Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2197(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0010/2014

Předložené texty :

A8-0010/2014

Rozpravy :

PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

Hlasování :

PV 23/10/2014 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0044

Přijaté texty
PDF 514kWORD 77k
Čtvrtek, 23. října 2014 - Štrasburk Konečné znění
Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada
P8_TA(2014)0044A8-0010/2014
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(5), kterým odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0010/2014),

1.  odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
(2) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.
(5) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 24.
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(5), kterým odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0010/2014),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie musí být transparentní a nést plnou odpovědnost vůči občanům Unie, pokud jde o prostředky, které jim byly jakožto orgánům a institucím svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie, neboť jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie a má za úkol udělovat absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  vyzdvihuje úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU"), pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 Smlouvy o fungování EU „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen "finanční nařízeníů), jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu a ostatních orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 164 až 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci)“;

Stanovisko Účetního dvora k plnění rozpočtu Evropské rady a Rady obsažené v jeho prohlášení o věrohodnosti za rozpočtový rok 2012

5.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr do výroční zprávy za rozpočtový rok 2012 zahrnul připomínky týkající se Evropské rady a Rady ohledně chyb v koncepci postupů zadávání veřejných zakázek; konstatuje, že jedna chyba se týká realizace vyjednávacího řízení a druhá použití určitého výběrového kritéria;

6.  bere na vědomí odpověď Rady, která uvádí, že „v Radě a Evropské radě funguje spolehlivý centralizovaný rámec pro zadávání veřejných zakázek, který byl nedávno upraven v souladu s novým finančním nařízením a prováděcími pravidly a který bude posílen vypracováním nových vzorových smluv a výzev k podávání nabídek, jakož i vytvořením konkrétních přípravných kurzů na téma, jak definovat a uplatňovat kritéria výběru a přidělení zakázky”;

7.  souhlasí s doporučeními Účetního dvora, aby schvalující osoby v Evropské Radě a Radě prostřednictvím vhodných kontrol a lepších pokynů zdokonalily koncepci, koordinaci a průběh zadávacích řízení;

8.  konstatuje, že Rada neposkytla žádnou další reakci na doporučení Účetního dvora;

Nevyřešené otázky

9.  připomíná svou výzvu Radě, aby Parlament informovala o postupu výstavby budovy Evropa a o prognóze konečných nákladů;

10.  vyzývá Radu, aby vysvětlila všechna opatření, která byla zavedena během výstavby budovy Evropa s cílem zlepšit realizaci tohoto projektu;

11.  připomíná Radě výzvu Parlamentu, aby předložila zprávu o dosavadních výsledcích projektu Residence Palace a podrobné rozčlenění doposud vynaložených prostředků;

12.  naléhavě vyzývá Radu, aby poskytla podrobné písemné vysvětlení, v němž bude uvedena celková výše prostředků použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové položky, z nichž byly tyto prostředky čerpány, splátky, které byly dosud zaplaceny, i splátky, které je ještě třeba uhradit, a účel, jemuž bude tato budova sloužit

13.  připomíná Radě svou výzvu, aby podala informace o procesu modernizace své administrativy, především o konkrétních prováděcích opatřeních tohoto procesu, a o jejím očekávaném dopadu na rozpočet Rady;

14.  vyjadřuje politování nad problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009, 2010 a 2011 s ohledem na důvody uvedené v usneseních ze dnů 10. května 2011(9), 25. října 2011(10), 10. května 2012(11), 23. října 2012(12), 17. dubna 2013(13) a 9. října 2013(14) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2012 s ohledem na důvody uvedené v usnesení ze dne 3. dubna 2014;

15.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak uvedl ve svém usnesení ze dne 3. dubna 2014; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

16.  připomíná, že na základě rozhodnutí o udělení absolutoria, které bylo přijato dne 17. dubna 2013, Parlament zaslal Komisi otázky Rady a že Komise poskytla své odpovědi v dopise ze dne 23. ledna 2014; připomíná Radě názory, které Komise vyjádřila, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

17.  konstatuje, že Komise ve výše zmíněném dopise také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by reagovala na otázky určené jinému orgánu, narušovalo by to jeho autonomii při plnění vlastního oddílu rozpočtu;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neposkytla žádnou odpověď na otázky Parlamentu; připomíná závěry semináře Parlamentu na téma „Právo Evropského parlamentu udělovat absolutorium Radě“, který se konal dne 27. září 2012 a na němž se odborníci z oblasti práva i z akademického prostředí obecně shodli na tom, že Parlament má právo na informace; v této souvislosti odkazuje na čl. 15 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvy o fungování EU, podle nějž každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti;

19.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech, především v usnesení o udělení absolutoria ze dne 23. října 2012;

20.  zdůrazňuje pravomoci Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

21.  domnívá se, že nepředložení požadovaných dokumentů Parlamentu především porušuje právo občanů Unie na informace a transparentnost a stává se znepokojujícím příznakem určité nedemokratičnosti orgánů a institucí Unie; vyzývá tudíž naléhavě Radu, aby žádost Parlamentu o přístup k informacím nehodnotila jako pokus o institucionální nadvládu, ale aby za prvořadé považovala právo občanů na plnou informovanost;

22.  je přesvědčen, že je nutné zvážit různé možnosti aktualizace pravidel pro udělování absolutoria stanovených ve Smlouvě o fungování EU;

23.  domnívá se, že Parlament a Rada by mohly dosáhnout určitého pokroku v případě, že by se dohodly na přijatelném postupu a seznamu dokumentů, které je třeba si vyměnit, aby každý z orgánů splnil svou úlohu v rámci procesu udělování absolutoria; v této souvislosti vybízí Radu, aby usilovala o politické řešení otázky udělování absolutoria Radě, a to bez ohledu na odlišné právní názory, které Parlament a Rada nadále zastávají;

24.  domnívá se, že uspokojivá spolupráce Parlamentu, Evropské rady a Rady v rámci otevřeného a formálního dialogu by mohla být pozitivním signálem pro občany Unie.

(1) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
(2) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.
(5) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 24.
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(9) Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.
(10) Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.
(11) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.
(12) Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71
(13) Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22
(14) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.

Právní upozornění - Ochrana soukromí