Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2905(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0161/2014

Debatter :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Omröstningar :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0041

Antagna texter
PDF 136kWORD 56k
Torsdagen den 23 oktober 2014 - Strasbourg
Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2014 om försvinnandet av 43 lärarstudenter i Mexiko (2014/2905(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mexiko, särskilt resolutionen av den 11 mars 2010 om upptrappningen av våldet i Mexiko(1),

–  med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska unionen och Mexikos förenta stater,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 12 mars 2009 om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Mexiko(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 15 juli 2008 om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Mexiko (COM(2008)0447),

–  med beaktande av det lokala EU-uttalandet om Iguala, som gjordes i samråd med uppdragscheferna från EU:s medlemsstater i Mexiko den 12 oktober 2014,

–  med beaktande av den mexikanska presidenten Enrico Peña Nietos uttalande av den 14 oktober 2014,

–  med beaktande av den gemensamma handlingsplanen för strategiskt partnerskap mellan Mexiko och EU av den 16 maj 2010,

–  med beaktande av förklaringarna från toppmötena mellan EU:s, Latinamerikas och Västindiens stats- och regeringschefer (EU-CELAC),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 17 juni 2012 från det sjunde toppmötet mellan EU och Mexiko i Los Cabos, Baja California Sur, Mexiko,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det sjunde mötet i den gemensamma kommittén mellan EU och Mexiko i Mexico City den 10–11 juni 2013,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mexiko och Europeiska unionen har gemensamma värderingar som kommer till uttryck i våra demokratiska och pluralistiska samhällen, som värnar om de grundläggande friheterna, de mänskliga rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter, skyddet av miljön och en hållbar utveckling, samt ett gemensamt åtagande för att konsolidera demokratin, rättsstaten, en rättvis ekonomisk och social utveckling och kampen mot korruption och fattigdom.

B.  Våra demokratiska system har som uppgift och skyldighet att garantera att rättsstaten fungerar och att de mänskliga rättigheterna respekteras, och följaktligen utgör möjligheten att fullt ut åtnjuta friheterna och rätten till fysisk integritet en av grundpelarna för rättsstaten.

C.  Det strategiska partnerskapet mellan EU och Mexiko har banat vägen för ett närmre samarbete mellan Mexiko och EU i frågor av övergripande betydelse och framför allt för en bred dialog och bättre samordning och utbyten inom områden såsom säkerhet, mänskliga rättigheter, valreformen, regional utveckling och handels- och regleringspolitik.

D.  Den 26 september 2014 dödades sex personer, däribland tre studenter, när polisen öppnade eld mot protesterande lärarstudenter från lärarhögskolan i Ayotzinapa i Iguala i delstaten Guerrero. Sedan dess saknas fortfarande 43 studenter. Enligt flera källor greps studenterna och fördes bort av polisen och överlämnades till oidentifierade beväpnade män med koppling till en narkotikakartell.

E.  Enligt Mexikos regering har 51 personer med koppling till brotten gripits, varav de flesta är poliser från kommunerna Iguala och Cocula. Den 14 oktober 2014 förklarade den mexikanska riksåklagaren att enligt de kriminaltekniska analyser som gjorts av de 28 kroppar man funnit i hemliga gravar nära Iguala den 4 oktober 2014, kunde ingen av kropparna identifieras med de saknade studenterna. De mexikanska myndigheterna har gripit den misstänkte ledaren för en kriminell liga, Guerreros Unidos, som tros vara inblandad i försvinnandet av de 43 studenterna

F.  Borgmästaren i Iguala, hans fru och Igualas polischef gömmer sig från rättvisan och anklagas för att ha kopplingar till den lokala Guerrero Unidos narkotikakartell.

G.  Mexikos president Enrique Peña Nieto har gett den federala regeringen och säkerhetstjänsten i uppdrag att vidta omedelbara och bestämda åtgärder, och en gemensam handlingsplan har utarbetats tillsammans med de saknade studenternas familjer och företrädare. Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) och FN har bestämt uppmanat den mexikanska regeringen att utreda de påtvingade försvinnandena, straffa de ansvariga och skydda de saknade studenternas familjer. Den mexikanska regeringen samarbetar i detta ärende med dessa multilaterala internationella organisationer.

H.  Den mexikanska regeringen och de främsta oppositionspartierna enades 2012 om en ”pakt för Mexiko” i syfte att behandla de viktigaste utmaningarna för landet, bland annat säkerheten och straffriheten.

I.  Våldet har ökat i delstaten Guerrero. Många studenter och lärare i hela Mexiko demonstrerar för att de saknade studenterna ska återbördas. De anklagar vissa personer inom den lokala polisen för att ha medverkat till brotten och fördömer korruptionen inom polisen liksom de institutionella svagheterna i vissa delar av landet, där den bristande sociala sammanhållningen är särskilt tydlig. Regeringsbyggnader i Chilpancingo och vissa andra officiella byggnader i olika kommuner i delstaten Guerrero, liksom vissa religiösa ledares och politiska partiers kontor, har också hotats eller attackerats.

J.  Mexiko deltar i alla regionala och internationella forum och har undertecknat alla internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

K.  Den mexikanska regeringen är medveten om de utmaningar Mexiko står inför och har visat sitt bestämda engagemang för att förbättra säkerhetssituationen i landet, bland annat genom att avsevärt öka anslagen till säkerhetsstyrkorna och genom en reform av de offentliga säkerhetsinstitutionerna i syfte att effektivisera rättsväsendet och upprätthållandet av lagen och därmed bättre kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Det råder fortfarande stor oro kring påtvingade försvinnanden, våld med koppling till organiserad brottslighet och anklagelser om samröre mellan vissa lokala organ och organiserade kriminella grupper.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt de oacceptabla påtvingade försvinnandena och brotten i Iguala, och uppmanar de mexikanska myndigheterna att utreda alla brott, även upptäckten av 28 kroppar i hemliga gravar. Parlamentet uppmanar vidare de relevanta myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att snabbt och på ett öppet och opartiskt sätt identifiera, gripa och ställa dem som begått brotten inför rätta, och kräver att de ansvariga identifieras och ställs inför rätta med hjälp av alla internt och externt tillgängliga uppgifter och resurser, utan någon möjlighet till straffrihet. Parlamentet kräver att utredningarna fullföljs tills studenterna har satts i säkerhet.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupa deltagande och sin solidaritet med offrens familjer och vänner och med det mexikanska folket, som uppmanas att fortsätta kampen med fredliga medel för att upprätthålla det demokratiska systemet och rättsstaten.

3.  Europaparlamentet noterar de gripanden som har gjorts. Parlamentet kräver att sökandet efter Igualas borgmästare, dennes fru och Igualas polischef fortsätter. Parlamentet är djupt bekymrat över den organiserade brottslighetens uppenbara infiltration inom lokala brottsbekämpande och administrativa organ.

4.  Europaparlamentet välkomnar president Peña Nietos beslutsamhet att utreda och klargöra dessa händelser och att sätta stopp för det gängrelaterade våldet i Mexiko. Parlamentet välkomnar inrättandet i senaten och deputeradekammaren av övervakningskommittéer för händelserna i Iguala. Parlamentet uppmanar de mexikanska myndigheterna att skydda och hjälpa offrens familjer och att hålla dem underrättade om de pågående utredningarna och insatserna för att gripa förövarna.

5.  Europaparlamentet stöder den mexikanska regeringens beslutsamhet att bekämpa den organiserade narkotikahandeln, och uttrycker samtidigt sin stora oro över det ökade våldet till följd av narkotikahandeln och den straffrihet som råder. Parlamentet står sida vid sida med det mexikanska folket i kampen mot den organiserade narkotikahandeln.

6.  Europaparlamentet uppmanar bestämt den mexikanska regeringen att vidta åtgärder på alla nivåer för att förhindra att händelser som de som utspelat sig i Iguala någonsin inträffar igen. Parlamentet fördömer alla former av våld, särskilt våldet och de konstanta dödshoten mot aktivister som verkar för att främja och försvara yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna i Mexiko, och uppmanar de mexikanska myndigheterna att utöka sina insatser för att försvara och säkra rättsligt och personligt skydd för dessa organisationer.

7.  Europaparlamentet stöder de mexikanska myndigheternas insatser för att samarbeta med internationella organisationer, bland annat EU, FN, Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (CELAC), Internationella rödakorskommittén och den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, med stöd av argentinska och internationella kriminaltekniska experter. Parlamentet betonar att det är viktigt att Mexikos regering tillhandahåller de finansiella medel som behövs så att den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna kan genomföra ett tekniskt stödprogram som kan komplettera nationella åtgärder med anknytning till utredningen av händelserna i Guerrero.

8.  Europaparlamentet understryker att Mexiko är en strategisk partner till EU. Parlamentet uppmanar den mexikanska regeringen att fortsätta insatserna för att stärka de statliga institutionerna och konsolidera rättsstaten, i syfte att behandla några av de strukturella problem som ligger bakom kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, och framför allt med avseende på reformen av rättsväsendet. Parlamentet påpekar i detta avseende betydelsen av ett oberoende rättsväsende för att garantera opartiskhet och en beslutsam kamp mot straffrihet. Parlamentet kräver federalt skydd för dem som är inblandade i rättskipningen.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater inom ramen för sina bilaterala förbindelser med Mexiko och EU-institutionerna att trappa upp sitt stöd för de mänskliga rättigheterna genom program och finansiella och tekniska medel. Parlamentet uppmanar dem vidare att utöka budgetanslagen till arbetet med att stärka och reformera rättsväsendet, polisen och åklagarmyndigheten, så att de kan åtala och straffa de ansvariga och införa effektiva system för att skydda vittnen och offren och deras familjer.

10.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att skapa ett enhetligt, offentligt och tillgängligt nationellt register över saknade och försvunna personer och en DNA-databas på federal nivå.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, det aktuella ordförandeskapet i gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater, generalsekreteraren för Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS), den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Mexikos president och kongress.

(1) EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 92.
(2) EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 172.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy