Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2098(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0024/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0024/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/11/2014 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0047

Elfogadott szövegek
PDF 137kWORD 72k
2014. november 13., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Írország „EGF/2014/007 IE/Andersen Irelandˮ referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. november 13-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0616 – C8–0173/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0024/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket,

D.  mivel Írország a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 32. ágazatban („Ékszergyártás”) működő Andersen Ireland Limited vállalatnál a 2013. október 21. és 2014. február 21. közötti referencia-időszakban bekövetkezett 171 elbocsátást követően „EGF/2014/007IE/Andersen Ireland” referenciaszámmal az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megállapítja, hogy az ír hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, eltérve a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjától, amely értelmében akkor nyújtható hozzájárulás, ha egy vállalkozáson belül egy tagállamban egy négyhónapos referencia-időszak alatt legalább 500 munkavállalót bocsátanak el vagy ennyi önálló vállalkozó szünteti meg tevékenységét;

2.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az ír hatóságok által említett kivételes körülmények – nevezetesen, hogy az elbocsátások súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi és regionális gazdaságra nézve – az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint indokolják az 500-as küszöbértéktől való eltérést, ezért Írország a rendelet értelmében jogosult pénzügyi hozzájárulásra;

3.  megállapítja, hogy az ír hatóságok 2014. május 16-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. október 3-án közzétette; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

4.  úgy véli, hogy az Andersen Ireland Limited vállalatnál bekövetkezett 171 elbocsátás a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz kapcsolódik, mivel az uniós ékszerágazat a 2008–2012 közötti négy év során nem tudott lépést tartani a négyszeres volumenű importtal, melynek 95%-a Ázsiából származik;

5.  megállapítja, hogy ez az első olyan EGAA-kérelem, amelyet az ékszergyártás területén dolgozók elbocsátása miatt nyújtanak be, és hogy az ágazat az online kereskedelem erősödése következtében tovább gyengülhet;

6.  megjegyzi, hogy ezek az elbocsátások tovább súlyosbítják a munkanélküliségi helyzetet a régióban, mivel az Andersen Ireland az érintett – túlnyomórészt vidéki jellegű, az országos átlag (19%) kétszeresének megfelelő (39,3%) munkanélküliséggel jellemzett – térség egyik jelentős munkáltatója volt;

7.  megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalókon kívül az ír hatóságok az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani mintegy 138 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, 25 év alatti fiatal (NEET-fiatal) számára, aminek következtében az intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek száma összességében eléri a 276-ot; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy bizonytalanság övezi a célzott NEET-fiatalok azonosításának módját; felhívja az ír hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a társadalmi kritériumokat és biztosítsák, hogy az EGAA-támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása során a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elve teljes mértékben érvényesüljön;

8.  emlékeztet rá, hogy a javasolt fellépéseket oly módon kell kiigazítani, hogy tekintetbe vegyék az elbocsátott munkavállalók és NEET-fiatalok szükségletei terén meglévő különbségeket;

9.  elvárja, hogy a félidei felülvizsgálatban külön jegyzék készüljön a célzott NEET-fiatalokra vonatkozó pénzügyi intézkedésekről;

10.  megjegyzi, hogy a NEET-fiatalok rendelkezésére bocsátott képzéseknek inkluzívnak kell lenniük és a társadalom valamennyi rétegét át kell fogniuk, ideértve a hátrányos helyzetű csoportokat is;

11.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az ír hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. október 21-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

12.  tudomásul veszi, hogy a társfinanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának célja, hogy a lehető legszélesebb körű foglalkoztatási perspektívákat nyújtson egy olyan térségben, ahol csak kevés gazdasági ágazat van fellendülőben, illetve csupán néhány gyártóüzem működik, és hogy az elbocsátott munkavállalók részéről jelentős továbbképzésre lesz szükség;

13.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját a megcélzott kedvezményezettekkel és azok képviselőivel, valamint szociális partnerekkel konzultálva készítették el, és üdvözli, hogy a cél egy, az EGAA-koordinációs egység munkáját kiegészítő konzultációs fórum létrehozása annak érdekében, hogy az elbocsátott munkavállalóknak folyamatosan lehetőségük legyen hozzájárulni az EGAA-program végrehajtásához;

14.  üdvözli, hogy az EGAA-koordinációs egység az érintett üzem közelében irodát nyit, amely egyablakos ügyintézést biztosít a munkavállalóknak és a NEET-fiataloknak;

15.  üdvözli, hogy helyi nyílt napot tartottak az érintett elbocsátott munkavállalóknak és a NEET-fiataloknak, akik megismerkedhettek a program keretében rendelkezésre álló különböző támogatási lehetőségekkel, és hogy a nyílt nap keretében a jövőbeli EGAA-kedvezményezettek megvitathatták a szolgáltatókkal lehetőségeiket;

16.  megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: pályaorientáció és karriertervezési támogatás, EGAA képzési támogatás, képzési és középfokú oktatási programok, felsőoktatási programok, „skillsnet” képzési támogatás, vállalkozási/önfoglalkoztatási támogatások, jövedelemtámogatás, beleértve a képzési költségekhez való hozzájárulást is;

17.  üdvözli, hogy a javasolt fellépések között szerepel a „skillsnet” képzési támogatás is, amelynek keretében a képzés az azonos ágazatban vagy földrajzi térségben működő vállalkozásoknál való újbóli elhelyezkedést célozza;

18.  megjegyzi, hogy a támogatási intézkedések szigorúan a személyre szabott szolgáltatási csomag legfeljebb 35%-ára szorítkoznak, az EGAA-rendeletben előírtaknak megfelelően;

19.  úgy véli, nem egyértelműek a vállalkozás vagy önfoglalkoztatás támogatása céljából odaítélendő összegekre vonatkozó becslések; úgy véli, hogy a tényleges jogosultak száma eltérhet a becslésekben szereplő számtól, a becsült teljes költség eltérő megoszlása miatt; kiemeli a Helyi Vállalkozási Tanácsok (Local Enterprise Boards) fontos szerepét a kiegészítő szolgáltatások és a támogatások tekintetében, különösen az üzleti javaslatok életképességének értékelése és a (legfeljebb 15 000 EUR összegű) pénzügyi támogatások terén;

20.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

21.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

22.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és intézkedjék annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

24.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Írország „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/877/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat