Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2905(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0161/2014

Arutelud :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Hääletused :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0041

Vastuvõetud tekstid
PDF 165kWORD 56k
Neljapäev, 23. oktoober 2014 - Strasbourg
43 õpetajaharidust omandava üliõpilase kadumine Mehhikos
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2014. aasta resolutsioon 43 õpetajakutset omandava tudengi kadumise kohta Mehhikos (2014/2905(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Mehhiko kohta, eriti 11. märtsi 2010. aasta resolutsiooni vägivalla eskalatsiooni kohta Mehhikos(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Mehhiko Ühendriikide vahelist majanduspartnerluse, poliitika kooskõlastamise ja koostöö lepingut,

–  võttes arvesse oma 12. märtsi 2009. aasta soovitust nõukogule ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta(2);

–  võttes arvesse komisjoni 15. juuli 2008. aasta teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse suunas” (COM(2008)0447),

–  võttes arvesse ELi kohalikku avaldust Iguala kohta, mis tehti ELi liikmesriikide missioonide juhtide kokkuleppel Mehhikos 12. oktoobril 2014,

–  võttes arvesse Mehhiko presidendi Enrico Peña Nieto 14. oktoobril 2014 tehtud avaldust,

–  võttes arvesse Mehhiko ja ELi strateegilise partnerluse ühist tegevuskava, mis võeti vastu 16. mail 2010,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (EU-CELAC) riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumiste deklaratsioone,

–  võttes arvesse Los Caboses (Mehhiko, Baja California Sur) toimunud Mehhiko-ELi VII tippkohtumisel 17. juunil 2012 tehtud ühisavaldust,

–  võttes arvesse Méxicos 10.–11. juunil 2013. aastal toimunud ELi ja Mehhiko ühiskomitee XII kohtumise ühisavaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Mehhiko ja Euroopa Liit jagavad ühiseid väärtusi, mis väljenduvad meie demokraatlikes ja pluralistlikes ühiskondades, põhivabaduste, inimõiguste ja tööõiguste kaitses, keskkonnakaitses ja säästvas arengus ning ühises pühendumises demokraatia, õigusriigi põhimõtete, õiglase majandus- ja sotsiaalse arengu kindlustamisele ning võitlusele korruptsiooni ja vaesuse vastu;

B.  arvestades, et meie demokraatlikel ühiskonnasüsteemidel on kohustus tagada õigusriigi toimimine ja inimõiguste austamine ning arvestades, et seetõttu on vabaduste täielik kasutamine ning õigus isikupuutumatusele üks õigusriigi peamisi alussambaid;

C.  arvestades, et ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus on võimaldanud tihedamat koostööd ülemaailmse tähtsusega küsimustes, eelkõige tõhusamaid dialooge, paremat kooskõlastamist ja teabevahetust sellistes valdkondades nagu julgeolek, inimõigused, valimisreform, regionaalareng ning õigus- ja kaubanduspoliitika;

D.  arvestades, et 26. septembril 2014 sai kuus inimest – nende seas kolm üliõpilast – surma, kui politsei avas tule Guerrero osariigis Igualas Ayotzinapa koolis (Escuela Normal) meelt avaldanud õpetajakutset omandavate tudengite vastu; arvestades, et sellest alates on 43 tudengit kadunud; arvestades, et erinevate allikate kohaselt piirasid politseinikud need tudengid ümber, viisid nad kaasa ja andsid üle tundmatutele relvastatud meestele, kes on seotud uimastikartelliga;

E.  arvestades, et Mehhiko valitsuse teatel on võetud vahi alla 51 inimest, kes on nende kuritegudega seotud, peamiselt politseinikud Iguala ja Cocula omavalitsusüksustest; arvestades, et 14. oktoobril 2014 teatas Mehhiko peaprokurör, et kohtuekspertiisi analüüside kohaselt ei kuulu 4. oktoobril 2014 Iguala lähedal salajastest haudadest leitud 28 surnukeha kadunud tudengitele; arvestades, et Mehhiko ametivõimud on pidanud kinni 43 tudengi kadumisega väidetavalt seotud kuritegeliku jõugu Guerreros Unidos (ühinenud võitlejad) arvatava juhi;

F.  arvestades, et Iguala linnapea koos oma naisega ning Iguala politseiülem on õigusemõistmise eest põgenenud ning neid süüdistatakse sidemetes kohaliku uimastikartelliga Guerreros Unidos;

G.  arvestades, et Mehhiko president Enrique Peña Nieto on teinud föderaalvalitsusele ja oma julgeolekubüroole ülesandeks võtta kiireid ja otsustavaid meetmeid ning arvestades, et kadunud tudengite perekondade ja esindajatega on kokku lepitud ühiste meetmete tegevuskavas; arvestades, et Ameerika Riikide Organisatsioon ja ÜRO on tungivalt soovitanud Mehhiko valitsusel sunniviisilisi kadumisi uurida, karistada süüdlasi ja kaitsta kadunud tudengite perekondi; arvestades, et antud juhul teeb Mehhiko valitsus nende rahvusvaheliste mitmepoolsete organisatsioonidega koostööd;

H.  arvestades, et Mehhiko valitsus ja peamised opositsiooniparteid leppisid 2012. aastal kokku nn Mehhiko paktis, mille eesmärk on tegeleda Mehhiko peamiste probleemidega, sh julgeoleku ja karistamatusega;

I.  arvestades, et Guerrero osariigis on vägivald kasvanud; arvestades, et paljud tudengid ja õpetajad kogu Mehhikos avaldavad meelt, nõudes kadunud tudengite turvalist naasmist ja mõistes hukka kohaliku politsei teatud elementide kaassüü nendes kuritegudes, politseijõudude korruptsiooni ning institutsioonilise nõrkuse riigi teatud osades, kus sotsiaalne ühtekuuluvus on eriti puudulik; arvestades, et on ähvardatud või rünnatud valitsushooneid Chilpancingos ja muid ametihooneid Guerrero osariigi teistes linnades, samuti mõnesid usujuhte ja erakondade kontoreid;

J.  arvestades, et inimõiguste ja põhivabaduste osas on Mehhiko allkirjastanud kõik rahvusvahelised lepingud ning osaleb kõikides piirkondlikes ja rahvusvahelistes foorumites;

K.  arvestades, et Mehhiko valitsus tunnistab kõiki riigi ees seisvaid probleeme ning on ilmutanud kindlat tahet parandada riigis valitsevat julgeolekuolukorda, suurendades eelkõige tunduvalt julgeolekujõududele eraldatavaid vahendeid ja reformides riiklikke julgeolekuasutusi, et muuta kohtu- ja õigussüsteem tõhusamaks ning võidelda niiviisi organiseeritud kuritegevuse vastu; arvestades, et sunniviisilised kadumised, organiseeritud kuritegevusega seotud vägivald ja teatud kohalike üksuste väidetav koostöö kuritegelike rühmitustega teevad jätkuvalt suurt muret;

1.  mõistab karmilt hukka lubamatud sunniviisilised kadumised ja kuriteod Igualas ning kutsub Mehhiko ametivõime üles kõiki neid kuritegusid uurima, kaasa arvatud 28 surnukeha leidmist salajastest haudadest; palub, et asjaomased võimud võtaksid kõik vajalikud meetmed ning tegutseksid kiiresti, läbipaistvalt ja erapooletult, et tuvastada kuritegude toimepanijad, võtta nad vahi alla ja tuua kohtu ette; nõuab, et süüdlased tehtaks kindlaks ning et nende üle mõistetaks kohut, kasutades kogu kättesaadavat teavet ning sisemisi ja väliseid allikaid, jätmata võimalust karistusest pääseda; nõuab, et uurimine jätkuks, kuni tudengid on väljaspool ohtu;

2.  väljendab kaastunnet ja toetust ohvrite perekondadele ja sõpradele ning Mehhiko rahvale; innustab Mehhiko rahvast jätkama rahumeelset võitlust demokraatliku riigikorra ja õigusriigi kaitseks;

3.  võtab teadmiseks aset leidnud kinnipidamised; nõuab, et jätkataks Iguala linnapea, tema naise ja Iguala politseiülema otsinguid; on sügavalt mures selle pärast, et organiseeritud kuritegevus on ilmselgelt imbunud kohalikesse õiguskaitse- ja haldusüksustesse;

4.  väljendab heameelt, et president Peña Nieto on otsustanud neid sündmusi uurida ja selgitada, samuti teha lõpp kuritegelike rühmitustega seotud vägivallale Mehhikos; kiidab heaks vaatluskomisjonide moodustamise senatis ja esindajatekojas seoses Iguala juhtumiga; kutsub Mehhiko ametivõime üles kaitsma ja abistama ohvrite perekondi ning hoidma neid kursis käimasolevate uurimistega ja pingutustega kurjategijate tabamiseks;

5.  toetab Mehhiko valitsuse kindlat otsust võidelda organiseeritud uimastikaubandusega, väljendades samas sügavat muret selle pärast, et uimastikaubanduse ja karistamatuse õhkkonna tõttu on vägivald kasvanud; seisab Mehhiko rahvaga õlg õla kõrval võitluses organiseeritud uimastikaubanduse vastu;

6.  nõuab tungivalt, et Mehhiko valitsus võtaks kõikidel tasanditel meetmeid, hoidmaks ära Igualas aset leidnud sündmuste kordumist; mõistab hukka vägivalla kõik vormid, eelkõige pideva vägivalla ja surmaähvardused, mida kasutatakse nende vastu, kes on Mehhikos pühendunud sõnavabaduse ja inimõiguste edendamisele ja kaitsele, ning palub, et Mehhiko ametivõimud suurendaksid jõupingutusi selliste ühenduste õiguskaitse ja füüsilise kaitse tagamiseks;

7.  toetab Mehhiko ametivõimude jõupingutusi teha koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh ELi, ÜRO, Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC), Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja Ameerika Inimõiguste Komisjoniga (IACHR), kasutades Argentiina ja rahvusvaheliste kohtumeditsiini ekspertide abi; peab väga oluliseks, et Mehhiko valitsus annaks piisavad rahalised vahendid selleks, et IACHR saaks rakendada tehnilise abi programmi, mis täiendaks riigi meetmeid Guerrero sündmuste uurimisel;

8.  toonitab asjaolu, et Mehhiko on ELi strateegiline partner; julgustab Mehhiko valitsust jätkama tööd riigi institutsioonide ja õigusriigi tugevdamise nimel, et leida lahendus mõnedele inimõiguste rikkumiste aluseks olevatele struktuurilistele probleemidele, eelkõige viima läbi kohtusüsteemi reform; rõhutab seoses sellega, kui tähtis on kohtunike sõltumatus, mis tagab erapooletuse ja resoluutsed meetmed karistamatuse kaotamiseks; nõuab, et õigusemõistmisega seotud isikud oleksid kaitstud föderaaltasandil;

9.  palub, et EL ja Euroopa institutsioonid, samuti liikmesriigid oma kahepoolsetes suhetes Mehhikoga suurendaksid toetust inimõigustele, kasutades selleks programme ning rahalisi ja tehnilisi vahendeid; palub neil ka eraldada rohkem eelarvelisi vahendeid koostööle, mis on suunatud kohtusüsteemi, õiguskaitseasutuste ja prokuratuuri tugevdamisele, et süüdlased antaks kohtu alla ja neid karistataks ning et loodaks tõhusad süsteemid tunnistajate, ohvrite ja nende perede kaitsmiseks;

10.  rõhutab, et föderaaltasandil tuleb kiiresti luua teadmata kadunud isikute register ja DNA andmebaas, mis oleks ühtne, avalik ja ligipääsetav;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, CELACi ajutisele eesistujale, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Mehhiko presidendile ja Kongressile.

(1) ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 92.
(2) ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 172.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika