Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2098(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2014

Внесени текстове :

A8-0024/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/11/2014 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0047

Приети текстове
PDF 478kWORD 73k
Четвъртък, 13 ноември 2014 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – Ирландия
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland от Ирландия) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0024/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността от страна на Комисията при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за започване на самостоятелна стопанска дейност;

Г.  като има предвид, че Ирландия е подала заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland за финансово участие от страна на ЕФПГ след извършени 171 съкращения в предприятието Andersen Ireland Limited, извършващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 32 „Производство на бижута и подобни изделия“ по NACE Rev. 2, по време на референтния период от 21 октомври 2013 г. до 21 февруари 2014 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че ирландските органи са подали заявлението съгласно критериите за намеса по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите по член 4, параграф 1, буква а), съгласно които се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в предприятие в дадена държава членка;

2.  Се съгласява с Комисията, че извънредните обстоятелства, посочени от ирландска страна, а именно, че съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта в региона и върху местната и регионалната икономика, оправдават дерогацията от необходимия праг от 500 съкращения, съгласно член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ и че следователно Ирландия има право на финансово подпомагане по този регламент;

3.  Отбелязва, че ирландските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 16 май 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 3 октомври 2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

4.  Счита, че съкращенията на 171 души в Andersen Ireland Limited са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като за четири години (от 2008 до 2012 г.) обемът на бижутерийното производство на ЕС изостава четирикратно от този на вноса, 95% от който е от Азия;

5.  Отбелязва, че това е първото заявление по линия на ЕФПГ за съкратени работници в сектора за бижута и подобни изделия, сектор, който е също така засегнат от увеличаването на онлайн продажбите, което би могло да го отслаби още повече;

6.  Отбелязва, че тези съкращения ще задълбочат още повече проблема с безработицата в региона, тъй като Andersen Ireland е бил важен работодател в този предимно селски район, в който равнището на безработица (39,3%) вече надхвърля повече от два пъти средното национално равнище (19%);

7.  Отбелязва, че освен за съкратените работници, ирландските органи са решили да осигурят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за до 138 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 25 години, поради което общият брой на бенефициерите от целевата група, които се очаква да участват в мерките, нараства до 276 души; изразява загриженост във връзка с неяснотата относно начина, по който ще се определят NEETs от целевата група; призовава ирландските органи да отчитат социалните критерии и да гарантират, че подборът на получателите на помощи по линия на ЕФПГ е в пълно съответствие с принципите на недискриминация и равни възможности;

8.  Припомня, че предложените действия следва да бъдат адаптирани така, че за отчитат различните нужди на съкратените работници и на NEETs;

9.  Очаква отделен списък от финансови мерки за NEETs от целевата група в средносрочния преглед;

10.  Отбелязва, че обучението, предназначено за NEETs следва да бъде приобщаващо и следва да обхваща всички социални групи, включително тези в неравностойно положение;

11.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, ирландските органи са решили да започнат изпълнението на персонализирани услуги за засегнатите работници на 21 октомври 2013 г., много преди окончателното решение за осигуряване на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

12.  Отбелязва, че със съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, ирландските органи ще се стремят да предложат възможно най-широк набор от възможности за заетост в район, в който съществуват малко разрастващи се сектори или производствени обекти и че ще е необходимо значително повишаване на квалификацията на съкратените работници;

13.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации с бенефициерите от целевата група и техните представители, както и със социалните партньори и приветства планираното създаване на консултативен форум, който да допълва работата на звеното за координация на ЕФПГ, за да се даде възможност съкратените работници непрекъснато да допринасят за изпълнението на програмата по ЕФПГ;

14.  Приветства създаването на офис на звеното за координация на ЕФПГ в непосредствена близост до засегнатото място, който ще служи за обслужване на едно гише на работниците и неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора под 25 (NEETs);

15.  Приветства провеждането на ден на отворените врати на местно равнище за съкратените работници и NEETs, за да се популяризират възможностите за подкрепа в рамките на програмата, както и за да могат евентуалните бенефициери на ЕФПГ да обсъдят вариантите с доставчиците на услуги;

16.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от следните действия, съчетани в съгласуван пакет за персонализирани услуги: подкрепа за професионално ориентиране и кариерно планиране, стипендии за обучение по ЕФПГ, програми за обучение и средно образование, програми за обучение в областта на висшето образование, подкрепа за обучение от Skillsnets, подкрепа за предприятията/самостоятелната заетост, подкрепа за доходите, включително участие в разходите за курсове;

17.  Приветства идеята за включване сред действията на подкрепа за обучение от Skillsnets (мрежи от три или повече дружества, осъществяващи дейност в един и същ промишлен сектор или географски район, които си сътрудничат в предоставянето на обучение), която има за цел реинтеграцията на пазара на труда чрез обучение във връзка с търсените от участващите дружества умения;

18.  Отбелязва, че подкрепата за доходи ще бъде строго ограничена до максимум 35% от общия пакет от персонализирани мерки, както се предвижда в Регламента за ЕФПГ;

19.  Отбелязва липсата на яснота относно сумите, които ще бъдат предоставяни под формата на подкрепа за предприятия или самостоятелна заетост; счита, че действителният брой бенефициери може да се различава от прогнозния и това да доведе до различно разпределение на прогнозните общи разходи; посочва важната роля на местните съвети на предприятията при предоставянето на специализирани услуги и конкретна подкрепа, по-специално при оценката на осъществимостта на проектите за стопанска дейност и предоставянето на подкрепа до максимум 15 000 EUR;

20.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

21.  Приветства, че по отношение на достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение, ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация;

22.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007/ IE/Andersen Ireland от Ирландия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/877/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност