Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2905(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0161/2014

Debatten :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Stemmingen :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0041

Aangenomen teksten
PDF 137kWORD 58k
Donderdag 23 oktober 2014 - Straatsburg
Verdwijning van 43 studenten in Mexico
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2014 over de verdwijning van 43 studenten in Mexico (2014/2905(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Mexico, met name die van 11 maart 2010 over de escalatie van het geweld in Mexico(1),

–  gezien de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Unie en Mexico,

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 12 maart 2009 over een strategisch partnerschap EU-Mexico(2),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, van 15 juli 2008, "Naar een strategisch partnerschap EU-Mexico" (COM(2008)0447),

–  gezien de plaatselijke verklaring van de EU van 12 oktober 2014 over Iguala, die is afgegeven in overeenstemming met de hoofden van de delegaties van de EU-lidstaten in Mexico,

–  gezien de verklaring die op 14 oktober 2014 is afgelegd door de Mexicaanse president Enrico Peña Nieto,

–  gezien het gezamenlijke uitvoeringsplan van het strategisch partnerschap EU-Mexico van 16 mei 2010,

–  gezien de verklaringen van de topbijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, Latijns-Amerika en de Caribische landen (EU-CELAC),

–  gezien de gezamenlijke verklaring van 17 juni 2012 van de zevende Mexico-EU-top die werd gehouden in Los Cabos, Baja California Sur, Mexico,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van de zevende bijeenkomst van de Gezamenlijke Commissie EU-Mexico, die op 10 en 11 juni 2013 plaatsvond in Mexico-Stad,

–  gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Mexico en de Europese Unie gemeenschappelijke waarden delen die tot uitdrukking komen in onze democratische en pluriforme samenlevingen waarin de fundamentele vrijheden, de mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en duurzame ontwikkeling worden beschermd, alsmede hun gedeelde inzet voor handhaving van de democratie en de rechtsstaat, een rechtvaardige economische en sociale ontwikkeling, en de bestrijding van corruptie en armoede;

B.  overwegende dat onze democratische stelsels de plicht hebben het functioneren van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen, en dat derhalve het genot en de volledige uitoefening van de vrijheden, alsmede het recht op lichamelijke integriteit de pijlers van de rechtsstaat vormen;

C.  overwegende dat het strategisch partnerschap EU-Mexico nauwere samenwerking mogelijk heeft gemaakt tussen de EU en Mexico over onderwerpen van mondiaal belang en met name voor een brede dialoog en intensievere coördinatie en uitwisseling op gebieden als veiligheid, mensenrechten, hervorming van het kiesstelsel, regionale ontwikkeling, handelsbeleid en regulering;

D.  overwegende dat er op 26 september 2014 zes personen, onder wie drie studenten, gedood werden toen de politie het vuur opende op demonstrerende studenten van de Escuela Normal ("normale school") van Ayotzinapa in Iguala, in de deelstaat Guerrero; overwegende dat er sindsdien 43 studenten vermist worden; overwegende dat deze studenten volgens verschillende bronnen werden ingerekend en in auto's meegenomen door politieagenten, waarna zij werden overgedragen aan onbekende gewapende mannen die verbonden waren aan een drugskartel;

E.  overwegende dat volgens de Mexicaanse regering 51 personen gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de misdrijven, van wie de meesten politieagenten waren uit de gemeentes Iguala en Cocula; overwegende dat de procureur-generaal van Mexico op 14 oktober 2014 verklaarde dat uit de forensische analyse van de 28 stoffelijke overschotten die op 4 oktober 2014 waren gevonden in massagraven in de buurt van Iguala, bleek dat de lichamen niet van de vermiste studenten waren; overwegende dat de Mexicaanse autoriteiten de vermeende leider van de criminele bende Guerreros Unidos (Verenigde Strijders) heeft gepakt die naar verluidt betrokken was bij de verdwijning van de 43 studenten;

F.  overwegende dat de burgemeester van Iguala, zijn vrouw en het hoofd van de politie van Iguala op de vlucht zijn voor justitie omdat ze beschuldigd worden van banden met het plaatselijke drugskartel van Guerreros Unidos;

G.  overwegende dat de president van Mexico, Enrique Peña Nieto, de federale regering en zijn beveiligingsdienst heeft geïnstrueerd om acute en afdoende maatregelen te nemen, en overwegende dat er samen met de nabestaanden en de vertegenwoordigers van de vermiste studenten een stappenplan voor gezamenlijk optreden is opgesteld; overwegende dat de OAS en de VN er bij de Mexicaanse regering op aan hebben gedrongen om onderzoek te doen naar de gedwongen verdwijningen, de verantwoordelijken te straffen, en de familieleden van de vermiste studenten te beschermen; overwegende dat de Mexicaanse regering in dit geval samenwerkt met deze internationale multilaterale organen;

H.  overwegende dat de Mexicaanse regering en de belangrijkste oppositiepartijen in 2012 een "pact voor Mexico" overeengekomen zijn dat bedoeld was om de voornaamste problemen van Mexico aan te pakken, waaronder veiligheid en straffeloosheid;

I.  overwegende dat het geweld in de deelstaat Guerrero is toegenomen; overwegende dat veel studenten en docenten in heel Mexico demonstreren voor de veilige terugkeer van de vermiste studenten, en zich uitspreken tegen de medeplichtigheid van bepaalde eenheden van de plaatselijke politie bij de misdrijven, de corruptie binnen het politiecorps en de zwakheid van de overheidsinstanties in bepaalde delen van het land waar de sociale cohesie duidelijk tekortschiet; overwegende dat de regeringsgebouwen in Chilpancingo en een aantal andere officiële gebouwen in verschillende gemeenten van de deelstaat Guerrero, evenals enkele religieuze leiders en kantoren van politieke partijen ook bedreigd of aangevallen zijn;

J.  overwegende dat Mexico deelneemt aan alle regionale en internationale forums, en alle internationale overeenkomsten op het vlak van mensenrechten en fundamentele vrijheden heeft ondertekend;

K.  overwegende dat de Mexicaanse regering de problemen waar Mexico mee kampt onder ogen ziet en er blijk van heeft gegeven dat ze vastberaden is om de veiligheidssituatie in het land te verbeteren, o.a. door een aanzienlijke verhoging van de middelen voor de veiligheidstroepen en een hervorming van de openbare veiligheidsinstanties, met als doel een efficiëntere wetshandhaving en een efficiënter justitieel apparaat om de confrontatie met de georganiseerde misdaad aan te gaan; overwegende dat gedwongen verdwijningen, geweld dat gekoppeld is aan georganiseerde misdaad en de vermeende samenwerking tussen bepaalde lokale entiteiten en georganiseerde criminele groeperingen een bron van grote zorg blijven;

1.  veroordeelt de onaanvaardbare gedwongen verdwijningen en misdrijven in Iguala sterk, en roept de Mexicaanse autoriteiten op alle misdrijven te onderzoeken, zo ook de 28 stoffelijke overschotten in massagraven; verzoekt de bevoegde instanties alle nodige stappen te nemen om snel en op transparante en onpartijdige wijze de daders van deze misdrijven te identificeren, te arresteren en te berechten, en verlangt dat de verantwoordelijken worden aangewezen en vervolgd, met gebruikmaking van alle beschikbare interne en externe informatie en middelen, zonder ruimte voor straffeloosheid; wenst dat het onderzoek voortduurt tot de studenten in veiligheid zijn gebracht;

2.  uit zijn medeleven en verklaart zich solidair met de nabestaanden en vrienden van de slachtoffers, alsmede met de Mexicaanse bevolking die wordt aangespoord om op vreedzame wijze te blijven strijden voor de democratie en de rechtsstaat;

3.  neemt kennis van de detenties die hebben plaatsgevonden; dringt erop aan dat de zoektocht naar de burgemeester van Iguala, zijn vrouw en het hoofd van de politie van Iguala wordt voortgezet; maakt zich grote zorgen over de overduidelijke infiltratie in de plaatselijke wetshandhavingsinstanties en bestuurlijke eenheden door de georganiseerde misdaad;

4.  is ingenomen met de vastberadenheid van president Peña Nieto om deze gebeurtenissen te onderzoeken en op te helderen, en een eind te maken aan bendegeweld in Mexico; is verheugd over de oprichting van toezichtcomités in de senaat en het parlement in verband met de zaak Iguala; verzoekt de Mexicaanse autoriteiten om de nabestaanden van de slachtoffers te beschermen, bij te staan en op de hoogte te houden van de lopende onderzoeken en de inspanningen om de daders te arresteren;

5.  steunt de Mexicaanse regering in haar vastberadenheid om de georganiseerde drugshandel te bestrijden, maar uit wel zijn diepe bezorgdheid over de toename van het geweld als gevolg van de drugshandel en de sfeer van straffeloosheid die er heerst; schaart zich achter de Mexicanen in hun strijd tegen de georganiseerde drugshandel;

6.  dringt er bij de Mexicaanse regering op aan op alle niveaus maatregelen te nemen zodat gebeurtenissen zoals in Iguala nooit meer zullen voorkomen; veroordeelt iedere vorm van geweld, met name het geweld en de aanhoudende doodsbedreigingen aan het adres van activisten die zich inzetten voor de bevordering en de verdediging van vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten in Mexico, en dringt er bij de Mexicaanse autoriteiten op aan zich nog meer in te spannen voor de juridische en persoonlijke bescherming van de betrokken groeperingen;

7.  staat achter de inspanningen van de Mexicaanse autoriteiten om samen te werken met internationale organisaties zoals de EU, de VN, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (CELAC), het Internationale Comité van het Rode Kruis en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR), met de steun van Argentijnse en internationale forensisch experts; benadrukt hoe belangrijk het is dat de regering van Mexico de nodige financiële middelen verstrekt zodat het IACHR een programma voor technische ondersteuning kan uitvoeren ter aanvulling van de nationale acties met betrekking tot het onderzoek naar de gebeurtenissen in Guerrero;

8.  onderstreept het feit dat Mexico een strategische partner van de EU is; spoort de regering van Mexico aan zich te blijven inzetten voor de versterking van staatsinstellingen en de consolidering van de rechtsstaat met als doel enkele structurele problemen aan te pakken die ten grondslag liggen aan de schendingen van de mensenrechten, en in concreto met betrekking tot de hervorming van het justitieel apparaat; wijst in dat verband op het belang van een onafhankelijke rechterlijke macht, om onpartijdigheid te waarborgen en straffeloosheid doortastend te bestrijden; pleit voor federale bescherming van de personen die betrokken zijn bij de berechting;

9.  verzoekt de EU en haar lidstaten in het kader van hun bilaterale betrekkingen met Mexico, alsmede de Europese instellingen, hun steun voor de verdediging van de mensenrechten op te voeren door middel van programma's en financiële en technische bijstand; verzoekt hen tevens meer begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de samenwerking op het vlak van de versterking en de hervorming van het justitiële apparaat, ordehandhavingsinstanties en openbaar ministeries om de daders te vervolgen en te straffen, en efficiënte regelingen in het leven te roepen ter bescherming van getuigen, slachtoffers en hun nabestaanden;

10.  benadrukt dat er dringend op federaal niveau een uniform, openbaar en toegankelijk nationaal register van vermiste en verdwenen personen en een DNA-databank moet worden aangelegd;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lidstaten, het voorlopige voorzitterschap van CELAC, de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de parlementaire vergadering Eurolat, alsmede aan de president en het congres van Mexico.

(1) PB C 349 E van 22.12.2010, blz. 92.
(2) PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 172.

Juridische mededeling - Privacybeleid