Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2098(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2014 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0047

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 472kWORD 74k
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - από την Ιρλανδία
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, από την Ιρλανδία) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0024/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στην επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια 171 απολύσεων στην Andersen Ireland Limited, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 32 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών»), κατά την περίοδο αναφοράς από 21 Οκτωβρίου 2013 έως 21 Φεβρουαρίου 2014,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  επισημαίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), το οποίο προϋποθέτει την απόλυση 500 εργαζομένων ή τη διακοπή δραστηριότητας 500 εργαζόμενων , για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που επικαλέστηκαν οι ιρλανδικές αρχές, συγκεκριμένα ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή απασχόληση και την τοπική και περιφερειακή οικονομία, δικαιολογούν παρέκκλιση από το όριο των 500 απολύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

3.  επισημαίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 16 Μαΐου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 3 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, διάρκειας μικρότερης των πέντε μηνών·

4.  θεωρεί ότι οι 171 απολύσεις στην Andersen Ireland Limited συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, καθώς εντός 4 ετών (2008 έως 2012) οι πωλήσεις παραγόμενων στην ΕΕ κοσμημάτων έχουν μειωθεί στο 1/4 των αντίστοιχων εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ, το 95% των οποίων είναι από την Ασία·

5.  επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση ΕΤΠ που αφορά απόλυση εργαζόμενων στον κλάδο των κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, έναν κλάδο που πλήττεται επιπλέον από την αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων και που ενδέχεται επομένως να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο·

6.  σημειώνει ότι οι εν λόγω απολύσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στην εν λόγω περιφέρεια, δεδομένου ότι η Andersen Ireland ήταν σημαντικός εργοδότης σε αυτήν την κυρίως αγροτική περιοχή, στην οποία το ποσοστό ανεργίας (39,3%) ήταν ήδη διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο (19%)·

7.  επισημαίνει ότι, πέραν της στήριξης προς τους απολυμένους, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως 138 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) ηλικίας μικρότερης των 25 ετών, αυξάνοντας τον αριθμό των στοχευόμενων δικαιούχων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα σε 276· εκφράζει ανησυχίες για την αβεβαιότητα του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να εντοπισθούν οι στοχευόμενοι ΕΕΑΚ· καλεί τις ιρλανδικές αρχές να έχουν κατά νου κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των αποδεκτών της προερχόμενης από το ΕΤΠ στήριξης τηρεί πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των ευκαιριών·

8.  υπενθυμίζει ότι οι προτεινόμενες ενέργειες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των αναγκών των απολυμένων εργαζομένων και των ΕΕΑΚ·

9.  αναμένει χωριστό κατάλογο μέτρων για τους στοχευόμενους ΕΕΑΚ στην ενδιάμεση εξέταση·

10.  σημειώνει ότι η κατάρτιση που διατίθεται για τους ΕΕΑΚ δεν πρέπει να περιέχει αποκλεισμούς και θα πρέπει να καλύπτει την κοινωνία στο σύνολό της περιλαμβανομένων των μειονεκτουσών ομάδων·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 21 Οκτωβρίου 2013, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς συγχρηματοδότηση αποσκοπεί στη δημιουργία του ευρύτερου δυνατού φάσματος ευκαιριών απασχόλησης σε μια περιοχή όπου λίγοι κλάδοι ή μονάδες παραγωγής βρίσκονται υπό ανάπτυξη, και θα απαιτηθεί σημαντική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των απολυμένων εργαζόμενων·

13.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους, τους εκπροσώπους τους και τους κοινωνικούς εταίρους, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό φόρουμ το οποίο θα συμπληρώνει το έργο της μονάδας συντονισμού του ΕΤΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί στους απολυμένους εργαζόμενους η δυνατότητα να υποβάλλουν σε συνεχή βάση τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ΕΤΠ·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός γραφείου της μονάδας συντονισμού του ΕΤΠ κοντά στην πληττόμενη περιοχή, το οποίο θα λειτουργήσει ως μονοαπευθυντική υπηρεσία για τους εργαζόμενους και τους ΕΕΑΚ·

15.  χαιρετίζει το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε τοπική ημέρα ελεύθερης προσέλευσης για τους απολυμένους που επλήγησαν και για τους ΕΕΑΚ, με σκοπό να παρουσιαστεί το φάσμα των μέτρων στήριξης που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε μελλοντικούς δικαιούχους του ΕΤΠ να συζητήσουν τις διάφορες λύσεις με παρόχους υπηρεσιών·

16.  επισημαίνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους εργαζόμενους που απολύθηκαν συνίστανται στις εξής δράσεις που συνδυάζονται για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικός προσανατολισμός και στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, επιχορηγήσεις κατάρτισης από το ΕΤΠ, προγράμματα κατάρτισης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρικτικά μέσα κατάρτισης μέσω του Skillnets, στήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης/αυτοαπασχόληση, και στήριξη εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης·

17.  επιδοκιμάζει μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων την ιδέα της υποστήριξης περιόδων κατάρτισης στα Skillsnets βάσει της οποίας η κατάρτιση αποσκοπεί στην επανένταξη στην απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή·

18.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα είναι αυστηρά περιορισμένα στο 35 % κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

19.  σημειώνει την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ποσών που χορηγούνται ως υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή για αυτοαπασχόληση· θεωρεί ότι ο αριθμός των πραγματικών δικαιούχων μπορεί να διαφέρει από τις εκτιμήσεις με αποτέλεσμα διαφορετική κατανομή του υπολογιζόμενου συνολικού κόστους· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των Local Enterprise Boards στην παροχή άυλων υπηρεσιών και χρηματικής υποστήριξης, και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προτάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στη χορήγηση ποσών στήριξης μέχρι κατ' ανώτατο όριο 15 000 EUR·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, από την Ιρλανδία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/877/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου