Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2098(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0024/2014

Teksty złożone :

A8-0024/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/11/2014 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0047

Teksty przyjęte
PDF 391kWORD 71k
Czwartek, 13 listopada 2014 r. - Bruksela
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irlandia
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland złożony przez Irlandię) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0024/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.  mając na uwadze, że Irlandia złożyła wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland o wkład finansowy z EFG w następstwie zwolnienia 171 pracowników w przedsiębiorstwie Andersen Ireland Limited prowadzącym działalność w dziale 32 według klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów”) w okresie referencyjnym od dnia 21 października 2013 r. do dnia 21 lutego 2014 r.,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca uwagę, że władze Irlandii złożyły wniosek na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG i z zastosowaniem odstępstwa od kryterium przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a), zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez co najmniej tyle osób pracujących na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie referencyjnym w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim;

2.  zgadza się z Komisją, że wyjątkowe okoliczności przedstawione przez władze Irlandii, tj. poważny wpływ zwolnień na zatrudnienie oraz gospodarkę lokalną i regionalną, uzasadniają odstępstwo od zastosowania progu 500 zwolnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG, oraz że wobec tego Irlandia ma prawo do pomocy finansowej na mocy tego rozporządzenia;

3.  odnotowuje, że władze Irlandii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 16 maja 2014 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 3 października 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

4.  uważa, że zwolnienie 171 pracowników w przedsiębiorstwie Andersen Ireland Limited jest skutkiem poważnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, a branża jubilerska w UE cierpi z powodu czterokrotnego wzrostu importu na przestrzeni czterech lat (2008–2012), który w 95 % pochodzi z Azji;

5.  zwraca uwagę, że jest to pierwszy wniosek o pomoc z EFG dla pracowników zwolnionych w branży wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów, która cierpi również z powodu wzrostu sprzedaży internetowej i w związku z tym może zostać jeszcze bardziej osłabiona;

6.  zauważa, że zwolnienia te dodatkowo pogorszą sytuację na rynku pracy w regionie, gdyż przedsiębiorstwo Andersen Ireland było głównym pracodawcą na tym w większości wiejskim obszarze, gdzie stopa bezrobocia i tak już wynosiła 39,3 % i była dwukrotnie wyższa od średniej krajowej (19 %);

7.  zwraca uwagę, że władze Irlandii postanowiły świadczyć zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG nie tylko na rzecz zwolnionych pracowników, ale również na rzecz maksymalnie 138 młodych osób w wieku poniżej 25 lat, które nie pracują, nie kształcą ani nie szkolą się, co podnosi liczbę osób objętych pomocą w ramach proponowanych środków do 276 osób; wyraża zaniepokojenie niepewnością co do sposobu identyfikowania osób niepracujących, niekształcących się i nieszkolących się, do których pomoc jest skierowana; wzywa władze Irlandii, by miały na uwadze kryteria społeczne oraz dopilnowały, aby podczas wyboru beneficjentów wsparcia z EFG w pełni przestrzegano zasady niedyskryminacji i równych szans;

8.  przypomina, że proponowane działania należy dostosować w taki sposób, aby uwzględniały one różne potrzeby osób zwolnionych oraz niepracujących, niekształcących się i nieszkolących się;

9.  w ramach przeglądu śródokresowego oczekuje odrębnego wykazu środków o charakterze finansowym dla osób niepracujących, niekształcących się i nieszkolących się, które objęto pomocą;

10.  zwraca uwagę, że szkolenia dla osób niepracujących, niekształcących się i nieszkolących się powinny mieć charakter integracyjny oraz obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym również grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Irlandii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 21 października 2013 r., na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

12.  zwraca uwagę, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, będzie miał na celu stworzenie jak najszerszych możliwości zatrudnienia na obszarze, gdzie rozwija się niewiele sektorów lub miejsc produkcji, a także będzie wymagał znacznego podniesienia kwalifikacji zwolnionych pracowników;

13.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w drodze konsultacji z beneficjentami objętymi pomocą, przedstawicielami beneficjentów objętych pomocą i z partnerami społecznymi, a także z zadowoleniem przyjmuje zamiar powołania forum konsultacyjnego jako uzupełnienia działalności jednostki koordynacyjnej ds. EFG, aby umożliwić zwalnianym pracownikom stały udział w procesie wdrażania programu EFG;

14.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie biura jednostki koordynacyjnej ds. EFG blisko miejsca zwolnień, które to biuro służyć będzie za punkt kompleksowej obsługi pracowników oraz osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się;

15.  wyraża zadowolenie, że na szczeblu lokalnym zorganizowano dzień otwarty zarówno dla zwolnionych pracowników, jak i dla osób niepracujących, niekształcących się i nieszkolących się w celu przedstawienia możliwości wsparcia dostępnych w ramach programu oraz umożliwienia przyszłym beneficjentom EFG przedyskutowania z usługodawcami dostępnych opcji;

16.  zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują następujące działania, które wspólnie stanowią skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług: poradnictwo zawodowe, wsparcie w dziedzinie planowania rozwoju zawodowego, dotacje szkoleniowe z EFG, programy szkoleniowe i w zakresie kształcenia na poziomie średnim, programy w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, wsparcie na kształcenie zawodowe w ramach sieci Skillsnet, wsparcie na zakładanie przedsiębiorstw i podejmowanie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie dochodu, w tym również częściowy zwrot kosztów kursów;

17.  z zadowoleniem przyjmuje koncepcję działań wspierających szkolenia w ramach sieci Skillsnet wśród proponowanych środków, gdyż szkolenia te są ukierunkowane na ponowne znalezienie zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tej samej branży przemysłu lub na tym samym obszarze geograficznym;

18.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą ściśle ograniczone do maksymalnie 35 % wartości ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG;

19.  dostrzega brak jasności w kwestii szacunkowych kwot, które mają zostać przyznane jako wsparcie na zakładanie przedsiębiorstw i podejmowanie własnej działalności gospodarczej; uważa, że liczba rzeczywistych beneficjentów może różnić się od danych szacunkowych, co oznacza inną dystrybucję całkowitych szacunkowych kosztów; zwraca uwagę na ważną rolę lokalnych komisji ds. przedsiębiorczości w świadczeniu tzw. miękkich usług i udzielaniu konkretnego wsparcia, a w szczególności w ocenianiu propozycji biznesowych i udzielaniu wsparcia do kwoty nieprzekraczającej 15 000 EUR;

20.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

21.  wyraża zadowolenie, że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

22.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, złożony przez Irlandię)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/877/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności