Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2098(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0024/2014

Indgivne tekster :

A8-0024/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/11/2014 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0047

Vedtagne tekster
PDF 230kWORD 60k
Torsdag den 13. november 2014 - Bruxelles
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen: ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irland
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, fra Irland) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0024/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre krisemobiliseringskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og finansiere incitamenter til at starte egen virksomhed;

D.  der henviser til, at Irland har indgivet ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland om et økonomisk bidrag fra EGF efter 171 afskedigelser i Andersen Ireland Limited, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 32 ("Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer"), inden for referenceperioden fra den 21. oktober 2013 til den 21. februar 2014,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at de irske myndigheder har indgivet ansøgningen i henhold til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 2, der fraviger kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændige erhvervsdrivendes aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat;

2.  er enig med Kommissionen i, at de særlige omstændigheder, som de irske myndigheder har fremført, nemlig at afskedigelserne har alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale og regionale økonomi, berettiger en undtagelse fra tærsklen på de 500 afskedigelser i henhold til artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, og at Irland derfor har ret til et bidrag under denne forordning;

3.  bemærker, at de irske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 16. maj 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 3. oktober 2014; glæder sig over den hurtige evalueringsperiode på mindre end fem måneder;

4.  mener, at de 171 afskedigelser i Andersen Ireland Limited hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, idet produktionen i EU's smykkesektor i løbet af fire år (fra 2008 til 2012) blev oversteget af en import, som var fire gange så stor, hvoraf 95 % stammede fra Asien;

5.  bemærker, at dette er den første EGF-ansøgning for arbejdstagere, der er blevet afskediget i sektoren for fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer – en sektor, som også lider under det stigende internetsalg og derfor kan blive yderligere svækket;

6.  bemærker, at disse afskedigelser vil forværre arbejdsløshedssituationen i regionen yderligere, eftersom Andersen Ireland var en stor arbejdsgiver i dette fortrinsvis landlige område, der allerede havde en arbejdsløshedsrate (på 39,3 %), som var dobbelt så høj som det nationale gennemsnit (på 19 %);

7.  bemærker, at ud over de afskedigede arbejdstagere har de irske myndighederbesluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 138 unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, udover de afskedigede medarbejdere og dermed har øget antallet at støttemodtagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne, til 276 personer; udtrykker bekymring over usikkerheden med hensyn til, hvordan de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, vil blive udvalgt; opfordrer de irske myndigheder til at tage højde for de sociale kriterier og sikre, at udvælgelsen af modtagerne af EGF-støtte fuldt ud lever op til principperne om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder;

8.  minder om, at de foreslåede foranstaltninger bør tilpasses, således at de tager højde for forskellene mellem behovene hos afskedigede arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse;

9.  forventer en separat liste over økonomiske foranstaltninger for de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som modtager støtte, i midtvejsrevisionen;

10.  bemærker, at uddannelsestilbud til unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, bør være inklusive og omfatte alle dele af samfundet, herunder dårligt stillede grupper;

11.  glæder sig over, at de irske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 21. oktober 2013, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

12.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, har til formål at give adgang til det bredest mulige spektrum af beskæftigelsesmuligheder i et område, hvor der kun findes få ekspanderende sektorer eller produktionsanlæg, og nødvendiggør en betydelig opkvalificering af de afskedigede arbejdstagere;

13.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med de modtagere, der er tiltænkt støtte, og deres repræsentanter såvel som med arbejdsmarkedets parter, og bifalder hensigten om at etablere et rådgivende forum, som skal supplere det arbejde, der udføres af EGF-koordineringsenheden, for at give de afskedigede arbejdstagere mulighed for løbende at komme med input til EGF programmets gennemførelse;

14.  bifalder, at EGF-koordineringsenheden er ved at oprette et kontor i umiddelbar nærhed af det berørte område, som skal fungere som en kvikskranke for arbejdstagerne og de unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse;

15.  ser med tilfredshed på, at der blev afholdt et lokalt åbent hus-arrangement både for de berørte afskedigede arbejdstagere og de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, for at illustrere de forskellige støttemuligheder, der findes i programmet, og gøre det muligt for potentielle EGF-støttemodtagere at drøfte mulighederne med tjenesteudbyderne.

16.  bemærker, at de individualiserede tilbud, som skal stilles til rådighed for afskedigede arbejdstagere, omfatter følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud: erhvervsvejledning og hjælp til karriereplanlægning, EGF-tilskud til faglig uddannelse, programmer for faglig uddannelse og almen uddannelse på gymnasialt niveau, programmer for videregående uddannelse, støtte til faglig uddannelse inden for kompetencenetværk, støtte til virksomhedsetablering/etablering af selvstændig virksomhed, indkomststøtte herunder bidrag til kursusudgifter;

17.  bifalder idéen med støtteforanstaltninger til faglig uddannelse inden for kompetencenetværk blandt de foreslåede foranstaltninger, hvor uddannelsen er rettet mod på ny at komme i beskæftigelse i virksomheder, der opererer inden for samme erhvervssektor eller samme geografiske område;

18.  minder om, at indkomststøtteforanstaltninger er strengt begrænsede til et maksimumsbeløb på 35 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger som fastsat i EGF-forordningen;

19.  bemærker den manglende klarhed omkring beregningerne af de beløb, der skal tildeles i virksomhedsstøtte eller støtte til etablering af selvstændig virksomhed; finder, at antallet af faktiske støttemodtagere kan være forskelligt fra beregningerne, hvilket vil føre til en anderledes fordeling af de samlede anslåede omkostninger; påpeger den vigtige rolle, de lokale erhvervsråd har med hensyn til at levere "abstrakte" tjenesteydelser og "konkret" støtte og navnlig med hensyn til at vurdere forretningsidéernes levedygtighed og tildele støttebeløbene på op til maksimalt 15 000 EUR;

20.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

21.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, fra Irland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/877/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik