Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2059(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0019/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0019/2014

Συζήτηση :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0038

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 799kWORD 229k
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014
P8_TA(2014)0038A8-0019/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014 (2014/2059(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως το άρθρο 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (COM(2012)0722),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με τις ανά χώρα συστάσεις για το 2014 (COM(2014)0400),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014(12),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2014,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(13),

–  έχοντας υπόψη την από 30 Ιουλίου 2014 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013 (COM(2014)0494),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011(14) και της 16ης Ιανουαρίου 2014(15) σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «Μια Ενιαία Αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση: ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των εναπομενόντων εμποδίων στα κράτη μέλη - Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0785),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2014 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις – Οικοδόμηση ανάπτυξης» (COM(2014)0400),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0019/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και η έξυπνη συμμόρφωση με το πλαίσιο δημοσιονομικής και μακροοικονομικής εποπτείας της ΕΕ είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη μιας πραγματικής ΟΝΕ είναι απαραίτητη η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και μια συνολική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Γ.  εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ανεργία εν γένει, και ειδικότερα η ανεργία των νέων, εξακολουθεί να συνιστά μείζονα απειλή για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και σύγκλιση στην ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων πρέπει να αντιμετωπιστεί με προορατικό τρόπο, βελτιώνοντας και διευρύνοντας το ισχύον πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες σε αυτόν τον τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των σταθερά υψηλών επιπέδων του χρέους και της ανεργίας, της χαμηλής αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, του πληθωρισμού που υπολείπεται κατά πολύ του στόχου, του υψηλού αριθμού ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια, καθώς και των προκλήσεων της γήρανσης της κοινωνίας και της στήριξης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνεχιστεί κατά φιλικό προς την ανάπτυξη και διαφοροποιημένο τρόπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βασίζεται στην οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και ότι τα κράτη μέλη φέρουν αναλογική ευθύνη με βάση την οικονομική τους θέση στα συνολικά αποτελέσματα της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες για το φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο, και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Ιούνιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έμφαση έχει αποδοθεί στις πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της χρηματοδότησης της οικονομίας και της λειτουργίας των αγορών εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι ένα από τα στοιχεία της απάντησης της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομική κρίση και στις μελλοντικές προκλήσεις και ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως οι περισσότεροι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 δεν θα επιτευχθούν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση, η τραπεζική κρίση και η κρίση χρέους στην ΕΕ εγείρουν σημαντικά εμπόδια πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδοτικούς πόρους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να ενισχυθεί το πλαίσιο διακυβέρνησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες, δεν είναι πλήρως λειτουργική·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από έξι χρόνια οικονομικής κρίσης και αρνητικών ποσοστών αύξησης της οικονομίας, η οικονομία αρχίζει αργά-αργά να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης η οποία αναμένεται να εξαπλωθεί σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής για ανάκαμψη της οικονομίας παραμένουν αβέβαιες και ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις με σκοπό να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πολιτών για απασχόληση και κοινωνική προστασία και να αποκατασταθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι σε πολλά μέρη της ΕΕ η κοινωνική κατάσταση τελεί υπό πίεση, η ανεργία έχει φθάσει σε πρωτόγνωρα ύψη και οι αποκλίσεις μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών αυξάνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές συνθήκες θα διευκόλυναν την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά μία ελαφρά μείωση, τα ποσοστά ανεργίας και ανεργίας των νέων στην ΕΕ παραμένουν απίστευτα ανησυχητικά (25 005 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ-28 τον Ιούνιο 2014 και 5,06 εκατομμύρια άνεργοι νέοι στην ΕΕ-28 τον Ιούλιο 2014)· λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των ποσοστών ανεργίας και ανεργίας των νέων των κρατών μελών (5 % άνεργοι στην Αυστρία σε σύγκριση με 27,3 % στην Ελλάδα, 9,3 % νέοι άνεργοι στην Αυστρία σε σύγκριση με 53,8 % στην Ισπανία) συνιστούν μείζονα κίνδυνο τόσο για την οικονομική σταθερότητα της ΕΕ όσο και για την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει τον ρόλο της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, και το γεγονός ότι η αυξανόμενη αναντιστοιχία δεξιοτήτων επηρεάζει ιδιαιτέρως τους τομείς που βασίζονται στη γνώση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας είναι τώρα μία από τις κύριες αιτίες ανισότητας μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ διαφόρων τομέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό καταδεικνύεται από τις αποκλίσεις στην πρόσβαση στην απασχόληση (μεταξύ των οποίων τα υψηλά εμπόδια εισόδου) και στις συνθήκες εργασίας και τα επίπεδα αμοιβών, τα οποία ενίοτε δεν επαρκούν για να εγγυώνται αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης, καθώς και από την αυξανόμενη πόλωση μεταξύ εργασίας χαμηλής και υψηλής ειδίκευσης η οποία μπορεί να αποτρέπει μετακινήσεις εντός της αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να χρειάζονται μεταρρυθμίσεις με σκοπό να τεθεί τέλος σ’ αυτόν τον κατακερματισμό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός κατώτατου μισθού αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τις διακρίσεις, και την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας παρέχει προστασία στους εργαζομένους ενάντια στην εκμετάλλευση και την εισαγωγή διακρίσεων, ενώ συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της ένταξης ομάδων, όπως οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία, στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσοστό της τάξης του 2,6% έως 3,8% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμάται επίσης ότι, για κάθε ευρώ που δαπανάται για την εφαρμογή των προτύπων υγείας και ασφάλειας, οι εταιρείες λαμβάνουν απόδοση ύψους 2,2 EUR·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και δημοσιονομική κρίση κατέδειξε την αδυναμία των δημόσιων οικονομικών σε ορισμένα κράτη μέλη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια κράτη μέλη, για να αντιμετωπίσουν την κρίση, έχουν περικόψει δραστικά τις δημόσιες δαπάνες τους, ακριβώς σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω της αύξησης της ανεργίας, έχει αυξηθεί η ζήτηση για κοινωνική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια των εθνικών προϋπολογισμών για την κοινωνική ασφάλιση συρρικνώνονται περαιτέρω λόγω της μείωσης των εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις εργαζομένων ή τις περικοπές στους μισθούς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει στην ανακοίνωση της 2ας Ιουνίου 2014 (COM(2014)0400): «Οι συνέπειες της κρίσης και των μέτρων πολιτικής στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση έχουν αντίκτυπο στα επίπεδα ανισότητας. Η διαρθρωτική φύση ορισμένων μορφών ανεργίας, οι περιορισμοί της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ορισμένες μεταρρυθμίσεις σχετικά τα συστήματα φορολόγησης και παροχών ενδέχεται να επιβαρύνουν δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας.»·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας», και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό αυτή η διατομεακού χαρακτήρα ρήτρα να υλοποιηθεί επαρκώς σε όλους τους τομείς πολιτικής ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 3 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 174 ΣΛΕΕ ορίζει ότι: «Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. […] δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 7,5 εκατομμύρια άτομα – το 3,1 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ – απασχολούνται επί του παρόντος σε άλλο κράτος μέλος και ότι οι νέοι αποτελούν την ομάδα πληθυσμού που κατά πάσα πιθανότητα είναι ευέλικτοι·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με εξαιρετικά υψηλό κόστος και δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στις δυνατότητές τους για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ με σκοπό την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της ποιοτικής απασχόλησης στην ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανάλυση ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ έδωσε ενθαρρυντικά σημάδια τα δύο προηγούμενα έτη και εκφράζει την ανησυχία του για την επιβράδυνση από το πρώτο τρίμηνο του 2014 και μετά, σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα επιτόκια έχουν φθάσει στο κατώτατο μηδενικό όριο των επιτοκίων και έχουν γενικευτεί τα πολύ χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η ανάκαμψη είναι πολύ εύθραυστη και άνιση και πρέπει να λάβει στήριξη προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας μεσοπρόθεσμα·

2.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να αναδρομολογηθεί και να διατηρηθεί η οικονομική ανάκαμψη· καλεί την Επιτροπή να θέσει επειγόντως σε κίνηση ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 δισεκ. EUR, όπως πρότεινε ο Jean-Claude Juncker, το οποίο θα συνεισφέρει στη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής ανάπτυξης·

3.  διαπιστώνει ότι οι σημαντικότεροι στόχοι της οικονομικής πολιτικής είναι η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών και η μείωση της ανεργίας·

4.  επισημαίνει ότι οι προκλήσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από την υποτονική αύξηση του ΑΕΠ – σταθερό στη ζώνη του ευρώ και ανοδικό κατά 0,2% στην ΕΕ-28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 – τον αξιοσημείωτα χαμηλό πληθωρισμό – που έπεσε στο 0,3% τον Αύγουστο του 2014, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009 – και την απαράδεκτα υψηλή ανεργία – 11,5% στη ζώνη του ευρώ και 10,2% στην ΕΕ-28 τον Ιούλιο του 2014 – πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως·

5.  καλεί για άλλη μία φορά την Επιτροπή να εξασφαλίσει συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη και την ΕΕ συνολικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, ώστε να μην αντιμετωπίζουν μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε πραγματική, βιώσιμη και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη, απασχόληση, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και αυξανόμενη σύγκλιση·

6.  επισημαίνει τις ριζικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα εκτός της ζώνης του ευρώ κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει λιγότερο φιλόδοξους στόχους εκσυγχρονισμού των οικονομιών τους, πράγμα που είναι ένας από τους λόγους των περιορισμένων προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ζώνη του ευρώ και η ΕΕ κινδυνεύουν να υστερήσουν ακόμη περισσότερο σε σχέση με άλλες περιοχές όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές και ευκαιρίες, κάτι που καθιστά την ΕΕ λιγότερο ελκυστική για επενδύσεις που προέρχονται από την ΕΕ και εκτός αυτής·

8.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίσης, η κρίση δημόσιου χρέους και η κρίση ανταγωνιστικότητας δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο με μια χαλαρή νομισματική πολιτική· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία της συνέχισης της διαδικασίας βαθιών, ισορροπημένων και κοινωνικά βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να υπάρξουν αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο ως προς το κόστος, αλλά πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερο στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, στη βιομηχανική ανανέωση, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της μείωσης του επιπέδου του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους πρέπει να είναι να καταστεί δυνατή η έμφαση σε ευνοϊκές προς την ανάπτυξη πολιτικές και, τελικά, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η καταπολέμηση της φτώχειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο το δυναμικό των αναπτυξιακών τραπεζών προκειμένου να αναθερμανθεί η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  υπενθυμίζει ότι οι προτεραιότητες και οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να υλοποιηθούν·

10.  υπογραμμίζει, για άλλη μια φορά, το γεγονός ότι το υπερβολικό χρέος αρκετών κρατών μελών της ζώνης του ευρώ δεν αποτελεί μόνο εμπόδιο για την ανάπτυξη, αλλά επίσης επιβαρύνει σημαντικά τις επόμενες γενιές· εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προόδου στη μείωση των υπερβολικά υψηλών επιπέδων ιδιωτικού χρέους·

11.  επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χάραξη των οικονομικών πολιτικών τους και των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τις επιπτώσεις στην παρούσα και στις μελλοντικές γενιές, σε σχέση και με τις ανάγκες τους όσον αφορά τις καλές συνθήκες διαβίωσης και τις δυνατότητες απασχόλησης· το μέλλον των κοινωνιών μας δεν επιτρέπεται να διακυβευθεί λόγω έλλειψης αποφάσεων ή λόγω πολιτικών σφαλμάτων του παρόντος·

12.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Jean-Claude Juncker, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για την προσεχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις κατά 300 δισεκ. EUR·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΟΝΕ απέχει πολύ από την πλήρη ολοκλήρωσή της και υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της για συνυπολογισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ και, ιδίως, εντός της ζώνης του ευρώ με στόχο την τόνωση του οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής να ολοκληρώσει το έργο σχετικά με τον χάρτη πορείας που περιλαμβάνεται στην έκθεση της 5ης Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»·

14.  καλεί ξανά την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με όλες τις κατευθυντήριες γραμμές στο προσχέδιό της για μια αυθεντική και ουσιαστική ΟΝΕ· σημειώνει ότι η ολοκλήρωση της ΟΝΕ θα πρέπει να βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο· επαναλαμβάνει ακόμα μία φορά το αίτημά του για νομική πράξη που θα θεσπίζει «κατευθυντήριες γραμμές για τη σύγκλιση» η οποία θα πρέπει να εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και θα ορίζει, για καθορισμένη περίοδο, πολύ περιορισμένο αριθμό στόχων για τα πιο επείγοντα μέτρα μεταρρύθμισης, και το αίτημά του τα κράτη μέλη να καταρτίζουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων με βάση τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τη σύγκλιση, τα οποία να επαληθεύονται από την Επιτροπή· καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν ότι θα εφαρμόζουν πλήρως τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων· προτείνει ότι, σε αυτήν τη βάση, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνάψουν μια «εταιρική σχέση σύγκλισης» με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη δυνατότητα μιας υπό όρους χρηματοδότησης για δραστηριότητες μεταρρύθμισης· επαναλαμβάνει ότι μια τέτοια ισχυρότερη οικονομική συνεργασία θα πρέπει να συνδυάζεται με έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό βάσει κινήτρων· πιστεύει ότι κάθε πρόσθετη χρηματοδότηση ή μέσο, όπως, για παράδειγμα, ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά έξω από το συμφωνημένο κονδύλι του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

15.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ, με βάση το άρθρο 138 της ΣΛΕΕ, με στόχο να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική ζώνη του ευρώ με κοινή θέση σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων αυτής της εκπροσώπησης· υπενθυμίζει ότι ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής δεσμεύτηκε στην ομιλία του ότι «η ΟΝΕ και η ζώνη του ευρώ θα εκπροσωπούνται από έναν πρόεδρο, ένα μέρος, μία φωνή στους οργανισμούς του Bretton Woods» λίγο πριν από την εκλογή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2014·

16.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα Επιτροπή να υποβάλει, μεταξύ άλλων, πρόταση για την ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ, με βάση το άρθρο 138 ΣΛΕΕ, καθώς και να παρουσιάσει την έκθεση που αναφέρεται στη «δέσμη δύο μέτρων» και στον οδικό χάρτη με τίτλο «Προς μια ουσιαστική ΟΝΕ» σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται από το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την εξισορρόπηση των αναγκών δημοσίων επενδύσεων με τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, να υπάρξει επαρκής χρόνος και να διατεθούν επαρκείς πόροι για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των συστάσεων, καθιστώντας έτσι τις συστάσεις όσο το δυνατόν πιο συναφείς για την χάραξη οικονομικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τρόπους με τους οποίους θα καταστούν περισσότερο δεσμευτικές οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει τη σημασία της ενωρίτερης και ευρύτερης δυνατής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε -λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία του Κοινοβουλίου και τον δεσμευτικό ρόλο του- να μην δημιουργηθεί κενό νομιμοποίησης στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής γνώμης·

18.  πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ενστερνισμός των ΣΑΧ από τα εθνικά κοινοβούλια· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται οι ΣΑΧ στα εθνικά κοινοβούλια πριν εγκριθούν από το Συμβούλιο·

19.  επισημαίνει τη δέσμη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) για το 2014 από την Επιτροπή· σημειώνει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος στη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και των συστημάτων συνταξιοδότησης και περίθαλψης·

20.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την υποστήριξη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις ΣΑΧ και τις συστάσεις του Συμβουλίου, ιδιαίτερα τις ειδικές συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ·

21.  επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας είναι συνδυασμός αλληλεγγύης και υπαγωγής σε όρους, ισχυρός ενστερνισμός και δέσμευση στην υλοποίηση μεταρρύθμισης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ευθυγραμμίσει πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από το «δίπτυχο» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013) με τα τρέχοντα προγράμματα προσαρμογής· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την χρηματοδοτική βοήθεια και το ad hoc σύστημα της Τρόικας σε βελτιωμένη νομική δομή σύμφωνη προς το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και το κοινοτικό δίκαιο, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό δημοκρατική λογοδοσία· λαμβάνει υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής σε συνέχεια της έκθεσης του ΕΚ για την Τρόικα· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τρόικα·

22.  υποστηρίζει τον στόχο της απόδοσης έμφασης σε πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη στήριξη των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας ιδίως σε τομείς με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη έχουν να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ανεργία των νέων· υπογραμμίζει ότι το πρότυπο του διττού συστήματος κατάρτισης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

23.  επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει ένα εξέχον επενδυτικό πλαίσιο για τη διοχέτευση ευνοϊκών προς την ανάπτυξη δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην καινοτομία και την έρευνα, του ψηφιακού θεματολογίου, των δαπανών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και των επενδύσεων στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στις συνδέσεις προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των αρμόδιων εθνικών συντελεστών στον τομέα της ανεργίας των νέων· επαναλαμβάνει ότι παρόλο που μια ενιαία λύση δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί, ορισμένα κράτη μέλη έχουν αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων με πιο αποτελεσματικό τρόπο απ’ ό,τι άλλα·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η στρατηγική Ευρώπη 2020 κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει και τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς βασική προτεραιότητα, δεδομένου ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή στη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση·

26.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι επιδόσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή των ΣΑΧ είναι πολύ χαμηλές· πιστεύει ότι υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων και της υλοποίησης των ΣΑΧ από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο· τονίζει τη σημασία του «εθνικού ενστερνισμού» των δεσμεύσεων από τις οικείες κυβερνήσεις σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι οι ΣΑΧ πρέπει να διατυπωθούν κατά τρόπο ώστε να παρέχουν στα κράτη μέλη περιθώριο για την άσκηση πολιτικής όσον αφορά τον σχεδιασμό των μέτρων και των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτών των συστάσεων·

27.  καλεί, ιδίως, την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών σημείων αναφοράς προσανατολισμένων στην επίτευξη αποτελεσμάτων για την εκτίμηση και τη σύγκριση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικείμενης πρότασης που αποβλέπει στην ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ΟΝΕ·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 10% των ΣΑΧ του 2013 έχουν εφαρμοστεί πλήρως· σημειώνει, επιπλέον, ότι το 45% των ΣΑΧ έχουν σημειώσει περιορισμένη ή και μηδενική πρόοδο·

29.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ένα κατάλληλο και δημοκρατικά υπόλογο σύστημα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και η εφαρμογή των ΣΑΧ αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη της οικονομικής σύγκλισης στην ΟΝΕ, η οποία είναι το κλειδί για την εύρυθμη λειτουργία τους, παρέχοντας δυνατότητα για οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και υψηλή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση· περιμένει από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να υπερασπιστούν και να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο τις αποφάσεις για τις ΣΑΧ, που έχουν εγκριθεί στο Συμβούλιο από όλα τα κράτη μέλη ("εθνικός ενστερνισμός")·

30.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ορισμένες ΣΑΧ βασίζονται σε νομικές πράξεις της ΕΕ και ότι η παράλειψη ανάληψης δράσης επί νομικών πράξεων της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι πρέπει να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου της ΕΕ· πιστεύει ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάγνωσης του πίνακα επιδόσεων, πρέπει να λαμβάνει επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι η ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη της είναι αλληλοεξαρτώμενες και ανοικτές οικονομίες·

31.  καλεί την Επιτροπή, με την ιδιότητα του θεματοφύλακα της Συνθήκης, να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ για την υποστήριξη του ενισχυμένου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και της εφαρμογής των ΣΑΧ κατά τρόπο ώστε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει, εντός των προθεσμιών, οικονομικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές προσαρμοσμένες στην κατάστασή του·

32.  επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό ΣΑΧ με περιφερειακό χαρακτήρα· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως τα νέα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ιδίως στην περίπτωση που θα χρησιμοποιούνταν ως συνοδευτικό μέτρο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή χάραξη προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας της δαπάνης·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των ΣΑΧ και σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί· καλεί τα κράτη μέλη να εξηγήσουν τους λόγους για τη μη συμμόρφωση με τις ΣΑΧ στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου·

34.  καλεί τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή των ΣΑΧ από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης από την Ευρωομάδα των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2015, που θα υποβληθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2014 από τα οικεία κράτη μέλη·

35.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στη διάσταση φύλου των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, όπως είναι η ενσωμάτωση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η εξάλειψη των διαφορών αμοιβής και συντάξεων μεταξύ των φύλων, οι βελτιωμένες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και οι ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας·

36.  πιστεύει ότι, όσον αφορά το προσεχές Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, θα πρέπει να συνεχιστεί μια μακροπρόθεσμη και ισορροπημένη στρατηγική για φιλική προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις δημοσιονομική εξυγίανση ώστε να βελτιωθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα· τονίζει, ωστόσο, την ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί στις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές που προωθούν την ανάπτυξη, ιδίως από τα κράτη μέλη που έχουν δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και να διευκολυνθεί η στη ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει ότι στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι δυνατό, εφόσον έχουν δρομολογηθεί μεταρρυθμίσεις, να παρασχεθεί στα κράτη μέλη ένας βαθμός ευελιξίας και συνιστά να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή·

37.  υπογραμμίζει ότι η φορολογική βιωσιμότητα συνιστά προϋπόθεση για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

38.  εκτιμά ότι προτεραιότητα των κρατών μελών πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός των οικονομιών τους, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, καθώς και της υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεών τους στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά·

39.  πιστεύει ότι, ιδιαίτερα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ικανότητας των αγορών εργασίας να ενσωματώνουν νέους, καθώς και άλλες αποκλεισμένες ομάδες, στο εργατικό δυναμικό και να προσφέρουν ευκαιρίες στους ηλικιωμένους εργαζόμενους· θεωρεί ότι το διττό σύστημα κατάρτισης συνιστά ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο εν προκειμένω· πιστεύει, επίσης, ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και δικαιοσύνη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης, καθώς και στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανάγοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

40.  επισημαίνει ότι η απουσία μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς εργασίας και μιας βιώσιμης προσέγγισης στο ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια κοινή αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και να χαράξουν μια κοινή σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι η δίκαιη και ίση μεταχείριση των εργαζομένων έχει αποφασιστική σημασία για την οικοδόμηση μιας εσωτερικής αγοράς εργασίας·

41.  επισημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική και η οικονομική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες· ζητεί, συνεπώς, μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που, μέσω της αύξησης της ασφάλειας του εφοδιασμού και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, θα μπορέσει να επιφέρει μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη·

42.  υπογραμμίζει πως ακόμη δεν έχει καταβληθεί καμία σοβαρή προσπάθεια στο πλαίσιο της δημογραφικής εξέλιξης ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχής επιβράδυνση που σημειώνει η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών εδώ και δύο δεκαετίες· επισημαίνει ότι η απουσία μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς εργασίας βλάπτει επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια πραγματική κοινή αγορά εργασίας και να κινητοποιήσουν όλα τα μέσα της Ένωσης για την εφαρμογή κοινής πολιτικής μετανάστευσης στο πνεύμα των προτάσεων που διατύπωσε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος·

43.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για την απλούστευση των φορολογικών συστημάτων τους με στόχο την αποκατάσταση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη ανεξαιρέτως και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μείωση της φορολογίας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή, αντλώντας από τις εμπειρίες εκπλήρωσης του σχεδίου δράσης 2012 στον τομέα αυτό, να αναλάβει επειγόντως δράση και να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική με βάση συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις προτάσεις που έγιναν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων(16) (έκθεση Kleva Kekus) όσον αφορά στη φοροδιαφυγή και στη φοροαποφυγή·

44.  επαναλαμβάνει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρώνονται και να διαρθρώνονται με πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, από σύγχρονες υποδομές και βιώσιμη ενέργεια για την ενίσχυση της ψηφιακής και οικολογικής μετάβασης· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την υποδομή αποτελούν προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της Ένωσης στους εν λόγω θεμελιώδεις τομείς κοινού ενδιαφέροντος·

45.  τονίζει ότι τα ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους δεν επιτρέπουν σημαντική αύξηση των δαπανών, προκειμένου να μην ακυρωθούν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης και εξυγίανσης· συνιστά για τον λόγο αυτό μετατόπιση της δαπάνης από μη παραγωγικούς σε παραγωγικούς τομείς· υπογραμμίζει ότι υπάρχει ευελιξία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ότι θα πρέπει να αξιοποιείται, αλλά απαιτεί πρωτίστως από τα κράτη μέλη να προτείνουν αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις·

46.  λαμβάνει υπό σημείωση τον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole, στις 22 Αυγούστου 2014· καλεί τους παράγοντες χάραξης πολιτικής να αντλήσουν τα σωστά συμπεράσματα όσον αφορά τις πολιτικές νομισματικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει τις συνετές παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες: «κανένα ύψος δημοσιονομικών ή νομισματικών διευκολύνσεων δεν μπορεί, ωστόσο, να αντισταθμίσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ», και ότι «μια συνεκτική στρατηγική για τη μείωση της ανεργίας πρέπει να ενσωματώνει πολιτικές ζήτησης και προσφοράς, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στα εθνικά επίπεδα, και ότι μόνο εάν η στρατηγική είναι πραγματικά συνεπής, μπορεί να είναι επιτυχημένη.»·

47.  πιστεύει ότι ένας από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την οικονομία της ΕΕ είναι το χαμηλό επίπεδο των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων και η έλλειψη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων από τις δημόσιες επενδύσεις στο τρέχον επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τους λόγους του χαμηλού επιπέδου ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης των διαδικασιών πτώχευσης και αφερεγγυότητας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υπερβολικό χρέος στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ·

48.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις είναι σημαντικές, καθώς λειτουργούν στο επίπεδο προσφοράς και ζήτησης της οικονομίας και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία εισοδήματος για τα νοικοκυριά, την αύξηση των φορολογικών εσόδων, και βοηθούν τις κυβερνήσεις να παγιώσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών φιλικών προς τον επενδυτή, κατάργησης της γραφειοκρατίας και μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης· καλεί την προσεχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις κατά 300 δισεκ. EUR, όπως ανακοινώθηκε από τον Jean-Claude Juncker, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του·

49.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί επιτέλους για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, την αποδοτική χρήση των πόρων, την καινοτομία, την απασχόληση, εκπαίδευση, τη φτώχεια, την ανανεώσιμη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις δράσεις της σχετικά με τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη, ασκώντας αποφασιστικά όλες τις εξουσίες της·

50.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις προστατευτικές τάσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων· επισημαίνει ότι η Συνθήκη εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω ελευθερίες και να επιβάλλει τον σεβασμό τους·

51.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την ανάπτυξη στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, κυρίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και των δημόσιων τραπεζών ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ακόμα αυστηρότερης εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία στο μέλλον·

52.  πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν επείγουσες μεταρρυθμίσεις για όλα τα κράτη όπου οι δυσκολίες για τη δημιουργία επιχειρήσεων αποτελούν εμπόδιο για την πιθανή ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας·

53.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει επειγόντως μέτρα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής κεφαλαιαγοράς, τη βελτίωση της κατανομής κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αναζωογονηθεί η πραγματική οικονομία· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη περαιτέρω εναλλακτικών λύσεων πέρα από την τραπεζική χρηματοδότηση, τόσο για τις μεγάλες, όσο και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με τη βελτίωση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών και από άλλες ιδιωτικές πηγές όπως επιχειρηματικά κεφάλαια, κεφάλαια ομοτίμων ή μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο που διαδραματίζει το κόστος κεφαλαίου στην έναρξη και τη διοίκηση επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη μέλη και να επικαιροποιηθεί ανάλογα ο πίνακας επιδόσεων·

54.  υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία που έχει η θέσπιση της νομοθεσίας σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

55.  τονίζει τη σημασία της επίσπευσης και της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης· διαπιστώνει ότι η έγκριση των τριών πυλώνων της τραπεζικής ένωσης, καθώς και η εφαρμογή νέων κανόνων για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφάλειες συμβάλλουν στην αποκατάσταση της αντοχής του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα· πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας ένωσης των ασφαλειών και των αγορών· επαναλαμβάνει ότι το κόστος της αποτυχίας των τραπεζικών ιδρυμάτων θα πρέπει να επιβαρύνει τον ίδιο τον τραπεζικό τομέα·

56.  τονίζει ότι ένα στερεό, σταθερό, καλά διαφοροποιημένο και διαφανές χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ζωτική σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη·

57.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να θέσει σε κίνδυνο τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εκείνα των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το κέντρο λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν κέντρα λογοδοσίας στο επίπεδο των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει επίσημα και με τον κατάλληλο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ενωρίς και στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να αυξάνεται η δημοκρατική νομιμοποίηση·

58.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία λειτουργίας της ζώνης του ευρώ, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, οι αποφάσεις της Ευρωομάδας και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί και να δημοσιεύει εκ των υστέρων αξιολογήσεις των συστάσεών της και της συμμετοχής της στην Τρόικα·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014

59.  επικροτεί το ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνεχιστεί με φιλικό προς την ανάπτυξη και διαφοροποιημένο τρόπο, που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, όχι μόνο να επενδύσουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και να αντιμετωπίσουν το υψηλό χρέος, την ανεργία και τις προκλήσεις της γηράσκουσας κοινωνίας·

60.  υπογραμμίζει το δυναμικό που διαθέτει η πράσινη οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, θα μπορούσε να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 μόνο στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς και να προβλέψουν τις μελλοντικές δεξιότητες των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015 την αξιοποίηση του δυναμικού που διαθέτει η πράσινη οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

61.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών που καταδεικνύονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, καλεί όμως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται από μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την κατανομή των πόρων·

62.  τονίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνο από άποψη κόστους, αλλά να αποδίδεται προσοχή και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και στην προοπτική μακροπρόθεσμων ευεργετημάτων, προκειμένου να διατηρηθούν οι επενδύσεις στην κοινωνία και τους πολίτες της, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και τη διασφάλιση του μέλλοντος και της σταθερότητας των κρατών μελών και της ΕΕ συνολικά·

63.  υπογραμμίζει ότι, παρότι οι μισθοί αποτελούν σημαντική μεταβλητή στην επίλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιών της ζώνης του ευρώ, δεν συνιστούν απλώς εργαλείο οικονομικής προσαρμογής, αλλά πρωτίστως το εισόδημα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να ζήσουν· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συστάσεις σε σχέση με τους μισθούς δεν αυξάνουν τη φτώχεια όσων έχουν εργασία ή τις μισθολογικές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών μελών, ούτε ζημιώνουν τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

64.  εκφράζει έντονη ανησυχία, διότι η ΕΕ απέχει πολύ από την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και διότι ιδίως ο στόχος μείωσης της φτώχειας υστερεί σημαντικά, δεδομένου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια μεταξύ 2010 και 2012 αντί να μειωθεί· καλεί τη νέα Επιτροπή να υιοθετήσει μια συνεκτική προσέγγιση και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν πάραυτα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 2020· καλεί τα κράτη μέλη να χαράξουν – στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν – σαφώς καθορισμένες εθνικές στρατηγικές για να δοθεί ώθηση στη στρατηγική Ευρώπη 2020, ειδικά όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας·

65.  χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον νέο πίνακα επιδόσεων για την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα για τις φετινές συστάσεις ανά χώρα, ιδίως τις αναφορές στα ποσοστά ανεργίας γενικώς και ανεργίας των νέων ειδικότερα και στα επίπεδα ΕΑΕΚ· σημειώνει ότι αυτοί οι δείκτες είναι καθαρά αναλυτικοί· ζητεί να περιληφθούν πρόσθετοι δείκτες – όπως είναι η ποιότητα της εργασίας, τα επίπεδα παιδικής φτώχειας, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, και η αστεγία– στον πίνακα επιδόσεων· ζητεί οι δείκτες αυτοί να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

66.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να βελτιώνουν τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και καινοτόμου διάστασης της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συζήτηση σχετικά με τον αριθμό και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεικτών και δεικτών απασχόλησης, δεδομένου ότι οι οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ΕΕ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και οι δύο παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΕ·

67.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη διενέργεια συνάντησης των υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της Ευρωομάδας πριν από τις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής, όποτε τούτο κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κοινωνικές ανησυχίες και ανησυχίες για την απασχόληση τυγχάνουν πληρέστερης αντιμετώπισης στις συζητήσεις και τις αποφάσεις των αρχών της ζώνης του ευρώ και με σκοπό να υπάρχει συμβολή στις συναντήσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ· πιστεύει ότι είναι σημαντικές οι από κοινού συνεδριάσεις των Συμβουλίων EPSCO (Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών) και ECOFIN (Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων) με σκοπό την επίτευξη συνεπούς θέσης όταν κρίνεται απαραίτητο·

68.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο αντίκτυπος των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης στην κατάσταση της απασχόλησης και του κοινωνικού τομέα της ΕΕ, – μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί όχι μόνο η βιωσιμότητα της οικονομίας ορισμένων κρατών μελών, αλλά και η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της – είναι σοβαρός και εκτεταμένος· ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική προστασία που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να αποτιμήσει εμπεριστατωμένα τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να εκδώσει συστάσεις στην περίπτωση παραβιάσεων του Χάρτη·

69.  χαιρετίζει την πρόθεση της ιταλικής Προεδρίας, όπως εμφαίνεται στα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2014, να διοργανώσει διάσκεψη σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων σχετικά με την απασχόληση, και δη των απασχόληση των νέων·

70.  χαιρετίζει την προαναφερθείσα μείωση των ποσοστών ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ωστόσο ότι στη στρατηγική Ευρώπη 2020 δηλώνεται με ακρίβεια ότι το αριθμητικό δεδομένο που πρέπει να παρακολουθείται είναι το ποσοστό απασχόλησης, και θεωρείται λυπηρό το ότι οι ισχύοντες δείκτες για το ποσοστό απασχόλησης δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα όλων των αγορών εργασίας στην ΕΕ·

71.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των βασικών συνθηκών όσον αφορά την αύξηση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και δη σε περιόδους υψηλής ανεργίας, και ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

72.  καλεί τη νέα Επιτροπή να καταστήσει την ανάκαμψη της απασχόλησης απόλυτη προτεραιότητα καταρτίζοντας φιλόδοξη και ολιστική στρατηγική για την αύξηση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι νέοι επίτροποι· είναι της γνώμης ότι για τον σκοπό αυτό ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να αναπτύξει σχέδιο το οποίο θα εκτείνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης·

73.  θεωρεί ότι η ΕΕ δεν μπορεί να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της μόνον με την περικοπή των δαπανών, αλλά ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, και από μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων· ζητεί οι αγορές εργασίας να καταστούν πιο ευπροσάρμοστες και δυναμικές ώστε να είναι ικανές να προσαρμόζονται σε διαταραχές της οικονομικής κατάστασης χωρίς να προκαλούν ομαδικές απολύσεις και υπέρμετρη προσαρμογή των μισθών· υπενθυμίζει ότι η αγοραστική δύναμη πολλών εργαζομένων στην ΕΕ έχει πληγεί καίρια, τα εισοδήματα των νοικοκυριών περιορίσθηκαν σημαντικά και η εσωτερική ζήτηση μειώθηκε· επισημαίνει ότι η ΕΕ για να αποκαταστήσει την αναγκαία ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, πρέπει επίσης να εξετάσει στρατηγικές που εστιάζουν σε άλλα είδη κόστους παραγωγής, εξελίξεις των τιμών και περιθώρια κέρδους και σε διατομεακές πολιτικές που αποσκοπούν στην τόνωση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της αριστείας·

74.  ανησυχεί για τις διαρκώς αυξανόμενες ανισότητες όσον αφορά τον πλούτο και το εισόδημα που αποδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη, την εσωτερική ζήτηση και τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μέτρα για τον περιορισμό των ανισοτήτων αυτών στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής·

75.  τονίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

76.  χαιρετίζει τις ΣΑΧ της Επιτροπής στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογίας και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τούτο θα ωφελήσει ιδίως τα χαμηλότερα εισοδήματα· υπογραμμίζει τις θετικές δημοσιονομικές, εργασιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουν η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην περιβαλλοντική φορολογία και η σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων·

77.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός στη ζώνη του ευρώ θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ· ζητεί την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας της οικονομίας, η οποία επιτρέπει στις ΜΜΕ να πραγματοποιούν επενδύσεις και να δημιουργούν θέσεις εργασίας, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην επιχειρηματικότητα και σε προγράμματα όπως το COSME και το «Ορίζων 2020»·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την περιττή διοικητική επιβάρυνση και τη γραφειοκρατία για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη σύσταση και ανάπτυξη επιχειρήσεων·

79.  καλεί την Επιτροπή να δώσει κατεπειγόντως συγκεκριμένη μορφή – βάσει του άρθρου 9 ΣΛΕΕ – στην υπόσχεση για σχέδιο επενδύσεων 300 δισεκατομμυρίων EUR, ζητεί δε να αποτιμηθεί το εάν το ποσό αυτό επαρκεί προς αποκατάσταση του πλήρους δυναμικού της ΕΕ για αύξηση της οικονομίας, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

80.  χαιρετίζει την έκκληση που διατυπώνει η Επιτροπή στη γενικού χαρακτήρα ανακοίνωσή της σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα στην ΕΕ ως σύνολο για περισσότερες επενδύσεις στην Ε&Α, την καινοτομία, την εκπαίδευση, τις απόκτηση δεξιοτήτων και τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, από κοινού με εκείνες για την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή οικονομία·

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη βιομηχανία της ΕΕ με την εφαρμογή περισσότερο ευέλικτης πολιτικής ανταγωνισμού υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, παράλληλα με την εκπόνηση σχεδίου οικολογίας και μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομοθετικής πράξης σχετικά με την παροχή πληροφόρησης στους εργαζομένους και τη διαβούλευση με αυτούς και την πρόβλεψη και διαχείριση των αναδιαρθρώσεων με σκοπό να εξασφαλισθεί η οικονομική και κοινωνικά υπεύθυνη προσαρμογή της βιομηχανίας της ΕΕ στην αλλαγή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς να επιβάλλονται υπερβολικές ρυθμιστικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις, και δη στις ΜΜΕ·

82.  εκφράζει την ανησυχία του διότι σε πολλά κράτη μέλη και τομείς η απώλεια θέσεων εργασίας συνοδεύεται και από μείωση στην ποιότητά τους, αύξηση των εμποδίων στην εύρεση απασχόλησης και επιδείνωση των βασικών εργασιακών προτύπων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν ειδικές προσπάθειες για να βελτιώσουν την ποιότητα στην απασχόληση με σκοπό να συνδυάζονται οι δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν ειδικές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα πρόσθετα προβλήματα που προκαλούνται από την σε μη εθελοντική βάση μερική απασχόληση και την σε μη εθελοντική βάση προσωρινή απασχόληση, τις επισφαλείς συμβάσεις (όπως οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας), την κατ’ επίφαση αυτοαπασχόληση και την αδήλωτη εργασία· επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με συμβάσεις επισφαλούς εργασίας, προσωρινής ή μερικής απασχόλησης ή οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν βασικά δικαιώματα και επαρκή κοινωνική προστασία·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής που ακολουθεί προωθούν τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κατακερματισμού, την ώθηση της μετάβασης από μία θέση εργασίας σε άλλη, την πρόοδο της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, τη μείωση της φτώχειας όσων έχουν εργασία, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με άτυπες συμβάσεις και την παροχή μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους·

84.  παρατηρεί ότι στην ετήσια έκθεση 2013 σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ η Επιτροπή τόνιζε τη σημασία που έχουν οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως εγγύηση κατά των κοινωνικών κινδύνων· υπενθυμίζει τη σημασία των αυτόματων σταθεροποιητών όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασύμμετρων κλυδωνισμών, την αποφυγή υπερβολικής συρρίκνωσης των εθνικών κρατών πρόνοιας και, συνεπώς, την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ΟΝΕ ως συνόλου· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στις ΣΑΧ της τη σημασία της διατήρησης ισχυρών αυτόματων σταθεροποιητών στα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής καθώς και στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και της αύξησης της οικονομίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για τη σύνταξη Πράσινης Βίβλου σχετικά με τους αυτόματους σταθεροποιητές στην ευρωζώνη·

85.  σημειώνει την πρόθεση της ιταλικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμά της, να ανοίξει τη συζήτηση για τους αυτόματους σταθεροποιητές σε επίπεδο ΕΕ, με ιδιαίτερη εστίαση στην πιθανή καθιέρωση ενός συστήματος επιδομάτων ανεργίας για την ευρωζώνη·

86.  τονίζει τη σημασία που έχουν οι ενεργητικές και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές στην αγορά εργασίας ως στρατηγικό εργαλείο για την προώθηση της απασχόλησης στο υφιστάμενο πλαίσιο· ανησυχεί έντονα διότι αρκετά κράτη μέλη, παρά τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, έχουν μειώσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση ενεργητικών και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικών στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

87.  χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)· σημειώνει την πρόταση του Ιανουαρίου 2014 για κανονισμό EURES (ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα) ζητεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν κατεπειγόντως τη μεταρρύθμιση ώστε να μπορέσει η EURES να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο προς τόνωση της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 και με σκοπό την προώθηση της ποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα πρέπει να παραμείνει εθελοντική και δεν πρέπει να περιορίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων ποιοτικής εργασίας και θέσεων κατάρτισης επιτόπου· τονίζει ότι οι αξιόπιστες επαγγελματικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε άλλα κράτη μέλη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

88.  τονίζει ότι αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων, ειδικότερα των νέων, που εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους για άλλα κράτη μέλη σε αναζήτηση δυνατοτήτων απασχόλησης· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να προωθήσει την κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και ταυτόχρονα να γίνεται σεβαστή η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να διασφαλίζονται οι αμοιβές και τα κοινωνικά πρότυπα· καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες σύμφωνες με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

89.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών και μαθηματικών δεξιοτήτων (ΕΤΜΜ) δεν θα αντιστοιχεί στην αύξηση της ζήτησης από τις επιχειρήσεις τα προσεχή έτη, μειώνοντας έτσι την ικανότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ να προσαρμόζεται και να προοδεύει· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και δη των διττών συστημάτων μάθησης, και να διευκολύνουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία·

90.  πιστεύει ότι χρειάζεται βελτίωση των ηγετικών, διαχειριστικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων για να είναι σε θέση οι νέες επιχειρήσεις και η σύσταση και ανάπτυξη επιχειρήσεων να επωφελούνται από τις νέες αγορές και να υλοποιούν το δυναμικό ανάπτυξής τους, ώστε να μπορούν να καταστούν οι νέοι όχι μόνο εργαζόμενοι αλλά και εργοδότες·

91.  διαπιστώνει ότι ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει η πιο συνήθης πηγή χρηματοδότησης στην ΕΕ· θεωρεί ωστόσο ότι υπάρχουν πραγματικά οφέλη από τις νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω καινοτόμων τρόπων και μη τραπεζικών οδών, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση, οι επιχειρηματικοί άγγελοι για ΜΜΕ, η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων, ο μικροδανεισμός, οι εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες μικροδανείων και άλλα εργαλεία, που μπορούν να εξασφαλίσουν ζωτικής σημασίας επενδύσεις στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ για να αναπτυχθούν περαιτέρω και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας·

92.  χαιρετίζει τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων, αλλά επισημαίνει ότι παραμένουν ανησυχητικά: 22 % στην ΕΕ-28 και 23,1 % στη ζώνη του ευρώ· τονίζει τις ανησυχητικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών (7,8 % στη Γερμανία και στην Ελλάδα (56,3 % τον Απρίλιο του 2014))· τονίζει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η υποαπασχόληση έχουν αυξηθεί επίσης, έχοντας υπόψη ότι ακόμη και όταν οι νέοι κατορθώνουν να βρουν κάποια θέση εργασίας, πολλοί από αυτούς – 43 % κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το 13 % των ενηλίκων εργαζομένων – καταλήγουν συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής απασχόλησης χωρίς αυτό να είναι επιλογή τους· εκφράζει επίσης ανησυχία για το αυξανόμενο επίπεδο άνεργων και άστεγων νέων σε πολλά κράτη μέλη·

93.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις περισσότερες ΣΑΧ γίνεται λόγος για τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα που έχουν προσδιοριστεί στις ΣΑΧ για το 2014 όσον αφορά την ποιότητα των προσφορών, την απουσία οποιασδήποτε ενεργητικής προσπάθειας υπέρ των ΕΑΕΚ, τη διοικητική ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και την απουσία αποτελεσματικών επαφών με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται οι βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς για τη βελτίωση των προγραμμάτων· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής, πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρατών μελών που δεν εμφανίζουν καμία πρόοδο και καλύτερη χρήση του προεφοδιασμού· επισημαίνει σχετικά ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο για όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την χρηματοδότηση ευρύτερων προγραμμάτων που θα αφορούν τους νέους, ειδικά εκείνων που ασχολούνται με τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη·

94.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα εισάγει ελάχιστα πρότυπα για την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία – περιλαμβανομένων της ποιότητας των περιόδων μαθητείας και των θέσεων εργασίας, των αξιοπρεπών αμοιβών για τους νέους και της πρόσβασης σε υπηρεσίες απασχόλησης και δικαιώματα – και θα καλύπτει τους νέους ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και να εκτελέσουν τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγάγουν τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία σε προτεραιότητα δεδομένου ότι οι πιστώσεις καλύπτονται προκαταβολικά στον προϋπολογισμό τα πρώτα δύο έτη· ζητεί να αυξηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια κατά την επανεξέταση στα μέσα της περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έχοντας υπόψη ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει υπολογίσει ότι απαιτείται ποσό 21 δισεκατομμυρίων EUR προς επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ· θεωρεί την αύξηση αυτή απαραίτητη επένδυση λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεράστια ετήσια οικονομική ζημία λόγω της αδράνειας στο θέμα της ανεργίας των νέων ανέρχεται σε 153 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ (Eurofound, 2012)(17)·

95.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες και στο διττό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, που αυξάνει την απασχολησιμότητα των νέων·

96.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα·

97.  σημειώνει τη σύσταση του Συμβουλίου του Μαρτίου 2014 για ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση με σκοπό να προληφθεί η διάκριση σε βάρος των νέων εργαζομένων και η εκμετάλλευσή τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να ενσωματώσουν τις συστάσεις αυτές στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στις ΣΑΧ·

98.  παρατηρεί με ανησυχία ότι τα ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες είναι υψηλότερα από τα συνολικά ποσοστά (11,7 % στην ΕΕ-18 και 10,4 % στην ΕΕ-28, σε σύγκριση με 11,5 % και 10,2 % αντιστοίχως)· ζητεί συνεπώς ειδικά σχέδια δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας με στοχοθετημένα μέτρα υπέρ των γυναικών· ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις συστάσεις, και επισημαίνει ότι η αύξηση της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν πρέπει να απειληθεί από άλλες συστάσεις· ζητεί τη θέσπιση ειδικών συστάσεων με σκοπό τη μείωση του χάσματος αμοιβών και συντάξεων μεταξύ των φύλων, στοιχείο που αποτελεί όχι μόνον κώλυμα για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα αλλά και δείγμα κοινωνικής αδικίας·

99.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις που αφορούν τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ευρύτερη προοπτική για την ισότητα των φύλων – πέραν των ποσοστών απασχόλησης – στην επόμενη ΕΕΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στον διαχωρισμό βάσει του φύλου στην αγορά εργασίας και στην άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας· ζητεί οικονομικά προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας και της φροντίδας εξαρτημένων ατόμων που θα εξασφαλίζουν στους παρέχοντες φροντίδα, ιδίως στις γυναίκες, την επιστροφή στην απασχόληση και θα διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

100.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στις μειονεκτούσες ομάδες, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόσβαση και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην οριζόντια εφαρμογή των πολιτικών πρόσβασης και ένταξης, δεδομένου ότι η απασχόληση είναι το κλειδί για την επιτυχημένη ένταξη·

101.  εκφράζει έντονη ανησυχία, διότι οι άνεργοι μακράς διαρκείας και οι μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επανεισδοχής στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να βοηθήσουν αυτούς τους εργαζομένους να εισέλθουν εκ νέου στην αγορά εργασίας·

102.  παρατηρεί με ανησυχία ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι ηλικίας 40 ετών και άνω δεν λαμβάνουν πλέον κατάλληλη κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση επάνω στη δουλειά τους· καλεί συνεπώς τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εφαρμόσουν πραγματικά προγράμματα και μετρήσεις σχετικά με τη διά βίου μάθηση στην αγορά εργασίας, με σκοπό να πετύχουν το συντομότερο δυνατόν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα προσόντα των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων·

103.  χαιρετίζει τις συστάσεις ανά χώρα που αποσκοπούν στην αύξηση της επάρκειας και της κάλυψης από τα συστήματα κατωτάτου εισοδήματος, από τα δίκτυα ασφαλείας και από την κοινωνική προστασία, καθώς και τον αριθμό των συστάσεων ανά χώρα που σχετίζονται με πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας· είναι όμως της γνώμης ότι η μη ομοιόμορφη και εύθραυστη ανάπτυξη που αναμένει η Επιτροπή το 2014 και 2015 δεν θα μπορέσει αφ' εαυτής να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο που είχαν η κρίση και οι συνέπειές της στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να υλοποιούν τις συστάσεις και να προτείνουν ειδικά, στοχοθετημένα μέτρα εντός των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας, ειδικότερα της φτώχειας των αστέγων και των παιδιών·

104.  καλεί την Επιτροπή να συνδέσει το ευρωπαϊκό εξάμηνο περισσότερο με τους κοινωνικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι της άποψης ότι στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων πρέπει να αποτυπώνεται η πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά τους εθνικούς στόχους κατά της φτώχειας, καταδεικνύοντας τη συμβολή στον κοινό πρωταρχικό στόχο καταπολέμησης της φτώχειας που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις ανά χώρα σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλα τα κράτη μέλη στο μέλλον· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων για τη μείωση της φτώχειας που θα στοχεύουν τις ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από κοινωνικό αποκλεισμό· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εμπεριστατωμένη στρατηγική ενεργού ένταξης παρέχοντας ελάχιστο εισόδημα και σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις δικές τους εθνικές πρακτικές, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις ή στην εθνική νομοθεσία·

105.  καλεί τα κράτη μέλη, με γνώμονα τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα, στοχοθετημένα και ολοκληρωμένα μέτρα για τη μείωση του επιπέδου κοινωνικής και οικονομικής περιθωριοποίησης των κοινοτήτων Ρομά, εγκρίνοντας ιδίως μέτρα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης, και αυξάνοντας τη φοίτηση των παιδιών Ρομά στο σχολείο και μειώνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου·

106.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει άμεσα την ανησυχητική αύξηση της παιδικής φτώχειας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω της θέσπισης μιας εγγύησης κατά της παιδικής φτώχειας· πιστεύει ότι μια τέτοιου είδους εγγύηση είναι υψίστης σημασίας για την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης·

107.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις συντάξεις έγιναν χωρίς να ληφθεί υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πράσινη και τη λευκή βίβλο· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων απαιτούν εθνική πολιτική και κοινωνική συνοχή και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για να είναι επιτυχείς, και ότι οι αναγκαίες εκτενείς μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών θα πρέπει να σχεδιασθούν, να συνταχθούν και να εγκριθούν με σκοπό να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους, και ταυτόχρονα να μην τίθεται σε κίνδυνο η επάρκεια των επιπέδων των συντάξεων και να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

108.  θεωρεί λυπηρό το ότι πολύ λίγες συστάσεις ανά χώρα επιλαμβάνονται του θέματος της φτώχειας όσων έχουν εργασία ή του φαινομένου των αστέγων· επισημαίνει ότι εμφανίζονται νέες μορφές φτώχειας που πλήττουν τη μεσαία και την εργατική τάξη, τα δε προβλήματα αποπληρωμής στεγαστικών δανείων οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των εξώσεων και των κατασχέσεων· καλεί την Επιτροπή, στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2015, να εξετάσει ρητώς τη φτώχεια των εργαζομένων και τη φτώχεια των ανθρώπων που συνδέονται σε περιορισμένο μόνο βαθμό ή καθόλου με την αγορά εργασίας· συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολιτικές υπέρ της κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης, αποτελεσματικές αποτρεπτικές πολιτικές με στόχο τη μείωση των εξώσεων και πολιτικές για την αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας που επίσης αυξάνεται·

109.  χαιρετίζει το γεγονός ότι μερικές συστάσεις ανά χώρα ασχολούνται με την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και με προσιτού κόστους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, ζητεί όμως περισσότερες πολιτικές με στόχο τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος· ζητεί να διατυπωθούν περισσότερες συστάσεις σχετικά με στρατηγικές κοινωνικής ένταξης, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης των ακραίων μορφών φτώχειας, όπως είναι οι άστεγοι·

110.  επισημαίνει τη στήριξη της Επιτροπής σε στρατηγικές ενεργητικής ένταξης· πιστεύει, όμως, ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη ικανότητα εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν την προστιθέμενη αξία της κινητροδότησης των εργοδοτών ώστε να απασχολούν άτομα που είναι περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας αναπτύσσοντας μια ισορροπημένη αναλογία αρμοδιοτήτων και δικτύων υποστήριξης, με τη συμμετοχή όλων των οικείων φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των πολιτικών των κρατών μελών για την αγορά εργασίας·

111.  δεδομένων των υψηλών ποσοστών φτώχειας, ζητεί επίσης να αξιολογηθεί κατά πόσο το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους χρηματοδοτείται επαρκώς και, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, και εάν όχι, να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησής του κατά την επανεξέταση στα μέσα της περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

112.  συμφωνεί με την Επιτροπή πως τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν την αστεγία μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών βασισμένων στην πρόληψη, προσεγγίσεων που έχουν ως απώτερο στόχο τη στέγαση, καθώς και μέσω της επανεξέτασης των κανονισμών και των πρακτικών για τις εξώσεις, και της παύσης της ποινικοποίησης των αστέγων· ζητεί να βελτιωθεί η διακρατική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η αμοιβαία μάθηση, και αναγνωρίζει τον ρόλο του προγράμματος Progress στο πλαίσιο αυτό·

113.  χαιρετίζει τη σύσταση για επένδυση στην εκπαίδευση, εκφράζει όμως ανησυχία διότι άνω των 20 κρατών μελών έχουν μειώσει με σχετικούς όρους τις δαπάνες για την εκπαίδευση (ως ποσοστό του ΑΕΠ), θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το δυναμικό τους για αύξηση της οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και την ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι η μείωση των εν λόγω επενδύσεων θα αυξήσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ΕΕ, δεδομένης της αναντιστοιχίας μεταξύ της αυξανόμενης ανάγκης για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και του γεγονότος ότι σε πολλά κράτη μέλη μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού είναι επί του παρόντος χαμηλής ειδίκευσης·

114.  σημειώνει τη σύσταση της Επιτροπής τόσο για αναμόρφωση των συστημάτων μέριμνας για την υγεία ώστε να φέρουν αποτέλεσμα σε σχέση με τους στόχους τους για παροχή δημόσιας πρόσβασης σε μέριμνα υψηλής ποιότητας κατά τρόπο αποδοτικό σε σύγκριση με το κόστος όσο και για διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους·

115.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη και διαρθρωμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η νομιμοποίηση και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επ' αυτού προσβλέπει στη σχεδιαζόμενη από την Επιτροπή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου πριν από την έγκριση της ΕΕΑ 2015·

116.  επικρίνει το γεγονός ότι δεν ζήτησαν όλα τα κράτη μέλη τη συμμετοχή του κοινοβουλίου τους, των εθνικών κοινωνικών εταίρων τους και της κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση των Εθνικών τους Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν λεπτομερή επισκόπηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στην οποία θα εξηγούν ποιος συμμετείχε και με ποιον τρόπο· καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις διάφορες εθνικές πρακτικές όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Δημοσιονομικές πολιτικές

117.  υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων· υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, ότι ακόμη και αν δεν ληφθεί υπόψη ο ρόλος του ως καταλύτη για επενδύσεις, περίπου το 60% του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται άμεσα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι πολλά προγράμματα της περιόδου 2014-2020 περιέχουν καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που έχουν το δυναμικό να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στη στήριξη τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών επενδύσεων στα κράτη μέλη, ιδίως σε σχέση με μακροπρόθεσμες επενδύσεις που αναγνωρίζονται ευρέως ως μείζων πολιτική προτεραιότητα·

118.  υπενθυμίζει την ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, κατά την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να μπορέσουν να συμβάλουν στη διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης· ζητεί την ταχύτατη υλοποίηση των εμπροσθοβαρών προγραμμάτων, για τα οποία η χρηματοδότηση καταβάλλεται στα πρώτη έτη του ΠΔΠ, όπως ο «Ορίζοντας 2020», το COSME, το Erasmus+ και η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων· τονίζει το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς και συνεργικό και καταλυτικό ρόλο όσον αφορά τις εθνικές επενδυτικές πολιτικές, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία έναρξη της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (από την άποψη των συμφωνιών εταιρικής σχέσης που έχουν ήδη υπογραφεί, των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί και της προχρηματοδότησης που έχει καταβληθεί)· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική συνοχής στη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ κατευθύνεται, στο μέτρο του δυνατού, προς σχέδια που προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το πρωτοφανές επίπεδο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL), η πλειονότητα των οποίων βρίσκονται στην πολιτική συνοχής, και τον υψηλό κίνδυνο αποδεσμεύσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού·

119.  υποστηρίζει τόσο την «Εγγύηση για τους νέους» της ΕΕ όσο και την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ως μέσα ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του δραματικά υψηλού επιπέδου ανεργίας των νέων· χαιρετίζει τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προγραμματίσουν έγκαιρα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή, αποτελεσματική, ταχεία και έγκαιρη εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων·

120.  υπογραμμίζει ότι για την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί η δημιουργία αλυσίδων αξίας στην ΕΕ και να ενσωματώνονται καλύτερα οι εταιρείες της ΕΕ, ιδίως οι μικρές και μεσαίες, σε όλα τα επίπεδα των αλυσίδων αξίας· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, να συμβάλλουν στη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στην Ευρώπη και να στηρίζουν τομείς με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό και ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, τις δεξιότητες, τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα, και επίσης να οδηγούν σε επαρκή ανάπτυξη και ευημερία ώστε να καθίσταται δυνατή η αύξηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

121.  τονίζει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά κράτη μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν μόνο προμηθευτή ενέργειας, και έξι από αυτά βασίζονται αποκλειστικά στη Ρωσία για το φυσικό τους αέριο, απαιτείται επίσης, για τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, να περιοριστεί η ευπάθεια της ΕΕ σε εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26-27 Ιουνίου 2014, και αναμένει ότι τα συμπεράσματα αυτά θα συμπληρωθούν το αργότερο τον Οκτώβριο του 2014 με φιλόδοξα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ·

122.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα αυστηρά ανώτατα όρια στις πληρωμές για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη, δεδομένου ότι η καθυστέρηση των πληρωμών είναι επιζήμια, κυρίως για τους άμεσους δικαιούχους· υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί, στο πλαίσιο της υλοποίησης, η έγκαιρη και εύρυθμη εξέλιξη των πληρωμών, έτσι ώστε να καλυφθούν ταυτόχρονα τόσο οι πληρωμές που απορρέουν από υποχρεώσεις προηγούμενων ετών όσο και αυτές που προκύπτουν από προχρηματοδοτήσεις για την ταχεία έναρξη των νέων προγραμμάτων, και να αποτραπεί η ενδεχόμενη αφύσικη μετατόπιση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL) στον προϋπολογισμό του 2015· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να εγκρίνει πλήρως το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, προκειμένου ο προϋπολογισμός της ΕΕ να έχει στην πράξη τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο όσον αφορά τις επενδύσεις· επισημαίνει ότι αν εγκριθούν χωρίς τροποποίηση τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 2, 3 και 4, τούτο θα οδηγούσε σε συνολικό δημοσιονομικό αντίκτυπο ύψους μόλις 106 εκατ. EUR σε επιπρόσθετες βασιζόμενες στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) συνεισφορές, οι οποίες πρέπει να διατεθούν από τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων το 2014 για να καλυφθούν οι υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης· υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να παρακολουθεί τη γενική κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές και τα RAL και να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα ευελιξίας που ορίζονται στον κανονισμό ΠΔΠ και στη σχετική διοργανική συμφωνία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ζήτημα των επανερχόμενων κρίσεων πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά βιώσιμο τρόπο στη μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, η οποία προβλέπεται να δρομολογηθεί το ταχύτερο δυνατό από την επόμενη Επιτροπή, η οποία πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου 2014·

123.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική κατάσταση των κρατών μελών μπορεί να διευκολυνθεί μέσω ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης που θα μειώσει τις βασιζόμενες στο ΑΕΕ εθνικές συνεισφορές, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες εξυγίανσης χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της ΕΕ που στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για την οικονομική ανάκαμψη και για τη λήψη μεταρρυθμιστικών μέτρων· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει παρουσιάσει αρκετές νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων αλλά ότι, δυστυχώς, μέχρι στιγμής καμιά τους δεν έχει συζητηθεί σοβαρά από το Συμβούλιο· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που αποδίδει στη νέα ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, η οποία πρέπει να οδηγήσει σε πραγματική μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της ΕΕ·

124.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2015, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2014, να εξετάσει ενδελεχώς και να υπογραμμίσει τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, παρέχοντας τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα ενεργοποίησης, καταλυτικής δράσης, συνέργειας και συμπληρωματικότητάς του επί του συνόλου των δημοσίων δαπανών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

125.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παράσχει, στο πλαίσιο της επόμενης ΕΕΑ, μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα των όσων έχουν επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2012, προκειμένου να ξεπεραστούν η οικονομική και δημοσιονομική κρίση, και να υποβάλει νέες προτάσεις σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης, περιεκτικής και αποδοτικής από πλευράς αξιοποίησης πόρων ανάπτυξης που θα συμβάλλει και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

126.  χαιρετίζει τη δέσμευση του εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής να υλοποιήσει τον χάρτη πορείας της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση»· πιστεύει ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις ή μέσα, όπως ο μηχανισμός αλληλεγγύης, πρέπει να συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια που έχουν συμφωνηθεί στο ΠΔΠ.

Εσωτερική αγορά

127.  ζητεί τη δημιουργία μιας γνήσιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, η οποία να διασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση στην αγορά, υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και προσβάσιμη αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ·

128.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεών τους, με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στους αντίστοιχους νόμους της δημόσιας διοίκησης, με την παροχή περισσότερων και προσιτότερων ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με μείωση των στοιχείων κόστους και αύξηση της αποτελεσματικότητας, και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και την υλοποίηση πλαισίων διαλειτουργικότητας για δημόσιες διοικήσεις· τονίζει το γεγονός ότι η σωστή και πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις θα παράσχει μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση της καινοτομίας, τη διευκόλυνση της πρόσβαση των ΜΜΕ και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με την ενίσχυση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων·

Περιβαλλοντικές πολιτικές

129.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το «πρασίνισμα» των οικονομιών της ΕΕ συμβάλλει σε μια μακροπρόθεσμη και ανθεκτική απέναντι στις κρίσεις ανάπτυξη, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενώ επίσης βελτιώνει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ένωσης, και ότι η πράσινη οικονομία πρέπει να θεωρείται βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας·

o
o   o

130.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0240.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(10) ΕΕ L 140, 27.5.2013, σ. 11.
(11) ΕΕ L 140, 27.5.2013, σ. 1.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0129.
(13) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320.
(14) ΕΕ C 51 Ε, 22.2.2013, σ. 101.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0043.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.
(17) Eurofound (2012), ‘NEETs: young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe’, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου