Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2098(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0024/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0024/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0047

Usvojeni tekstovi
PDF 395kWORD 71k
Četvrtak, 13. studenog 2014. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irska
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. studenoga 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland iz Irske) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 1927/2006.(1)(Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8‑0024/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada,

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF),

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za upotrebu EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća,

D.  budući da je Irska podnijela zahtjev EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland za financijski doprinos iz EGF-a slijedom 171 otpuštanja u poduzeću Andersen Ireland Limited koje djeluje u okviru odjeljka 32. klasifikacije NACE Rev. 2 („Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda”) tijekom referentnog razdoblja od 21. listopada 2013. do 21. veljače 2014.,

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

1.  napominje da su irske vlasti predale zahtjev u skladu s intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u, odstupajući od kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) kojima se traži najmanje 500 radnika proglašenih viškom ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću, u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, u poduzeću u državi članici;

2.  dijeli mišljenje Komisije da je u izvanrednim slučajevima koje su navele irske vlasti, tj. kada otpuštanja imaju ozbiljan utjecaj na zaposlenost u regiji i lokalno i regionalno gospodarstvo, odstupanje od zadanog broja od najmanje 500 radnika proglašenih viškom prema članku 4. stavku 2. Uredbe o EGF-u opravdano, te da Irska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

3.  primjećuje da su irske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 16. svibnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 3. listopada 2014.; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

4.  smatra da je otpuštanje 171 radnika u poduzeću Andersen Ireland Limited povezano s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije pri čemu je uvoz unutar četiri godine (od 2008. do 2012.) četverostruko nadmašio sektor proizvodnje nakita iz EU-a, od čega je 95 % iz Azije;

5.  napominje da je ovo prvi zahtjev za dodjelu sredstava iz EGF-a za otpuštene radnike iz sektora nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, sektora na koji je porast internetske prodaje također negativno utjecao te bi stoga mogao biti dodatno oslabljen;

6.  napominje da će se zbog tih otpuštanja nezaposlenost u regiji dodatno pogoršati jer je poduzeće Andersen Ireland bilo glavni poslodavac u ovom pretežno ruralnom području u kojem je stopa nezaposlenosti (39,3 %) već bila dvostruko veća od državnog prosjeka (19 %);

7.  napominje da su irske vlasti, osim otpuštenim radnicima, odlučile usluge prilagođene potrebama koje se sufinanciraju sredstvima iz EGF-a pružiti skupini od najviše 138 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) i mlađi su od 25 godina, čime se broj ciljanih korisnika za koje se očekuje da će sudjelovati u mjerama povećao na 276; izražava zabrinutost zbog nejasnog načina na koji će se utvrđivati ciljana skupina mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju; poziva irske vlasti da u obzir uzmu socijalne kriterije i zajamče da se pri odabiru primatelja potpore iz EGF-a u potpunosti poštuju načela nediskriminacije i jednakih mogućnosti;

8.  podsjeća da bi predložene mjere trebalo prilagoditi kako bi se uzele u obzir razlike između potreba otpuštenih radnika i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju;

9.  očekuje da će revizija na sredini razdoblja sadržavati poseban popis financijskih mjera namijenjenih ciljanoj skupini NEET-ova;

10.  napominje da bi osposobljavanje mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju trebalo biti sveobuhvatno te bi trebalo obuhvaćati sve dijelove društva, uključujući skupine koje se nalaze u nepovoljnom položaju;

11.  pozdravlja činjenicu da su irske vlasti, kako bi žurno osigurale pomoć radnicima, odlučile 21. listopada 2013. pokrenuti provedbu usluga prilagođenih potrebama za pogođene radnike, mnogo prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

12.  napominje da će se usklađenim paketom usluga prilagođenih potrebama koji će se sufinancirati nastojati što je više moguće otvoriti mogućnosti zaposlenja u području u kojem ima malo rastućih sektora ili proizvodnih mjesta te će biti potrebno znatno unaprjeđivanje vještina otpuštenih radnika;

13.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen uz savjetovanje s ciljanim korisnicima, predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima te pozdravlja namjeru osnivanja savjetodavnog foruma koji bi nadopunio rad Odjela za koordinaciju EGF-a kako bi se otpuštenim radnicima pružila prilika redovitog doprinosa provedbi programa EGF-a;

14.  pozdravlja otvaranje ureda Odjela za koordinaciju EGF-a u blizini pogođenog područja u kojem će radnici i mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju moći dobiti informacije na jednom mjestu;

15.  pozdravlja lokalno održavanje dana otvorenih vrata za otpuštene radnike i NEET-ove u cilju predstavljanja svih potpora dostupnih u okviru programa te kako bi se potencijalnim korisnicima EGF-a omogućila rasprava o mogućnostima s pružateljima usluga;

16.  napominje da se usluge prilagođene potrebama koje će se osigurati otpuštenim radnicima sastoje od sljedećih djelovanja koja zajedno čine usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama: profesionalna orijentacija i potpora planiranju karijere, bespovratna sredstva EGF-a za osposobljavanje, programi osposobljavanja i sekundarnog obrazovanja, programi visokog obrazovanja, potpore osposobljavanju pomoću mreže Skillnets, potpore za poduzeća/samozaposlene, dohodovne potpore kao i doprinosi troškovima tečaja;

17.  pozdravlja potporu osposobljavanju pomoću mreže Skillnets među predloženim aktivnostima čija je namjera osposobljavanjem postići reintegraciju u smjeru zaposlenja u poduzećima koja djeluju u istom industrijskom sektoru ili zemljopisnom području;

18.  napominje da će mjere potpora dohotku biti strogo ograničene na najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, kao što je navedeno u Uredbi o EGF-u;

19.  napominje da su procjene iznosa koji će se dodjeljivati kao potpora poduzećima ili samozaposlenim osobama nedovoljno jasne; smatra da bi se broj stvarnih korisnika mogao razlikovati od procjena, što će dovesti do različite raspodjele predviđenih ukupnih troškova; naglašava važnu ulogu upravnih odbora lokalnih poduzeća u pružanju takozvanih mekih usluga i tvrde potpore, te posebno u procjenjivanju održivosti poslovnih prijedloga i odobravanju iznosa potpore do najviše 15 000 EUR;

20.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

21.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim djelovanjima i njihove provedbe,

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland iz Irske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/877/EU)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti