; víta skutočnosť, že väčšina inštitúcií ich upravila už vo svojich odhadoch;

82.  zdôrazňuje, že všetky tri inštitúcie – Komisia, Rada a Európsky parlament – by mali z dôvodu vzájomného rešpektu akceptovať odhady rozpočtu vypracované oboma zložkami rozpočtového orgánu bez toho, aby ich ďalej menili;

83.  zastáva názor, že Európsky parlament a Rada, hoci podporujú všetky možné úspory a zefektívnenia vyplývajúce z konštantného prehodnocovania prebiehajúcich a nových úloh, by mali stanoviť rozpočtové prostriedky na úrovni dostatočnej na zabezpečenie hladkého chodu inštitúcií, plnenie vnútorných a vonkajších právnych záväzkov a poskytovanie vysoko profesionálnej verejnej služby občanom Únie; pripomína, že nové úlohy vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy sa museli vykonávať bez akýchkoľvek dodatočných prostriedkov;

84.  vyjadruje uznanie všetkým ostatným inštitúciám za úspory a zefektívnenia, ktoré už zahrnuli do návrhov svojich rozpočtov; zdôrazňuje, že presné, efektívne, transparentné a zodpovedné využitie zdrojov Únie je jedným zo základných prostriedkov na posilnenie dôvery občanov Únie; víta úsilie inštitúcií s cieľom pokračovať v presadzovaní transparentnosti, administratívnej efektívnosti, riadneho finančného hospodárenia a stanovovania priorít; domnieva sa, že vysoké požiadavky na transparentnosť by sa mali naďalej uplatňovať rovnako vo všetkých inštitúciách Únie;

85.  obnovuje úrovne zrážok, ktoré pôvodne požadovali Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Európska služba pre vonkajšiu činnosť a ktoré plošne upravila Rada, a obnovuje NR v príslušných rozpočtových riadkoch;

Oddiel I – Európsky parlament

86.  pripomína, že odhady Európskeho parlamentu na rok 2015 boli stanovené na 1 794 929 112 EUR, čo predstavuje celkové zvýšenie o 2,24 % oproti roku 2014; zdôrazňuje však, že 0,67 % z tohto zvýšenia súvisí s právne záväzným mimoriadnym dočasným príspevkom po skončení mandátu poslanca a 0,4 % s dohodou o úprave platov a dôchodkov za roky 2011 a 2012; zdôrazňuje, že úroveň ostatných výdavkov sa preto zvýšila len o 1,18 % oproti roku 2014;

87.  zdôrazňuje, že Európsky parlament a Rada s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory v rozpočte Únie musia riešiť potrebu vytvoriť plán na zavedenie jediného sídla, ako uviedol Európsky parlament v niekoľkých predchádzajúcich uzneseniach;

88.  víta revidované oznámenie generálneho tajomníka zo 17. septembra 2014, v ktorom navrhuje zahrnúť do rozpočtu nedávne rozhodnutia a technické úpravy prijaté Predsedníctvom; zdôrazňuje, že tieto úpravy sú rozpočtovo neutrálne; schvaľuje tieto úpravy svojich odhadov;

89.  znižuje počet pracovných miest v pláne stavu zamestnancov Európskeho parlamentu v súlade so znížením počtu zamestnancov dohodnutým v rámci reformy služobného poriadku;

90.  zdôrazňuje, že činnosti politických skupín nezodpovedajú ich administratívnej práci; konštatuje, že politické skupiny od roku 2012 zmrazili svoje ľudské zdroje a že ich potreby boli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch pokryté len čiastočne; trvá na tom, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách v roku 2015 a v nasledujúcich rokoch by nemal byť nižší ako súčasný stav; pripomína, že takéto rozhodnutie už Európsky parlament prijal v predchádzajúcom volebnom období(10);

91.  berie na vedomie, že cieľové náklady projektu KAD sa odhadujú na 441,27 milióna EUR v bežných cenách (406,22 milióna EUR v stálych cenách) a že v roku 2015 budú finančné potreby projektu KAD predstavovať 128,91 milióna EUR (resp. 29 % celkových nákladov); zdôrazňuje, že spolu s rozpočtovými zdrojmi, ktoré už boli sprístupnené, ale ešte sa nevyužili, sa zostávajúce finančné potreby na rok 2015 odhadujú na 84,8 milióna EUR; domnieva sa, že táto suma by sa mohla značne znížiť presunom na konci roka 2014 a že zostávajúca časť by sa mala financovať prostredníctvom úverov; pripomína, že vďaka výstavbe budovy KAD budú celkové ročné platby v budúcnosti oveľa nižšie ako náklady na prenájom podobnej nehnuteľnosti;

92.  rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky na financovanie európskych politických nadácií o 3 milióny EUR s cieľom zabezpečiť, aby politické nadácie mohli v plnej miere vykonávať svoje činnosti, aj vo vzťahu k celej škále politických skupín, ako aj zintenzívniť svoje výskumné a podporné činnosti s cieľom komunikovať a predkladať nápady na presadzovanie procesu európskej integrácie; zdôrazňuje, že toto zvýšenie bude rozpočtovo neutrálne, keďže bude kompenzované z rezervy na nepredvídané výdavky; preto stanovuje celkovú výšku svojho rozpočtu na rok 2015 na 1 794 929 112 EUR; upozorňuje, že to bude predstavovať 0 % zvýšenie oproti úrovni svojich odhadov, ktoré boli prijaté na plenárnej schôdzi 17. apríla 2014;

93.  víta rozhodnutie spoločnej pracovnej skupiny odporučiť poslancom využívanie ekonomickej triedy pre lety na krátku vzdialenosť; žiada generálneho tajomníka, aby predložil hodnotenie výsledku tohto odporúčania najneskôr do konca roka 2015;

94.  víta výsledky spoločnej pracovnej skupiny pre hodnotenie možných úspor v súvislosti s výdavkami na vozidlá a vodičov; očakáva, že tieto úspory sa zrealizujú v rámci rozpočtov v nasledujúcich rokoch;

Oddiel IV – Súdny dvor

95.  zdôrazňuje, že aj napriek nebývalému nárastu počtu konaní sa Komisia rozhodla odstrániť z návrhu rozpočtu Súdneho dvora 12 nových pracovných miest, ktoré mali zabrániť akémukoľvek obmedzeniu činnosti a v najväčšej možnej miere znížiť riziko nevydania rozsudku v primeranej lehote; zdôrazňuje, že vzhľadom na neustály a nebývalý nárast počtu nových konaní tým Komisia ohrozila produktivitu troch súdov, a tak vystavila rozpočet vážnemu riziku;

96.  schvaľuje vytvorenie 12 nových pracovných miest, ako to pôvodne žiadal Súdny dvor; primerane zvyšuje prostriedky v príslušných rozpočtových riadkoch a upravuje plán pracovných miest Súdneho dvora do podoby, akú má vo svojich odhadoch rozpočtu;

97.  znovu upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 3 % s cieľom zabezpečiť, aby Súdny dvor mohol primerane reagovať na neustále narastajúcu pracovnú záťaž, a umožniť mu plné využitie jeho plánu pracovných miest; zdôrazňuje, že zníženie navrhované Radou je v úplnom rozpore s 98 % obsadenosťou pracovných miest (98 % – najvyššia možná hodnota, ak sa vezme do úvahy nevyhnutný vplyv pohybu zamestnancov v priebehu roka) a s mierou plnenia pre odmeňovanie, ktorá sa v roku 2013 blížila k 99 %;

98.  zdôrazňuje, že Všeobecný súd aj napriek svojmu výraznému úsiliu už nedokáže zvládnuť zvyšujúce sa pracovné zaťaženie; zdôrazňuje, že tento všeobecný vzostupný trend plne potvrdzujú doterajšie údaje za rok 2014 a bude pokračovať okrem iného vzhľadom na zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou (ktorá od 1. decembra 2014 rozširuje právomoci Súdneho dvora v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) a pristúpenie Chorvátska;

99.  zdôrazňuje, že aj napriek významným iniciatívam na zvýšenie produktivity, ktoré boli doteraz prijaté, počet nevyriešených vecí naďalej rastie (+ 25 % v roku 2013, + 6 % do konca júna 2014), zatiaľ čo riziko uplatnenia nárokov vzniknutých nevydaním rozsudku v primeranej lehote (najmä vo veciach, ktoré sú podané na Všeobecnom súde, kde je pracovné zaťaženie v súčasnosti sotva únosné) sa už prejavilo v podobe prvej sťažnosti podanej z tohto dôvodu v júni 2014, z ktorej môžu pre Úniu vyplynúť vážne záväzky; zdôrazňuje, že prieťahy pri vydávaní rozsudkov v primeranej lehote na Všeobecnom súde, a najmä v súvislosti s právom hospodárskej súťaže, výrazne narúšajú fungovanie vnútorného trhu a mohli by viesť k značnému ohrozeniu rozpočtu Únie;

100.  pripomína dohodu o zásadných otázkach medzi Európskym parlamentom a Radou, podľa ktorej treba zvýšiť počet sudcov; zdôrazňuje, že za týchto okolností je naliehavo potrebné čo najskôr sa dohodnúť na vymenovaní ďalších sudcov Súdneho dvora; umiestňuje do rezervy 2 milióny EUR na vymenovanie deviatich nových sudcov a vyzýva Súdny dvor, aby Rade a Európskemu parlamentu predložil aktualizované hodnotenie dodatočných finančných potrieb týkajúcich sa nových sudcov a zamestnancov; žiada, aby sa čo najskôr dosiahla dohoda v Rade a aby sa legislatívny postup ukončil do 1. októbra 2015; trvá na tom, že potreba ďalších zamestnancov súvisiaca s vymenovaním deviatich sudcov by mala byť posúdená obozretne;

Oddiel V – Dvor audítorov

101.  znovu upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 2,1 % s cieľom umožniť Dvoru audítorov plniť svoje potreby súvisiace s plánom pracovných miest;

102.  obnovuje návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa odmeňovania ostatných zamestnancov s cieľom zabezpečiť, aby Dvor audítorov mohol plniť svoje zákonné povinnosti voči zamestnancom;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor a oddiel VII – Výbor regiónov a vykonávanie dohody o spolupráci s Európskym parlamentom

103.  pripomína, že v súlade s dohodou o spolupráci z 5. februára 2014 by sa z týchto dvoch výborov malo do Európskeho parlamentu presunúť až 80 pracovných miest a že sa dohodlo zvýšenie rozpočtových prostriedkov vyčlenených na zintenzívnenie politických aktivít týchto výborov a dodatočné potreby externalizácie prekladateľských služieb;

104.  berie na vedomie, že sa očakáva presun najmenej 60 pracovných miest do Európskeho parlamentu a že tento presun sa zrealizuje v dvoch fázach, pričom prvá fáza sa začne 1. októbra 2014 a druhá fáza neskôr v roku 2015; zahŕňa do rozpočtu úpravy súvisiace s presunom 42 pracovných miest (30 miest z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 12 z Výboru regiónov), ktoré sa týkajú realizácie prvej fázy, a umiestňuje polovicu rozpočtových prostriedkov súvisiacich s presunom očakávaných dodatočných pracovných miest (najmenej 6 z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a najmenej 12 z Výboru regiónov) do rezervy, ktorá sa uvoľní po prijatí konečného rozhodnutia o presune zvyšných miest; žiada, aby sa konečný presun ukončil do júla 2015;

105.  víta pokračujúcu spoluprácu medzi oboma výbormi v administratívnych záležitostiach a povzbudzuje ich k ďalšiemu posilneniu tejto spolupráce, keďže je možné dosiahnuť ďalšie spoločné ciele a úspory; vyzýva Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, aby preskúmali, ako by sa dali ich štrukturálne a organizačné reformy vykonávať koordinovaným spôsobom na základe prehĺbenia ich dvojstrannej spolupráce;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

106.  znovu upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 4,5 % s cieľom umožniť Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru vyrovnať sa s neustálym znižovaním stavu zamestnancov;

Oddiel VII – Výbor regiónov

107.  zdôrazňuje, že rozpočet Výboru regiónov (VR) na rok 2015 bude charakterizovať zvýšenie jeho politických činností, keďže nové (6.) funkčné obdobie VR začne vo februári 2015 a budúci rok bude prvým rokom, v ktorom bude do rozpočtu zahrnutý plný vplyv vytvorenia 5. politickej skupiny vo VR (skupina ECR);

108.  rozhodne nesúhlasí so škrtmi, ktoré vykonala Komisia vo výdavkoch spojených s politickými činnosťami VR a v súvisiacich výdavkoch, ako aj vo výdavkoch spojených s informačnými a komunikačnými činnosťami; vzhľadom na začiatok nového funkčného obdobia VR zvyšuje prostriedky v príslušných rozpočtových riadkoch;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

109.  berie na vedomie, že Rada znížila návrh rozpočtu ombudsmana o 1,7 %; zdôrazňuje, že toto zníženie bude značnou záťažou pre veľmi obmedzený rozpočet ombudsmana a bude mať podstatný vplyv na vykonávanie novej stratégie ombudsmana a na schopnosť inštitúcie efektívne a účinne slúžiť európskym občanom; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť ombudsmanovi plniť svoj mandát a záväzky;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

110.  pripomína, že bez zohľadnenia nevyhnutných právnych záväzkov, ako sú výdavky súvisiace s ukončením mandátu členov EDPS alebo úpravy platu, súvisí hlavné zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2014 s vytvorením osobitnej skupiny Európskeho výboru pre ochranu údajov a s novými osobitnými činnosťami stanovenými na obdobie 2014 – 2020;

111.  obnovuje návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch súvisiacich s novým mandátom EDPS a s vytvorením osobitnej skupiny Európskeho výboru pre ochranu údajov, ako aj v riadkoch zabezpečujúcich riadne fungovanie inštitúcie, najmä vzhľadom na jej novú stratégiu na obdobie rokov 2014 – 2020; zdôrazňuje, že plošné škrty výdavkov by mohli byť nesmierne škodlivé a kontraproduktívne, najmä v prípade takejto malej inštitúcie;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

112.  pripomína Rade, že členské štáty súhlasili s vytvorením ESVČ a že ESVČ potrebuje dostatočné zdroje na vykonávanie svojich činností; vyzýva členské štáty, aby ďalej preskúmali možnosti súčinnosti medzi veľvyslanectvami jednotlivých štátov a ESVČ, ako je napríklad využívanie spoločnej infraštruktúry budov, bezpečnosť a spolupráca v administratívnej oblasti;

113.  znovu upravuje štandardné zrážky na pôvodné úrovne 5,3 % pre ústredie ESVČ, 2,7 % pre delegácie a 27 % pre vojenských vyslaných národných expertov a obnovuje rozpočtové prostriedky, ako sa požadujú v NR; zdôrazňuje, že takéto zvýšenie štandardných zrážok bude znamenať, že stav zamestnancov sa zníži o viac ako povinné 1 % zníženie v pláne pracovných miest, a tak ohrozí riadne fungovanie tejto služby a zabráni jej rozvoju ako novému orgánu s rastúcim počtom úloh;

114.  obnovuje návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, najmä v riadkoch súvisiacich s rozpočtovými prostriedkami na bezpečnosť komunikácií ESVČ, s cieľom umožniť vysokému predstaviteľovi a jeho vedúcim pracovníkom efektívne sa zúčastňovať na mimoriadne citlivých rokovaniach;

115.  naliehavo žiada, aby komunikačné systémy ESVČ boli chránené proti narušeniam a aby systémy na komunikáciu medzi ESVČ a členskými štátmi na jednej strane a ústredím a delegáciami na druhej strane boli bezpečné a moderné;

116.  podporuje návrh vysokej predstaviteľky zahrnúť do rozpočtu ESVČ rozpočtové prostriedky potrebné na zriadenie novej delegácie v Perzskom zálive, kde je Únia nedostatočne zastúpená(11); zvyšuje preto rozpočtové prostriedky v príslušných rozpočtových riadkoch, ako to požadovala ESVČ vo svojich odhadoch;

117.  presúva z oddielu III (Komisia) do oddielu X (ESVČ) rozpočtu rozpočtové prostriedky na spoločné administratívne náklady pre zamestnancov Komisie v delegáciách; zdôrazňuje, že tento presun je rozpočtovo neutrálny a nemá žiadny iný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky Komisie ani na pracovné podmienky zamestnancov Komisie v delegáciách a pomôže pri zjednodušení správy administratívnych výdavkov delegácií EÚ, ktoré požadovala ESVČ a Rada a ktoré bolo podnietené v nedávnej správe Dvora audítorov; trvá na tom, aby bol tento presun vykonaný v úzkej spolupráci ESVČ a Komisie; vyzýva Radu, aby rešpektovala rozpočtovú neutralitu tejto dohody;

o
o   o

118.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2014)0247.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2014)0450.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0358.
(8) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_sk.pdf
(9) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 2. júla 2014: Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu (COM(2014)0398).
(10) Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 (P7_TA(2013)0437).
(11) Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ pre Irán. Prijaté texty, P7_TA(2014)0339.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia