Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2860(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0149/2014

Ingediende teksten :

B8-0149/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2014 - 7.7
CRE 23/10/2014 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0045

Aangenomen teksten
PDF 208kWORD 48k
Donderdag 23 oktober 2014 - Straatsburg
Arbeidstijd in de binnenvaart
P8_TA(2014)0045B8-0149/2014

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2014 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese Overeenkomst betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart die is gesloten door de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) (COM(2014)04522014/2860(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese Overeenkomst betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart die is gesloten door de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) (COM(2014)0452),

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 155, lid 2,

–  gezien de Europese Overeenkomst betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart die is gesloten tussen de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF),

–  gezien het feit dat de overeenkomst een gezamenlijk verzoek aan de Commissie bevatte tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst door middel van een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie, overeenkomstig artikel 155, lid 2 VWEU,

–  gezien artikel 101, lid 3, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat artikel 155, lid 1 VWEU de sociale partners op EU-niveau de mogelijkheid biedt om desgewenst een dialoog aan te gaan die tot contractuele betrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten, kan leiden;

B.  overwegende dat artikel 155, lid 2 VWEU voorziet in de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van op EU-niveau gesloten overeenkomsten, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie;

1.  is verheugd over het feit dat, hoewel artikel 155, lid 2 VWEU niet voorziet in raadpleging van het Europees Parlement inzake aan de Commissie door de sociale partners gedane verzoeken, de Commissie haar voorstel toch aan het Parlement heeft voorgelegd met het verzoek om zijn advies aan de Commissie en de Raad mede te delen;

2.  is ingenomen met het feit dat de door de sociale partners gesloten overeenkomst en het voorstel van de Commissie alleen minimumvoorschriften geven, waardoor de lidstaten en/of de sociale partners de vrijheid hebben maatregelen te nemen die gunstiger zijn voor de werknemers op het desbetreffende terrein;

3.  adviseert de richtlijn van de Raad goed te keuren;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de sociale partners.

Juridische mededeling - Privacybeleid