Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2045(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0025/2014

Ingediende teksten :

A8-0025/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/11/2014 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0046

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 51k
Donderdag 13 november 2014 - Brussel
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Besluit van het Europees Parlement van 13 november 2014 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (2014/2045(IMM))

Het Europees Parlement,

–  gezien het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes, dat op 18 juni 2014 werd ingediend door de plaatsvervangend procureur-generaal van de Portugese Republiek in verband met een strafrechtelijke procedure, ingesteld bij de tweede afdeling (strafrechtelijk onderzoek en strafprocedures) van de rechtbank in Lissabon (ref. NUIPC 8773/13.4TDLSB), van de ontvangst waarvan op 3 juli 2014 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–  na Ana Gomes te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 9, lid 5, van zijn Reglement,

–  gezien artikel 8 van protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–  gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 10 juli 1986, 15 en 21 oktober 2008, 19 maart 2010, 6 september 2011 en 17 januari 2013(1),

–  gezien artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1, en artikel 9 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0025/2014),

A.  overwegende dat het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Ana Gomes werd ingediend door een openbaar aanklager van de afdeling strafrechtelijk onderzoek en strafprocedures van de rechtbank in Lissabon in verband met een aanklacht wegens lasterlijke aantijgingen, en dat dit verzoek door de plaatsvervangend procureur-generaal van de Portugese Republiek aan het Parlement werd doorgezonden; overwegende dat het verzoek is ingediend met het oog op het inleiden van een strafrechtelijke procedure tegen mevrouw Gomes en om haar in het kader van die procedure te kunnen ondervragen;

B.  overwegende dat in artikel 8 van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie is bepaald dat tegen de leden van het Europees Parlement geen onderzoek kan worden ingesteld en dat zij niet kunnen worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht;

C.  overwegende dat in artikel 6 van het Reglement van het Europees Parlement is bepaald dat het Parlement zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden met betrekking tot voorrechten en immuniteiten inzet voor handhaving van zijn integriteit als democratische wetgevende vergadering en waarborging van de onafhankelijkheid van zijn leden bij de uitvoering van hun taken;

D.  overwegende dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een door een EP-lid buiten het Europees Parlement afgelegde verklaring aangemerkt kan worden als een in de uitoefening van zijn/haar ambt uitgebrachte mening in de zin van het protocol, aangezien niet de plaats waar een dergelijke verklaring is afgelegd van belang is, maar de aard en de inhoud ervan;

E.  overwegende dat in moderne democratieën het politieke debat niet alleen binnen het Parlement wordt gevoerd, maar ook via de media, bijvoorbeeld in de vorm van persverklaringen of via internet;

F.  overwegende dat Ana Gomes in de hoedanigheid van EP-lid heeft deelgenomen aan een televisieprogramma en daar Europese onderwerpen heeft aangekaart die voor haar belangrijk zijn en waarover zij op de plenaire vergadering een aantal vragen aan de Commissie met verzoek om schriftelijk antwoord heeft ingediend;

G.  overwegende dat zij, toen zij de aandacht vestigde op het besluit van de Portugese regering om de marinescheepswerven van Viana do Castelo te privatiseren - een besluit dat door de Europese Commissie wordt onderzocht wegens mogelijke schending van de EU-regelgeving inzake staatssteun - handelde in het kader van de uitoefening van haar mandaat als lid van het Europees Parlement;

1.  besluit de immuniteit van Ana Gomes niet op te heffen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van de Portugese Republiek en aan Ana Gomes.

(1) Arrest van 12 mei 1964 in zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier (Jurispr. 1964, blz. 407); arrest van 10 juli 1986 in zaak 149/85, Wybot/Faure e.a. (Jurispr. 1986, blz. 2391); arrest van 15 oktober 2008 in zaak T-345/05, Mote/Parlement (Jurispr. 2008, blz. II-2849); arrest van 21 oktober 2008 in gevoegde zaken C-200/07 en C-201/07, Marra/De Gregorio en Clemente (Jurispr. 2008, blz. I-7929); arrest van 19 maart 2010 in zaak T-42/06, Gollnisch/Parlement (Jurispr. 2010, blz. II-1135); arrest van 6 september 2011 in zaak C-163/10, Patriciello (Jurispr. 2011, blz. I-7565).

Juridische mededeling - Privacybeleid