Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2241(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0011/2014

Teksty złożone :

A8-0011/2014

Debaty :

PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

Głosowanie :

PV 23/10/2014 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0043

Teksty przyjęte
PDF 392kWORD 85k
Czwartek, 23 października 2014 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
P8_TA(2014)0043A8-0011/2014
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  uwzględniając decyzję z dnia 3 kwietnia 2014 r.(2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2012, jak również załączoną do niej rezolucję,

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(5), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0011/2014),

1.  udziela komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 9.
(2) Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 353.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  uwzględniając decyzję z dnia 3 kwietnia 2014 r.(2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2012, jak również załączoną do niej rezolucję,

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(5), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0011/2014),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 9.
(2) Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 353.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2014 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2014 r. (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  uwzględniając decyzję z dnia 3 kwietnia 2014 r.(2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2012, jak również załączoną do niej rezolucję,

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(5), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0011/2014),

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

1.  zauważa, że w celu wyeliminowania uchybień związanych z legalnością i prawidłowością transakcji Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej zamieścił w swoich poradnikach finansowych i księgowych jasne procedury, szczegółowe kroki i procesy, które muszą stosować wszystkie podmioty upoważnione do działań finansowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że szczególnie skupiono się na procesach dotyczących przenoszenia środków;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  na podstawie ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego Urzędu stwierdza, że zarówno wskaźnik wykonania budżetu wynoszący 89,55 %, jak i wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wynoszący 76,57 % poprawiły się w stosunku do 2012 r.; przyjmuje do wiadomości działania podjęte w celu poprawy wskaźników wykonania budżetu; jest jednak zdania, że wciąż istnieją możliwości poprawy i wzywa Urząd do dalszego usprawniania w przyszłości jego działań w zakresie monitorowania budżetu;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Urząd działania dotyczące kwestii zobowiązań i przeniesień, takie jak udoskonalone planowanie budżetowe i drobiazgowe monitorowanie płatności dokonywanych co miesiąc i na koniec roku; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że Urząd przeprowadził nabór na kluczowe stanowiska mające bezpośredni wpływ na obieg finansowy i udoskonalił swoją strategię w zakresie terminowego zgłaszania i zwrotu kosztów podróży poniesionych przez ekspertów;

4.  z zaniepokojeniem zauważa, że wskaźnik przeniesień na rok budżetowy 2013 anulowanych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, jest nadal wysoki i wynosi 28 %, choć istotnie spadł w stosunku do wartości 45 % odnotowanej w poprzednim roku; na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego stwierdza, że owe przeniesienia odnosiły się w przeważającej mierze do umów podpisanych w drugiej połowie 2013 r. i dotyczących działalności planowanej na lata 2013 i 2014;

5.  zauważa, że wskaźnik niewykorzystanych środków spadł z 17 % w 2012 r. do 14,6 % w 2013 r., podobnie jak wskaźnik przeniesień środków na rok budżetowy 2014, który obniżył się z 611 223 EUR (19 %) do 461 983 EUR (13 %); wzywa Urząd do dalszych ulepszeń w zakresie planowania i realizacji działań oraz do jeszcze większego ograniczania wskaźników przeniesień środków;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru

6.  przyjmuje do wiadomości zamieszczenie w stosowanym w Urzędzie poradniku finansowym obowiązkowej i szczegółowej listy kontrolnej dotyczącej przetargów oraz powołanie urzędnika ds. zamówień, a także ogólne szkolenia dla wszystkich pracowników w zakresie zamówień; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skutkiem tych działań jest poprawa w zakresie przygotowywania, realizacji, dokumentacji i koordynacji postępowań o udzielenie zamówienia w Urzędzie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zmiany i udoskonalenia wprowadzone w obowiązujących procedurach rekrutacji w odpowiedzi na wnioski organu udzielającego absolutorium w celu zwiększenia przejrzystości procesu rekrutacji, a w szczególności:

   opracowywanie pytań na egzaminy pisemne i rozmowy kwalifikacyjne oraz ustalenie limitu punktów przed przystąpieniem do badania kandydatur,
   zatwierdzanie nominacji do komisji selekcyjnej i zmian w jej składzie przez organ powołujący,
   przegląd wytycznych rekrutacyjnych wprowadzonych w 2013 r.;

8.  z zadowoleniem przyjmuje zmienioną strategię komunikacyjną Urzędu, zgodnie z którą telefony komórkowe są wydawane pracownikom w zależności od potrzeb służbowych, oraz przeprowadzanie wewnętrznych kontroli sprawdzających przestrzeganie tej strategii;

9.  odnotowuje zawarcie nowej umowy o usługi bankowe dotyczące operacji gotówkowych Urzędu z bankiem o ratingu A+/A-1; przyjmuje do wiadomości zamieszczenie w stosowanym w Urzędzie poradniku księgowym wytycznych dotyczących zarządzania środkami pieniężnymi;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.  przyjmuje do wiadomości, że roczne oświadczenia o braku konfliktu interesów od członków Rady Organów Regulacyjnych, komitetu zarządzającego i dyrektora zarządzającego udostępniono w specjalnych działach publicznego rejestru dokumentów Urzędu; zauważa, że te same zasady mają zastosowanie do strategii zapobiegania konfliktom interesów dotyczącej pracowników Urzędu oraz że oświadczenia pracowników o braku konfliktu interesów są również dostępne w publicznym rejestrze Urzędu;

11.  zauważa, że Urząd nie planuje przeglądu swojej strategii zapobiegania konfliktom interesów oraz że uznaje wszystkie odnośne strategie zapobiegania konfliktom interesów za zgodne z wytycznymi Komisji z grudnia 2013 r. dotyczącymi zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; przyjmuje do wiadomości, że Urząd dąży do podniesienia świadomości na temat swojej polityki zapobiegania konfliktom interesów oraz polityki swojej Rady w tym zakresie, a także że będzie ściśle monitorował wszystkie istotne zmiany w tej dziedzinie;

Audyt wewnętrzny

12.  zauważa, że Urząd spełnił wszystkie wymogi formalne standardu kontroli wewnętrznej (SKW) informacja i komunikacja (SKW 12);

13.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd dostosowuje swoje praktyki planowania i sprawozdawczości, uwzględniając w nich wymierne cele, aby wdrożyć SKW 5 – cele i wskaźniki wykonania zadań; zauważa, że Urząd ukończył opracowywanie swoich poradników proceduralnych i przyjął szczegółową procedurę wewnętrzną dotyczącą rejestracji wszystkich zdarzeń niezgodnych w celu wdrożenia SKW 8 – procesy i procedury; odnotowuje, że Urząd zaktualizował swoje procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania dokumentacją, aby spełnić wymogi SKW 11 – zarządzanie dokumentacją;

14.  zauważa, że Urząd ustanowił procedurę spisu inwentaryzacyjnego dotyczącą księgowania i zbywania aktywów trwałych, która stanowi część jego poradnika finansowego; odnotowuje, że spis z natury przeprowadzono w sierpniu 2013 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami spis środków trwałych należy przeprowadzać co roku;

15.  zauważa, że służba audytu wewnętrznego planuje przegląd SKW; wzywa Urząd do zgłoszenia organowi udzielającemu absolutorium wyników tego przeglądu, jak tylko będą one dostępne;

Wyniki

16.  z zadowoleniem przyjmuje kroki poczynione niedawno przez Urząd w celu poprawy komunikacji z obywatelami europejskimi w zakresie wpływu jego prac na obywateli, w szczególności kroki koncentrujące się na wymiernych i jasno określonych celach, które umożliwiają lepszą ocenę działalności Urzędu;

17.  zwraca uwagę, że Urząd zaczął uwidaczniać fakt, iż jest on organem unijnym, umieszczając logo Unii na niektórych stronach swojej witryny internetowej, i oczekuje, że obejmie to również stronę główną BEREC i systematycznie wszystkie komunikaty, dzięki czemu wkład z budżetu unijnego na rzecz Urzędu będzie bardziej eksponowany;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 3 kwietnia 2014 r.(8) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 365 z 13.12.2013, s. 9.
(2) Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 353.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 359.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności