Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2045(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0025/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0025/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2014 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 441kWORD 56k
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes (2014/2045(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes, που διαβίβασε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις 18 Ιουνίου 2014, σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ποινική διαδικασία ενώπιον του Δευτέρου Τμήματος της Υπηρεσίας Διεξαγωγής Ερευνών και Ποινικών Διώξεων της Λισαβόνας (αριθ. αναφοράς NUIPC 8773/13.4TDLSB), και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 3 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας ακούσει την Ana Gomes σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0025/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Πορτογαλικής Δημοκρατίας διαβίβασε την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes, η οποία υποβλήθηκε από εισαγγελέα της Υπηρεσίας Διεξαγωγής Ερευνών και Ποινικών Διώξεων της Λισαβόνας σε συνάρτηση με δυσφημιστικές δηλώσεις στις οποίες φέρεται ότι προέβη η κ. Gomes κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατό να κινηθούν ποινικές διαδικασίες κατά της κ. Gomes και να ανακριθεί αυτή στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του Κανονισμού του ορίζει ότι το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δήλωση που διατυπώνεται από βουλευτή εκτός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, γνώμη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία όχι στον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η δήλωση, αλλά στη φύση και το περιεχόμενό της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα επικοινωνίας, που εκτείνονται από τις δηλώσεις στον Τύπο έως το Διαδίκτυο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επίμαχη τηλεοπτική εκπομπή, η Ana Gomes μίλησε ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα για τα οποία είχε ενδιαφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή που κατέθεσε στην Ολομέλεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εφιστώντας την προσοχή στην απόφαση της Πορτογαλικής Κυβέρνησης σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων του Viana do Castelo – απόφαση που είχε επίσης ως αποτέλεσμα να κινηθεί έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων – η κ. Gomes ασκούσε την εντολή της ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να μην άρει την βουλευτική ασυλία της Ana Gomes·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και στην Ana Gomes.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου